Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2011, 6

Riigi teaduspreemiate põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 09.02.1999 nr 51
RT I 1999, 15, 233
jõustumine 18.02.1999

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.06.1999RT I 1999, 51, 55413.06.1999
27.06.2000RT I 2000, 52, 32906.07.2000
21.06.2001RT I 2001, 56, 34230.06.2001
17.09.2002RT I 2002, 78, 46501.10.2002
17.12.2002RT I 2002, 105, 62601.01.2003
25.11.2004RT I 2004, 82, 55505.12.2004
17.01.2008RT I 2008, 5, 3801.02.2008
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
17.11.2011RT I, 22.11.2011, 225.11.2011

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse paragrahvi 10 punkti 71 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada «Riigi teaduspreemiate põhimäärus» (juurde lisatud).

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1999. a määrusega nr 51
[RT I, 22.11.2011, 2 – jõust. 25.11.2011]

 

RIIGI TEADUSPREEMIATE PÕHIMÄÄRUS

1. Eesti Vabariigi teaduspreemiad (edaspidi preemia) määratakse Eesti teadustöötajatele ja teaduskollektiividele silmapaistvate teadustöö tulemuste eest.

2. Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest määratakse igal aastal kaks preemiat suurusega 38 347 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 – jõust. 1.01.2011]

3. Igal aastal määratakse eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde esiletõstmiseks aastapreemiad suurusega 19 174 eurot järgmistes teadus- ja arendustegevuse valdkondades:
[RT I 2010, 60, 407 – jõust. 1.01.2011]

1) täppisteadused;

2) keemia ja molekulaarbioloogia;

3) tehnikateadused;

4) arstiteadus;

5) geo- ja bioteadused;

6) põllumajandusteadused;

7) sotsiaalteadused;

8) humanitaarteadused.
[RT I 2008, 5, 38 – jõust. 1.02.2008]

31. Vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest võib määrata teaduspreemia väljapaistva avastuse eest suurusega 47 934 eurot. Teaduspreemia väljapaistva avastuse eest määratakse olenemata sellest, kas autorit (autoreid) on sama töö eest varem autasustatud Eesti teaduspreemia(te), elutöö preemia või rahvusvaheliste preemiate või autasudega.
[RT I 2008, 5, 38 – jõust. 1.02.2008]

32. 2012. aastal on punktis 2 nimetatud preemiate suurus 40 000 eurot, punktis 3 nimetatud preemiate suurus 20 000 eurot ja punktis 31 nimetatud preemia suurus 50 000 eurot.
[RT I, 22.11.2011, 2 – jõust. 25.11.2011]

4. Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud riigi teaduspreemiate komisjon (edaspidi komisjon) kuulutab Vabariigi Valitsuse nimel preemiate määramise aastale eelneva aasta 21. novembriks välja preemiate konkursi, avaldades vastava teate üleriigilises päevalehes.
[RT I 2008, 5, 38 – jõust. 1.02.2008]

5. Ettepanekuid preemia määramiseks võivad komisjonile esitada ülikoolide ja Haridus- ja Teadusministeeriumis teadus- ja arendusasutustena registreeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogud ning Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikud. Ettepanekud preemiate määramiseks esitatakse komisjonile preemiate määramise aastale eelneva aasta 21. detsembriks. Teaduskollektiivi esitamise puhul on oluline kollektiivi liikmete isiklik teaduslik panus, mis peab olema ettepanekus täpselt formuleeritud. Aastapreemiaga autasustatud teadustöötajaid ja teaduskollektiive võib taasesitada aastapreemia määramiseks uuel tasandil teadustöö eest kümne aasta möödudes preemia määramisest.
[RT I, 22.11.2011, 2 – jõust. 25.11.2011]

51. Preemiate määramiseks esitatud ettepanekuid arutab ja teadustöid hindab komisjon.

52. Komisjoni koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul kuni 6 aastaks. Komisjoni esimees on ametikoha järgi Eesti Teaduste Akadeemia president. Komisjoni hääleõiguseta sekretäri nimetab komisjoni esimees. Komisjoni töö eest vastutab haridus- ja teadusminister.
[RT I 2008, 5, 38 – jõust. 1.02.2008]

6. Komisjon avalikustab preemiate määramiseks nõuetekohaselt esitatud ettepanekud preemiate määramise aasta 1. veebruariks.

61. Komisjonil on õigus:

1) tutvustada preemiate kandidaate ajakirjanduses või mõnel muul avalikul moel;

2) kaasata komisjonile esitatud ettepanekute ja taotluste hindamiseks eksperte;

21) väljapaistva avastuse eest määratava teaduspreemia taotluste hindamiseks kaasatakse väliseksperte;
[RT I 2004, 82, 555 – jõust. 5.12.2004]

3) [Kehtetu – RT I 2004, 82, 555 – jõust. 5.12.2004]

4) lükata erandjuhul otsuse tegemine mõne kandidaadi osas järgmisse aastasse;

5) vastava tasemega teadustööde puudumisel teha Vabariigi Valitsusele ettepanek vastavas valdkonnas preemiat mitte määrata;

6) muuta erandjuhul preemia määramiseks esitatud ettepanekute valdkondlikku kuuluvust või määrata aastapreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö preemia kandidaadile vastava perioodi tööde põhjal.

62. Komisjon võtab otsuse preemiate määramiseks vastu istungil lihthäälteenamusega. Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa kaks kolmandikku komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees. Häälte võrdsel jagunemisel korraldatakse enam poolthääli saanud preemia kandidaatide vahel teine hääletusvoor.

63. Kui komisjoni liige on esitatud preemia kandidaadiks, ei osale ta sellel aastal komisjoni töös. Kui komisjoni liige on viimase kuue aasta jooksul olnud preemia kandidaadi kaasautor, ei osale ta sellele kandidaadile preemia määramise arutelul ja hääletamisel, ning kui kandidaat on esitatud aastapreemia määramiseks, ka vastava teadus- ja arendustegevuse valdkonna aastapreemia määramise arutelul ja hääletamisel.
[RT I, 22.11.2011, 2 – jõust. 25.11.2011]

64. Komisjoni tegevusega seotud kulud kaetakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu. Komisjoni teenindamise tagab Haridus- ja Teadusministeerium.
[RT I 2002, 105, 626 – jõust. 1.01.2003]

7. Preemiad määrab Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri esildisel komisjoni ettepanekute alusel. Preemiad antakse preemiate saajatele üle Eesti Vabariigi aastapäeval.
[RT I 2002, 105, 626 – jõust. 1.01.2003]

/otsingu_soovitused.json