Teksti suurus:

Keskkonnaministri 30. septembri 2020. a määruse nr 47 „Keskkonnaameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2023, 1

Keskkonnaministri 30. septembri 2020. a määruse nr 47 „Keskkonnaameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 16.11.2023 nr 72

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 30. septembri 2020. aasta määruses nr 47 „Keskkonnaameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti osakonnad on:
1) avalike suhete osakond;
2) haldusosakond;
3) järelevalveosakond;
4) keskkonnahariduse osakond;
5) keskkonnatasude osakond;
6) kliima- ja kiirgusosakond;
7) looduskaitse korraldamise osakond;
8) looduskaitse planeerimise osakond;
9) looduskasutuse osakond;
10) metsaosakond;
11) personaliosakond;
12) ringmajanduse osakond;
13) strateegia- ja analüüsiosakond;
14) teenindusosakond;
15) uurimisosakond;
16) veeosakond;
17) õigusosakond.”;

2) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 12 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 12 lõige 15 sõnastatakse järgmiselt:

„(15) Strateegia- ja analüüsiosakond:
1) planeerib ja koordineerib ameti strateegiliste arengudokumentide koostamist ja elluviimise hindamist ning sellekohast aruandlust;
2) planeerib ja koordineerib ameti arendustegevust;
3) korraldab ameti finantsjuhtimist;
4) korraldab ameti teenuste juhtimise süsteemi haldamist, arendamist ja aruandlust;
5) koordineerib ameti tegevusvaldkondade andmete kogumist, töötlemist ja analüüsi ning korraldab keskset aruandlust;
6) kogub, töötleb ja analüüsib keskkonnajärelevalve andmeid ning peab vastavaid andmekogusid;
7) kontrollib järelevalvetoimingute kvaliteeti;
8) planeerib ja koordineerib järelevalvet eluslooduse, kalanduse ja keskkonnakasutuse valdkonnas;
9) tagab Eesti kalalaevade jälgimise keskuse töö;
10) korraldab töid ja tegevusi seoses abitusse olukorda sattunud või vigastatud loomadega;
11) täidab Euroopa Liidu ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja kokkulepetest tulenevaid ülesandeid, sh teeb rahvusvahelist koostööd Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika eesmärkide täitmiseks.”

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2023. aasta 1. detsembril.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json