Teksti suurus:

Pähklisaare looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2016, 8

Pähklisaare looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 17.11.2016 nr 132

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Ala kaitse alla võtmine ja kaitse-eesmärk

  (1) Looduskaitsealana võetakse kaitse alla ala Tartu maakonnas Luunja vallas Sirgumetsa külas, Tartu vallas Vilussaare külas ja Vara vallas Põrgu külas. Looduskaitseala nimeks saab Pähklisaare looduskaitseala2 (edaspidi kaitseala).

  (2) Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
  1) rabakooslusi ja laugasjärvi;
  2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on huumustoitelised järved ja järvikud (3160)3, rabad (7110*), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
  3) liiki, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas: metsist (Tetrao urogallus), ja tema elupaika.

  (3) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele neljaks sihtkaitsevööndiks.

  (4) Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud erisustega.

§ 2.  Kaitseala piir

  Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on esitatud kaardil määruse lisas4.

§ 3.  Kaitseala valitseja

  Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.

§ 4.  Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas5 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndite piiride kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

2. peatükk Kaitseala kaitsekord 

§ 5.  Sihtkaitsevööndi määratlus

  (1) Kaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate koosluste säilitamiseks.

  (2) Kaitsealal on neli sihtkaitsevööndit:
  1) Laukasoo sihtkaitsevöönd;
  2) Pähklisaare sihtkaitsevöönd;
  3) Ristsaare sihtkaitsevöönd;
  4) Virksimetsa sihtkaitsevöönd.

§ 6.  Sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk

  (1) Laukasoo sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on elupaigatüüpide huumustoitelised järved ja järvikud, rabad, nokkheinakooslused ning siirdesoo- ja rabametsad taastamine ja säilitamine.

  (2) Pähklisaare sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on elupaigatüübi vanad laialehised metsad arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

  (3) Ristsaare sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on elupaigatüüpide vanad loodusmetsad, rohunditerikkad kuusikud ning soostuvad ja soo-lehtmetsad kujundamine, kujunemine ja säilitamine.

  (4) Virksimetsa sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on metsise elupaiga soodsa seisundi taastamine ja säilitamine, samuti elupaigatüüpide vanad loodusmetsad ning siirdesoo- ja rabametsad taastamine ja säilitamine.

§ 7.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal, välja arvatud § 8 lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul Virksimetsa sihtkaitsevööndis.

  (2) Kaitsealal on lubatud jahipidamine, välja arvatud Virksimetsa sihtkaitsevööndis ajavahemikul 1. veebruarist kuni 31. augustini.

  (3) Telkimine ja lõkketegemine kaitsealal on lubatud kohas, mis on kaitseala valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud.

  (4) Kaitsealal on lubatud sõidukiga sõitmine teedel. Sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine väljaspool teid on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

  (5) Kaitsealal on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine, välja arvatud § 8 lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul Virksimetsa sihtkaitsevööndis. Üle 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

  (6) Kaitsealal on lubatud koosluste kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile ja kaitsealuse liigi elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus. Virksimetsa sihtkaitsevööndis on lubatud koosluse kujundamine ja kaitsealuse liigi elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus 1. septembrist kuni 31. jaanuarini.

  (7) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
  1) maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine;
  2) tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks;
  3) olemasolevate ehitiste hooldustööd.

§ 8.  Keelatud tegevus

  (1) Kaitsealal on keelatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) inimeste viibimine Virksimetsa sihtkaitsevööndis 1. veebruarist kuni 30. juunini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

  (2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
  3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda;
  5) anda projekteerimistingimusi;
  6) anda ehitusluba;
  7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
  8) jahiulukeid lisasööta.

§ 9.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajab kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit.

  (2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmise korral tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrus nr 384 „Pähklisaare maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 15. jaanuari 2015. a käskkirjaga nr 58 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 13.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50).

2 Kaitseala territoorium võeti esimest korda kaitse alla Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsusega nr 99 „Looduse kaitsest Tartu rajoonis”. Tartumaa Luunja Vallavolikogu 14. jaanuari 1994. a otsusega nr 42 kinnitati kaitseala kaitserežiim, mida täpsustati 9. jaanuari 1995. a otsusega nr 1-1 „Looduskaitseala Pähklisaar ja laugasjärved piiride muutmine ja ümbernimetamine”, kui Kastre metskonnas Laukasoos kinnitati ka looduskaitseala piirid. Pähklisaare looduskaitseala moodustatakse peamiselt eespool nimetatud looduskaitseala piires Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 384 „Pähklisaare maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine” moodustatud Pähklisaare maastikukaitseala põhjal. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” lisa 1 punkti 2 alapunktist 330 hõlmab kaitseala Pähklisaare loodusala, kus tuleb tegevuste kavandamisel hinnata nende mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.

3 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.

4 Kaitseala välis- ja vööndite piirid on kantud määruse lisas esitatud kaardile, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

5 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Taavi Rõivas
Peaminister

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Pähklisaare looduskaitseala

/otsingu_soovitused.json