Teksti suurus:

Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2022, 9

Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord

Vastu võetud 03.04.2008 nr 75
RT I 2008, 17, 120
jõustumine 19.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.07.2014RT I, 05.08.2014, 1001.09.2014
29.11.2018RT I, 05.12.2018, 101.01.2019
10.10.2019RT I, 17.10.2019, 117.01.2020
19.02.2021RT I, 26.02.2021, 901.03.2021
17.11.2022RT I, 22.11.2022, 325.11.2022

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 24 lõike 10 alusel.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

1. peatükk TÖÖÕNNETUSEST TEATAMINE NING TÖÖÕNNETUSE UURIMINE JA REGISTREERIMINE 

§ 1.  Tööõnnetusest teatamine arsti poolt

  (1) Arst teatab Tööinspektsioonile viivitamata kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis surmaga lõppenud tööõnnetusest ja tööõnnetusest, mille tagajärjel määrati töötajale ajutine töövõimetus, esitades määruse lisas 1 toodud vormi kohase teatise.
[RT I, 22.11.2022, 3 - jõust. 25.11.2022]

  (2) Kui teenuse osutamise lepingu alusel töötava füüsilise isikuga toimub olukorras, kus ta töötab töökohal koos ühe või mitme tööandja töötajatega, surmaga lõppenud tööõnnetus või talle määratakse tööõnnetuse tagajärjel ajutine töövõimetus, teatab arst juhtunust Tööinspektsioonile lõikes 1 sätestatud korras.
[RT I, 22.11.2022, 3 - jõust. 25.11.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 22.11.2022, 3 - jõust. 25.11.2022]

§ 11.  Tööõnnetusest teatamine Tööinspektsiooni poolt

  (1) Tööinspektsioon edastab tööandjale viivitamata § 1 lõikes 1 nimetatud teatise töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (2) Kui teenuseosutajaga toimub olukorras, kus ta töötab töökohal koos ühe või mitme tööandja töötajatega, surmaga lõppenud õnnetus või talle määratakse tööõnnetuse tagajärjel ajutine töövõimetus, edastab Tööinspektsioon töid korraldavale isikule või tema puudumise korral tööandjale viivitamata § 1 lõikes 1 nimetatud teatise töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
[RT I, 22.11.2022, 3 - jõust. 25.11.2022]

§ 2.  Tööõnnetusest teatamine tööandja poolt
[Kehtetu - RT I, 05.08.2014, 10 - jõust. 01.09.2014]

§ 21.  Tööõnnetusest teatamine tööandja poolt

  (1) Kui tööõnnetuse tagajärg on surm või eluohtlik seisund, teatab tööandja Tööinspektsioonile ning surmaga lõppenud tööõnnetuse korral ka politseile viivitamata telefoni teel järgmised andmed:
[RT I, 22.11.2022, 3 - jõust. 25.11.2022]
  1) töötaja ees- ja perekonnanimi ja kontakttelefon;
  2) tööõnnetuse toimumise koht, kuupäev ja kellaaeg;
  3) sündmuse lühikirjeldus;
  4) tööandja nimi ja aadress;
  5) teate edastaja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ja kontakttelefon.
[RT I, 05.08.2014, 10 - jõust. 01.09.2014]

  (2) Tööandja esitab lõikes 1 loetletud andmed esimesel võimalusel Tööinspektsioonile kirjalikult, töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
[RT I, 26.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]

§ 3.  Tööõnnetuse uurimise eesmärk ja toimingud

  (1) Tööõnnetuse uurimise eesmärk on välja selgitada tööõnnetuse asjaolud ja põhjused ning kindlaks määrata abinõud samalaadse juhtumi kordumise vältimiseks.

