Teksti suurus:

Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.11.2023, 10

Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord

Vastu võetud 19.02.2015 nr 12
RT I, 26.02.2015, 43
jõustumine 01.03.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2018RT I, 06.02.2018, 101.03.2018
17.11.2023RT I, 22.11.2023, 925.11.2023

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse“ § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse liiklusseaduse § 15 lõike 1 punktis 1 ja 2 kehtestatud suurimate lubatud sõidukiiruste suurendamise tingimused ja kord.

§ 2.   Mõisted

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) külgnähtavusala on sõiduteega külgnev ala, kus liiklusohutuse seisukohalt ei tohi olla nähtavust piiravaid ja tee juurde mittekuuluvaid takistusi. Külgnähtavusala laiust mõõdetakse sõidutee äärest ristsuunas väljapoole;
  2) möödasõidunähtavus on vahemaa, mille ulatuses peab sõidutee möödasõitu sooritavale juhile nähtav olema, et möödasõidu alghetkel nähtavale ilmuva vastassuunalise sõiduki juht ei peaks vähendama kiirust;
  3) tipptund on loenduste põhjal kindlaks määratud suurima liiklussagedusega aeg, mille kestus võib olla fikseeritud täistunni või suurema (enamasti 15-minutilise) täpsusega.

§ 3.   Üldnõuded suurima lubatud sõidukiiruse suurendamiseks

  (1) Suurimat lubatud sõidukiirust võib Transpordiamet või kohalik omavalitsus suurendada ainult liiklusseaduse § 15 lõikes 2 toodud ulatuses.
[RT I, 22.11.2023, 9 - jõust. 25.11.2023]

  (2) Transpordiamet või kohalik omavalitsus võib suurendada suurimat lubatud sõidukiirust ainult nendel teelõikudel, mis vastavad käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele.
[RT I, 22.11.2023, 9 - jõust. 25.11.2023]

  (3) Suurimat lubatud sõidukiirust võib suurendada ainult nendel teelõikudel, mis vastavad kõikidele järgnevatele tingimustele:
  1) lubatud sõidukiiruse suurendamisele vastava ajaperioodi vältel kolmel viimasel aastal inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv ühe miljoni autokilomeetri kohta ei ületa sellel teelõigul inimkannatanutega liiklusõnnetuste keskmist väärtust;
  2) inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv kuni 500 m pikkusel teelõigul ei ole lubatud sõidukiiruse suurendamisele vastava ajaperioodi vältel kolmel viimasel aastal olnud suurem kui 2;
  3) käesoleva lõike punktis 2 nimetatud liiklusõnnetuste toimumist soodustanud asjaolud on kõrvaldatud.

  (4) Olenevalt tegelikest tee- ja ilmastikuoludest, võib asulavälisel teel suurimat lubatud sõidukiirust suurendada:
[RT I, 06.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  1) eraldusribaga teel kuni 120 kilomeetrini tunnis;
  2) eraldusribata teel kuni 100 kilomeetrini tunnis.

  (5) Asulasisesel teel võib suurimat lubatud sõidukiirust suurendada kuni 90 kilomeetrini tunnis.

  (6) Suurendatud sõidukiirusega teelõigu algus tuleb tähistada keelumärgiga „Suurim kiirus“ ja suurendatud sõidukiirusega teelõigu lõpp mõlemal pool sõiduteed paigaldatava keelumärgiga „Suurim kiirus“.
[RT I, 06.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (7) Suurendatud sõidukiirusega teelõigu, mille samas suunas on kaks sõidurada, algus tuleb täiendavalt tähistada sõiduteest vasakule paigaldatava keelumärgiga „Suurim kiirus“.

  (8) Kui käesoleva paragrahvi lõike 7 kohaselt ei ole täiendavat märki võimalik paigaldada sõidusuundade vahele, siis võib selle paigaldada tee kohale või ühe vastassuunalise sõiduraja korral teest vasakule.

