Teksti suurus:

Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.10.2021, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.10.2021 otsus nr 2

Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 13.10.2021

§ 1.  Töölepingu seaduse muutmine

Töölepingu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõigetes 3, 4, 6 ja 8 asendatakse arv „14” arvuga „12”;

2) seadust täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

§ 181. Hoolduskohustusega töötaja töötingimused

(1) Töötajal, kes kasvatab vähemalt üht alla 8-aastast last või hooldab märkimisväärset hooldamist või tõsise terviseprobleemi tõttu tuge vajavat isikut, on õigus taotleda tööandjalt paindlikke töötingimusi, sealhulgas täita töökohustusi osaliselt või täielikult kaugtööna paindliku tööaja korralduse alusel või asuda tööle osalise tööajaga.

(2) Tööandja kaalub käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud taotluse läbivaatamisel töötaja vajadusi, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega. Tööandja põhjendab töötingimuste muutmisest keeldumist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

(3) Pärast käesoleva seaduse §-des 60–651 sätestatud puhkust või ravikindlustuse seaduses sätestatud hoolduslehe lõppemist on töötajal õigus kasutada paranenud töötingimusi, millele tal oleks tekkinud õigus äraoleku ajal.”;

3) paragrahvi 631 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Puudega lapse vanema lapsepuhkuse hüvitisele ei ole õigust isikul, kellele makstakse vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel.”;

4) paragrahvi 92 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) töötaja täidab olulisi perekondlikke kohustusi, sealhulgas kasutab käesoleva seaduse §-des 60–651 sätestatud puhkust või on ravikindlustuse seaduses sätestatud hoolduslehel;”;

5) paragrahvi 92 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) töötaja taotles käesoleva seaduse § 181 lõikes 1 sätestatud paindlikke töötingimusi.”;

6) paragrahvi 92 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui tööandja ei tõenda, et ta ütles töölepingu üles käesolevas seaduses sätestatud lubatud alusel, loetakse tööleping ülesöelduks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud põhjusel järgmistel juhtudel:
1) töötaja on rase või kasvatab alla kolmeaastast last;
2) töötaja on aasta jooksul enne töösuhte ülesütlemist taotlenud või kasutanud käesoleva seaduse §-des 60, 61 ja 63–651 sätestatud puhkust;
3) töötaja on aasta jooksul enne töösuhte ülesütlemist olnud ravikindlustuse seaduses sätestatud hoolduslehel.”;

7) paragrahvi 1394 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Isiku eest, kes taotles tööandjalt enne 2022. aasta 1. aprilli lapsepuhkust käesoleva seaduse kuni 2022. aasta 1. aprillini kehtinud § 63 alusel ja kes kasutas lapsepuhkust enne nimetatud kuupäeva, hüvitatakse puhkusetasu riigieelarvest käesoleva seaduse kuni 2022. aasta 1. aprillini kehtinud §-s 66 ettenähtud korras.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 1396 järgmises sõnastuses:

§ 1396. Alaealise töötamise nõusoleku erisus

Kui tööandja kannab vajalikud andmed 13–14-aastase alaealise töötamise kohta maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrisse vähem kui kümme tööpäeva enne 2022. aasta 1. septembrit, tohib 13–14-aastane alaealine tööle asuda alates 2022. aasta 1. septembrist. Kui tööinspektor on nimetatud perioodi jooksul 13–14-aastase alaealise töötamiseks nõusoleku andmisest keeldunud, on alaealisega sõlmitud tööleping käesoleva seaduse § 8 lõike 8 alusel tühine.”;

9) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1158, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL (ELT L 188, 12.07.2019, lk 79–93).”.

§ 2.  Avaliku teenistuse seaduse muutmine

Avaliku teenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 481 järgmises sõnastuses:

§ 481. Hoolduskohustusega ametniku teenistustingimused

(1) Ametnikul, kes kasvatab vähemalt üht alla 8-aastast last või hooldab märkimisväärset hooldamist või tõsise terviseprobleemi tõttu tuge vajavat isikut, on õigus taotleda ametiasutuselt paindlikke teenistustingimusi, sealhulgas täita teenistuskohustusi osaliselt või täielikult kaugtööna paindliku tööaja korralduse alusel või asuda tööle osalise tööajaga.

(2) Ametiasutus kaalub käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud taotluse läbivaatamisel ametniku vajadusi, mis on mõistlikult ühitatavad ametiasutuse huvidega. Ametiasutus põhjendab teenistustingimuste muutmisest keeldumist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

(3) Pärast töölepingu seaduse §-des 60–651 sätestatud puhkust või ravikindlustuse seaduses sätestatud hoolduslehe lõppemist on ametnikul õigus kasutada paranenud teenistustingimusi, millele tal oleks tekkinud õigus äraoleku ajal.”;

2) paragrahvi 100 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Ametnikku ei tohi teenistusest vabastada järgmistel põhjustel:
1) ametnik taotles käesoleva seaduse § 481 lõikes 1 sätestatud paindlikke teenistustingimusi;
2) ametnik kasutab töölepingu seaduse §-des 59–651 sätestatud puhkust või on ravikindlustuse seaduses sätestatud hoolduslehel.

(4) Kui ametiasutus ei tõenda, et ta vabastas ametniku teenistusest käesolevas seaduses sätestatud lubatud alusel, loetakse ametnik teenistusest vabastatuks käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud põhjusel järgmistel juhtudel:
1) ametnik on aasta jooksul enne teenistusest vabastamist taotlenud või kasutanud töölepingu seaduse §-des 59–651 sätestatud puhkust;
2) ametnik on aasta jooksul enne teenistusest vabastamist olnud ravikindlustuse seaduses sätestatud hoolduslehel.”;

3) seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1158, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL (ELT L 188, 12.07.2019, lk 79–93).”.

§ 3.  Kohtute seaduse muutmine

Kohtute seaduse § 371 lõiget 2 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Nimetatud üheaastast tähtaega võib pikendada kohtuniku põhjendatud taotluse alusel korraga ühe aasta võrra.”.

§ 4.  Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmine

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1158, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL (ELT L 188, 12.07.2019, lk 79–93).”.

§ 5.  Võrdse kohtlemise seaduse muutmine

Võrdse kohtlemise seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1158, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL (ELT L 188, 12.07.2019, lk 79–93).”.

§ 6.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2–6 ja 9 ning §-d 2–5 jõustuvad 2022. aasta 1. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1 ja 8 jõustuvad 2022. aasta 1. septembril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json