  (2) Tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste väljaselgitamiseks tööõnnetuse uurija:
  1) selgitab välja, kas õnnetusjuhtum oli põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga;
  2) kogub õnnetuskohast tõendeid. Viib kogumise käigus läbi sündmuskoha vaatluse, teeb fotosid või skeeme, hindab töökoha ja kasutatud töövahendite vastavust töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele;
  3) võtab seletused isikutelt, kellel on andmeid õnnetusega seonduvate oluliste asjaolude kohta;
  4) tutvub asjakohaste dokumentidega, sealhulgas töökeskkonna riskianalüüsi dokumentidega, tööandja kinnitatud ohutusjuhenditega, töötaja töötervishoiu- ja tööohutusalast juhendamist ja väljaõpet tõendavate dokumentidega ning töösuhet tõendavate või töökorraldust kajastavate dokumentidega, ning teeb dokumentidest vajaduse korral väljavõtteid ja koopiaid;
  5) selgitab välja töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise eest vastutavad isikud;
  6) kaasab vajaduse korral uurimistoimingu tegemisse pädeva eksperdi.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.  Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine tööandja poolt

  (1) Tööandja uurib kõiki tööõnnetusi. Töötaja peab esimesel võimalusel teatama tööandjale igast temaga juhtunud tööõnnetusest, samuti selle tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest.

  (2) Tööandja alustab viivitamata tööõnnetuse uurimist, lähtudes § 3 lõikes 2 sätestatust, kui tööõnnetuse tagajärg on ajutine töövõimetus või surm. Kui tööõnnetusele töötaja ajutist töövõimetust ei järgnenud, on tööandjal õigus otsustada uurimise viisi ja toimingute üle, lähtudes vajaduse korral § 3 lõikes 2 sätestatust.
[RT I, 22.11.2022, 3 - jõust. 25.11.2022]

  (3) Eluohtliku seisundi või surmaga lõppenud tööõnnetuse korral peab tööandja säilitama õnnetuskoha ja selle juurde kuuluvad töövahendid puutumatuna töö jätkamise lubamiseni tööinspektori või politsei poolt. Kui õnnetuskohta ja töövahendeid ei ole võimalik puutumatuna säilitada õnnetusohu või tehnoloogilise protsessi omapära tõttu, peab tööandja sellest Tööinspektsioonile teatama ning sündmuskoha ja selle juurde kuuluvad seadmed üksikasjalikult jäädvustama skeemide, fotode, sündmuskoha kirjelduse või muu tõendusmaterjali abil.
[RT I, 22.11.2022, 3 - jõust. 25.11.2022]

  (4) Tööandja peab korraldama tööõnnetuse uurimise kümne tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse toimumist.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (41) Kui tööõnnetuse tagajärg on ajutine töövõimetus või surm, lõpeb tööõnnetuse uurimine määruse lisas 2 toodud vormi kohase raporti koostamisega. Kui tööõnnetus toimus teenuseosutajaga, koostab töid korraldav isik või tema puudumise korral tööandja määruse lisas 3 toodud vormi kohase raporti.
[RT I, 22.11.2022, 3 - jõust. 25.11.2022]

  (5) Tööandja koostab tööõnnetuse raporti töökeskkonna andmekogus või esitab lõikes 41 nimetatud raporti töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikult Tööinspektsioonile kolme tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse uurimise lõpetamist. Tööandja esitab lõikes 41 nimetatud raporti kannatanule või tema huvide kaitsjale kolme tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse uurimise lõpetamist.
[RT I, 22.11.2022, 3 - jõust. 25.11.2022]

  (6) Tööandja registreerib tööõnnetuse ja säilitab tööõnnetuse uurimise käigus kogutud andmed vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud tähtajale.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (7) Tööandja peab uurimistulemuste alusel kavandama ja rakendama abinõusid samalaadse tööõnnetuse kordumise vältimiseks.

  (8) Kui uurimise käigus selgub, et tegemist ei ole tööõnnetusega, lõpetab tööandja uurimise ja koostab akti, milles kirjeldab vabas vormis õnnetusjuhtumi asjaolusid ja esitab uurimise lõpetamise põhjuse. Akti allkirjastavad tööandja esindaja ja töökeskkonnavolinik, tema puudumise korral muu töötajate esindaja. Tööandja koostab akti töökeskkonna andmekogus või esitab selle töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikult Tööinspektsioonile ja kannatanule või tema huvide kaitsjale kolme tööpäeva jooksul pärast õnnetusjuhtumi uurimise lõpetamist.
[RT I, 22.11.2022, 3 - jõust. 25.11.2022]

