Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine tulenevalt kalapüügiseaduse muudatustest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2017, 9

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine tulenevalt kalapüügiseaduse muudatustest

Vastu võetud 16.11.2017 nr 163

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 38 lõike 9, § 54 lõike 4, § 61 lõike 9 ja § 90 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2016. a määruse nr 37 „Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vorm” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2016. a määrust nr 37 „Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vorm” muudetakse järgmiselt:

1) sõna „Maaeluministeerium” asendatakse määruses sõnadega „Veterinaar- ja Toiduamet” asjakohases käändes;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „kalalaevade riiklikus registris (edaspidi kalalaevaregister)” sõnadega „kutselise kalapüügi registris”;

3) paragrahvi 4 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad „kalalaevade riiklikusse registrisse” sõnadega „kutselise kalapüügi registrisse”;

4) sõna „kalalaevaregister” asendatakse määruses sõnadega „kutselise kalapüügi register” asjakohases käändes.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määrust nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 61 lõike 9 alusel.”;

2) sõna „Maaeluministeerium” asendatakse määruses sõnadega „Veterinaar- ja Toiduamet” asjakohases käändes;

3) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kalapüügiloa alusel toimunud püügi kohta esitatakse andmed ainult selle püügipäeviku lehel, mis on osa raamatust, mille esikaanele on kantud selle kalapüügiloa number. Kui kalapüügiloa omanikule antakse uus luba, kannab kalapüügiloa andja uue loa numbri loa omanikule väljastatud püügipäeviku raamatu esikaanele.”;

4) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Sama kalapüügiloa alusel toimuva püügireisi kohta ei sisestata elektroonilisse keskkonda andmeid enne, kui eelmise püügireisi andmed on esitatud.”;

5) paragrahvi 15 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Paberdokumendil rannapüügipäeviku täidetud originaalleht esitatakse Veterinaar- ja Toiduametile iga kuu kohta hiljemalt aruandekuule järgneva kuu viiendaks päevaks. Igal rannapüügipäeviku lehel kajastatakse ainult ühe aruandekuu püügiandmed.”;

6) paragrahvi 15 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 16 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Püügipäevikulehe veergu 2 „Nõudmine” kantakse püügivahendi nõudmise kuupäev enne püügivahendi nõudmist. Nõudmine selle määruse tähenduses on kala püügivahendist väljavõtmine, püügivahendi kontrollimine või püügivahendi püügilt äravõtmine. Kalapüügil põhjanoodaga Peipsi järvel kantakse sellesse lahtrisse samal püügireisil põhjanooda viimase tõmbe lõpetamise järel püügivahendi püügilt ära võtmise kuupäev.”;

8) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Paberdokumendil kalapüügi ja lossimise arvestust ei peeta, kui kalapüügiloa omanik või tema esindaja esitab andmed kalapüügi ja lossimise kohta elektrooniliselt, välja arvatud lõikes 7 sätestatud juhul.”;

9) paragrahvi 20 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnainspektsioonile kirjalikult faksinumbril (+372) 628 7459, e-posti aadressil 1313@rescue.ee või § 11 lõikes 1 nimetatud elektroonilise keskkonna kliendirakenduse kaudu.”;

10) paragrahvi 40 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

11) lisa 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 8. juuni 2017. a määruse nr 89 „Kutselise kalapüügi püügivõimaluse enampakkumise toimumise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. juuni 2017. a määruses nr 89 „Kutselise kalapüügi püügivõimaluse enampakkumise toimumise kord” asendatakse sõna „Maaeluministeerium” sõnadega „Veterinaar- ja Toiduamet” asjakohases käändes.

§ 4.  Määruste kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks:

1) Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2015. a määrus nr 117 „Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti lisamise võimalus”;

2) Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määrus nr 89 „Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus”.

§ 5.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. detsembril 2017. a.

  (2) Paragrahvi 2 punktid 1, 10 ja 11 jõustuvad 1. jaanuaril 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json