Teksti suurus:

Elektrituruseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 22.10.2022, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.10.2022 otsus nr 187

Elektrituruseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.10.2022

§ 1.  Elektrituruseaduse muutmine

Elektrituruseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 152 järgmises sõnastuses:

„152) mikroettevõtja – äriühing, kus töötab vähem kui kümme inimest ja mille aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa kaht miljonit eurot;”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 341 järgmises sõnastuses:

„341) väikeettevõtja – äriühing, kus töötab vähem kui 50 inimest ja mille aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot;”;

3) paragrahvi 12 lõikes 4 asendatakse sõna „tarbija” sõnaga „kodutarbija”;

4) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

„(5) Universaalteenuse äritarbija on mittetulundusühing, sihtasutus ja füüsilisest isikust ettevõtja, kes ostavad elektrienergiat aastase mahuga kuni 1 GWh, ning mikro- ja väikeettevõtja ning isik, kes ostab elektrienergiat selle edastamiseks ja müümiseks eeltoodud isikutele selleks vajaliku elektrienergia ulatuses, ning kellele osutatakse käesoleva seaduse § 765 alusel universaalteenust.

(6) Mikro- ja väikeettevõtjale universaalteenuse osutamise õiguse kontrollimisel lähtub müüja tarbija kontrollimisele eelnenud aasta majandusaasta aruandes toodud käibe- ja bilansimahust ning täistööajale taandatud töötajate arvust. Kui äritarbija töötajate arv on võrreldes eelmise majandusaasta aruandega muutunud, võetakse töötajate arvu määramise aluseks maksukorralduse seaduse § 251 lõikes 1 nimetatud registris toodud täistööajale taandatud töötajate arv.

(7) Universaalteenuse äritarbijast mittetulundusühingul, sihtasutusel ja füüsilisest isikust ettevõtjal, kellel täitub universaalteenuse kasutamisel elektrienergia aastane maht kuni 1 GWh, lõpeb universaalteenuse osutamise leping elektrimüüjaga ning hiljemalt kümne päeva jooksul pärast tarbimise mahu täitumist teeb elektrimüüja tarbijale ettepaneku uue elektrilepingu sõlmimiseks. Kui tarbija keeldub ettepanekust ning ei sõlmi uut elektrilepingut senise või teise elektrimüüjaga, müüb elektrimüüja talle elektrienergiat elektribörsi tunnihinna alusel.”;

5) paragrahvi 765 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Elektrimüüjal on universaalteenuse osutamise korral õigus teha ettepanek sõlmida universaalteenuse äritarbijaga, kellega tal on kehtiv elektrileping ning kellele müüdud elektrienergia hind on suurem kui universaalteenuse hind, universaalteenuse osutamise leping, andes sellest äritarbijale teada vähemalt seitse päeva enne potentsiaalse universaalteenuse osutamise lepingu jõustumist. Universaalteenuse äritarbija peab väljendama nõusolekut universaalteenusega liitumiseks, andes sellest ettepaneku teinud elektrimüüjale teada vähemalt kaks päeva enne lepingu jõustumist.”;

6) paragrahvi 766 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tootmisseadmete tootmismaht ei ole piisav, et varustada universaalteenuse äritarbijad, võetakse universaalteenuse äritarbijate tootmishinna arvutamisel aluseks ka teisi tootjale kuuluvaid seadmeid. Sellisel juhul arvutatakse eraldi universaalteenuse hind universaalteenuse kodutarbijale ja äritarbijale.”;

7) paragrahvi 1093 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna „tarbijalt” sõnaga „kodutarbijalt”;

8) paragrahvi 3 punktid 152 ja 341, § 12 lõiked 5–7, § 765 lõige 21 ja § 766 lõige 31 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 8 jõustub 2024. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json