§ 5.  Tööõnnetuse uurimine tööinspektori poolt

  (1) Tööinspektor uurib vajaduse korral tööõnnetusi.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Tööõnnetuse uurimise vajaduse tööinspektori poolt otsustab Tööinspektsioon kohe pärast arsti teatise või tööandja teate või raporti saamist, täpsustades vajaduse korral asjaolusid. Tööinspektor teavitab tööandjat uurimise alustamise otsusest.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Tööinspektor korraldab tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste uurimise 30 tööpäeva jooksul tööõnnetuse uurimise alustamise otsuse tegemise päevast arvates, arvestades § 3 lõikes 2 sätestatut. Tööinspektsioon võib põhjendatud vajaduse korral uurimise tähtaega pikendada.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Tööinspektoril on õigus saada koopiaid tööandja kogutud või koostatud uurimis- ja muudest dokumentidest, mis omavad tähtsust tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste väljaselgitamisel.

  (5) Tööõnnetuse uurimise lõpetamisel koostab tööinspektor uurimiskokkuvõtte ja esitab selle koopiad 3 tööpäeva jooksul tööandjale ja kannatanule või tema huvide kaitsjale. Koopiate esitamise tähtaega võib pikendada juhul, kui tööõnnetuse uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust.

  (6) Tööinspektor koondab tööõnnetuse uurimise käigus kogutud tõendid ja koostatud uurimiskokkuvõtte tööõnnetuse uurimistoimikuks.

  (7) Kui uurimise käigus selgub, et tegemist ei ole tööõnnetusega, koostab tööinspektor õnnetusjuhtumi uurimise lõpetamise kohta kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis otsuse, tuues selles välja uurimise lõpetamise põhjuse. Tööinspektor esitab otsuse koopiad 3 tööpäeva jooksul kannatanule ja tööandjale. Tööandja peab oma koostatud raporti tühistama, viidates tööinspektori otsusele.

  (8) Kui tööandja on esitanud § 4 lõikes 8 nimetatud akti, kuid tööinspektor uurimise või järelevalve käigus tuvastab, et tegemist oli tööõnnetusega, on tal õigus ettekirjutusega nõuda tööandjalt akti tühistamist ja õnnetusjuhtumi menetlemist tööõnnetusena.

2. peatükk KUTSEHAIGESTUMISEST TEATAMINE NING KUTSEHAIGESTUMISE UURIMINE JA REGISTREERIMINE 

§ 6.  Kutsehaigestumisest teatamine töötervishoiuarsti poolt

  (1) Töötervishoiuarst teatab töötaja kutsehaigestumisest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 5 päeva jooksul pärast haiguse diagnoosimist tööandjale, Tööinspektsioonile ja töötaja töötervishoiuarsti juurde suunanud arstile, esitades määruse lisas 4 toodud vormi kohase teatise kutsehaiguse diagnoosimise kohta (edaspidi kutsehaigestumise teatis).
[RT I, 17.10.2019, 1 - jõust. 17.01.2020]

  (2) Kui töötervishoiuarst tuvastab, et töötaja kutsehaigestumise võis põhjustada töötamine eelmiste tööandjate juures, kannab ta kutsehaigestumise teatisesse ka nende tööandjate nimed ja aadressid ning teavitab neid töötaja kutsehaigestumisest lõikes 1 sätestatud korras.

§ 7.  Kutsehaigestumise uurimise eesmärk ja toimingud

  (1) Kutsehaigestumise uurimise eesmärk on välja selgitada kutsehaigestumise asjaolud ja põhjused ning kindlaks määrata abinõud samalaadse juhtumi kordumise vältimiseks.

