Teksti suurus:

Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2022, 10

Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord

Vastu võetud 03.01.2017 nr 1
RT I, 04.01.2017, 30
jõustumine 07.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.09.2017RT I, 03.10.2017, 101.01.2018
06.12.2018RT I, 11.12.2018, 401.01.2019
26.02.2021RT I, 04.03.2021, 501.07.2021
10.09.2021RT I, 14.09.2021, 1517.09.2021
17.11.2022RT I, 22.11.2022, 401.01.2023

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 54 lõigete 2 ja 12, § 64 lõigete 2 ja 51 ning § 80 lõike 6 alusel.

§ 1.   Ajateenija toetuse ulatus

  (1) Ajateenijale makstakse igakuist toetust ajateenistuskohta saabumise päevast kuni ajateenistuse lõppemiseni.

  (2) Ajateenijale makstakse igakuist toetust olenevalt tema auastmest järgmiselt:

Auaste

Toetus eurodes

Suurendatud toetus eurodes

reamees, madrus

115

170

kapral, vanemmadrus

140

170

nooremseersant, nooremmaat

200

seersant, maat

230

[RT I, 04.03.2021, 5 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Suurendatud toetust makstakse alates üheksandast ajateenistuses viibimise kuust.

  (4) Välisriiki kauemaks kui 14 päevaks lähetamise korral makstakse ajateenijale lisatoetust 10 eurot päevas kuni lähetuse lõpuni.

§ 2.   Asendusteenistuja toetuse ulatus

  (1) Asendusteenistujale makstakse igakuist toetust teenistuskohta saabumise päevast kuni asendusteenistuse lõppemiseni.

  (2) Asendusteenistuja igakuise toetuse suurus on töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuu töötasu alammäär.

§ 3.   Reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstav toetus

  (1) Reservväelasele makstakse toetust alates õppekogunemise kutsel näidatud kohta saabumise päevast kuni õppekogunemisel osalemise lõppemiseni.

  (2) Reservväelasele makstakse õppekogunemisel osalemise aja eest toetust olenevalt ametikoha põhiliigist järgmiselt:
  1) sõdur – 37 eurot päevas;
  2) allohvitser – 40 eurot päevas;
  3) ohvitser – 50 eurot päevas.
[RT I, 03.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (21) Kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal makstakse reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest toetust olenevalt ametikoha põhiliigist järgmiselt:
  1) sõdur – 75 eurot päevas;
  2) allohvitser – 80 eurot päevas;
  3) ohvitser – 100 eurot päevas.
[RT I, 14.09.2021, 15 - jõust. 17.09.2021]

  (3) Välisriiki kauemaks kui 14 päevaks saatmise korral makstakse reservväelasele lisatoetust 10 eurot päevas kuni välisriigis viibimise lõppemiseni.

  (4) Lõikes 3 sätestatud toetust ei maksta kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal.
[RT I, 14.09.2021, 15 - jõust. 17.09.2021]

  (5) Reservväelasele, kellega on Kaitsevägi sõlminud kokkuleppe üldise kaitsevalmiduse ajal toimuva õppekogunemise ajal teiste reservväelaste sõjaväelise väljaõppe juhendamiseks või muu riigi sõjalise kaitse ettevalmistamiseks vajaliku koolituse korraldamiseks, makstakse lisaks lõikes 1 nimetatud toetusele juhendamise või koolituse ajal lisatoetust 50 eurot päevas.
[RT I, 22.11.2022, 4 - jõust. 01.01.2023]

§ 4.   Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse ning reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse maksmine

  (1) Ajateenija toetust makstakse kuu viimasel tööpäeval ajateenija esitatud, Eesti krediidiasutuses või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaalis avatud arvelduskontole.

  (2) Reservväelasele makstakse õppekogunemisel osalemise aja eest toetust 14 päeva jooksul pärast õppekogunemise lõppemist reservväelase esitatud, Eesti krediidiasutuses või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaalis avatud arvelduskontole.

  (3) Asendusteenistuja toetust makstakse järgneva kuu 10. kuupäeval asendusteenistuja esitatud, Eesti krediidiasutuses või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaalis avatud arvelduskontole.

  (4) Ajateenija toetust ja reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstavat toetust arvestatakse ja makstakse Kaitseväes kehtiva töötasu maksmise korra järgi. Asendusteenistuja toetust arvestatakse ja makstakse Kaitseressursside Ametis kehtiva töötasu maksmise korra järgi.

  (5) Kui ajateenija, reservväelase või asendusteenistuja püsielukoht asub välisriigis, võib tema kirjaliku avalduse alusel maksta §-des 1–3 nimetatud toetuse välisriigi krediidiasutuse arvelduskontole.

  (6) Toetuse välisriigi krediidiasutuse arvelduskontole maksmise korral ei vastuta makse tegija ajalise viivituse eest, mis on tekkinud makse tegemise ja arvelduskontole raha laekumise vahel, ega lähetustasu suuruse erinevuse eest, mis on tekkinud välisriigi krediidiasutuse teenustasude maksmise või valuutakursi muutumise tõttu makse tegemise ja selle kontole laekumise vahelisel ajal või toetuse saaja esitatud eksliku teabe tõttu.

  (7) Ajateenija toetust ja reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstavat toetust ei maksta aja eest, mille jooksul ajateenija või reservväelane:
  1) oli omavoliliselt ajateenistuskohast või õppekogunemise toimumise kohast lahkunud;
  2) kandis distsiplinaararesti.

  (8) Asendusteenistuja toetust ei maksta aja eest, mille jooksul asendusteenistuja oli omavoliliselt teenistuskohast lahkunud.

§ 5.   Ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord

  (1) Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetuse suurus on 900 eurot kuus.
[RT I, 04.03.2021, 5 - jõust. 01.07.2021]

  (2) Ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse saamiseks tuleb Sotsiaalkindlustusametile esitada perehüvitiste seaduse § 6 lõike 4 alusel kehtestatud määruses ettenähtud andmed.

  (3) Ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse väljamaksmisele kohaldatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatut.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Rakendussäte

  Määruse jõustumisel makstakse isikule, kellele määrati ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus enne käesoleva määruse jõustumist, alates 1. jaanuarist 2017. a ajateenija või asendusteenistuja lapse toetust § 5 lõikes 1 sätestatud suuruses.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json