Teksti suurus:

Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.10.2021, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.10.2021 otsus nr 3

Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 13.10.2021

§ 1.  Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmine

Toote nõuetele vastavuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toode käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1020 turujärelevalve ja toodete vastavuse kohta ning millega muudetakse direktiivi 2004/42/EÜ ja määruseid (EÜ) nr 765/2008 ja (EL) nr 305/2011 (ELT L 169, 25.06.2019, lk 1–44), kohaldamisalasse jääv toode.”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 6 ja § 54 lõikes 1 asendatakse sõna „lõpptarbija” sõnaga „lõppkasutaja” vastavas käändes;

3) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud mõistetele kasutatakse käesolevas seaduses ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.08.2008, lk 30–47), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2019/1020 kasutatud mõisteid.”;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „osas” sõnadega „ja mõni teine Euroopa Liidu turujärelevalveasutus ei ole pidanud toodet nõuetele mittevastavaks”;

5) paragrahvi 10 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ettevõtja saab toote kontaktpunkti kaudu teavet toote suhtes kohaldatavate nõuete ja tehniliste normide kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EL) 2019/515, (EL) 2019/1020 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ (ELT L 88, 04.04.2011, lk 5–43), sätestatu kohaselt.”;

6) paragrahvi 14 lõigetes 2 ja 3, § 15 lõike 2 punktis 1, § 16 lõikes 5, § 19 pealkirjas ning lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad „EÜ vastavusdeklaratsioon” sõnadega „EL vastavusdeklaratsioon” vastavas käändes;

7) paragrahvi 14 lõikes 8, § 16 lõikes 4, § 17 lõikes 5, § 49 lõikes 2, § 56 lõike 2 punktis 6 ja § 58 lõigetes 1–3 asendatakse sõna „tarbija” sõnaga „lõppkasutaja” vastavas käändes;

8) seaduse 2. peatüki 3. jagu täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

§ 171. Kohustused seoses teatud toodete kättesaadavaks tegemisega

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1020 artikli 4 lõikes 5 viidatud toote turul kättesaadavaks tegemisele kohaldatakse nimetatud määruse artiklist 4 tulenevaid nõudeid.”;

9) paragrahvi 38 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 38 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad „kontrollimise” ja „kontrolli” sõnaga „hindamise”;

11) paragrahvi 383 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 383. Akrediteerimise ja pädevuse hindamise tasu”;

12) paragrahvi 383 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse ka mõõtja erialase pädevuse hindamise suhtes.”;

13) paragrahvi 49 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „määruse (EÜ) nr 765/2008 III” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1020 IV–VIII”;

14) paragrahvi 49 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „määruse (EÜ) nr 765/2008 III” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1020 V”;

15) paragrahvi 49 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „määruse (EÜ) nr 765/2008 III peatüki 3. jaos” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1020 VII peatükis”;

16) paragrahvi 50 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Transpordiamet teeb riiklikku järelevalvet nende nõuete täitmise üle, mis on kehtestatud järgmistele toodetele:
1) veesõiduk meresõiduohutuse seaduse tähenduses;
2) auto liiklusseaduse tähenduses;
3) mootorratas liiklusseaduse tähenduses;
4) mopeed liiklusseaduse tähenduses;
5) traktor liiklusseaduse tähenduses;
6) pisimopeed liiklusseaduse tähenduses;
7) vahetatav pukseeritav seadeldis liiklusseaduse tähenduses;
8) käesoleva lõike punktides 2 ja 5 nimetatud sõiduki haagis;
9) käesoleva lõike punktides 2–8 nimetatud sõiduki osa, süsteem, eraldi seadmestik, tarvik, lisaseade ja varustus.”;

17) paragrahvi 50 lõike 5 punkti 121 täiendatakse pärast sõna „tooted” tekstiosaga „, sealhulgas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/945 mehitamata õhusõidukite süsteemide ja mehitamata õhusõidukite süsteemide kolmandate riikide käitajate kohta (ELT L 152, 11.06.2019, lk 1–40) tähenduses avatud kategooria mehitamata õhusõiduki süsteemid”;

18) paragrahvid 52 ja 53 tunnistatakse kehtetuks;

19) seaduse 6. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 531 järgmises sõnastuses:

§ 531. Järelevalvealane piiriülene koostöö ja riiklik järelevalvestrateegia

(1) Euroopa Liidu liikmesriikide turujärelevalveasutuste piiriülene koostöö toimub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1020 VI peatükis sätestatu kohaselt.