  (9) Suurendatud sõidukiirusega teelõigu, mille samas suunas on rohkem kui kaks sõidurada, lõpp tuleb tähistada tee kohale paigaldatava täiendava keelumärgiga „Suurim kiirus“.

  (10) Lubatud sõidukiiruse suurendamisel peab kehtestatava piirkiiruse tähistus olema juhile kergesti mõistetav ja järgitav. Üleminek suuremalt kiiruselt väiksemale ei tohi toimuda suurema sammuga kui 20 kilomeetrit tunnis. Juhul kui väiksem kiirus kehtestatakse muutuva teabega keelumärgiga, ei tohi üleminek suuremalt kiiruselt väiksemale toimuda suurema sammuga kui 30 kilomeetrit tunnis.
[RT I, 06.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (11) Käesoleva määruse paragrahvides 4 ja 5 nimetatud hoiatus- ja keelumärgid ning teekattemärgised peavad olema majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.02.2011. aasta määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“ kohased.

§ 4.   Tehnilised tingimused suurima lubatud sõidukiiruse suurendamiseks asulavälisel teel

  (1) Asulavälisel teel võib suurimat lubatud sõidukiirust suurendada ainult juhul, kui suurendatud sõidukiirusega teelõik vastab käesoleva paragrahvi lõigetes 2 kuni 14 esitatud nõuetele.

  (2) Suurendatud sõidukiirusega eraldusribata teelõigu aasta keskmine liiklussagedus ei tohi ületada 6000 autot/ööpäevas, mille hulka arvestatakse ka üle 12 meetri pikkuste sõidukite või autorongide liiklussagedus, üle 12 meetri pikkuste sõidukite või autorongide aasta keskmine liiklussagedus ei tohi ületada 500 autot/ööpäevas ning teekatte laius peab olema vähemalt 8,5 meetrit.

  (3) Suurendatud sõidukiirusega teelõigul oleval ristmikul peab pöörde sooritamiseks olema vajalik lisarada (aeglustus- või kiirendusrada) või vasakpöörde sooritajast möödumiseks sõidutee laiend sõltuvalt lisaraja või sõidutee laiendi kasutajate arvust tipptunnil, aasta keskmisest ööpäevasest liiklussagedusest mõlemas sõidusuunas ja suurimast lubatud sõidukiirusest. Lisaraja või sõidutee laiendi vajadus on toodud määruse lisa joonisel 1.

  (4) Suurendatud sõidukiirusega teelõigu teekatte tasasust iseloomustav IRI (International Roughness Index) arv ei tohi ületada 5 millimeetrit meetri kohta ja pikiroobaste sügavus 20 millimeetrit.

  (5) Suurendatud sõidukiirusega teelõigu külgnähtavuse üldnõuded on järgmised:
  1) suurima lubatud sõidukiiruse puhul 120 kilomeetrit tunnis peab külgnähtavus sõidutee äärest olema vähemalt 14 meetrit;
  2) suurima lubatud sõidukiiruse puhul 110 kilomeetrit tunnis peab külgnähtavus sõidutee äärest olema vähemalt 12 meetrit;
  3) suurima lubatud sõidukiiruse puhul 100 kilomeetrit tunnis peab külgnähtavus sõidutee äärest olema vähemalt 10 meetrit.

  (6) Suurendatud sõidukiirusega teelõigu külgnähtavus erinõuded on järgmised:
  1) suurima lubatud sõidukiiruse puhul 120 kilomeetrit tunnis peab külgnähtavus sõidutee äärest olema vähemalt 24 meetrit;
  2) suurima lubatud sõidukiiruse puhul 110 kilomeetrit tunnis peab külgnähtavus sõidutee äärest olema vähemalt 24 meetrit;
  3) suurima lubatud sõidukiiruse puhul 100 kilomeetrit tunnis peab külgnähtavus sõidutee äärest olema vähemalt 20 meetrit.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 sätestatud külgnähtavuse nõuet ei pea täitma teelõikudel, kus teele pääs külgnevalt alalt on takistatud (ulukitara, müratõke), tee paiknemisel süvendis sügavusega üle 1 meetri või kõrge muldega teel, kus on paigaldatud põrkepiire.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 esitatud külgnähtavuse erinõue peab olema täidetud sellisel teelõigul, mis on tähistatud hoiatusmärgiga „Karja üleajamise koht“ või „Metsloomad“.

