Teksti suurus:

Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2016, 3

Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus

Vastu võetud 30.09.2015 nr 6
RT I, 02.10.2015, 9
jõustumine 05.10.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.01.2016RT I, 22.01.2016, 225.01.2016, rakendatakse alates 5.10.2015
16.11.2016RT I, 22.11.2016, 125.11.2016

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liigi „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks” raames antava tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.   Riigiabi

  Toetus on regionaalabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artiklite 13 ja 14 tähenduses.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 3.   Toetuse taotleja
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

  Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artikli 2 tähenduses mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja nõuetele vastav ettevõtja või suurettevõtja, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal alla 750 töötaja ja kelle müügitulu nimetatud majandusaastal oli alla 200 miljoni euro, ning kes on:
  1) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühm või
  2) punktis 1 nimetatud ühe või mitme tunnustatud tootjarühma valitseva mõju all olev ettevõtja (edaspidi koos taotleja).
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

§ 31.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja vastab järgmistele nõuetele:
  1) taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
  2) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  3) taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomakaitseseaduse §-s 661, 662 või 666, väetiseseaduse §-s 37, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 125, 126, 1261 või 1266, toiduseaduse §-s 531, 532, 533, 535 või 536, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35 ega karistusseadustiku §-s 522, 551, 209, 210, 211, 212, 213, 294, 296, 298, 2981, 3001, 364, 365, 372 või 375 sätestatud süüteo toimepanemise eest;
  4) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule vastab taotleja järgmistele nõuetele:
  1) taotleja finantsnäitajate koondhinnang vastavalt lisas 1 esitatud majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudelile on vähemalt 0,6155;
  2) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas, sealhulgas määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõike 4 punktis a sätestatud juhul;
  3) kui taotlejal on toiduseaduse või söödaseaduse alusel nõutud tegevusluba, on tal Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA) õiend kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgse nõuetekohasuse kohta;
  4) kui investeeringuobjekti alune maa on kaasomandis, on taotlejal § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitise ehitamise korral kinnistusraamatus asjaõigusseaduse § 79 lõike 2 kohaselt märkus, millest nähtub, et taotlejal on õigus ja võimalus teha kavandatav investeering ning investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  5) taotlejal on kaasomaniku kirjalik nõusolek, kui seade, mille kohta toetust taotletakse, paigaldatakse kaasomandis olevasse ehitisse.

  (3) Lõike 2 punktis 1 nimetatud majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudelile ei pea vastama taotleja, kes on tegutsenud enne taotluse esitamist vähem kui aasta või kelle esimese tegutsetud majandusaasta aruande äriregistrile esitamise tähtpäev ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud.
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis:
  1) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või hõlmamata toodete töötlemiseks, turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine;
  2) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või hõlmamata toodete töötlemiseks, turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Toetust antakse sellise investeeringu tegemiseks, mis vastab komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 49 ja artiklis 14 sätestatud nõuetele.

  (3) Alkoholi töötlemise korral toetatakse lõikes 1 nimetatud tegevusi üksnes siis, kui valmistatakse Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” §-des 5 ja 10 nimetatud alkohoolset jooki või põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi.

  (4) Kui investeeringuobjektiks on lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitis, peavad olema täidetud järgmised nõuded:
  1) ehitise kohta on ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt;
  2) ehitis ja selle alune maa on taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja ning viieks aastaks kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (5) Kui investeeringuobjektiks on seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, on ehitis taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik üüri- või rendileping vähemalt kolmeks aastaks kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja ning viieks aastaks kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (6) Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja sellega seotud siduvaid kohustusi ei või olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 5.   Abikõlblikud kulud

  (1) Toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad hinnapakkumuses esitatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ja investeeringuobjekti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuta maksumus.

  (2) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud seadme abikõlbliku kulu moodustab:
  1) seadme ning selle paigaldamise, seadistamise või müüja poolt selle kasutamise väljaõppe maksumus;
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]
  2) seadme kasutamiseks vajaliku tarkvara ja infotehnoloogilise seadme ning selle paigaldamise ja seadistamise maksumus.

  (3) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitise abikõlbliku kulu moodustab:
  1) ehitise püstitamise maksumus;
  2) ehitise rajamise maksumus;
  3) ehitise paigaldamise maksumus;
  4) ehitise rekonstrueerimise maksumus;
  5) ehitise laiendamise maksumus.

  (4) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud toetatava tegevuse puhul on abikõlblikud ka ehitusseadustiku alusel tehtava omanikujärelevalve kulud.

