Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2016, 7

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmisega

Vastu võetud 17.11.2016 nr 131

Määrus kehtestatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 3 punkti 13, § 11 lõike 1 ja § 51 lõike 6 ning Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruses nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Riigi julgeoleku volitatud esindaja

Riigi julgeoleku volitatud esindaja on Teabeameti struktuuriüksus.”;

2) paragrahvi 8 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikantselei, julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, Kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti, Riigi Infosüsteemi Ameti, Eesti Panga, Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste, ning nende valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste valve-, häire-, side- ja infosüsteeme käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:”;

3) paragrahvi 132 lõike 1 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 133 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kinnituse vormistamisel järgitakse § 132 lõike 1 nõudeid.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 151 „Kaitseministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 151 „Kaitseministeeriumi põhimäärus” § 13 punkt 12 ja § 33 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2016. a määruse nr 74 „Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Kaitseministeeriumi struktuuriüksuste ümberkorraldamisega” muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2016. a määruse nr 74 „Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Kaitseministeeriumi struktuuriüksuste ümberkorraldamisega” (RT I, 09.07.2016, 6) § 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

7) paragrahvi 18 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib kaitsepoliitika asekantsleri, kaitseplaneerimise asekantsleri ning õigus- ja haldusküsimuste asekantsleri tööd ning struktuuriüksuste juhatajate kaudu personaliosakonna ja strateegilise kommunikatsiooni osakonna ning talle vahetult alluvate ministeeriumi nõunike tööd;”;”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hannes Hanso
Kaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json