Teksti suurus:

2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2018, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.11.2018 otsus nr 337

2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.11.2018

§ 1.  Riigieelarve tulud, kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud

§ 2.  2018. aasta riigieelarve seaduse muutmine

2018. aasta riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 7 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”1) seaduse § 72 lõike 6 alusel kehtestatav ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku kohta 2018. aasta 31. juulini 1118 eurot kuus ja 2018. aasta 1. augustist 1209 eurot kuus;”;

2) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

”Nimetatud jagude tegevuskulude ja kinnisasjadesse investeeringute vahelist liigendust muudab Vabariigi Valitsus, kohaldamata riigieelarve seaduse § 56 lõikeid 2–4.”;

3) paragrahvis 10 asendatakse arv ”197 000” arvuga ”205 000”;

4) seadust täiendatakse §-ga 12 järgmises sõnastuses:

§ 12. Luba kapitalirendi kasutamiseks

Riigieelarve seaduse § 29 lõike 3 alusel on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala asutusel lubatud uue õppesõiduki soetamiseks sõlmida kapitalirendi tingimustel leping Aktsiaseltsiga SEB Liising. Kohustuse suurus on 32 366 eurot ja lepingu tähtaeg 2023. aasta 15. september.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees