Teksti suurus:

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2013, 13

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

Vastu võetud 27.03.2001 nr 36
RTL 2001, 43, 602
jõustumine 01.08.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.12.2002RTL 2003, 3, 3509.01.2003
17.01.2007RTL 2007, 8, 13229.01.2007
11.12.2009RTL 2009, 96, 143701.01.2010
19.08.2010RT I 2010, 59, 40401.09.2010
19.11.2013RT I, 22.11.2013, 725.11.2013

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel.
[RT I, 22.11.2013, 7 - jõust. 25.11.2013]

09.01.2018 16:34
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud teksti lõppu sõna „alusel“, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on õpilase vaimse ja füüsilise tervise säilitamine ning õppe- ja kasvatustegevusest tulenevate ebasoodsate mõjude vähendamine.

§ 2.   Tervisekaitsenõuete rakendusala

  (1) Määrust kohaldatakse statsionaarse õppega üldhariduskoolile.
[RT I 2010, 59, 404 - jõust. 01.09.2010]

  (2) Määrus sätestab tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kooli päevakava – õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega seotud tegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust kajastav loetelu;
  2) kooliväsimus – õpilasel esinev vaimne, füüsiline või sotsiaalne väsimus, mis on tekkinud ülemäärase vaimse tegevuse, füüsilise koormuse, sundasendi, lihaspinge või koolikeskkonna muu ebasoodsa teguri tagajärjel;
  3) õpivalmidus – õpilase hoiakuline ja tunnetuslik valmisolek õppimiseks, mis oleneb õpilase tervise seisundist, erivajadustest ja kooliväsimusest;
  4) kontrolltöö – õppeveerandi või kursuse õpitulemuste omandamist kontrolliv kirjalik töö.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

§ 4.   Tervisekaitsenõuete tagamine

  Kooli pidaja ja kooli direktor (juhataja) tagavad tervisekaitsenõuete täitmise koolis.
[RTL 2003, 3, 35 - jõust. 09.01.2003]

§ 5.   [Kehtetu – RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

2. peatükk KOOLI PÄEVAKAVA JA ÕPPEKORRALDUS 

§ 6.   Üldnõuded

  (1) Kooli päevakava koostamisel tuleb arvestada õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid.

  (2) Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vältel.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

  (3) Õppepäeva tunniplaanis peavad humanitaarained vahelduma reaal- ja oskusainetega arvestusega, et üldjuhul on õpilase õpi- ja töövõime suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

§ 7.   Koolitee pikkus ja ranitsa (koolikoti) raskus

  (1) Koolikohustusliku õpilase jalgsikäimise koolitee ei tohi olla pikem kui 3 km.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

  (2) [Kehtetu – RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

  (3) Ranitsa (koolikoti) lubatud raskus (koos sisuga) on:
  1) 1.–3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg;
  2) 4.–6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg;
  3) 7.–9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg.

§ 8.   Kooli päevakava
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

  (1) Õppetunnid algavad koolis kell 8.00 või hiljem.

  (2) Õppetund vaheldub vahetunniga, mille kestus peab vastama põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 24 lõikes 5 sätestatule.
[RT I 2010, 59, 404 - jõust. 01.09.2010]

  (3) [Kehtetu – RT I 2010, 59, 404 - jõust. 01.09.2010]

  (4) Kui koolis ei jätku ühes vahetuses piisaval arvul õpilaskohti, võib kooli õppetegevust korraldada kahes vahetuses. Teise vahetuse tunnid lõpevad hiljemalt kell 19.00.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

§ 9.   Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

  (1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

  (2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

  (3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
  1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
  2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

  (4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

  (5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
  1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
  2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
  3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

  (6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

§ 10.   Tunniplaani koostamine ja kontrolltööde planeerimine
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

  (1) Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

  (2) Õppepäeva pikim vaheaeg on söögivahetund.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

  (3) Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

  (4) Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

  (5) [Kehtetu – RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

  (6) Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

  (7) [Kehtetu – RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

§ 11.   Kodused õpiülesanded

  (1) 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

  (2) [Kehtetu – RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

  (3) Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

§ 12.   Pikapäevarühma päevakava

  (1) Pikapäevarühma päevakavas kavandatakse vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

  (2) Pikapäevarühmas osalevad õpilased peavad saama koolis täiendava eine- või lõunasöögi.

  (3) Pikapäevarühmas osalevate õpilaste eine- või lõunasöögi aeg kavandatakse päevakavas nii, et söögikordade vahe oleks 3 kuni 4 tundi.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2001. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json