(2) Ühtse kontaktasutuse, kes täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1020 artikli 10 lõikes 4 sätestatud ülesandeid, nimetab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel nimetatud ühtne kontaktasutus koostab koostöös turujärelevalveasutustega üldise riikliku järelevalvestrateegia vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1020 artiklis 13 sätestatud nõuetele, edastab selle Euroopa Komisjonile ja teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele ning teeb selle kokkuvõtte oma veebilehel avalikuks.”;

20) paragrahvi 54 lõiked 3–7 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 56 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Turujärelevalveasutusel on õigus kirjaliku või elektroonilise päringuga nõuda elektroonilise side ettevõtjalt elektroonilise side seaduse § 1111 lõike 3 punktis 3 nimetatud andmeid veebilehe omaniku kindlakstegemiseks, kui see on vajalik ohu tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks.

(9) Turujärelevalveasutusel on õigus teha kontrolltehinguid käesoleva seaduse §-s 561 sätestatud korras ning nõuda veebiliidesele juurdepääsu piiramist, teabe kõrvaldamist või hoiatuse lisamist käesoleva seaduse §-s 562 sätestatud korras.”;

22) seadust täiendatakse §-dega 561 ja 562 järgmises sõnastuses:

§ 561. Kontrolltehing

(1) Turujärelevalveasutusel on õigus teha kontrolltehing, kui käesolevast seadusest või muudest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle järelevalve teostamine ei ole muul viisil võimalik või on oluliselt raskendatud käesolevas seaduses sätestatud muude turujärelevalve meetmetega. Kontrolltehingu tegemise otsustab turujärelevalveasutuse peadirektor või tema volitatud ametiisik.

(2) Kontrolltehing on võlaõigusliku tehingu tunnustega toiming, mille tegemisel võib varjata tehingu tegemise eesmärki.

(3) Kontrolltehingut tegev ametiisik ei pea ennast tehingu tegemisel esitlema ega kandma vormiriietust, samuti ei pea ametiisik esitama ametitunnistust enne kontrolltehingu eesmärgi saavutamist.

(4) Kontrolltehingu tegemisel ei või teha jälitustoiminguid, kihutada isikut süüteo toimepanemisele ega toime panna süüteotunnustega tegu, samuti ei või kontrolltehingu tegemise tagamiseks teeselda juriidilist isikut ega kasutada konspiratsioonivõtteid politsei ja piirivalve seaduse §-de 751 ja 754−756 tähenduses.

(5) Kontrolltehingu tegemisel käitub ametiisik kui keskmine lõppkasutaja. Kui kontrolltehingu laadist tulenevalt ei ole võimalik saavutada kontrolltehingu eesmärki, võib ametiisik vajaduse korral kasutada väljamõeldud nime või kaasata tehingu tegemisse avaliku korra eest mittevastutava isiku tema nõusolekul.

(6) Kontrolltehingu tegija teavitab isikut viivitamata pärast kontrolltehingu eesmärgi saavutamist sellest, et tema suhtes tehti kontrolltehing, põhjendades kontrolltehingu tegemise asjakohasust. Kirjaliku põhjendatud otsusega võib lükata isiku teavitamise edasi, kui see on vajalik, et jätkata sama isiku tegevusega seotud järelevalvet või kontrollida teiste isikute poolt niisuguste tehingute tegemisele esitatud nõuete järgimist. Teavitamist ei või edasi lükata rohkem kui kolm kuud tehingu tegemise päevast arvates.

(7) Kontrolltehing protokollitakse korrakaitseseaduse §-s 12 sätestatud korras.

(8) Protokollis esitatakse:
1) viide kontrolltehingu aluseks olnud otsusele;
2) kontrolltehingus osalenud ametiisikud ja isik, kelle suhtes kontrolltehing tehti, ning muud menetlusosalised ja kaasatud isikud;
3) ametiisikute ütlused asjaolude ja tulemuste kohta;
4) üle antud või vastu võetud asjade ja dokumentide kirjeldus;
5) muude menetlusosaliste ja menetlusse kaasatud isikute ütlused, seletused ja arvamused.

(9) Kui kontrolltehingust teavitamine lükatakse edasi, viidatakse kontrolltehingu protokollis edasilükkamise otsusele. Protokoll toimetatakse kätte isikule, kelle suhtes kontrolltehing tehti.

(10) Turujärelevalveasutusel on õigus vajaduse korral kontrolltehingu käigus omandatud vallasasja uurida, demonteerida ja katsetada korrakaitseseaduse § 49 lõikes 51 sätestatud korras. Kontrolltehinguga seonduvate kulude hüvitamisele kohaldatakse korrakaitseseaduse §-s 83 sätestatut.

