Teksti suurus:

Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2012, 3

Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus

Vastu võetud 09.10.2008 nr 148
RT I 2008, 44, 249
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010
13.06.2012RT I, 19.06.2012, 622.06.2012
20.11.2012RT I, 22.11.2012, 101.01.2013

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 271 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri asutamine

  «Tervishoiutöötajate riiklik register» (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mis on asutatud Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 8 «Tervishoiutöötajate riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus».

§ 2.  Registri nimi

  (1) Registri ametlik nimi on «Tervishoiutöötajate riiklik register».

  (2) Registri ingliskeelne nimi on Estonian Health Care Professionals Registry.

§ 3.  Registri eesmärk

  Registrit peetakse tervishoiutöötajate registreerimiseks, et tagada tervishoiuteenuse tarbija riiklik kaitse tervishoiuteenuse osutamise kaudu selleks nõutud kvalifikatsiooni omavate isikute poolt ja nende üle järelevalve teostamiseks, õigusaktidest tulenevate tervishoiuvaldkonna juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ja tervishoiustatistika korraldamiseks.

§ 4.  Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Terviseamet.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS JA REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

§ 5.  Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna digitaalselt ning andmeid töödeldakse samuti digitaalselt.

  (2) Register koosneb:
  1) digitaalsest andmebaasist;
  2) paberkandjal alusdokumentidest;
  3) arhiveeritud registriandmetest.

§ 6.  Registri andmete õiguslik tähendus

  Registri andmetel on õiguslik tähendus «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» §-s 27 sätestatud ulatuses.

§ 7.  Registri andmete kaitse

  (1) Registri andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, kaitstes andmeid juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) tervikluse osas, kaitstes andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsuse osas, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

  (2) Registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri digitaalse andmebaasi majutusteenust osutab Sotsiaalministeerium.

  (4) Registri turvaklass on K2T1S1.

  (5) Registri turbeaste on keskmine (M).

§ 8.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Tervishoiutöötaja kohta kantakse alusdokumentidelt registri digitaalsesse andmebaasi järgmised eluloolised andmed:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) eelmine või eelmised ees- ja perekonnanimi või -nimed;
  4) kodakondsus;
  5) isikukood, selle puudumisel sünniaasta, -kuu ja -päev;
  6) sugu;
  7) isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
  8) tervishoiutöötaja elukoha- ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
  9) sünnikohariik;
  10) eelmise töökoha riik.

  (2) Tervishoiutöötaja kohta kantakse alusdokumentidelt registri digitaalsesse andmebaasi järgmised kvalifikatsiooni tõendavad andmed:
  1) eriala;
  2) kutse nimetus (arst, hambaarst, õde, ämmaemand);
  3) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi nimetus;
  4) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi number;
  5) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse nimetus;
  6) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljaandmise aeg;
  7) õppeasutusse immatrikuleerimise aasta;
  8) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud riik;
  9) varasem kvalifikatsiooni tunnustamine Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi poolt.

  (3) Tervishoiutöötaja kohta kantakse alusdokumentidelt registri digitaalsesse andmebaasi tema töökoha kohta tööandja nimi (juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi või asutuse nimi ja registrikood).

  (31) Perearsti nimistu alusel tegutseva perearsti kohta kantakse alusdokumentidelt registri digitaalsesse andmebaasi perearsti töökoha kohta lisaks lõikes 3 sätestatule perearsti teeninduspiirkond, perearsti nimistu piirsuurus ning perearstina tegutsemise ja üldarstiabi osutamise õiguslik vorm.
[RT I, 22.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

  (4) Tervishoiutöötaja kohta kantakse alusdokumentidelt registri digitaalsesse andmebaasi järgmised registreerimisandmed:
  1) Terviseameti otsus tervishoiutöötaja registreerimise kohta koos otsuse numbri ja otsuse tegemise kuupäevaga;
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]
  2) registreerimistõendi number;
  3) Terviseameti otsus registreerimistõendi kehtetuks tunnistamise kohta koos otsuse numbri ja otsuse tegemise kuupäevaga;
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]
  4) Terviseameti otsus tervishoiutöötaja registreeringu peatamise kohta koos otsuse numbri ja otsuse tegemise kuupäevaga;
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]
  5) tervishoiutöötaja registriandmete arhiveerimise kuupäev.

  (5) Terviseamet kasutab registrisse kantud andmete kodeerimisel:
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]
  1) rahvusvahelist ühtset hariduse liigituse koodi – tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni andmete osas;
  2) Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorit – tervishoiutöötaja elukoha andmete osas;
  3) riikide ja territooriumide klassifikaatorit – tervishoiutöötaja elulooliste andmete osas.