  (9) Külgnähtavuse erinõude mittetäitmisel tuleb loomade teele pääsemine takistada piirdeaiaga vähemalt teelõigu ulatuses, kus külgnähtavuse erinõue ei ole täidetud. Piirdeaed peab olema paigaldatud mõlemale poole teed võrdses pikkuses ja asetsema kohakuti. Eraldusribaga teel ei ole eraldusribale piirdeaeda vaja paigaldada. Hoiatusmärgid peab ümber paigutama vastavalt muutunud olukorrale.

  (10) Suurendatud sõidukiirusega teelõigul peab möödasõidunähtavus eraldusribata tee igas punktis olema vähemalt 770 meetrit. Selle nõude mittetäitmisel peab möödasõit olema keelatud ning nende lõikude kogupikkus ei tohi ületada 30% suurendatud sõidukiirusega teelõigu kogupikkusest. Ühes sõidusuunas kahe järjestikuse möödasõidu keeluga teelõigu vahele jääva teelõigu pikkus peab olema vähemalt 1 kilomeeter.

  (11) Suurendatud sõidukiirusega teelõigu teekattel peab olema märgitud vähemalt suunavööndite ja sõiduradade eraldusjooned ning sõidutee äärejooned.

  (12) [Kehtetu - RT I, 22.11.2023, 9 - jõust. 25.11.2023]

  (13) Keelumärki „Suurim kiirus“ korratakse üldjuhul pärast lõikumist riigimaanteega või kattega kohaliku teega, kuid mitte harvemini kui 5 kilomeetri tagant.

  (14) Teelõigu pikkus, millel sõidukiirust suurendatakse, peab olema vähemalt 1 kilomeeter.

§ 5.   Tehnilised tingimused suurima lubatud sõidukiiruse suurendamiseks asulasisesel teel

  (1) Asulasisesel teel võib suurimat lubatud sõidukiirust suurendada ainult juhul, kui suurendatud sõidukiirusega teelõik vastab käesoleva määruse lisa tabelis 1 ja käesoleva paragrahvi lõigetes 2 kuni 8 esitatud nõuetele.

  (2) Suurimat lubatud sõidukiirust ei tohi suurendada teelõigul, mis on tähistatud hoiatusmärkidega „Jalakäijad“, „Lapsed“, „Vanurid“ või „Suusatajad“.

  (3) Suurendatud sõidukiirusega teelõigul oleval ristmikul peab pöörde sooritamiseks olema lisarada (aeglustus- või kiirendusrada) vastavalt käesoleva määruse lisa joonisel 1 esitatule.

  (4) Suurendatud sõidukiirusega teelõigu külgnähtavuse põhinõuded, vähemalt 70% ulatuses kogu teelõigu pikkusest, on:
  1) suurima lubatud sõidukiiruse puhul 90 kilomeetrit tunnis peab külgnähtavus sõidutee äärest olema vähemalt 18 meetrit;
  2) suurima lubatud sõidukiiruse puhul 80 kilomeetrit tunnis peab külgnähtavus sõidutee äärest olema vähemalt 16 meetrit;
  3) suurima lubatud sõidukiiruse puhul 70 kilomeetrit tunnis peab külgnähtavus sõidutee äärest olema vähemalt 14 meetrit;
  4) suurima lubatud sõidukiiruse puhul 60 kilomeetrit tunnis peab külgnähtavus sõidutee äärest olema vähemalt 12 meetrit.

