Teksti suurus:

Nõuded krediidiandja või -vahendaja juhtide ja töötajate erialastele teadmistele, oskustele ning kogemustele

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2016, 23

Nõuded krediidiandja või -vahendaja juhtide ja töötajate erialastele teadmistele, oskustele ning kogemustele

Vastu võetud 18.11.2016 nr 52

Määrus kehtestatakse krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 40 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Käesoleva määrusega täpsustatakse nõudeid krediidiandja või -vahendaja juhtide ja töötajate (edaspidi töötajad) teadmistele, oskustele ja kogemustele, mis on seotud järgmisega:
  1) krediidiandja või -vahendaja pakutavate krediidilepingute ja krediidilepinguga koos pakutavate lepingute tingimused;
  2) krediidilepingu pakkumise, sõlmimise, täitmise ja muutmise ning lepingueelsete läbirääkimiste tingimused ja protsess, sealhulgas tarbija krediidivõimelisuse hindamine, tarbija teavitamine krediidilepinguga seotud asjaoludest ja tarbija muud õigused seoses krediidilepinguga ning krediidi andmise ja vahendamise valdkonnas kehtiv hea tava ja ärieetika;
  3) krediidi vahendamise ja nõustamisteenuse osutamise tingimused;
  4) elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute pakkumisel või vahendamisel kinnisvaraga tehingute tegemise tingimused ja kinnisvara hindamise nõuded.

  (2) Eestis piiriüleselt teenuseid osutava teise lepinguriigi hüpoteekkrediidivahendaja töötajate teadmised, oskused ja kogemused peavad vastama käesoleva määruse § 3 punktides 1–2, § 4 lõike 1 punktides 1–3 ning lõike 3 punktides 1 ja 2 sätestatule.

2. peatükk Nõuded töötajate teadmistele, oskustele ja kogemustele 

§ 2.   Ametikohale kehtestatud nõuete kindlaksmääramine ja töötaja ametikoha nõuetele vastavuse hindamine

  (1) Krediidiandja või -vahendaja näeb ette nõuded oma töötajate teadmistele, oskustele ja kogemustele vastavalt käesoleva määruse §-des 3 ja 4 sätestatule.

  (2) Krediidiandja või -vahendaja määrab, kas ja mis tasemel on käesoleva määruse §-des 3 ja 4 nimetatud teadmised, oskused ja kogemused igal ameti- või töökohal (edaspidi ametikoht) vajalikud, võttes arvesse ametikoha eripära.

  (3) Krediidiandja või -vahendaja kirjeldab nõudeid ametikohti täitvatele töötajatele oma sise-eeskirjas ning tagab, et töötajad neid nõudeid tunnevad ja täidavad.

  (4) Töötajate teadmiste, oskuste ja kogemuste taseme määramisel ja hindamisel arvestatakse vähemalt ametikohaga seotud ülesannete täitmiseks vajalikku kvalifikatsiooni, mida tõendab erialase hariduse omandamine, asjakohase koolituse või pädevustesti läbimine ning vajadusel varasem töökogemus krediidi andmise, vahendamise või nõustamise valdkonnas.

§ 3.   Üldised nõuded krediidiandja või -vahendaja töötaja teadmistele

  Krediidiandja või -vahendaja töötaja:
  1) tunneb krediidiandja või -vahendaja tegevusega seotud üldisi põhimõtteid ja valdkonda reguleerivaid juhendeid;
  2) tunneb tarbijavaidluste lahendamise tingimusi;
  3) tunneb isikuandmete kaitse nõudeid;
  4) tunneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korda;
  5) omab finants- ja majandusalaseid teadmisi;
  6) tunneb krediidi andmise ja vahendamise valdkonna head tava ja ärieetikat.

