Teksti suurus:

Riigikantselei põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2011, 1

Riigikantselei põhimäärus

Vastu võetud 17.11.2011 nr 140

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1. Riigikantselei

 (1) Riigikantselei on Vabariigi Valitsuse juures olev valitsusasutus, kelle eesmärk on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist.

 (2) Riigikantselei on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ja peaministri ees.

 (3) Riigikantselei asub Tallinnas. Riigikantselei postiaadress on Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 Tallinn.

2. peatükk Riigikantselei ülesanded 

§ 2. Riigikantselei ülesanded

  Riigikantselei täidab järgmisi ülesandeid:
 1) Vabariigi Valitsuse töö planeerimise toetamine, sealhulgas Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, riigi konkurentsivõime tõstmise ning säästva ja jätkusuutliku arengu strateegiliste arengukavade koostamise ja elluviimise koordineerimine;
 2) Vabariigi Valitsuse istungite ja valitsuskabineti nõupidamiste ettevalmistamine ja korraldamine;
 3) Vabariigi Valitsuse õigusaktide eelnõude põhiseadusele ja teistele seadustele vastavuse tagamine;
 4) Euroopa Liidu asjades Eesti seisukohtade kujundamise ja elluviimise koordineerimine, sealhulgas Euroopa Liidu Nõukogu alaliste esindajate komitee tööks vajalike juhiste andmine ning nende ettevalmistamise koordineerimine, peaministri nõustamine ja toetamine Euroopa Liidu asjades ja Euroopa Ülemkogu kohtumiste ettevalmistamisel ning Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmise koordineerimine;
 5) Vabariigi Valitsuse otsustusprotsesside arendamine;
 6) Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja peaministri poolt ministritele antud ülesannete täitmise arvestamine;
 7) Vabariigi Valitsuse ja peaministri avalike suhete korraldamine, Euroopa Liiduga seotud riigisisene teavitustegevus, valitsuskommunikatsiooni ja avalikkuse hädaolukorras teavitamise arendamise koordineerimine ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse sümboolikaga seonduva korraldamine;
 8) Vabariigi Valitsuse ja peaministri Riigikogu ja teiste põhiseaduslike institutsioonidega suhtlemise korraldamine;
 9) peaministri nõustamine riigi julgeoleku ja riigikaitse küsimustes, Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni töö korraldamine ning riigi julgeoleku ja riigikaitse juhtimise koordineerimine;
 10) peaministri nõustamine ja toetamine Teadus- ja Arendusnõukogu töö juhtimisel ning Teadus- ja Arendusnõukogu töö teenindamine;
 11) peaministri nõustamine muudes küsimustes ning Vabariigi Valitsuse, Vabariigi Valitsust nõustavate kogude ja peaministri töö ja asjaajamise korraldamine;
 12) avaliku teenistuse tippjuhtide värbamine, valik ja arendamine, sealhulgas Riigikantselei juures tegutseva kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni töö ja asjaajamise korraldamine;
 13) teised seaduste ja muude õigusaktidega ning Vabariigi Valitsuse poolt Riigikantseleile pandud ülesanded.

3. peatükk Riigikantselei juhtimine 

1. jagu Riigisekretär 

§ 3. Riigisekretär

 (1) Riigikantseleid juhib riigisekretär, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist peaminister oma korraldusega.

 (2) Kui riigisekretär ei saa haiguse või muu takistuse tõttu ajutiselt oma ülesandeid täita, paneb peaminister oma korraldusega tema ülesanded ühele Riigikantselei direktoritest või struktuuriüksuste juhtidest.

§ 4. Riigisekretäri ülesanded ja pädevus

 (1) Riigisekretär asutuse juhina:
 1) juhib Riigikantseleid ning tagab Riigikantselei eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise;
 2) esindab Riigikantseleid ja annab volitusi Riigikantselei esindamiseks.

 (2) Riigisekretär täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seadusega või mille on andnud Vabariigi Valitsus või peaminister.

 (3) Riigisekretäril on Riigikantselei juhina samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhtimisel.