  (5) [Kehtetu - RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

  (6) Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

§ 6.   Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest;
  2) toetuse taotlemiseks ettevalmistava töö tegemise kulud;
  3) veovahendi ja selle haagise ostmise kulud, välja arvatud veovahendile paigaldatava sellise seadme ostmise kulud, mille eripära tuleneb taotleja töödeldavast tootest;
  4) standardse tark- ja riistvara ning sidevahendi, sealhulgas mobiiltelefoni ostmise kulud;
  5) lepingu sõlmimisega või kindlustusega seotud kulud või intressikulud;
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]
  6) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole viie aasta möödudes arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 31. detsembril üle läinud toetuse saajale;
  7) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  71) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]
  8) rendi-, kütuse-, koolitus- või sidekulud;
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]
  9) veo- või sõidukulud, kui need ei ole seotud § 4 lõikes 1 nimetatud seadme paigaldamise, seadistamise või kohaletoimetamisega;
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]
  10) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse ja finantsteenustega seotud muu kulu;
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]
  11) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ning üürimise või rentimise kulud;
  12) õigusteenuse ja raamatupidamisteenuse ning teostatavusuuringu kulud;
  13) reklaamikulud;
  14) notaritasu;
  15) riigilõiv, trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  16) keskkonnamõju hindamisega või detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud;
  17) ehitise lammutamisega seotud kulud;
  18) ehitise juurde kuuluva teevalgustusrajatise ostmise ja paigaldamise kulud, juurdepääsutee või parkla rajamise kulud, veevarustus-, kanalisatsiooni- või reoveepuhastussüsteemi ehitamise kulud, kui nimetatud tegevus ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest;
  19) kasutatud seadme ostmise kulud;
  20) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimise või investeeringuobjektiga otseselt seotud.

§ 7.   Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumuse kohta

  (1) Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja ja hinnapakkuja nime, hinnapakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning kavandatava investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (2) Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

  (3) Kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.

  (4) Kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks, peab ta olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad ehitustegevuse hinnapakkumused lisas 3 esitatud vormil.

  (5) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga. Taotleja peab väljavalitud hinnapakkumust põhjendama.

  (6) Hinnapakkumuses peab iga tegevuse ja investeeringuobjekti hind olema eraldi välja toodud.

  (7) Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu hinnapakkumusi, peab ta seda põhjendama.

  (8) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

  (9) Hinnapakkuja ja hinnapakkuja osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkuja äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkuja juhatusse või nõukokku.

§ 8.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest:
  1) mikro- või väikeettevõtjale kuni 40 protsenti;
  2) keskmise suurusega ettevõtjale kuni 35 protsenti;
  3) suurettevõtjale kuni 25 protsenti.

  (2) Toetuse määra suurendatakse viie protsendi võrra, aga mitte rohkem kui 45 protsendini, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, kelle:
  1) ettevõte on tunnustatud mahepõllumajanduse valdkonnas ja kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajandustoodete töötlemine, turustamine või töötlemine ja turustamine või
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]
  2) kavandatava investeeringu eesmärk on edendada puu- ja köögivilja või põllumajandusloomade turustamist.

  (3) Kui taotleja on saanud sama investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või mis tahes muud riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi toetuse suurus kokku ületada lõigetes 1 ja 2 sätestatud maksimummäärasid, arvestades komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artiklis 8 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõikes 11 sätestatud nõudeid.

  (4) Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul on kaks miljonit eurot ühe taotleja kohta.

  (5) Taotleja ja taotlejaga ühte kontserni kuuluv ettevõtja või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad loetakse üheks ettevõtjaks, kes saavad kokku toetust taotleda lõikes 4 sätestatud ulatuses.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 9.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le kirjalikult paberil või elektrooniliselt avalduse ning selles esitatud andmeid ja hindamiskriteeriumite täitmist tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).

  (2) Lisaks esitab taotleja PRIA-le avalduse ja kui asjakohane, siis ka lisas 2 esitatud vormi kohase ehitustegevuse eelarve ja lisas 3 esitatud vormi kohase ehitustegevuse hinnapakkumuse elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

  (3) PRIA koostab toetuse saamiseks esitatava avalduse vormi ja avaldab selle oma veebilehel.

  (4) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

  (5) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, millega võib taotleda toetust rohkem kui ühe tegevuse ja investeeringuobjekti kohta.

  (6) Taotleja või tema esindusõigust omav isik allkirjastab avalduse elektrooniliselt esitatava taotluse puhul digitaalallkirjaga või paberil esitatava taotluse puhul oma käega.

§ 10.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotleja esitab lõigetes 2–10 nimetatud dokumendid ning avalduse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja ärinimi, äriregistri kood, taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  2) kavandatava investeeringuobjekti eesmärk, sisu ja asukoht;
  3) kavandatava investeeringuobjekti kogumaksumus, abikõlblikud kulud;
  4) teave alginvesteeringu nõude täitmise kohta;
  5) teave, et taotleja vastab toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele;
  6) teave, kas kavandatav investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel;
  61) veebilehe aadress, kui taotlejal on veebileht;
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]
  7) teave, kas taotleja vastab §-s 3 sätestatud mikro-, väikese, keskmise suurusega ettevõtjale või suurettevõtjale esitatud nõuetele;
  8) muud andmed, mida on vaja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimiseks või seireks ja hindamiseks.

  (2) Taotleja esitab bilansid ja kasumiaruanded, mis on vajalikud § 31 lõike 2 punktis 1 nimetatud koondhinnangu arvutamiseks, välja arvatud § 31 lõikes 3 sätestatud juhul.
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

  (21) Taotleja esitab:
  1) maaeluministri 20. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” § 2 lõikes 2 nimetatud kehtiva liikmete nimekirja, kui taotlejaks on § 3 punktis 1 nimetatud tootjarühm;
  2) tema üle valitsevat mõju omava ühe või mitme tunnustatud tootjarühma punktis 1 nimetatud nimekirja, kui taotlejaks on § 3 punktis 2 nimetatud ettevõtja.
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

  (3) Taotleja esitab hinnavõrdlustabeli, milles on toodud:
  1) andmed esitatud hinnapakkumuste kohta;
  2) andmed valitud parima hinnapakkumuse kohta;
  3) valitud parima hinnapakkumuse objektiivne põhjendus.

  (4) Kui taotlejal on toiduseaduse või söödaseaduse alusel nõutud tegevusluba, siis esitab ta § 31 lõike 2 punktis 3 nimetatud VTA õiendi.
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

  (5) [Kehtetu - RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

  (6) Kui taotleja kuulub kontserni, esitab ta taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastate kinnitatud konsolideeritud aruannete ärakirjad, kuid mitte rohkem kui kolme eelneva majandusaasta kohta.

  (7) Kui investeeringuobjektiks on § 4 lõikes 1 punktis 1 nimetatud seade, esitab taotleja kavandatava investeeringu nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
  1) paragrahvi 7 lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt kolme hinnapakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri ning § 7 lõikes 3 nimetatud juhul vähemalt ühe hinnapakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri;
  2) kirjalik üüri- või rendileping või kasutusvalduse leping, mille alusel tõendatakse § 4 lõikes 5 sätestatud nõude täitmist;
  3) kaasomaniku kirjalik nõusolek, kui seade paigaldatakse kaasomandis olevasse ehitisse;
  4) ehitusluba või ehitusteatis, kui see on ehitusseadustiku kohaselt vajalik seadme paigaldamiseks ja see ei ole kättesaadav ehitusregistrist.
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

  (8) Kui investeeringuobjektiks on ehitis, esitab taotleja kavandatava investeeringu nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
  1) ehitusluba või ehitusteatis ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras, kui see ei ole kättesaadav ehitisregistrist;
  2) väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;
  3) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et ehitisealune maa kuulub taotleja omandisse või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja ning viieks aasta kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui see ei ole kättesaadav kinnistusraamatust;
  4) ärakiri § 31 lõike 2 punktis 4 sätestatud märkuse aluseks olevast lepingust, kui investeeringuobjekti alune maa on kaasomandis;
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]
  5) ehitustegevuse eelarve lisas 2 esitatud vormil ning ehitise hinnapakkumus lisas 3 esitatud vormil iga ehitise kohta eraldi.

  (9) PRIA koostab hinnavõrdlustabeli vormi ja avaldab selle oma veebilehel.

  (10) Taotleja esitab hindamiskriteeriumite täitmist tõendavate dokumentidena asjakohased lepingud ja müügiarved.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 11.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

§ 13.   Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab taotlusi lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel enne Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 77 lõike 4 alusel taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.

  (2) Taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamise kohta ettepanku tegemiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni.

  (3) PRIA koostab hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestuse, milles loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (4) Võrdse hindepunktide summaga taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. Kui ka taotletavad toetussummad on võrdsed, eelistatakse taotlejat, kelle müügitulu oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal väiksem.

