Teksti suurus:

Riigi asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete ning riigi osalusega äriühingu nõukogu organi töös osalevate nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasude piirmäärad

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2017, 1

Riigi asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete ning riigi osalusega äriühingu nõukogu organi töös osalevate nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasude piirmäärad

Vastu võetud 16.11.2017 nr 87

Määrus kehtestatakse riigivaraseaduse § 85 lõike 2 ja audiitortegevuse seaduse § 98 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab riigi asutatud sihtasutuse nõukogu (edaspidi sihtasutuse nõukogu) liikmetele makstavate tasude piirmäärad ja tasustamise korra ning riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, nõukogu (edaspidi äriühingu nõukogu) liikmetele nõukogu organi töös osalemise eest makstavate tasude piirmäärad ja tasustamise korra.

§ 2.   Tasu piirmäärad

  Sihtasutuse nõukogu liikmetele makstavad tasud ei või olla suuremad järgmistest piirmääradest:


Sihtasutuse palgakulu suurus (EUR) kuus
Makstava tasu piirmäär kuus (EUR)
esimehele
liikmetele
1) üle 90 000
480
360
2) 45 000 kuni 90 000
420
300
3) 15 000 kuni 45 000
360
240
4) 3000 kuni 15 000
300
180
5) kuni 3000
240
120

§ 3.   Tasu suuruse määramine

  (1) Riigi sihtasutuse nõukogu liikmetele määrab tasu asutajaõiguste teostaja. Riigi osalusel asutatud sihtasutuse nõukogu liikmetele määravad tasu asutajad ühiselt, juhindudes §-s 2 nimetatud piirmääradest.

  (2) Ühe ja sama sihtasutuse nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu. Nõukogu esimehele võib määrata suurema tasu, lähtudes §-s 2 toodud piirmääradest.

§ 4.   Täiendava tasu määramine nõukogu organi tegevuses osalemise eest

  (1) Sihtasutuse või äriühingu nõukogu liikmele võib määrata täiendava tasu seoses tema osalemisega audiitortegevuse seaduses nimetatud auditikomitee (edaspidi auditikomitee) või nõukogu muu organi tegevuses.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tasu määratakse sihtasutuse nõukogu liikmele § 3 lõikes 1 sätestatud korras. Äriühingu nõukogu liikme lõikes 1 nimetatud tasu suuruse otsustab osaluse valitseja ainuaktsionäri või ainuosaniku otsusega või äriühingu üldkoosolek.

  (3) Täiendavat tasu makstakse auditikomitee või nõukogu muu organi koosolekul osalemise kuu eest. Tasu suurus kuus ei või ületada 25% sihtasutuse nõukogu liikmele § 3 lõikes 1 sätestatud korras määratud tasu suurusest või 25% äriühingu nõukogu liikmele ainuaktsionäri või ainuosaniku otsusega või äriühingu üldkoosoleku otsusega määratud nõukogu liikme tasust.

  (4) Sihtasutuse või äriühingu nõukogu liikmele auditikomitee ja muude nõukogu organite tegevuses osalemise eest määratud summaarne tasu kuus ei või ületada 50% sihtasutuse nõukogu liikmele § 3 lõikes 1 sätestatud korras määratud tasu suurusest või 50% äriühingu nõukogu liikmele ainuaktsionäri või ainuosaniku otsusega või äriühingu üldkoosoleku otsusega määratud nõukogu liikme tasust.

  (5) Auditikomitee ja nõukogu muu organi esimehele võib kohaldada lõigetes 3 ja 4 sätestatust 50% suuremat tasu.

§ 5.   Tasu maksmine

  (1) Tasu makstakse üks kord kuus.

  (2) Isikule, kes nõukogu või nõukogu organi otsuste vastuvõtmisel ei osalenud, nõukogu või nõukogu organi koosoleku toimumise kuu eest tasu ei maksta. Kui samal kuul toimub mitu koosolekut, makstakse tasu proportsionaalselt osaletud koosolekute arvuga. Korralduse isikule tasu maksmata jätmiseks teeb nõukogu esimees või tema puudumisel koosoleku juhataja pärast nõukogu või nõukogu organi koosoleku protokolli allkirjastamist.

§ 6.   Rahandusministri 22. novembri 2010. a määruse nr 57 „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, ning riigi asutatud sihtasutuse auditikomitee moodustamise ja tasustamise ning töökorra põhimõtted” muutmine

Rahandusministri 22. novembri 2010. a määruse nr 57 „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, ning riigi asutatud sihtasutuse auditikomitee moodustamise ja tasustamise ning töökorra põhimõtted” § 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõukogu liikmest komitee liiget tasustatakse riigivaraseaduse § 85 lõike 2 ja audiitortegevuse seaduse § 98 lõike 4 alusel kehtestatud rahandusministri määruses sätestatud tingimustel ja korras.”

§ 7.   Rahandusministri 22. veebruari 2010. a määrus nr 10 „Riigi osalusega äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasude piirmäärad” kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 22. veebruari 2010. a määrus nr 10 „Riigi osalusega äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasude piirmäärad” tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json