 (4) Riigisekretär otsustab Riigikantselei pädevusse kuuluvad küsimused või volitab selleks temale alluvaid ametnikke, kui seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega ei ole sätestatud teisiti.

 (5) Riigikantselei juhtimisel annab riigisekretär käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

 (6) Riigisekretär annab Vabariigi Valitsusele ja peaministrile aru Riigikantselei tegevusest.

2. jagu Riigikantselei direktorid, tugitegevuste juht ja struktuuriüksuste juhid 

§ 5. Riigikantselei direktorid

 (1) Riigikantselei koosseisus on strateegiadirektori, Euroopa Liidu asjade direktori, julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektori ning valitsuskommunikatsiooni direktori ametikohad.

 (2) Strateegiadirektor tagab § 2 punktides 1, 5 ja 10 sätestatud ülesannete täitmise ning juhib vahetult strateegiabüroo tööd.

 (3) Euroopa Liidu asjade direktor tagab § 2 punktides 4 ja 5 sätestatud ülesannete täitmise ning juhib vahetult Euroopa Liidu sekretariaadi tööd. Euroopa Liidu asjade direktori esimese asetäitja nimetab riigisekretär ametisse kooskõlastatult Välisministeeriumi kantsleriga.

 (4) Julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor tagab § 2 punktis 9 sätestatud ülesannete täitmise ning juhib vahetult julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibürood.

 (5) Valitsuskommunikatsiooni direktor tagab § 2 punktis 7 sätestatud ülesannete täitmise ning juhib vahetult valitsuse kommunikatsioonibürood.

 (6) Riigikantselei direktorid tagavad oma vastutusala eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise, esindavad Riigikantseleid ja tagavad peaministri nõustamise oma vastutusalas ning annavad riigisekretärile aru oma tegevusest.

§ 6. Tugitegevuste juht

 (1) Tugitegevuste juht koordineerib Riigikantselei põhitegevusi toetavate tugiteenuste osutamist ja tugiüksuste tegevust, esindab oma vastutusalas Riigikantseleid, tagab tugitegevuste valdkonna eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise ning annab riigisekretärile aru oma tegevusest.

 (2) Tugitegevuste juhi nimetab ametisse ja vabastab ametist riigisekretär.

 (3) Tugitegevuste juht allub vahetult riigisekretärile.

§ 7. Struktuuriüksuste juhid

 (1) Riigikantselei struktuuriüksuste juhid on Riigikantselei direktorid ning osakondade ja osakondadega võrdsustatud struktuuriüksuste juhid (edaspidi üksuse juht).

 (2) Üksuse juht juhib ja esindab üksust ning oma vastutusalas Riigikantseleid, tagab üksuse eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise ning annab riigisekretärile aru üksuse tegevusest. Tugiüksuse juht annab üksuse tegevusest aru tugitegevuste juhile ja riigisekretärile.

 (3) Üksuse juhi nimetab ametisse ja vabastab ametist riigisekretär. Protokolliosakonna juhataja nimetab riigisekretär ametisse kooskõlastatult Välisministeeriumi kantsleriga.

 (4) Üksuse juht allub vahetult riigisekretärile.

4. peatükk Riigikantselei struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded 

§ 8. Riigikantselei struktuuriüksused

 (1) Riigikantselei struktuuriüksused on osakonnad ja osakondadega võrdsustatud muud käesolevas peatükis nimetatud struktuuriüksused (edaspidi üksused).

 (2) Üksuse ülesanded ja allstruktuuriüksused sätestatakse üksuse põhimääruses, mille kinnitab riigisekretär.

§ 9. Peaministri büroo

 (1) Peaministri tegevuse toetamiseks on Riigikantseleis peaministri büroo, mille koosseisu kuuluvad peaministri nõunikud ja abid.

 (2) Peaministri büroo nõustab ja toetab peaministrit tema tegevuses.

