Teksti suurus:

Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2022, 12

Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord

Vastu võetud 13.02.2009 nr 9
RTL 2009, 19, 240
jõustumine 01.05.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2014RT I, 04.02.2014, 207.02.2014
17.11.2017RT I, 22.11.2017, 225.11.2017, osaliselt 01.01.2018
18.11.2022RT I, 22.11.2022, 801.01.2023

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 42 lõike 22 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Sotsiaalkindlustusameti, pensioniregistri pidaja (edaspidi registripidaja) ja pensionilepinguid sõlmivate kindlustusandjate (edaspidi kindlustusandja) vahelist riikliku vanaduspensioni ja kohustusliku kogumispensioni maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku infovahetuse korda.
[RT I, 22.11.2017, 2 - jõust. 25.11.2017]

§ 2.   Andmevahetuse kord

  (1) Registripidaja saadab iga kalendrikuu 5. või 6. kuupäeval Sotsiaalkindlustusametile päringu, mis sisaldab sellel kuul kohustusliku kogumispensioni väljamakseid saavate isikute isikukoode.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet vastab päringule hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud päringu saamise kuu 10. kuupäeval, saates registripidajale käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud isikute kohta järgmised andmed:
[RT I, 22.11.2022, 8 - jõust. 01.01.2023]
  1) isikukood;
  2) maksuvaba tulu suurus, mida on võimalik kasutada kohustuslikult kogumispensionilt kinnipeetava tulumaksu arvutamise juures.

  (3) Kindlustusandja saadab iga kalendrikuu 10.–14. kuupäeval registripidajale päringu isikute kohta, kellele ta kohustusliku kogumispensioni pensionilepingu alusel sellel kuul väljamakseid teeb, järgmiste andmetega:
[RT I, 04.02.2014, 2 - jõust. 07.02.2014]
  1) isikukood;
  2) isikuga sõlmitud pensionilepingu number;
  3) jooksva kuu pensioni suurus ilma tulumaksu maha arvamata;
  4) kindlustusandjale esitatud isiku residentsust tõendava dokumendil märgitud riik, mille resident isik on ja dokumendi väljaandmise kuupäev juhul, kui see on hilisem Maksu- ja Tolliameti poolt peetava maksukohustuslaste registri andmetest või kui maksukohustuslaste registri andmetel on isik Eesti resident.

  (4) Registripidaja vastab päringule viivitamata, kuid hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud päringu saamise kuu 15. kuupäeval, kontrollides enne kindlustusandjale käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud isikute kohta järgmiste andmete edastamist maksukohustuslaste registrisse kantud isiku residentsuse andmeid:
  1) isikukood;
  2) isiku kohustuslikult kogumispensionilt maha arvatava tulumaksu summa;
  3) maksuvaba tulu suurus, mida kindlustusselts kasutab isiku kohustuslikult kogumispensionilt kinnipeetava tulumaksu arvutamise juures;
  4) isiku surmakuupäev, kui isik on surnud;
  5) riik, mille resident isik on, lähtuvalt Maksu- ja Tolliameti poolt peetava maksukohustuslaste registri andmetest;
  6) isiku residentsust tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev lähtuvalt Maksu- ja Tolliameti poolt peetava maksukohustuslaste registri andmetest.

  (5) [Kehtetu – RT I, 22.11.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

  (6) [Kehtetu – RT I, 22.11.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

§ 3.   Maksuvaba tulu kasutamise avalduse edastamine

  Registripidaja ja kindlustusandja edastavad neile esitatud maksuvaba tulu kasutamise avalduse viivitamata Sotsiaalkindlustusametile.

§ 4.   Andmete vahetuse viis

  Andmete vahetus Sotsiaalkindlustusameti ja registripidaja vahel toimub elektrooniliselt reaalajas riigi infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) vahendusel.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2009. aasta 1. mail.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json