§ 4.   Krediidilepingute sõlmimise ja vahendamise ning muude osutatavate teenuste alased pädevused

  (1) Krediidiandja või -vahendaja töötaja:
  1) tunneb ja oskab selgitada pakutavate krediidilepingute põhitingimusi;
  2) tunneb võlaõigusseadusest tulenevat krediidilepingu regulatsiooni, sealhulgas krediidilepingu sõlmimiseks esitatava teabe ja lepingueelse teabe andmise nõudeid, ning oskab selgitada tarbijale antava informatsiooni sisu;
  3) tunneb tarbija õigusi ning oskab anda tarbijale nende kohta selgitusi;
  4) saab aru vastutustundliku laenamise põhimõttest, oskab anda selgitusi selle kohta ja rakendab seda krediidi andmisel;
  5) tunneb tarbija makseraskuste tekkimisel kasutatavaid lahendusi, krediidisuhte ümberkujundamise võimalusi ja oskab anda selgitusi nende kohta;
  6) tunneb krediidi vahendamisel krediidivahendaja kohustusi krediidilepingute pakkumisel ja krediidilepingu kohta teabe vahendamisel ning oskab anda tarbijale selgitusi krediidivahendaja kohustuste ja vastutuse kohta;
  7) tunneb nõustamisteenuse osutamisel nõustamisteenuse sisu ning oskab anda tarbijale selgitusi nõustamisteenuse olemuse ja sellele esitatavate nõuete kohta ning nõustamisteenuse ja krediidi andmise või vahendamise teenuse erinevuste kohta.

  (2) Krediidilepingu pakkumisel krediidiandja või -vahendaja töötaja:
  1) oskab anda krediidilepingu ja sellega koos pakutava lepingu kohta selgitusi ja tuua välja lepinguga seotud riske, mille alusel tarbija saab hinnata, kas pakutav leping vastab tema vajadustele ja finantsolukorrale;
  2) tunneb ja oskab selgitada krediidiandja või -vahendaja pakutava krediidilepingu ja krediidilepinguga koos pakutavate lepingute põhitingimusi, poolte õiguseid ja kohustusi, sealhulgas lepingu sõlmimise korda, lepingu sõlmimisega seotud kulutusi, lepingust taganemise ja lepingu ülesütlemise tingimusi;
  3) tunneb ja oskab selgitada krediidilepingu intressi arvutamise ning krediidi kulukuse määra arvutamise korda;
  4) tunneb krediidilepingu tagatiste seadmise tingimusi ja tagatistega seotud peamisi riske ning oskab anda selgitusi tagatiste kohta;
  5) tunneb tarbija krediidivõime hindamise korda, oskab hinnata krediidivõime kohta teabe kogumise vajadust, oskab anda selgitusi selle kohta ning analüüsida tarbija krediidivõimet.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule peab elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu või sellega koos lepingu pakkumisega tegelev krediidiandja või -vahendaja töötaja:
  1) tundma kinnisvaraga tehingu tegemise üldisi tingimusi ja korda;
  2) tundma kinnistusraamatust teabe saamise, kinnistusraamatus avalduste menetlemise ja kannete tegemise põhimõtteid;
  3) tundma krediidilepingu tagatiste hindamise korda;
  4) elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu tagatise hindamise korral tundma ja oskama rakendada õigusaktidega ja krediidiandja või -vahendaja siseselt kehtestatud nõudeid elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu tagatiseks oleva kinnisvara hindamisele.

  (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatule peab nõustamisteenuse osutamisega tegelev krediidiandja või -vahendaja töötaja:
  1) tundma tarbijale krediidilepingu sobivuse hindamise protsessi ja oskama anda selgitusi selle kohta;
  2) oskama analüüsida kliendi huve ja vajadusi ning erinevate krediidilepingute ja sellega koos pakutavate lepingute sobivust kliendile ning soovituse andmiseks tundma nende krediidilepingute tingimusi;
  3) oskama anda selgitusi nõustamisteenusega seotud kulude kohta.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Krediidiandja või -vahendaja peab viima oma tegevuse ja dokumendid käesolevas määruses sätestatuga kooskõlla 2017. aasta 21. märtsiks.

  (2) Kuni 2019. aasta 20. märtsini arvestatakse töötajate teadmiste, oskuste ja kogemuste taseme määramisel ja hindamisel järgmisi näitajaid:
  1) ametikohaga seotud ülesannete täitmiseks vajalik kvalifikatsioon, mida tõendab erialase hariduse omandamine, asjakohase koolituse või pädevustesti läbimine; või
  2) varasem töökogemus krediidi andmise, vahendamise või nõustamise valdkonnas.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Käesoleva määruse § 2 lõige 4 jõustub 2019. aasta 21. märtsil.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json