Teksti suurus:

Hoiuste tagamise osafondi riskipõhiste osamaksete arvutusmeetodite ja vajalike arvestus- ja aruandekohustuste kehtestamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2019, 3

Hoiuste tagamise osafondi riskipõhiste osamaksete arvutusmeetodite ja vajalike arvestus- ja aruandekohustuste kehtestamine

Vastu võetud 14.11.2016 nr 51
RT I, 15.11.2016, 19
jõustumine 18.11.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.11.2019RT I, 22.11.2019, 125.11.2019

Määrus kehtestatakse Tagatisfondi seaduse § 35 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse krediidiasutuse riskiprofiilist lähtuv hoiuste tagamise osafondi osamaksete (edaspidi riskipõhised osamaksed) suuruse korrigeerimise metoodika ja sellega seotud aruandekohustused.

§ 2.   Kohaldamine

  Määrust kohaldatakse Finantsinspektsioonile, Tagatisfondile ja Eestis tegutsevatele krediidiasutustele ning nende kolmanda riigi krediidiasutuste filiaalidele, mille asukohariigi hoiuste tagamisskeemi haldava üksuse kohaselt tagatakse hoiused tagatisfondi seadusega (edaspidi seadus) sätestatud määradest väiksemas ulatuses.

2. peatükk Mõisted 

§ 3.   Mõisted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.06.2013, lk 1–337) tähenduses.

  (2) Mõisteid klientide, residentsuse, laenude ja hoiuste kohta kasutatakse Eesti Panga presidendi 29. mai 2014. a määruse nr 7 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” §-des 8–11 esitatud tähenduses.

3. peatükk Osamakse korrigeerimine 

§ 4.   Osamakse korrigeerimine

  (1) Eestis tegutsevate krediidiasutuste ning nende kolmanda riigi krediidiasutuse filiaalide, mille asukohariigi hoiuste tagamisskeemi haldava üksuse kohaselt tagatakse hoiused seaduses sätestatud määradest väiksemas ulatuses (edaspidi krediidiasutus), osamakse riskiprofiiliga korrigeerimisel lähtutakse lisas 1 toodud arvutuskäigu sammude järjekorrast ja lisa 3 punktis 1 esitatud valemist.

  (2) Riskivaba osamakse määr (CR) on seaduse § 35 lõike 3 kohaselt Tagatisfondi nõukogu kehtestatud osamakse määr.

  (3) Krediidiasutuse summaarne riskikaal (ARW) on krediidiasutuse riskiprofiilist tulenev riskikaal. Krediidiasutuse summaarne riskikaal arvutatakse vastavalt 4. peatükis sätestatud metoodikale.

  (4) Krediidiasutuse tagatud hoiuste aasta keskmine summa (CD) arvutatakse rahandusministri 27. veebruari 2016. a määrusega nr 14 „Hoiuste tagamise osafondi aruandluse kord” kehtestatud Tagatisfondi kõlblike hoiuste aruandes esitatud kõlblike hoiuste tagatud osade summa alusel. Tagatud hoiuste aasta keskmise summa arvutamiseks summeeritakse eelneva kalendriaasta iga kvartali lõpu seisuga esitatud tagatud hoiuste summad ja saadud summa jagatakse kvartalite arvuga.

§ 5.   Korrigeerimiskoefitsiendi rakendamine

  (1) Kui lisa 3 punktis 1 esitatud valemi abil leitud kõikide krediidiasutuste riskiprofiili arvestav osamaksete summa erineb seaduse § 35 lõike 2 kohaselt Tagatisfondi Nõukogu kehtestatud osamaksete summast, kasutatakse iga krediidiasutuse riskiprofiiliga korrigeeritud osamakse suuruse kohandamiseks korrigeerimiskoefitsienti.

  (2) Korrigeerimiskoefitsient on kõikidele krediidiasutustele ühtne.

  (3) Korrigeerimiskoefitsient arvutatakse lisa 3 punktis 2 esitatud valemit kasutades.

  (4) Korrigeerimiskoefitsiendiga μ korrigeeritud osamakse arvutamiseks kasutatakse lisa 3 punktis 3 esitatud valemit.

4. peatükk Osamakse suuruse korrigeerimise metoodika 

§ 6.   Krediidiasutuse summaarne riskikaal

  (1) Seaduse § 35 lõike 2 kohaselt leitud krediidiasutuse hoiuste tagamise osafondi osamakse suurust korrigeeritakse summaarse riskikaaluga, kasutades lisa 3 punktis 4 esitatud valemit.

