Teksti suurus:

Rapla maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2022, 1

Rapla maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 17.11.2022 nr 111

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kaitse alt väljaarvamine

  Loodusobjektide looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Rapla maakonnas asuvad kaitstavad pargid ja puistud:
  1) Atla allee Rapla vallas (KLO1200383)1;
  2) Eidapere park Kehtna vallas (KLO1200276);
  3) Hagudi põlispuude grupp Rapla vallas (KLO1200540);
  4) Hernemäe kasesalu Rapla vallas (KLO1200303);
  5) Hiie-Sunda kasesalu Rapla vallas (KLO1200176);
  6) Jaaneri kasesalu Rapla vallas (KLO1200364);
  7) Kaiu põlispuud Rapla vallas (KLO1200355);
  8) Keava põlispuud Kehtna vallas (KLO1200388);
  9) Kuimetsa põlispuud Rapla vallas (KLO1200393);
  10) Lellapere põlispuud Kehtna vallas (KLO1200361);
  11) Luuka kasesalu Rapla vallas (KLO1200338);
  12) Maidla põlispuud Märjamaa vallas (KLO1200090);
  13) Mihkli-Andrese kasesalu Rapla vallas (KLO1200400);
  14) Nõmme kasesalu Kohila vallas (KLO1200371);
  15) Päärdu põlispuud Märjamaa vallas (KLO1200407);
  16) Purku kooli park koos männikuga Rapla vallas (KLO1200406);
  17) Reinu kasesalu Kohila vallas (KLO1200363);
  18) Saueaugu kasesalu Kohila vallas (KLO1200327).

§ 2.  Kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Märjamaa Rajooni TSN Täitevkomitee 27. mai 1958. a otsuse nr 48 „Looduskaitse organiseerimisest Märjamaa rajoonis” lisa „Kohaliku kaitse alla kuuluvad objektid Märjamaa rajoonis” punktis 1 nimetatud Maidla park;
  2) Märjamaa Rajooni TSN Täitevkomitee 14. septembri 1960. a otsuse nr 85 „Looduskaitse laiendamisest Märjamaa rajoonis” lisa 2 „Kohaliku kaitse alla kuuluvad objektid Märjamaa rajoonis” alapunkti 2 „Pargid endiste mõisade juures” loetelus nimetatud Päärdu park;
  3) Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 2. juuni 1961. a üldkohustusliku otsuse nr 2 „Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamiseks Rapla rajoonis” alajaotuse „I Pargid” punktid 8 (Kaiu park), 9 (Kuimetsa park), 10 (Keava park), 13 (Lellapere park), 31 (Järvakandi kooli park, käesoleval ajal Purku park) ja 35 (Hagudi kooli park), alajaotuse „II Alleed” punkt 1 (Atla allee), alajaotuse „VI Puudesalud, männikud, tammikud” punktid 7 (Nõmme kasesalu), 14 (Reinu kasesalu), 15 (Saueaugu kasesalu), 20 (Jaaneri kasesalu), 28 (Hiie-Sunda kasesalu), 38 (Luuka kasesalu), 41 (Mihkli-Andrese kasesalu) ja 50 (Rebase tammik);
  4) Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 28. oktoobri 1974. a otsuse nr 258 „Muudatuste ja täienduste kohta rajooni looduskaitse objektide nimekirjas” punkti 2 alapunktid 11 (Maidla põlispuude grupp), 14 (Päärdu põlispuude grupp) ja 15 (Lellapere põlispuude grupp);
  5) Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsuse nr 268 „Looduskaitse kohta Rapla rajoonis” lisa 2 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektid Rapla rajoonis” alajaotuse „Pargid” punktid 4 (Eidapere metskonna park), 22 (Purku kooli park koos männikuga) ja 25 (Hagudi kooli park), alajaotuse „Põlispuude grupid ja puudesalud” punktid 1 (Hernemäe kasesalu), 2 (Kaiu kasesalu), 4 (Kuimetsa põlispuud), 9 (Keava põlispuud), 11 (Lellapere põlispuud), 17 (Nõmme kasesalu), 18 (Reinu kasesalu), 19 (Saueaugu kasesalu), 28 (Maidla põlispuud), 36 (Jaaneri kasesalu), 41 (Hiie-Sunda kasesalu), 43 (Mihkli-Andrese kasesalu), 46 (Luuka kasesalu) ja 52 (Päärdu põlispuud) ning alajaotuse „Alleed” punkt 1 (Atla allee);
  6) Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määrus nr 160 „Raplamaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused”.

§ 3.  Otsuste kehtetuks tunnistamise põhjendus

  Põhjendused parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas2.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 27. märtsi 2019. a käskkirjaga nr 271 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 6.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaregistri kood (KKR).

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Piret Hartman
Kultuuriminister keskkonnaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json