Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.11.2023
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2023, 3

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 17.11.2023 nr 61

Määrus kehtestatakse vereseaduse § 7 lõike 5, § 11 lõike 2 ja § 12 lõike 5, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 3 ja ravimiseaduse § 53 lõike 6 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 61 „Immunohematoloogiliste uuringute tegemise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 29. aprilli 2005. a määruses nr 61 „Immunohematoloogiliste uuringute tegemise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „vereülekande protokoll” sõnaga „transfusiooniprotokoll”;

2) määruses asendatakse sõna „reagent” sõnaga „reaktiiv” vastavas käändes;

3) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõna „kontrollreagenti” sõnaga „kontrollreaktiivi”;

4) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Doonori vere ja patsiendi vere immunohematoloogilised uuringud tehakse tervishoiuteenuse osutaja või verekeskuse immunohematoloogiliste uuringute laboris.”;

5) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Iga tehtava immunohematoloogilise uuringu tüübi kvaliteedi hindamiseks tuleb osaleda sellekohases laboritevahelises võrdluskatsete programmis. Programmis osalemise sageduse valikul tuleb lähtuda konkreetse uuringu tegemise sagedusest laboris, kuid see ei tohi olla harvem kui kaks korda aastas. Kui programmis osalemisel saadakse mittevastav tulemus, tuleb sellest teavitada immunohematoloogiliste uuringute referentlaborit.”;

6) paragrahvist 5 jäetakse välja sõnad „arst või”;

7) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) patsiendi isikukood, sünniaeg või identifitseerimiskood.”;

8) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõna „ribakoodiga” sõnaga „identifitseerimiskoodiga”;

9) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Immunohematoloogilisteks uuringuteks võetud vereproovi säilitatakse vastavalt reaktiivi tootja juhistele.”;

10) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Esimest korda verd loovutanud doonori vere ABO-veregrupp määratakse kahe erineva testiga.”;

12) paragrahvi 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 14 teisest lausest jäetakse välja tekstiosa „enne teiste immunohematoloogiliste uuringute tegemist”;

15) paragrahvi 15 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 15 lõike 2 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Patsiendi vere Rh(D) kuuluvus määratakse reaktiiviga, mis ei too välja DVI kategooriat, või molekulaardiagnostiliste uuringute abil.”;

18) paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse sõna „vastsündinute” sõnadega „loote või vastsündinu”;

19) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Patsiendi vere antikehade sõeluuring tehakse ABO-veregrupi ja Rh(D) kuuluvuse määramisega patsientidele, kellele tehakse vereülekanne, ja kõigile rasedatele.”;

20) paragrahvi 17 lõike 11 esimeses lauses asendatakse sõna „arvelevõtmisel” sõnadega „esimesel antenataalsel visiidil”;

21) paragrahvi 18 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Enne plaanitud vereülekannet tuleb leitud antikehad identifitseerida.”;

22) paragrahvi 18 lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „leiti” sõnadega „kliiniliselt olulisi”;

23) paragrahvi 18 lõige 41 sõnastatakse järgmiselt:

„(41) Patsiendile, kelle verest leiti kliiniliselt olulisi antikehasid ja kellel esineb vajadus korduvateks vereülekanneteks või kelle puhul ei ole ravist tingituna sobivusuuringute hindamine võimalik, tuleb vereülekanne teha K-antigeeni, Rh-fenotüübi ja vajaduse korral laiendatud fenotüübi alusel.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 65 „Isiku doonoriks sobivuse kriteeriumid, hindamise tingimused ja kord ning vere loovutamist välistavate või piiravate haiguste ja muude tegurite loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 29. aprilli 2005. a määruses nr 65 „Isiku doonoriks sobivuse kriteeriumid, hindamise tingimused ja kord ning vere loovutamist välistavate või piiravate haiguste ja muude tegurite loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Isiku doonoriks sobivuse kriteeriumid, hindamise tingimused ja kord”;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna „Afereesi” sõnaga „Plasmafereesi”;

3) paragrahvi 42 lõike 5 teine ja kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Maksimaalne lubatud loovutatav kogus antikoagulandiga on 880 ml. Ühekordne antikoagulandita loovutatav kogumaht ei tohi ületada 16% doonori üldveremahust.”;

4) paragrahvi 8 lõike 1 punkti 8 täiendatakse enne sõna „kokkupuude” sõnaga „kodune”;

5) paragrahvi 8 lõike 4 punktis 7 asendatakse sõna „ühe” sõnaga „kahe”;

6) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Doonori valiku teeb vastava väljaõppe saanud arst või õde (edaspidi arst).”;

7) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 12 lõike 3 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „või hematokriti (edaspidi Hct)”;

9) paragrahvi 12 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Hb taset igal vere loovutamisel;”;

10) paragrahvi 12 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Plasmafereesi doonori valikul kontrollib arst esimesel vereloovutusel lisaks lõikes 4 nimetatud näitajatele ka üldvalku. Edaspidi kontrollib arst üldvalku vähemalt üks kord aastas.”.