  (2) Summaarse riskikaalu ülemine piirmäär on 150 protsenti.

  (3) Summaarse riskikaalu alumine piirmäär on 75 protsenti.

§ 7.   Summaarne riski punktiarv

  Krediidiasutuse summaarse riski punktiarvu (ARS) leidmiseks kasutatakse lisa 3 punktis 5 esitatud valemit.

§ 8.   Riskinäitajate osakaalud

  Paragrahvis 7 nimetatud summaarse riski punktiarvu leidmiseks kasutatakse järgmisi riskinäitajate osakaale (IW):
  1) paragrahvi 11 lõigetes 2–5 nimetatud riskinäitajate osakaal on 9,0 protsenti;
  2) paragrahvi 11 lõigetes 6 ja 9 nimetatud riskinäitajate osakaal on 13,0 protsenti;
  3) paragrahvi 11 lõigetes 7 ja 8 nimetatud riskinäitajate osakaal on 6,5 protsenti;
  4) paragrahvi 11 lõigetes 10 ja 11 nimetatud riskinäitajate osakaal on 10,0 protsenti;
  5) paragrahvi 11 lõikes 12 nimetatud riskinäitaja osakaal on 5,0 protsenti.

§ 9.   Riskinäitaja individuaalne riski punktiarv

  (1) Paragrahvis 7 nimetatud summaarse riski punktiarvu leidmiseks kasutatav individuaalne riski punktiarv (IRS) määratakse igale riskinäitajale vastavalt lõigetes 2–5 sätestatule.

  (2) Paragrahvi 11 lõigetes 6, 7 ja 10 nimetatud riskinäitajate individuaalne riski punktiarv määratakse vastavalt lisa 3 punktile 6.

  (3) Paragrahvi 11 lõigetes 2–5, 8 ja 9 nimetatud riskinäitajate individuaalne riski punktiarv määratakse vastavalt lisa 3 punktile 7.

  (4) Paragrahvi 11 lõikes 11 nimetatud riskinäitaja individuaalne riski punktiarv määratakse vastavalt lisa 3 punktile 8.

  (5) Paragrahvi 11 lõikes 12 nimetatud riskinäitaja individuaalne riski punktiarv määratakse vastavalt lisa 3 punktile 9.

§ 10.   Riskinäitajate piirmäärad

  Paragrahvis 9 nimetatud riskinäitaja individuaalse riski punktiarvu arvutamisel kasutatakse lisas 4 toodud piirmäärasid.

§ 11.   Riskinäitajad

  (1) Krediidiasutuse riskiprofiili hindamisel võetakse arvesse lõigetes 2–12 nimetatud riskinäitajad.

  (2) Finantsvõimenduse määr võetakse arvesse vastavalt lisa 5 punktile 1.

  (3) Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv võetakse arvesse vastavalt lisa 5 punktile 2.

  (4) Likviidsuskattekordaja võetakse arvesse vastavalt lisa 5 punktile 3.

  (5) Likviidsuskordaja võetakse arvesse vastavalt lisa 5 punktile 4.

  (6) Viivislaenude suhtarv võetakse arvesse vastavalt lisa 5 punktile 5.

  (7) Riskiga kaalutud vara ja koguvara suhtarv võetakse arvesse vastavalt lisa 5 punktile 6.

  (8) Vara tootlus võetakse arvesse vastavalt lisa 5 punktile 7.

  (9) Koormamata vara ja tagatud hoiuste suhe võetakse arvesse vastavalt lisa 5 punktile 8.

  (10) Mitteresidentidest klientide nõudmiseni hoiuste suhe nõudmiseni hoiustesse võetakse arvesse vastavalt lisa 5 punktile 9.

  (11) Hinnang krediidiasutuse juhtimissüsteemidele võetakse arvesse vastavalt lisa 5 punktile 10.

  (12) Vara kasv võetakse arvesse vastavalt lisa 5 punktile 11.

§ 12.   Riskinäitajate väärtused

  (1) Paragrahvi 11 lõigetes 2–7, 9 ja 10 nimetatud riskinäitajate väärtus on krediidiasutuse osamaksete arvutamisele eelneva kalendriaasta kvartalilõppude väärtuste aritmeetiline keskmine.

  (2) Paragrahvi 11 lõigetes 8 ja 12 nimetatud riskinäitajate väärtus on koguvara väärtus osamakse arvutamisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga ja puhaskasum osamakse arvutamisele eelneva aasta kohta.

  (3) Kui § 11 lõigetes 8 ja 12 nimetatud riskinäitajate arvutamiseks vajalikud andmed aasta kohta puuduvad, leitakse riskinäitajate väärtus, kasutades lühema perioodi andmeid, mis on teisendatud aasta baasile.

