Teksti suurus:

Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.11.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2016, 1

Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 16.11.2016 nr 66

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 30. septembri 2015. a määrust nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Toetuse taotleja

Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artikli 2 tähenduses mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja nõuetele vastav ettevõtja või suurettevõtja, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal alla 750 töötaja ja kelle müügitulu nimetatud majandusaastal oli alla 200 miljoni euro, ning kes on:
1) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühm või
2) punktis 1 nimetatud ühe või mitme tunnustatud tootjarühma valitseva mõju all olev ettevõtja (edaspidi koos taotleja).”;

2) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

31. Nõuded taotlejale

(1) Taotleja vastab järgmistele nõuetele:
1) taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
2) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
3) taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomakaitseseaduse §-s 661, 662 või 666, väetiseseaduse §-s 37, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 125, 126, 1261 või 1266, toiduseaduse §-s 531, 532, 533, 535 või 536, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35 ega karistusseadustiku §-s 522, 551, 209, 210, 211, 212, 213, 294, 296, 298, 2981, 3001, 364, 365, 372 või 375 sätestatud süüteo toimepanemise eest;
4) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

(2) Lisaks lõikes 1 sätestatule vastab taotleja järgmistele nõuetele:
1) taotleja finantsnäitajate koondhinnang vastavalt lisas 1 esitatud majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudelile on vähemalt 0,6155;
2) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas, sealhulgas määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõike 4 punktis a sätestatud juhul;
3) kui taotlejal on toiduseaduse või söödaseaduse alusel nõutud tegevusluba, on tal Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA) õiend kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgse nõuetekohasuse kohta;
4) kui investeeringuobjekti alune maa on kaasomandis, on taotlejal § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitise ehitamise korral kinnistusraamatus asjaõigusseaduse § 79 lõike 2 kohaselt märkus, millest nähtub, et taotlejal on õigus ja võimalus teha kavandatav investeering ning investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
5) taotlejal on kaasomaniku kirjalik nõusolek, kui seade, mille kohta toetust taotletakse, paigaldatakse kaasomandis olevasse ehitisse.

(3) Lõike 2 punktis 1 nimetatud majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudelile ei pea vastama taotleja, kes on tegutsenud enne taotluse esitamist vähem kui aasta või kelle esimese tegutsetud majandusaasta aruande äriregistrile esitamise tähtpäev ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud.”;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „ja kasutusõpetuse maksumus” sõnadega „või müüja poolt selle kasutamise väljaõppe maksumus”;

4) paragrahvi 5 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) lepingu sõlmimisega või kindlustusega seotud kulud või intressikulud;”;

6) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;”;

7) paragrahvi 6 punktid 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:

„8) rendi-, kütuse-, koolitus- või sidekulud;
9) veo- või sõidukulud, kui need ei ole seotud § 4 lõikes 1 nimetatud seadme paigaldamise, seadistamise või kohaletoimetamisega;”;

8) paragrahvi 6 punktist 10 jäetakse välja tekstiosa „intress,”;

9) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „mahepõllumajanduslike toodete” sõnaga „mahepõllumajandustoodete”;

10) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) veebilehe aadress, kui taotlejal on veebileht;”;

11) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja esitab bilansid ja kasumiaruanded, mis on vajalikud § 31 lõike 2 punktis 1 nimetatud koondhinnangu arvutamiseks, välja arvatud § 31 lõikes 3 sätestatud juhul.”;

12) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Taotleja esitab:
1) maaeluministri 20. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” § 2 lõikes 2 nimetatud kehtiva liikmete nimekirja, kui taotlejaks on § 3 punktis 1 nimetatud tootjarühm;
2) tema üle valitsevat mõju omava ühe või mitme tunnustatud tootjarühma punktis 1 nimetatud nimekirja, kui taotlejaks on § 3 punktis 2 nimetatud ettevõtja.”;

13) paragrahvi 10 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „3 lõikes 9” tekstiosaga „31 lõike 2 punktis 3”;

14) paragrahvi 10 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 10 lõiget 7 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) ehitusluba või ehitusteatis, kui see on ehitusseadustiku kohaselt vajalik seadme paigaldamiseks ja see ei ole kättesaadav ehitusregistrist.”;

16) paragrahvi 10 lõike 8 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) ärakiri § 31 lõike 2 punktis 4 sätestatud märkuse aluseks olevast lepingust, kui investeeringuobjekti alune maa on kaasomandis;”;

17) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.”;

18) paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on vähemalt 20 punkti hindamiskriteeriumite maksimumhinnete summast.”;

19) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja täidab toetuskõlblikkuse tingimusi, kui ta vastab § 31 lõike 1 punktis 5 sätestatud nõuetele vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, ning viis aastat, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja (edaspidi koos sihipärase kasutamise periood).

(2) Toetuse saaja:
1) viib tegevuse ellu ja võtab toetuse abil soetatud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tagab tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitab investeeringuobjekti ja kasutab seda sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
2) ettevõte on tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel hiljemalt esimese aasta lõpuks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ning samaks ajaks turustab toetuse saaja tehtud investeeringu tulemusena mahepõllumajandustoodet, kui kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajandustoodete töötlemine, turustamine või töötlemine ja turustamine.”;

20) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

151. Toetuse saaja muud kohustused

(1) Toetuse saaja täidab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi:
1) võimaldab teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
2) esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
3) eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
4) esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
5) säilitab toetusega seotud dokumente vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

(2) Toetuse saaja peab kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni vastama § 31 lõike 1 punktides 1–4 sätestatud nõuetele.

(3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule peab:
1) toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
2) toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel;
3) toetuse saajal hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal olema ehitisregistris ehitise kasutusluba või kasutusteatis, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt.”;

21) lisad 2–5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Kruuse
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve

Lisa 3 Hinnapakkumus

Lisa 4 Hindamiskriteeriumid

Lisa 5 Ehitustegevuse kulud

/otsingu_soovitused.json