§ 14.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on vähemalt 20 punkti hindamiskriteeriumite maksimumhinnete summast.
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

  (4) Taotlus vastab nõuetele, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (5) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (6) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.

  (7) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ning toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 15.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab toetuskõlblikkuse tingimusi, kui ta vastab § 31 lõike 1 punktis 5 sätestatud nõuetele vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, ning viis aastat, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja (edaspidi koos sihipärase kasutamise periood).
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

  (2) Toetuse saaja:
  1) viib tegevuse ellu ja võtab toetuse abil soetatud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tagab tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitab investeeringuobjekti ja kasutab seda sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
  2) ettevõte on tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel hiljemalt esimese aasta lõpuks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ning samaks ajaks turustab toetuse saaja tehtud investeeringu tulemusena mahepõllumajandustoodet, kui kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajandustoodete töötlemine, turustamine või töötlemine ja turustamine.
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

§ 151.   Toetuse saaja muud kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi:
  1) võimaldab teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
  2) esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  3) eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  4) esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  5) säilitab toetusega seotud dokumente vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

  (2) Toetuse saaja peab kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni vastama § 31 lõike 1 punktides 1–4 sätestatud nõuetele.

  (3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule peab:
  1) toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  2) toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel;
  3) toetuse saajal hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal olema ehitisregistris ehitise kasutusluba või kasutusteatis, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt.
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

§ 16.   Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) selle isiku väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö, kui investeeringuobjektiks on ehitis;
  4) lisas 5 esitatud vormil ehitustegevuse kulud iga ehitise kohta, kui investeeringuobjektiks on ehitis.

  (2) Toetuse saaja esitab maksetaotluses järgmised andmed:
  1) toetuse saaja ärinimi, äriregistri kood ja selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  2) teave elluviidud tegevuse maksumuse ja selle osalise või täieliku tasumise kohta;
  3) teave tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide kohta;
  4) andmed investeeringuobjekti kogumaksumuse muutumise kohta;
  5) teave müüjale või teenuse osutajale vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa tasumise kohta, kui toetust taotletakse § 18 kohaselt.

  (3) Toetuse väljamaksmiseks liisingulepingualusel ostetud investeeringuobjekti puhul esitab toetuse saaja PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) maksetaotluse esmakordse esitamise korral ning liisingulepingu või maksegraafiku muutumise korral liisinguandja ja toetuse saaja vahel sõlmitud liisinguleping, maksegraafiku ärakiri ning liisingueseme üleandmise akt ning selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt liisinguandja ostis liisingueseme;
  2) maksetaotluse igakordse esitamise korral liisinguandja poolt toetuse saajale väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
  3) punktis 2 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.

  (4) Liisinguandja peab olema krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (5) Lõike 1 punktis 1 ja lõike 3 punktis 2 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal nimetatud üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (6) PRIA koostab lõikes 1 nimetatud maksetaotluse vormi ja avaldab selle oma veebilehel.

  (7) Investeeringu tegemist tõendavaid dokumente saab ühe taotluse kohta esitada kokku kuni 20 korda.

§ 17.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks juhul, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul §-s 16 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates.

  (4) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse tegemise korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 18.   Toetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemist

  (1) Toetuse võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 1 punkti 2 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest välja maksta pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö või teenuse tellimise või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on selle vastu võtnud ja selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata liisingulepingu alusel ostetava vara puhul.

  (2) Lõike 1 kohaselt toetuse väljamaksmist sooviv toetuse saaja esitab pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist PRIA-le maksetaotluse koos §-s 16 nimetatud dokumentidega.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

  (4) Paragrahvi 16 lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ja rahalise kohustuse tasumise teatis koos § 16 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest arvates.

  (5) PRIA koostab lõikes 4 nimetatud rahalise kohustuse tasumise teatise ja avaldab selle oma veebilehel. Rahalise kohustuse tasumise teatisel on esitatud:
  1) andmed abisaaja kohta;
  2) teatise esitamise kuupäev, kuu ja aasta;
  3) kinnitus selle kohta, et PRIA poolt toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha on kuludokumentide alusel üle kantud sellele isikule, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa.

§ 19.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.
 

Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel

Lisa 2 Ehitistegevuse eelarve
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

Lisa 3 Hinnapakkumus
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

Lisa 4 Hindamiskriteeriumid
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

Lisa 5 Ehitustegevuse kulud
[RT I, 22.11.2016, 1 - jõust. 25.11.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json