  (4) Paragrahvi 11 lõikes 11 nimetatud hinnangu puudumise korral jaotatakse §-s 8 sätestatud riskinäitaja osakaal võrdsetes osades § 11 lõigetes 7, 8, 10 ja 12 sätestatud riskinäitajate osakaalude vahel.

  (5) Paragrahvi 11 lõikes 4 nimetatud riskinäitaja puudumise korral liidetakse §-s 8 sätestatud riskinäitaja osakaal § 11 lõikes 5 sätestatud riskinäitaja osakaalule.

5. peatükk Andmevahetus ja andmete kontroll 

§ 13.   Andmevahetus

  (1) Finantsinspektsioon edastab Tagatisfondile §-s 11 nimetatud riskinäitajate arvutamiseks vajalikud andmed kokkulepitud vormis iga krediidiasutuse kohta eraldi vastavalt lisale 2.

  (2) Riskinäitajate leidmiseks kasutatakse krediidiasutuste Finantsinspektsioonile järelevalve teostamiseks esitatud konsolideerimata andmeid.

  (3) Paragrahvi 11 lõikes 11 nimetatud riskinäitaja aluseks on andmete esitamisele eelnenud aastal antud krediidiasutuste seaduse § 96 lõikes 5 nimetatud Finantsinspektsiooni hinnangus sisalduva ärimudeli, juhtkonna ja sisekontrolli hinnangute osas saadud maksimaalne väärtus.

  (4) Lõikes 1 sätestatud andmed edastatakse Tagatisfondile elektrooniliselt XLS-formaadis kokkulepitud vormis hiljemalt 15. maiks. Kui 15. mai on puhkepäev, edastatakse andmed puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

  (5) Tagatisfond edastab krediidiasutusele tema osamakse suuruse, summaarse riskikaalu, selle arvutuse ja arvutamise aluseks olevad andmed ning korrigeerimiskoefitsiendi ja selle arvutuse tutvumiseks 1. juuniks.

  (6) Krediidiasutusel on osamakse suuruse, summaarse riskikaalu, selle arvutuse ja arvutamise aluseks olevate andmete ning korrigeerimiskoefitsiendi ja selle arvutuse kohta märkuste esitamiseks aega kümme tööpäeva lõikes 5 nimetatud andmete esitamisest arvates.

§ 14.   Andmete kontroll

  (1) Kui Finantsinspektsioon tuvastab riskinäitajate aluseks olevates andmetes puudusi, teavitab ta sellest viivitamata aruande esitajat.

  (2) Krediidiasutus on kohustatud puudused riskinäitajate aluseks olevates andmetes kõrvaldama ja esitama viivitamata korrigeeritud aruande Finantsinspektsioonile. Korrigeeritud aruanne tuleb esitada ka juhul, kui krediidiasutus on varem esitatud andmetes ise tuvastanud vea.

  (3) Finantsinspektsioon edastab Tagatisfondile krediidiasutuste parandatud andmed viivitamata.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Määruse rakendamine

  (1) Finantsinspektsioon edastab 2016. aastal osamaksete korrigeerimiseks vajalikud andmed Tagatisfondile elektrooniliselt kokkulepitud ajal ja vormis.

  (2) Krediidiasutuse tagatud hoiuste aasta keskmise summa (CD) 2016. aasta kohta arvutatakse Eesti Panga presidendi 1. oktoobri 2007. a määrusega nr 11 „Tagatisfondi poolt tagatavate hoiuste aruande ja Tagatisfondi kvartaliosamakse aruande kehtestamine” kehtestatud aruandes krediidiasutuse esitatud 2015. aasta andmete alusel. Tagatud hoiuste aasta keskmise summa arvutamiseks kasutatakse käesoleva määruse § 4 lõike 4 viimases lauses sätestatud reeglit.

Lisa 1 Hoiuste tagamise osafondi osamakse krediidiasutuse riskiprofiiliga korrigeerimise arvutuskäik

Lisa 2 Tagatisfondile riskinäitajate väärtuste arvutamiseks esitatavad andmed
[RT I, 22.11.2019, 1 - jõust. 25.11.2019]

Lisa 3 Riskipõhise osamakse arvutamiseks kasutatavad valemid

Lisa 4 Riskinäitaja individuaalse riski punktiarvu arvutamisel kasutatavad piirmäärad

Lisa 5 Krediidiasutuse riskiprofiili hindamisel arvesse võetavad riskinäitajad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json