Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruse nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2022, 3

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruse nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord” muutmine

Vastu võetud 17.11.2022 nr 113

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 24 lõike 10 alusel.

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruses nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Arst teatab Tööinspektsioonile viivitamata kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis surmaga lõppenud tööõnnetusest ja tööõnnetusest, mille tagajärjel määrati töötajale ajutine töövõimetus, esitades määruse lisas 1 toodud vormi kohase teatise.”;

2) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „raske või”;

3) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tööinspektsioon edastab tööandjale viivitamata § 1 lõikes 1 nimetatud teatise töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

(2) Kui teenuseosutajaga toimub olukorras, kus ta töötab töökohal koos ühe või mitme tööandja töötajatega, surmaga lõppenud õnnetus või talle määratakse tööõnnetuse tagajärjel ajutine töövõimetus, edastab Tööinspektsioon töid korraldavale isikule või tema puudumise korral tööandjale viivitamata § 1 lõikes 1 nimetatud teatise töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.”;

5) paragrahvi 21 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „nähtavalt raske vigastus, näiteks lahtine luumurd, ulatuslikud haavad, jäsemete, sõrmede või varvaste amputatsioon või muud sellist” sõnadega „eluohtlik seisund”;

6) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tööandja alustab viivitamata tööõnnetuse uurimist, lähtudes § 3 lõikes 2 sätestatust, kui tööõnnetuse tagajärg on ajutine töövõimetus või surm. Kui tööõnnetusele töötaja ajutist töövõimetust ei järgnenud, on tööandjal õigus otsustada uurimise viisi ja toimingute üle, lähtudes vajaduse korral § 3 lõikes 2 sätestatust.”;

7) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõna „Raske” sõnadega „Eluohtliku seisundi”;

8) paragrahvi 4 lõikest 41 jäetakse välja tekstiosa „, raske kehavigastus”;

9) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tööandja koostab tööõnnetuse raporti töökeskkonna andmekogus või esitab lõikes 41 nimetatud raporti töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikult Tööinspektsioonile kolme tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse uurimise lõpetamist. Tööandja esitab lõikes 41 nimetatud raporti kannatanule või tema huvide kaitsjale kolme tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse uurimise lõpetamist.”;

10) paragrahvi 4 lõike 8 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Tööandja koostab akti töökeskkonna andmekogus või esitab selle töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikult Tööinspektsioonile ja kannatanule või tema huvide kaitsjale kolme tööpäeva jooksul pärast õnnetusjuhtumi uurimise lõpetamist.”;

11) paragrahvi 8 lõike 2 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Tööandja esitab määruse lisas 5 toodud vormi kohase raporti töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikult Tööinspektsioonile ja töötajale või tema huvide kaitsjale kolme tööpäeva jooksul pärast uurimise lõpetamist.”;

12) määruse lisad 1–3 ja 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Kaja Kallas
Peaminister

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Tööõnnetuse teatis

Lisa 2 Tööõnnetuse raport

Lisa 3 Teenuse osutamise lepingu alusel töötava füüsilise isikuga toimunud tööõnnetuse raport

Lisa 5 Kutsehaigestumise raport

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json