§ 9.  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  Alusdokumendid on:
  1) registreerimistaotlus;
  2) isikut tõendav dokument;
  3) kvalifikatsiooni tõendav dokument;
  4) seoses registreerimistoimingutega antud käskkirjad;
  5) kohtuotsus, millega on isikult ära võetud kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis või registreerimistõendis märgitud erialal tegutsemise õigus;
  6) tervishoiutöötaja ja tervishoiuteenuse osutaja poolt esitatud registriandmete muutumist tõendav dokument;
  7) tervishoiutöötaja kutsealasele tegevusele piirangu seadnud haldusorgani otsus;
  8) [kehtetu - RT I, 22.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
  81) Terviseameti otsus perearsti nimistu kinnitamise, teeninduspiirkonna ja nimistu piirsuuruse määramise või muutmise kohta;
[RT I, 22.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
  9) nimistu alusel tegutseva perearsti teatised tervishoiutöötajate koosseisu (tervishoiutöötaja tööle asumise ja töölt lahkumise aeg, ametikoht ja koormus), tegevuskoha, perearstina tegutsemise ja üldarstiabi osutamise õigusliku vormi ning nimetatud andmete muudatuste kohta;
[RT I, 22.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
  10) Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi pädeva asutuse poolt väljastatud tõend tervishoiutöötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta.

§ 10.  Andmete registrisse esitamine ja kandmine

  (1) Andmete registrisse esitaja on registreerimist taotlev tervishoiutöötaja.

  (2) Andmed esitatakse registrile alusdokumentidel kas paberkandjal või «Digitaalallkirja seaduse» nõudeid järgides digitaalselt, registri veebilehel näidatud aadressil.

  (3) Terviseamet teeb kande registrisse registreerimisotsuse tegemise päeval.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 11.  Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud õigusakti kohaselt.

§ 12.  Registrisse kantud andmete muutmine ja parandamine

  (1) Tervishoiutöötaja on kohustatud Terviseametit teavitama § 8 lõigetes 1–3 nimetatud andmete muutumisest 30 päeva jooksul muudatuste toimumisest arvates ja esitama muudetud andmed kas paberkandjal või digitaalselt § 10 lõikes 2 sätestatu kohaselt.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Andmete registrisse kandmisel tehtud vigade avastamise korral on Terviseamet kohustatud vead kahe tööpäeva jooksul parandama.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 13.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Terviseametil on õigus esitada andmete esitajale ja kolmandatele isikutele järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuses.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Registris ebaõigete andmete avastamisel sulgeb Terviseamet juurdepääsu andmetele kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni ja õigete andmete saamisel parandab vead kahe tööpäeva jooksul.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Terviseametil on õigus seaduses sätestatud korras saada andmeid teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 14.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registri andmetele võimaldatakse juurdepääs vastavalt «Avaliku teabe seadusele» ja «Isikuandmete kaitse seadusele».

  (2) Registri andmeid, millele on õigusaktide alusel kehtestatud juurdepääsupiirang, väljastatakse üksnes selleks õigustatud isikule põhjendatud kirjaliku taotluse alusel, digitaalselt või väljatrükina paberkandjal.

  (3) Väljavõtteid registri andmetest väljastatakse tervishoiutöötajale üksnes tema enda kohta käivate andmete ulatuses kirjaliku sooviavalduse alusel ning isikule, kellele need andmed on vajalikud õigusaktis ettenähtud avaliku ülesande täitmiseks, põhjendatud kirjaliku taotluse alusel.

§ 15.  Andmete töötlemise ja väljastamise dokumenteerimine

  (1) Terviseamet peab arvestust andmete esitamise, registrisse kandmise, muutmise, väljastamise, arhiveerimise ja muude registriandmete töötlemisega seotud toimingute üle.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Digitaalsesse andmebaasi kantud andmete sisestamise, muutmise, kustutamise ja arhiveerimise kohta peetav arvestus on digitaalne ja sisaldab toimingu teostaja nime, toimingu teostamise kuupäeva ning kellaaega.

§ 16.  Registri andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Registri digitaalsesse andmebaasi kantud andmeid säilitatakse alaliselt.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse kuni registri digitaalsesse andmebaasi kantud andmete arhiveerimiseni. Arhiveeritud registriandmete alusdokumendid hävitatakse või antakse üle Rahvusarhiivi vastavalt «Arhiiviseadusele».
[RT I, 19.06.2012, 6 - jõust. 22.06.2012]

  (3) Aktuaalsuse kaotanud andmed arhiveeritakse ja andmete arhiivi kandmisel varustatakse arhiveerimistunnusega, mis sulgeb kirje andmete loetelus.

§ 17.  Dokumentide säilitamine isiku tervishoiutöötajana mitteregistreerimise korral

  Tervishoiutöötaja registreerimise eesmärgil esitatud dokumente, mis on isikule väljastatud kutse- või erialal mitteregistreerimise otsuse tegemise aluseks, säilitatakse Terviseameti asjaajamiskorras sätestatud nõuete kohaselt.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 18.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena Terviseameti eelarverealt.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 19.  Registri likvideerimise kord

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseadusega» ja «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 21.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

/otsingu_soovitused.json