§ 3.  Sotsiaalministri 11. märtsi 2005. a määruse nr 42 „Nõuded pädeva isiku kvalifikatsioonile ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 11. märtsi 2005. a määruse nr 42 „Nõuded pädeva isiku kvalifikatsioonile ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu” § 3 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ülikoolis omandatud akadeemiline kraad arstiteaduses või bioloogia valdkonnas või vastav välisriigi kvalifikatsioon;
2) vähemalt kaheaastane töökogemus täisvere ja verekomponentide tootmise tegevusloaga ettevõttes.”.

§ 4.  Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 55 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 55 lõike 2 punktides 2 ja 3 asendatakse sõna „bioanalüütiku” sõnaga „tegija”;

3) paragrahvi 62 punkti 5 neljandat lauset täiendatakse pärast sõna „ajal” sõnadega „või järel”;

4) määruse lisa 21 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määruse lisa 26 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 5.  Sotsiaalministri 28. oktoobri 2005. a määruse nr 110 „Verevalvsuse ning verekomponentide tagasikutsumise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 28. oktoobri 2005. a. määruses nr 110 „Verevalvsuse ning verekomponentide tagasikutsumise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „kasutamata jäänud” tekstiosaga „, ebakvaliteetse”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Verekeskus käsitleb verevalvsuse korra kohaselt järgmisi vere kogumisel või selle järel ilmnenud juhtumeid:”;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „kinnitava viirusuuringu” sõnadega „nakkustekitaja kinnitava uuringu”;

4) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Verekeskus käsitleb verevalvsuse korra kohaselt tema poolt valmistatud verekomponentidega oletatavalt seotud raskeid kõrvaltoimeid, millest teda on teavitatud.”;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Verekeskus käsitleb verevalvsuse korra kohaselt ohtliku kõrvalekaldena ka neid verekäitlemise kõrvalekaldeid, mis verekomponentide vabastamisel ja väljastamisel jäävad verekeskuses avastamata, kuid mis avastatakse enne vereülekannet ja millest teda on teavitatud.”;

6) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) verekäitlemise ohtlikke kõrvalekaldeid, mis verekomponentide vabastamisel ja väljastamisel jäävad verekeskuses avastamata, kuid mis avastatakse enne vereülekannet.”;

7) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „mitte hiljem kui 6 tunni” tekstiosaga „viivitamata, kuid hiljemalt järgmise tööpäeva”;

8) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „mitte hiljem kui 24 tunni” tekstiosaga „viivitamata, kuid hiljemalt järgmise tööpäeva”;

9) paragrahvi 9 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõnu „teavitab ohtlikust kõrvalekaldest ka” tekstiosaga „teist verekeskust,”;

10) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „mitte hiljem kui 24 tunni” tekstiosaga „viivitamata, kuid hiljemalt järgmise tööpäeva”;

11) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui vere käitlemisel ilmnenud ohtlik kõrvalekalle ohustab verekeskuse toimepidevust, tuleb juhtumist teavitada viivitamata elektrooniliselt või telefoni teel Ravimiametit.”;

12) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad „ühe tunni jooksul” sõnaga „viivitamata”;

13) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „1 tunni jooksul” sõnaga „viivitamata”;

14) paragrahvi 10 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „tervishoiuteenuse osutajalt” sõnadega „ja teisest verekeskusest”;

15) paragrahvi 10 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „1 tunni jooksul” sõnaga „viivitamata”;

16) paragrahvi 13 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

17) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

18) määruse lisa 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 1 Vereülekande ajal või pärast seda täheldatud raske kõrvaltoime esmase teatise vorm

Lisa 5 Vereülekande ajal või pärast seda täheldatud raskete kõrvaltoimete aastaaruanne

Lisa 21 Patsiendi haigusloo verekaardi esimene leht

Lisa 26 Haigusloo transfusioonijärgse reaktsiooni protokolli osa teine leht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json