(11) Kontrolltehingu käigus teostatud tehing on tühine.

§ 562. Veebiliidese kaudu esitatava teabe kõrvaldamine, veebiliidesele hoiatuse lisamine ja juurdepääsu piiramine

(1) Kui esineb tõsine oht ning sellise ohu ärahoidmiseks või lõpetamiseks puuduvad muud tõhusad võimalused, on turujärelevalveasutusel õigus teha veebiliidese haldajale ettekirjutus ja nõuda veebiliidese kaudu esitatava teabe kõrvaldamist või veebiliidesele juurdepääsu korral lõppkasutajatele hoiatuse lisamist.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel esitatud nõuet ei täideta, on internetiühendust pakkuv üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutaja kohustatud turujärelevalveasutuse ettekirjutuse tegemise korral ja alusel piirama ettekirjutuses nimetatud domeeninime talle kuuluvates nimeserverites.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel esitatud nõuet ei täideta, on domeeniregistri haldaja või domeeniregistri pidaja kohustatud turujärelevalveasutuse ettekirjutuse tegemise korral ja alusel piirama juurdepääsu domeenile või kustutama ettekirjutuses nimetatud domeeninime registreeringu ning võimaldama turujärelevalveasutusel selle domeeninime registreerida.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud teenuse osutaja, domeeniregistri haldaja või domeeniregistri pidaja ei vastuta käesolevast paragrahvist tulenevate kohustuste täitmise käigus tehingu tegemata jätmisest, mittetähtaegsest tegemisest ja teenuse osutamise piiramisest tekkiva kahju eest.”;

23) paragrahvi 57 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 57. Teavitamine toote turule laskmise kitsendustest ning turujärelevalve käigus kogutud teabest

(1) Kui toote turule laskmisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 56 lõikes 2 loetletud kitsendusi, samuti kui turujärelevalveasutus rakendab või kavatseb rakendada tootjate ja levitajate suhtes tootest tuleneva vahetu ohu tõttu soovituslikke, kokkuleppelisi või kohustuslikke meetmeid, millega nähakse ette eritingimused sellise toote võimaliku turule laskmise või kasutamise korral, või kui ettevõtja on võtnud vabatahtlikult ise selliseid meetmeid seoses väga ohtlike toodetega ja teavitanud sellest turujärelevalveasutust, teavitab asjakohane turujärelevalveasutus sellest Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike, kui teavitamise kohustus ei tulene muust õigusaktist.”;

24) paragrahvi 57 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toote turule laskmise kitsendustest ja turujärelevalve käigus kogutud teabest Euroopa Komisjoni teavitamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

25) paragrahvi 57 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Turujärelevalveasutused edastavad harmoneeritud valdkonna turujärelevalve käigus kogutud teabe Euroopa Komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1020 artiklis 34 sätestatud ulatuses ja korras.”;

26) seaduse 6. peatüki 2. jagu täiendatakse §-ga 581 järgmises sõnastuses:

§ 581. Ühismeetmed nõuetele vastavuse parandamiseks

Turujärelevalveasutused võivad ettevõtjaid või tarbijaid esindavate organisatsioonidega sõlmida halduslepingu, milles lepitakse kokku ühismeetmete võtmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1020 artiklis 9 ning halduskoostöö seaduses sätestatud korras ja eesmärgil.”;

27) paragrahvi 59 lõikes 2, § 60 lõikes 2 ja § 61 lõikes 2 asendatakse arvud „3200” ja „2000” arvuga „32 000”;

28) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ tervist või turvalisust ohustavaid eksitava välimusega tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 192, 11.07.1987, lk 49–50);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 162, 03.07.2000, lk 1–78), muudetud määrustega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154) ja (EL) 2019/1243 (ELT L 198, 25.07.2019, lk 241–344) ning direktiiviga 2005/88/EÜ (ELT L 344, 27.12.2005, lk 44–46);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.01.2002, lk 4–17), muudetud määrustega (EÜ) nr 765/2008 (ELT L 218, 13.08.2008, lk 30–47) ja (EÜ) nr 596/2009 (ELT L 188, 18.07.2009, lk 14–92);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (ELT L 157, 09.06.2006, lk 24–86), muudetud määrustega (EÜ) nr 596/2009 (ELT L 188, 18.07.2009, lk 14–92), (EL) nr 167/2013 (ELT L 60, 02.03.2013, lk 1–51) ja (EL) 2019/1243 (ELT L 198, 25.07.2019, lk 241–344) ning direktiividega 2009/127/EÜ (ELT L 310, 25.11.2009, lk 29–33) ja 2014/33/EL (ELT L 96, 29.03.2014, lk 251–308);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus nr 93/465/EMÜ (ELT L 218, 13.08.2008, lk 82–128);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta (ELT L 170, 30.06.2009, lk 1–37), muudetud direktiividega 2012/7/EL (ELT L 64, 03.03.2012, lk 7–8), 2014/79/EL (ELT L 182, 21.06.2014, lk 49–51), 2014/81/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 49–51), 2014/84/EL (ELT L 192, 01.07.2014, lk 49–51), (EL) 2015/2115 (ELT L 306, 24.11.2015, lk 17–19), (EL) 2015/2116 (ELT L 306, 24.11.2015, lk 20–22), (EL) 2015/2117 (ELT L 306, 24.11.2015, lk 23–25), (EL) 2017/738 (ELT L 110, 27.04.2017, lk 6–8), (EL) 2017/774 (ELT L 115, 04.05.2017, lk 47–49), (EL) 2017/898 (ELT L 138, 25.05.2017, lk 128–130), (EL) 2018/725 (ELT L 122, 17.05.2018, lk 29–31), (EL) 2019/1922 (ELT L 298, 19.11.2019, lk 5–7), (EL) 2019/1929 (ELT L 299, 20.11.2019, lk 51–54), (EL) 2020/2088 (ELT L 423, 15.12.2020, lk 53–57), (EL) 2020/2089 (ELT L 423, 15.12.2020, lk 58–61) ja (EL) 2021/903 (ELT L 197, 04.06.2021, lk 110–113) ning määrusega (EL) nr 681/2013 (ELT L 195, 18.07.2013, lk 16–17);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10–35), muudetud direktiiviga 2012/27/EL (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/35/EL transporditavate surveseadmete kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ (ELT L 165, 30.06.2010, lk 1–18);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 01.07.2011, lk 88–110), muudetud direktiividega 2012/50/EL (ELT L 348, 18.12.2012, lk 16–17), 2012/51/EL (ELT L 348, 18.12.2012, lk 18–19), 2014/1/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 45–46), 2014/2/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 47–48), 2014/3/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 49–50), 2014/4/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 51–52), 2014/5/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 53–54), 2014/6/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 55–56), 2014/7/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 57–58), 2014/8/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 59–60), 2014/9/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 61–62), 2014/10/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 63–64), 2014/11/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 65–66), 2014/12/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 67–68), 2014/13/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 69–70), 2014/14/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 71–72), 2014/15/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 73–74), 2014/16/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 75–76), 2014/69/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 72–73), 2014/70/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 74–75), 2014/71/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 76–77), 2014/72/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 78–79), 2014/73/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 80–81), 2014/74/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 82–83), 2014/75/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 84–85), 2014/76/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 86–87), (EL) 2015/573 (ELT L 94, 10.04.2015, lk 4–5), (EL) 2015/574 (ELT L 94, 10.04.2015, lk 6–7), (EL) 2015/863 (ELT L 137, 04.06.2015, lk 10–12), (EL) 2016/585 (ELT L 101, 16.04.2016, lk 12–14), (EL) 2016/1028 (ELT L 168, 25.06.2016, lk 13–14), (EL) 2016/1029 (ELT L 168, 25.06.2016, lk 15–16), (EL) 2017/1009 (ELT L 153, 16.06.2017, lk 21–22), (EL) 2017/1010 (ELT L 153, 16.06.2017, lk 23–24), (EL) 2017/1011 (ELT L 153, 16.06.2017, lk 25–26), (EL) 2017/1975 (ELT L 281, 31.10.2017, lk 29–31), (EL) 2017/2102 (ELT L 305, 21.11.2017, lk 8–11), (EL) 2018/736 (ELT L 123, 18.05.2018, lk 94–96), (EL) 2018/737 (ELT L 123, 18.05.2018, lk 97–99), (EL) 2018/738 (ELT L 123, 18.05.2018, lk 100–102), (EL) 2018/739 (ELT L 123, 18.05.2018, lk 103–105), (EL) 2018/740 (ELT L 123, 18.05.2018, lk 106–108), (EL) 2018/741 (ELT L 123, 18.05.2018, lk 109–111), (EL) 2018/742 (ELT L 123, 18.05.2018, lk 112–114), (EL) 2019/169 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 5–7), (EL) 2019/170 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 8–10), (EL) 2019/171 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 11–13), (EL) 2019/172 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 14–16), (EL) 2019/173 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 17–19), (EL) 2019/174 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 20–22), (EL) 2019/175 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 23–25), (EL) 2019/176 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 26–28), (EL) 2019/177 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 29–31), (EL) 2019/178 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 32–34), (EL) 2019/1845 (ELT L 283, 05.11.2019, lk 38–40), (EL) 2019/1846 (ELT L 283, 05.11.2019, lk 41–43), (EL) 2020/360 (ELT L 67, 05.03.2020, lk 109–111), (EL) 2020/361 (ELT L 67, 05.03.2020, lk 112–115), (EL) 2020/364 (ELT L 67, 05.03.2020, lk 122–124), (EL) 2020/365 (ELT L 67, 05.03.2020, lk 125–128), (EL) 2020/366 (ELT L 67, 05.03.2020, lk 129–131), (EL) 2021/647 (ELT L 133, 20.04.2021, lk 54–56) ja (EL) 2021/884 (ELT L 194, 02.06.2021, lk 37–39);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/29/EL pürotehniliste toodete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 178, 28.06.2013, lk 27–65);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/53/EL väikelaevade ja jettide kohta ning direktiivi 94/25/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 354, 28.12.2013, lk 90–131);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/28/EL tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turul kättesaadavaks tegemist ja järelevalvet käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 1–44);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/29/EL lihtsate surveanumate turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 45–78);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/30/EL elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 79–106), muudetud määrusega (EL) 2018/1139 (ELT L 212, 22.08.2018, lk 1–122);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/31/EL mitteautomaatkaalude turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 107–148);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/32/EL mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 149–250), muudetud direktiiviga (EL) 2015/13 (ELT L 3, 07.01.2015, lk 42–43);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/33/EL lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 251–308);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/34/EL plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 309–356);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/35/EL teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 357–374);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.05.2014, lk 62–106), muudetud määrusega (EL) 2018/1139 (ELT L 212, 22.08.2018, lk 1–122);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/68/EL surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 189, 27.06.2014, lk 164–259);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.09.2015, lk 1–15).”.

