Teksti suurus:

Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vorm

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2017, 11

Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vorm

Vastu võetud 18.03.2016 nr 37
RT I, 22.03.2016, 9
jõustumine 25.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.11.2017RT I, 22.11.2017, 901.12.2017

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 38 lõike 9 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vorm.

§ 2.  Kalalaevatunnistus

  (1) Kalalaevatunnistus antakse kalalaeva registreerimise kohta kutselise kalapüügi registris, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.04.2011, lk 1–153), artiklis 3 sätestatust.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

  (2) Kalalaevatunnistuse annab Veterinaar- ja Toiduamet.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

§ 3.  Kalalaevatunnistuse vorm

  (1) Kalalaevatunnistus vormistatakse lisas esitatud A4-formaadis turvaelementidega plangile, mille esiküljel on sõnad „EESTI VABARIIK”, väikese riigivapi kujutis, sõna „KALALAEVATUNNISTUS” ja dokumendi number.

  (2) Kalalaevatunnistuse plangi tagaküljel on sõnad „REPUBLIC OF ESTONIA”, väikese riigivapi kujutis ja sõnad „FISHING LICENCE”.

  (3) Kalalaevatunnistuse plangil on laeva kujutise kontuurid.

  (4) Kalalaevatunnistuse plangi värvus on sinine.

§ 4.  Kalalaevatunnistuse vormistamine

  (1) Kalalaevatunnistus vormistatakse eesti ja inglise keeles.

  (2) Eestikeelne tekst kantakse kalalaevatunnistuse plangi esiküljele ja ingliskeelne tekst kalalaevatunnistuse tagaküljele.

  (3) Kalalaevatunnistusele kantakse andmed kutselise kalapüügi registri kehtivate andmete alusel.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

  (4) Kalalaevatunnistuse esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) tekst „Kalalaevatunnistus tõendab, et kalalaev on kantud Eesti Vabariigi kutselise kalapüügi registrisse. Järgmised andmed vastavad kutselise kalapüügi registrisse kantud andmetele.”;
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]
  2) kalalaevatunnistuse andmise õiguslik alus;
  3) komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 II lisas nimetatud andmed;
  4) IMO number (Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni antav unikaalne laeva identifitseerimisnumber);
  5) kalalaevastiku segment, kuhu kalalaev kuulub;
  6) kalalaevatunnistuse andja (asutus, tunnistusele alla kirjutanud isiku ees- ja perekonnanimi);
  7) kalalaevatunnistuse andmise kuupäev.

  (5) Kalalaevatunnistuse tagaküljele kantakse järgmised andmed:
  1) tekst „Certifies that the fishing vessel is registered in the state register of fishing vessels of the Republic of Estonia. The information given below corresponds to the information contained in the fishing vessel register.”;
  2) komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 II lisas nimetatud andmed;
  3) IMO number (Unique identification number of a vessel given by the International Maritime Organization);
  4) fleet segment;
  5) issuer of licence (agency and name of the signed person);
  6) date of issue.

§ 5.  Kalalaevatunnistuse andmine

  (1) Kalalaevatunnistus antakse ühes eksemplaris.

  (2) Kalalaevatunnistus antakse:
  1) kalalaeva omanikule;
  2) kalalaeva kasutusvaldajale, kui laevale on seatud kasutusvaldus, või
  3) kalalaeva valdajale, kui laeva kohta liiklusregistrisse kantud andmetest nähtub, et kalalaeva valdaja ei ole laeva omanik.

  (3) Kalalaevatunnistus antakse kolme tööpäeva jooksul kalalaeva andmete kutselise kalapüügi registrisse kandmise või nende muutmise päevast arvates.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

§ 6.  Hävinud, kadunud ja kasutamiskõlbmatu kalalaevatunnistuse asendamine

  (1) Kui kalalaevatunnistus on hävinud, kadunud või kasutamiskõlbmatu, antakse § 5 lõikes 2 nimetatud isikule uus kalalaevatunnistus.

  (2) Uue kalalaevatunnistuse saamiseks esitab § 5 lõikes 2 nimetatud isik Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku taotluse, kuhu märgib kalalaeva nime ja kutselise kalapüügi registri sisenumbri, uue kalalaevatunnistuse taotlemise põhjuse ning kalalaevatunnistuse asendamise tinginud asjaolud.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

  (3) Veterinaar- ja Toiduamet annab uue kalalaevatunnistuse kümne tööpäeva jooksul lõikes 2 esitatud nõuetele vastava taotluse saabumise päevast arvates.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

§ 7.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui Veterinaar- ja Toiduamet leiab, et kalalaevatunnistusele on kantud ebaõiged andmed, teavitab Veterinaar- ja Toiduamet sellest viivitamata kirjalikult § 5 lõikes 2 nimetatud isikut ja annab kümne tööpäeva jooksul uue kalalaevatunnistuse, kuhu on kantud kutselise kalapüügi registri kehtivad andmed.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

  (2) Kui § 5 lõikes 2 nimetatud isik leiab, et kalalaevatunnistusele on kantud ebaõiged andmed, teavitab ta sellest viivitamata kirjalikult Veterinaar- ja Toiduametit, kes annab kümne tööpäeva jooksul uue kalalaevatunnistuse, kuhu on kantud kutselise kalapüügi registri kehtivad andmed.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

§ 8.  Kalalaevatunnistuse kättetoimetamine

  (1) Kui isik ei ole kalalaevatunnistuse kättetoimetamise viisi kohta soovi avaldanud, saadetakse kalalaevatunnistus posti teel väljastusteatega tähtkirjaga kutselise kalapüügi registris märgitud aadressil.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

  (2) Vastavalt § 5 lõikes 2 nimetatud isiku soovile antakse kalalaevatunnistus talle üle või saadetakse posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

  (3) Kalalaevatunnistus antakse allkirja vastu selle saajale isiklikult või tema esindajale volikirja alusel.

§ 9.  Kalalaevatunnistuse kehtetuks tunnistamine ja kehtivuse peatamine

  (1) Kalapüügiseaduse § 38 lõikes 4 sätestatud asjaolu esinemise korral tunnistab Veterinaar- ja Toiduamet kalalaevatunnistuse kehtetuks.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

  (2) Kalapüügiseaduse § 38 lõikes 6 sätestatud asjaolu esinemise korral peatab Veterinaar- ja Toiduamet kalalaevatunnistuse kehtivuse.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

  (3) Veterinaar- ja Toiduamet teatab kalalaevatunnistuse kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise otsuse tegemisest viivitamata § 5 lõikes 2 nimetatud isikule.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

  (4) Kalalaevatunnistuse kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise otsus saadetakse § 5 lõikes 2 nimetatud isikule ja Keskkonnainspektsioonile kahe tööpäeva jooksul.

  (5) Kalalaevatunnistuse kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise otsus jõustub otsuses märgitud tähtpäeval, mis ei või olla varasem kui neljas tööpäev otsuse tegemisest arvates. Kui kalalaevatunnistus tunnistatakse kehtetuks kalalaeva kutselise kalapüügi registrist kustutamise tõttu, jõustub kehtetuks tunnistamise otsus ühel ajal laeva registrist kustutamisega.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Kalalaevatunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json