  (5) Suurendatud sõidukiirusega asulasisese teelõigu külgnähtavuse vähendatud nõuded, lubatud kuni 30% ulatuses kogu teelõigu pikkusest, on:
  1) suurima lubatud sõidukiiruse puhul 90 kilomeetrit tunnis peab külgnähtavus sõidutee äärest olema vähemalt 10 meetrit;
  2) suurima lubatud sõidukiiruse puhul 80 kilomeetrit tunnis peab külgnähtavus sõidutee äärest olema vähemalt 8 meetrit;
  3) suurima lubatud sõidukiiruse puhul 70 kilomeetrit tunnis peab külgnähtavus sõidutee äärest olema vähemalt 7 meetrit;
  4) suurima lubatud sõidukiiruse puhul 60 kilomeetrit tunnis peab külgnähtavus sõidutee äärest olema vähemalt 6 meetrit.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 esitatud külgnähtavuse nõudeid ei pea täitma teelõikudel, kus on takistatud pääs külgnevalt alalt teele (ulukitara, müratõke), tee paiknemisel süvendis sügavusega üle 1 meetri või kõrge muldega teel, kus on paigaldatud põrkepiire.

  (7) Suurendatud sõidukiirusega teelõigu teekattel peab olema märgitud vähemalt suunavööndite ja sõiduradade eraldusjooned ning sõidutee äärejooned. Sõidutee äärejoont ei pea olema märgitud teel, mille sõidutee äär on tähistatud äärekivi või muul sarnasel viisil.

  (8) [Kehtetu - RT I, 22.11.2023, 9 - jõust. 25.11.2023]

§ 6.   Sõidukiiruse suurendamise korraldamine

  (1) Otsuse suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise või tühistamise kohta asulavälisel teel teeb Transpordiamet ning asulasisesel teel kohalik omavalitsus.
[RT I, 22.11.2023, 9 - jõust. 25.11.2023]

  (2) Otsuse tegemisel peavad Transpordiamet ning kohalik omavalitsus arvestama ka üldist liiklusolukorda, riiklikult seatud eesmärke liiklusohutuse tagamiseks ning sõidukiiruse suurendamise reaalset vajadust.
[RT I, 22.11.2023, 9 - jõust. 25.11.2023]

  (3) Transpordiamet või kohalik omavalitsus peab määrama suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise otsuses:
[RT I, 22.11.2023, 9 - jõust. 25.11.2023]
  1) teelõigud, millistel sõltuvalt liiklusoludest ja -ohutusest suurendatakse suurimat lubatud sõidukiirust;
  2) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud teelõikudel suurendatud sõidukiiruse rakendamise ja lõpetamise tähtaja, kui see on teada.

  (4) Transpordiamet peab tagama asulavälisel teel ja kohalik omavalitsus asulasisesel teel liikluse korraldamise ja liikluskorraldusvahendite õige paigalduse.
[RT I, 22.11.2023, 9 - jõust. 25.11.2023]

  (5) Transpordiamet ja kohalik omavalitsus peavad jälgima liiklusõnnetuste esinemissagedust, ilmastikuolude ja teeolude ning muude käesolevas määruses kehtestatud tingimuste muutumist teelõikudel, millistel on suurimat lubatud sõidukiirust suurendatud, ning rakendama vajaduse korral kiiresti meetmed käesoleva määruse §-des 3, 4 ja 5 nimetatud tee seisundile kehtestatud nõuetega vastavusse viimiseks.
[RT I, 22.11.2023, 9 - jõust. 25.11.2023]

  (6) Kui teelõiku, millel on suurimat lubatud sõidukiirust suurendatud, ei ole võimalik käesoleva määruse §-des 3, 4 ja 5 nimetatud tee seisundi nõuetega vastavusse viia, tuleb suurima lubatud sõidukiiruse suurendamine tühistada.

§ 7.   Üleminekusätted

  Enne käesoleva määruse jõustumist suurendatud suurima lubatud sõidukiirusega teelõigud peab teeomanik viima käesoleva määruse tingimustega vastavusse hiljemalt 2015. aasta 1. septembriks.

§ 8.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2015. aasta 1. märtsil.

Lisa Teele esitatavad nõuded
[RT I, 22.11.2023, 9 - jõust. 25.11.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json