  (2) Kutsehaigestumise asjaolude ja põhjuste väljaselgitamiseks kutsehaigestumise uurija:
  1) kontrollib tööga seotud haigestumiste vältimiseks kasutusele võetud töökorraldus- ja meditsiiniabinõude nõuetekohast rakendamist, sealhulgas tutvub töötajale korraldatud tervisekontrolle kajastavate dokumentidega, töökeskkonna riskianalüüsi dokumentidega, tööandja kinnitatud ohutusjuhenditega, töötaja töötervishoiu- ja tööohutusalast juhendamist ja väljaõpet tõendavate dokumentidega, töösuhet või töökorraldust tõendavate dokumentidega ning vajaduse korral teeb dokumentidest väljavõtteid ja koopiaid;
  2) võtab seletused isikutelt, kellel on andmeid kutsehaigestumises tähtsust omavate asjaolude kohta;
  3) selgitab välja töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise eest vastutavad isikud;
  4) kaasab vajaduse korral uurimistoimingu tegemisse pädeva eksperdi.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 8.  Kutsehaigestumise uurimine ja registreerimine tööandja poolt

  (1) Tööandja uurib kutsehaigestumise asjaolusid ja põhjusi, arvestades § 7 lõikes 2 sätestatut.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Tööandja peab kutsehaigestumise uurimise läbi viima hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast kutsehaigestumise teatise saamist. Uurimine lõpeb määruse lisas 5 toodud vormi kohase kutsehaigestumise raporti koostamisega. Tööandja esitab määruse lisas 5 toodud vormi kohase raporti töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikult Tööinspektsioonile ja töötajale või tema huvide kaitsjale kolme tööpäeva jooksul pärast uurimise lõpetamist.
[RT I, 22.11.2022, 3 - jõust. 25.11.2022]

  (3) Tööandja peab uurimistulemuste alusel rakendama abinõusid samalaadse kutsehaigestumise kordumise vältimiseks.

  (4) Tööandja registreerib kutsehaigestumise ja vormistab arsti saadetud kutsehaigestumise teatise, kutsehaigestumise uurimise käigus kogutud dokumendid ning koostatud kutsehaigestumise raporti kutsehaigestumise uurimistoimikuks.

§ 9.  Kutsehaigestumise uurimine tööinspektori poolt

  (1) Vajaduse korral uurib tööinspektor kutsehaigestumise asjaolusid ja põhjusi. Uurimise vajaduse otsustab Tööinspektsioon pärast töötervishoiuarstilt kutsehaigestumise teatise saamist. Tööinspektor teavitab tööandjat ja § 6 lõikes 2 nimetatud tööandjaid uurimise alustamise otsusest.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Tööinspektor viib kutsehaigestumise uurimise läbi 30 tööpäeva jooksul pärast uurimise otsustamist, arvestades § 7 lõikes 2 sätestatut. Tööinspektoril on õigus tutvuda töötervishoiuarsti poolt «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 23 lõike 5 alusel kogutud andmete ja dokumentidega ning teha neist koopiaid, kui see on vajalik kutsehaigestumise asjaolude ja põhjuste väljaselgitamiseks.

  (3) Tööinspektsioon võib põhjendatud vajaduse korral kutsehaigestumise uurimise tähtaega pikendada.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Tööinspektor koostab uurimise lõpetamisel kutsehaigestumise uurimiskokkuvõtte ja esitab selle koopiad 3 tööpäeva jooksul pärast uurimiskokkuvõtte allkirjastamist tööandjale ja töötajale või tema huvide kaitsjale.

  (5) Tööinspektor koondab kutsehaigestumise uurimise käigus kogutud dokumendid ja koostatud uurimiskokkuvõtte kutsehaigestumise uurimistoimikuks, mida säilitatakse Tööinspektsioonis.

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Tööõnnetuse teatis
[RT I, 22.11.2022, 3 - jõust. 25.11.2022]

Lisa 2 Tööõnnetuse raport
[RT I, 22.11.2022, 3 - jõust. 25.11.2022]

Lisa 3 Teenuse osutamise lepingu alusel töötava füüsilise isikuga toimunud tööõnnetuse raport
[RT I, 22.11.2022, 3 - jõust. 25.11.2022]

Lisa 4 Töötervishoiuarsti teatis kutsehaiguse diagnoosimise kohta
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 5 Kutsehaigestumise raport
[RT I, 22.11.2022, 3 - jõust. 25.11.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json