§ 10. Põhitegevuse üksused

 (1) Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamiseks on Riigikantseleis järgmised põhitegevuse üksused:
 1) strateegiabüroo;
 2) istungiosakond;
 3) õigusloomeosakond;
 4) Euroopa Liidu sekretariaat;
 5) valitsuse kommunikatsioonibüroo;
 6) julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo;
 7) tippjuhtide kompetentsikeskus.

 (2) Strateegiabüroo tagab § 2 punktides 1, 5 ja 10 sätestatud ülesannete täitmise.

 (3) Istungiosakond tagab § 2 punktides 2, 5 ja 6 sätestatud ülesannete täitmise.

 (4) Õigusloomeosakond tagab § 2 punktides 3 ja 5 sätestatud ülesannete täitmise.

 (5) Euroopa Liidu sekretariaat tagab § 2 punktides 4 ja 5 sätestatud ülesannete täitmise. Euroopa Liidu sekretariaadi valdkonnapoliitikat koordineerivad ametnikud nimetab riigisekretär ametisse kooskõlastatult asjaomaste ministeeriumide kantsleritega. Riigikantselei ja asjaomased ministeeriumid tagavad vastastikuse infovahetuse ning valdkonnapoliitikat koordineerivate ametnike kaasatuse ministeeriumi ja valitsemisala asutuste Euroopa Liidu poliitika kujundamist puudutavasse töösse.

 (6) Valitsuse kommunikatsioonibüroo tagab § 2 punktis 7 sätestatud ülesannete täitmise.

 (7) Julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo tagab § 2 punktis 9 sätestatud ülesannete täitmise.

 (8) Tippjuhtide kompetentsikeskus tagab § 2 punktis 12 sätestatud ülesannete täitmise.

§ 11. Tugiüksused

 (1) Riigikantselei põhitegevusi toetavad järgmised tugiüksused:
 1) protokolliosakond;
 2) personaliosakond;
 3) rahandusosakond;
 4) asjaajamise osakond;
 5) infosüsteemide osakond;
 6) majandusosakond.

 (2) Protokolliosakond tagab peaministri protokollialase teenindamise ja Riigikantselei protokollitöö korraldamise, juhindudes oma töös Välisministeeriumi riikliku protokolli osakonna suunistest.

 (3) Personaliosakond tagab Riigikantselei personalitöö korraldamise.

 (4) Rahandusosakond tagab Riigikantselei eelarvestamise ja finantsarvestuse korraldamise.

 (5) Asjaajamise osakond tagab Riigikantselei asjaajamise korraldamise ja õigusalase teenindamise ning teabe avalikustamise ja isikuandmete kaitse nõuete täitmise Riigikantseleis.

 (6) Infosüsteemide osakond tagab Vabariigi Valitsuse, peaministri ja Riigikantselei ülesannete täitmiseks vajalike infosüsteemide arendamise ja hooldamise.

 (7) Majandusosakond tagab Riigikantselei valitsemisel oleva riigivara haldamise ja hooldamise ning muude osakonna põhimääruses sätestatud tugiteenuste osutamise.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 12. Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2009. a määrus nr 180 „Riigikantselei põhimäärus” (RT I, 29.12.2010, 162) tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2003. a määruse nr 253 „Euroopa Liidu dokumentide menetlemise kord” muutmine

  Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2003. a määruses nr 253 „Euroopa Liidu dokumentide menetlemise kord” (RT I, 19.01.2011, 20) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

1) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Riigikantselei annab juhiseid Euroopa Liidu Nõukogu alaliste esindajate komitee töös osalemiseks ning koordineerib nende ettevalmistamist.”.

§ 14. Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a määruse nr 323 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus” muutmine

  Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a määruse nr 323 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus” (RT I, 17.10.2011, 4) § 20 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) infoühiskonna teenuste arendamise osakond, kelle põhiülesanneteks on avalike teenuste ning avaliku sektori asjaajamise ja elektroonilise dokumendihalduse arendamise koordineerimine, lähtudes riigi infosüsteemi ja infotehnoloogia pakutavatest võimalustest;”.

§ 15. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Kristen Michal
Justiitsminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes