Teksti suurus:

Keskkonnaameti põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2023, 2

Keskkonnaameti põhimäärus

Vastu võetud 30.09.2020 nr 47
RT I, 02.10.2020, 6
jõustumine 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.12.2020RT I, 18.12.2020, 201.01.2021
16.11.2022RT I, 18.11.2022, 101.12.2022
25.05.2023RT I, 26.05.2023, 501.06.2023
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023
16.11.2023RT I, 22.11.2023, 101.12.2023

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Keskkonnaameti staatus

  (1) Keskkonnaamet (edaspidi amet, lühend KeA) on Kliimaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab täidesaatvat riigivõimu ja riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel, ulatuses ja korras.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (2) Amet esindab oma ülesannete täitmisel riiki.

§ 2.   Ameti eelarve ja sümboolika

  (1) Amet on riigieelarvest rahastatav asutus, millel on oma eelarve. Ametil on arvelduskontod riigikassa kontsernikonto koosseisus.

  (2) Ametil on väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat. Ameti struktuuriüksustel võib olla oma nimega pitsat, kui see on ette nähtud nende struktuuriüksuste põhimääruses.

  (3) Ameti dokumendiplankide ja pitsati kasutamise kord määratakse ameti teabehalduse korras.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Amet kasutab keskkonnajärelevalve sümbolina embleemi. Selleks on kuldse äärisega sinine sõõr, millel on väike riigivapp vesiroosil (lisatud).

§ 3.   Ameti teenetemärgid

  Amet annab teenetemärke, mille kujundus ja väljaandmise kord kehtestatakse peadirektori käskkirjaga.

§ 4.   Ameti asukoht

  Ameti aadress on Roheline 64, 80010 Pärnu. Ameti mujal asuvate struktuuriüksuste aadress määratakse nende struktuuriüksuste põhimääruses.

§ 5.   Ameti aruandekohustus

  (1) Amet on aruandekohustuslik kliimaministri ees. Kliimaminister suunab ja koordineerib ameti tegevust ning teeb ameti üle õigusaktides sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (2) Ameti koostööd Kliimaministeeriumiga koordineerib Kliimaministeeriumi kantsler.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

§ 6.   Ameti ingliskeelne nimi

  Ameti ingliskeelne nimi on Estonian Environmental Board. Kui kasutatakse ameti ingliskeelset nime ja samas kohas on inglise keelde tõlgitud nimi Eesti Vabariik, võib ameti nimest sõna „Estonian” ära jätta.

2. peatükk Tegevusvaldkonnad ja ülesanded 

§ 7.   Ameti tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Ameti tegevusvaldkonnad on loodus-, keskkonna- ja kiirguskaitse ning keskkonnajärelevalve korraldamine riikliku keskkonnapoliitika elluviimiseks.

  (2) Oma tegevusvaldkondades täidab amet järgmisi ülesandeid:
  1) pakub ja arendab oma tegevusvaldkondades avalikke teenuseid;
  2) korraldab keskkonnahariduslikku ja ennetavat tegevust nõustamise, koolitamise ja kaasamise kaudu;
  3) annab keskkonnakaitselube, kooskõlastusi, nõusolekuid, ettekirjutusi ning teeb muid otsuseid õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;
  4) valitseb kaitstavaid loodusobjekte, planeerib ja rakendab loodusobjektide kaitset ning hindab kaitse tulemuslikkust;
  5) korraldab metsa majandamise, uuendamise ja metsaelustiku mitmekesisuse kaitsega seotud tegevust;
  6) korraldab harrastuskalapüügi ja jahipidamisega seotud tegevust;
  7) korraldab kiirgusohutustegevust;
  8) korraldab keskkonnakasutuse, looduskaitse ja keskkonnajärelevalve andmete kogumist, analüüsi, aruannete koostamist ja esitamist ning keskkonnapoliitika rakendamise tulemuslikkuse hindamist;
  9) korraldab keskkonnakahju vältimist ja heastamist;
  10) osaleb keskkonnamõju hindamisel ja keskkonnamõju strateegilisel hindamisel ning teeb keskkonnamõju hindamise järelhindamist;
  11) korraldab keskkonnatasude arvestamist ja määramist;
  12) teeb riiklikku järelevalvet, ennetab ja menetleb süütegusid ning kohaldab riiklikku sundi;
  13) korraldab oma tegevusvaldkonnas valveteenistust;
  14) osaleb hädaolukorra riskianalüüside ja hädaolukorraks valmisoleku plaanide väljatöötamisel ning täidab kriisireguleerimise ülesandeid;
  15) osaleb poliitikate, arengudokumentide ja õigusaktide väljatöötamisel, esitades eelnõude kohta arvamusi ning tehes ettepanekuid nende muutmiseks ja täiendamiseks;
  16) arendab koostööd riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusväliste organisatsioonide, avalikkuse ning välisriikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  17) osutab tasulisi teenuseid õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;
  18) täidab muid seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

3. peatükk Ameti juhtimine 

§ 8.   Peadirektor

  (1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist kliimaminister.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (2) Peadirektor:
  1) juhib ameti tööd ja korraldab oma asetäitjate, ameti struktuuriüksuste juhtide ning teenistujate abil ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
  2) koordineerib, suunab ja kontrollib talle vahetult alluvate struktuuriüksuste ja teenistujate tööd;
  3) tagab sisekontrollisüsteemi rakendamise ametis koostöös Kliimaministeeriumiga;
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]
  4) teeb kliimaministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkondade ja teenuste otstarbekamaks korraldamiseks;
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]
  5) vastutab ameti tegevust reguleerivate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru kliimaministrile;
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]
  6) esindab ametit ja annab volitusi ameti esindamiseks;
  7) vastutab ameti arengudokumentide väljatöötamise ja rakendamise eest;
  8) kinnitab ameti töökorraldust reguleerivad dokumendid;
  9) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ameti koosseisu kuuluvaid ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid ameti töötajatega, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti;
  10) kinnitab teenistuskohtade koosseisu, teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks ja struktuuriüksuste põhimäärused;
  11) kinnitab ametnike ja töötajate ametijuhendid ning otsustab lisatasude ja muutuvpalga maksmise kooskõlas õigusaktide ja ameti eelarvega, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti;
  12) määrab struktuuriüksuse põhimääruses või ametijuhendis talle ja peadirektori asetäitjatele vahetult alluvad struktuuriüksused ja teenistujad;
  13) teeb järelevalvet talle alluvate ametnike ja töötajate toimingute üle õigusaktidega ettenähtud korras;
  14) määrab ameti ametnikele distsiplinaarkaristusi ja töötajatele hoiatusi;
  15) koostab ja esitab kliimaministrile ameti eelarve, struktuuri ja teenistuskohtade arvu projektid ning kontrollib kinnitatud eelarve täpset ja otstarbekat täitmist;
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]
  16) sõlmib ameti nimel lepinguid või annab volitusi lepingute sõlmimiseks;
  17) otsustab ameti valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi;
  18) annab oma pädevuse piires õigusaktide alusel ja täitmiseks käskkirju, suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  19) teeb riikliku järelevalve tegemisel ettekirjutusi ja otsuseid ning annab ametnikele volitusi ettekirjutuste ja otsuste tegemiseks;
  20) annab volitusi lubade, litsentside, tunnistuste ning muude haldusaktide andmise ning menetlustoimingute tegemiseks ameti pädevuse piires;
  21) moodustab alalisi või ajutisi töörühmi (komisjone, nõukodasid vms) ning määrab nende ülesanded, koosseisu ja liikmete tasustamise;
  22) täidab muid seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Peadirektori äraolekul täidab tema ülesandeid tema määratud asetäitja.

§ 9.   Peadirektori asetäitjad

  (1) Ameti koosseisus on peadirektorile vahetult alluvad peadirektori asetäitjad.

  (2) Peadirektori asetäitja:
  1) juhib ja korraldab oma tegevusvaldkonna ülesannete täitmist;
  2) koordineerib struktuuriüksuste koostööd oma tegevusvaldkonnas;
  3) annab oma pädevuse piires suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  4) osaleb ameti strateegia, arengukavade ja tegevuskavade koostamisel ning vastutab nende elluviimise eest oma vastutusvaldkonnas;
  5) juhib oma tegevusvaldkonnas teenuste pakkumiseks vajalike eeskirjade, juhendite ja metoodika väljatöötamist ning rakendamist;
  6) esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires;
  7) vastutab talle alluvate struktuuriüksuste töö korraldamise ja nende tegevust reguleerivate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest;
  8) täidab muid õigusaktides sätestatud või peadirektori antud ülesandeid.

  (3) Peadirektori asetäitja tegevusvaldkonnad ning täpsemad ülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse tema ametijuhendis.

  (4) Peadirektori asetäitja äraolekul võib peadirektor panna tema ülesanded teisele peadirektori asetäitjale või äraolevale peadirektori asetäitjale otse alluvale osakonnajuhatajale.
[RT I, 18.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]

§ 10.   Ameti struktuuriüksuste ja nende allüksuste juhtimine ning väljaspool struktuuriüksusi asuvad teenistujad

  (1) Ameti struktuuriüksusi ja nende allüksusi juhivad järgmised teenistujad:
  1) struktuuriüksust juhib osakonnajuhataja või peadirektori asetäitja;
  2) struktuuriüksuse allüksust juhib struktuuriüksuse juhile vahetult alluv teenistuja.

  (2) Struktuuriüksuse juht tagab tema juhitava üksuse põhimäärusega kinnitatud ülesannete täitmise ning üksusele eraldatud ressursside sihipärase ja tõhusa kasutamise, sealhulgas:
  1) vastutab tema juhitava üksuse ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise ning üksuse teenuste toimivuse ja arendamise eest;
  2) kontrollib temale alluvate teenistujate teenistuskohustuste täitmist;
  3) osaleb arengustrateegiate ja tööplaanide väljatöötamisel ning juhib üksuse arenguplaanide koostamist;
  4) annab alluvatele teenistujatele suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  5) täidab kõrgemalseisva juhi antud korraldused või teatab nende täitmise takistustest ning annab talle aru üksuse tegevusest;
  6) esitab üksuse nimel arvamusi ja annab kooskõlastusi;
  7) teeb vahetule juhile ettepanekuid üksuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja ameti töökorralduse muutmiseks;
  8) teeb vahetule juhile ettepanekuid teenistujate motiveerimiseks või vastutusele võtmiseks ja muudes personaliküsimustes;
  9) taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke eelarvelisi jm vahendeid ning korraldab nende nõuetekohase, heaperemeheliku ja eesmärgipärase kasutamise;
  10) taotleb üksuse teenistujatele täienduskoolitusi teenistusülesannete tulemuslikumaks täitmiseks;
  11) teeb koostööd teiste riigiasutuste, teadusasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusväliste organisatsioonide ja avalikkusega;
  12) esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires ja teeb koostööd asjassepuutuvate isikutega;
  13) täidab muid õigusaktis sätestatud või kõrgemalseisva juhi antud ülesandeid.

  (3) Struktuuriüksuse juhi täpsemad ülesanded, alluvus, õigused ja vastutus sätestatakse tema ametijuhendis.

  (4) Ameti koosseisu võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvad teenistujad.

  (5) Väljaspool struktuuriüksusi asuva teenistuja ülesanded, alluvus, õigused ja vastutus sätestatakse tema ametijuhendis või töölepingus.

4. peatükk Ameti struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded 

§ 11.   Ameti struktuur

  (1) Ameti teenistuskohtade piirarvu kinnitab kliimaminister peadirektori ettepanekul.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (2) Ameti struktuuriüksused on osakonnad.

  (3) Osakonna ülesanded, pädevus, juhtimiskorraldus ja struktuuriüksuse juhi asendamine sätestatakse struktuuriüksuse põhimäärusega.

  (4) Osakonna koosseisu võib kuuluda allüksus, mille ülesanded sätestatakse osakonna põhimääruses.

§ 12.   Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded

  (1) Ameti osakonnad on:
  1) avalike suhete osakond;
  2) haldusosakond;
  3) järelevalveosakond;
  4) keskkonnahariduse osakond;
  5) keskkonnatasude osakond;
  6) kliima- ja kiirgusosakond;
  7) looduskaitse korraldamise osakond;
  8) looduskaitse planeerimise osakond;
  9) looduskasutuse osakond;
  10) metsaosakond;
  11) personaliosakond;
  12) ringmajanduse osakond;
  13) strateegia- ja analüüsiosakond;
  14) teenindusosakond;
  15) uurimisosakond;
  16) veeosakond;
  17) õigusosakond.
[RT I, 22.11.2023, 1 - jõust. 01.12.2023]

  (2) [Kehtetu - RT I, 22.11.2023, 1 - jõust. 01.12.2023]

  (3) Haldusosakond:
  1) tagab ametile kinnisvara, tehnika, varustuse ja töövahendid;
  2) koordineerib ja korraldab riigihankeid.
  3) [kehtetu - RT I, 18.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]

  (4) Järelevalveosakond:
  1) korraldab ja teeb keskkonnajärelevalvet ning kohaldab õigusaktides sätestatud alustel ja ulatuses riiklikku sundi;
  2) menetleb kohtuväliselt väärtegusid;
  3) tagab keskkonnakaitse valveteenistuse;
  4) korraldab keskkonnakaitselist ennetustööd;
  5) korraldab töid ja tegevusi abitusse olukorda sattunud või vigastatud looma veol ning loodusesse tagasiviimisel.
[RT I, 26.05.2023, 5 - jõust. 01.06.2023]

  (5) Keskkonnahariduse osakond:
  1) kujundab keskkonnasäästlikku ja vastutustundlikku mõtteviisi;
  2) tutvustab eluslooduse, keskkonnakasutuse ja keskkonnajärelevalve teemasid avalikkusele;
  3) koordineerib ja korraldab keskkonnaharidust ja muud keskkonnateadlikkust edendavat tegevust siht- ja huvirühmadele.
[RT I, 18.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]

  (6) [Kehtetu - RT I, 22.11.2023, 1 - jõust. 01.12.2023]

  (7) Keskkonnatasuosakond:
  1) korraldab keskkonnatasu deklareerimist;
  2) täidab maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri ülesandeid saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu arvutuse kontrollimisel, tasumisele kuuluva keskkonnatasu arvutamisel ja määramisel.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (8) Teenindusosakond:
  1) korraldab klienditeenindust ja e-teenuste kliendituge;
  2) korraldab teabehaldust.
[RT I, 18.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]

  (9) Kliima- ja kiirgusosakond:
  1) rakendab kliima-, õhusaaste- ja kiirgusvaldkonna tegevuskavu;
  2) loastab õhusaastet ja tööstusheidet;
  3) kiidab heaks lõhnaaine esinemise ja saasteaine heite vähendamise tegevuskava;
  4) registreerib paikse heiteallika käitaja ja orgaanilisi lahusteid kasutava käitise;
  5) rakendab kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi;
  6) loastab kiirgustegevust ja teeb kiirgustegevusvaldkonna registreeringud;
  7) korraldab kiirgusseiret ja tagab kiirgusohust varajase hoiatamise süsteemi toimimise;
  8) korraldab kiirgusalase hädaolukorra lahendamist ja täidab kriisireguleerimisülesandeid;
  9) tagab piiriülese kiirgusohu eest varase hoiatamise süsteemi töö;
  10) täidab rahvusvahelistest kohustustest ja kokkulepetest tulenevaid ülesandeid, sh vahendab teavet Euroopa Aatomienergiaühenduse, Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri ja rahvusvahelise andmekeskusega tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise lepingu alusel.

  (10) Looduskaitse korraldamise osakond:
  1) korraldab ja viib ellu kaitse korraldamise tegevuskavadest ja programmidest tulenevat tegevust, sh korraldab looduskaitselisi töid;
[RT I, 26.05.2023, 5 - jõust. 01.06.2023]
  2) korraldab võõrliikide leviku ennetamist ja arvukuse reguleerimist;
  3) koostab ja rakendab liigi ohjamiskavasid;
  4) täidab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest tulenevaid ülesandeid;
  5) korraldab looma tekitatud kahju hüvitamist;
  6) korraldab jahipidamist, sh teeb peadirektorile ettepaneku küttimismahtude ja -piirangute kehtestamiseks;
  7) annab kalastuskaarte;
  8) korraldab vee-elustiku kaitset ja kasutamist.

  (11) Looduskaitse planeerimise osakond:
  1) korraldab loodusobjektide kaitse alla võtmise menetlust, sh koostab kaitse alla võtmise otsuste ja kaitse-eeskirjade eelnõusid;
  2) koostab kaitse korraldamise tegevuskavasid ja koordineerib nende elluviimist;
  3) hindab loodusväärtuste ohustatust ja töötab välja nende kaitse põhimõtteid;
  4) koordineerib kaitstavate loodusobjektide kaitse tulemuslikkuse hindamist;
  5) teeb liigikaitselisi otsuseid, annab lube, nõusolekuid ja kooskõlastusi ning esitab seisukohti.

  (12) Looduskasutuse osakond:
  1) teeb looduskasutusega seotud otsuseid, annab lube, nõusolekuid ja kooskõlastusi ning esitab seisukohti;
  2) teeb kaitseala valitsejana kaitstavate loodusobjektidega seotud otsuseid, sh annab nõusolekuid ja kooskõlastusi ning esitab seisukohti;
  3) korraldab looduskaitseliste piirangutega maade omandamist riigile;
  4) korraldab ranna ja kalda kaitset, sh teeb ehituskeeluvööndi vähendamisega seotud otsuseid, annab nõusolekuid ja kooskõlastusi ning esitab seisukohti.

  (13) Metsaosakond:
  1) menetleb metsateatisi ja registreerib need metsaregistris;
  2) teeb metsakaitseekspertiise;
  3) korraldab metsauuenduse hindamist ja metsa uuendamise kohustuse täitmise järelevalvet;
  4) sertifitseerib metsakultiveerimismaterjali, kontrollib selle kvaliteeti, teeb järelevalvet tarnijate üle ning peab arvestust sisse- ja väljaveo üle;
  5) tunnustab metsaselektsiooniobjekte ja peab nende üle arvestust;
  6) korraldab vääriselupaikade kaitset.

  (14) Ringmajanduse osakond:
  1) rakendab ringmajanduse strateegiat ja tegevuskava;
  2) loastab jäätmekäitlust, riikidevahelist jäätmevedu ja tööstusheidet;
  3) annab jäätmevaldkonna kooskõlastusi;
  4) registreerib jäätmekäitleja;
  5) loastab maavara kaevandamist ja maavarauuringuid;
  6) teeb keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise toiminguid;
  7) kooskõlastab planeeringuid ja projekte;
  8) rakendab keskkonnavastutust.

  (15) Strateegia- ja analüüsiosakond:
  1) planeerib ja koordineerib ameti strateegiliste arengudokumentide koostamist ja elluviimise hindamist ning sellekohast aruandlust;
  2) planeerib ja koordineerib ameti arendustegevust;
  3) korraldab ameti finantsjuhtimist;
  4) korraldab ameti teenuste juhtimise süsteemi haldamist, arendamist ja aruandlust;
  5) koordineerib ameti tegevusvaldkondade andmete kogumist, töötlemist ja analüüsi ning korraldab keskset aruandlust;
  6) kogub, töötleb ja analüüsib keskkonnajärelevalve andmeid ning peab vastavaid andmekogusid;
  7) kontrollib järelevalvetoimingute kvaliteeti;
  8) planeerib ja koordineerib järelevalvet eluslooduse, kalanduse ja keskkonnakasutuse valdkonnas;
  9) tagab Eesti kalalaevade jälgimise keskuse töö;
  10) korraldab töid ja tegevusi seoses abitusse olukorda sattunud või vigastatud loomadega;
  11) täidab Euroopa Liidu ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja kokkulepetest tulenevaid ülesandeid, sh teeb rahvusvahelist koostööd Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika eesmärkide täitmiseks.
[RT I, 22.11.2023, 1 - jõust. 01.12.2023]

  (16) Uurimisosakond:
  1) ennetab, selgitab välja ja tõrjub ameti uurimisalluvusse kuuluvaid kuritegusid ning toimetab nende kohtueelset uurimist;
  2) teeb koostööd teiste uurimisasutustega, sh rahvusvahelisel tasandil;
  3) tegutseb Europoli, EnviCrimeNeti ja teiste keskkonnakuritegude vastu võitlevate organisatsioonide kontaktpunktina;
  4) menetleb kohtuväliselt väärtegusid;
[RT I, 18.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]
  5) kontrollib süüteomenetluste kvaliteeti;
[RT I, 18.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]
  6) esindab ametit kohtus.
[RT I, 18.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]

  (17) Veeosakond:
  1) rakendab veemajanduskavu ja meetmeprogramme;
  2) loastab vee erikasutust ja tööstusheidet;
  3) annab veevaldkonna kooskõlastusi;
  4) registreerib veekeskkonnariskiga tegevusi;
  5) korraldab merekeskkonna kaitset.

  (18) Õigusosakond:
  1) teenindab ametit õigusküsimustes;
  2) analüüsib õiguslikult õigus- ja haldusakte;
  3) koordineerib õigusloomet;
  4) [kehtetu - RT I, 18.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]
  5) [kehtetu - RT I, 18.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]
  6) esindab ametit kohtus.

  (19) Personaliosakond kavandab, korraldab ja koordineerib personalitegevust.
[RT I, 18.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]

  (20) Avalike suhete osakond:
  1) kujundab kooskõlas riigi keskkonnapoliitikaga keskkonnasäästlikku ja vastutustundlikku mõtteviisi;
  2) tutvustab avalikkusele ameti töö sisu;
  3) korraldab sisekommunikatsiooni.
[RT I, 26.05.2023, 5 - jõust. 01.06.2023]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Keskkonnajärelevalve sümboolika

  Käesoleva määruse jõustumiseni kehtinud keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” § 2 lõike 4 kohast keskkonnajärelevalve embleemi võib kasutada:
  1) kõikidel infokandjatel – kuni 2022. aasta 31. detsembrini;
  2) vormiriietel – kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

Lisa Keskkonnaameti keskkonnajärelevalve sümbol

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json