§ 2.  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmine

Atmosfääriõhu kaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Haldusmenetluse seaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse kohaldamine”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesolevas seaduses sätestatule kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seaduse sätteid, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.”.

§ 3.  Biotsiidiseaduse muutmine

Biotsiidiseaduse § 43 punktis 6 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 765/2008 artiklite 27–29” tekstiosaga „(EL) 2019/1020 turujärelevalve ja toodete vastavuse kohta ning millega muudetakse direktiivi 2004/42/EÜ ja määruseid (EÜ) nr 765/2008 ja (EL) nr 305/2011 (ELT L 169, 25.06.2019, lk 1–44), VII peatükis sätestatu”.

§ 4.  Elektroonilise side seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduse § 1111 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud andmeid edastatakse toote nõuetele vastavuse seaduse kohaselt samas seaduses nimetatud turujärelevalveasutusele.”.

§ 5.  Jäätmeseaduse muutmine

Jäätmeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2610 lõike 6 punktis 2 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.08.2008, lk 30–47), artikli 2” tekstiosaga „(EL) 2019/1020 turujärelevalve ja toodete vastavuse kohta ning millega muudetakse direktiivi 2004/42/EÜ ja määruseid (EÜ) nr 765/2008 ja (EL) nr 305/2011 (ELT L 169, 25.06.2019, lk 1–44), artikli 3”;

2) paragrahvi 2610 lõike 6 punktis 3 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 765/2008 artikli 2 punkti 14” tekstiosaga „(EL) 2019/1020 artikli 3 punkti 22”;

3) paragrahvi 2610 lõike 6 punktis 4 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 765/2008 artikli 2 punkti 15” tekstiosaga „(EL) 2019/1020 artikli 3 punkti 23”;

4) paragrahvi 2613 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 765/2008 artikli 2” tekstiosaga „(EL) 2019/1020 artikli 3”;

5) paragrahvi 119 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 765/2008” tekstiosaga „(EL) 2019/1020”.

§ 6.  Kemikaaliseaduse muutmine

Kemikaaliseaduse § 38 lõike 8 punktis 3 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.08.2008, lk 30–47), 3. jao” tekstiosaga „(EL) 2019/1020 turujärelevalve ja toodete vastavuse kohta ning millega muudetakse direktiivi 2004/42/EÜ ja määruseid (EÜ) nr 765/2008 ja (EL) nr 305/2011 (ELT L 169, 25.06.2019, lk 1–44), VII peatüki”.

§ 7.  Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmine

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 49 lõikes 1 asendatakse sõnad „sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus” sõnadega „Eesti riiklik akrediteerimisasutus”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json