Teksti suurus:

„Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse” rakendamiseks vajalike Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2010, 2

„Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse” rakendamiseks vajalike Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 14.12.2010 nr 175

Määrus kehtestatakse „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 15 lõigete 1, 6 ja 7 ning § 152 lõike 1, „Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse” § 47 lõike 2 ja § 60 lõike 2, „Euroopa Liidu kodaniku seaduse” § 52 lõike 1 ning „Välismaalaste seaduse” § 224 lõike 1 punktide 1 ja 3–6, § 228 lõike 1, § 250 lõike 1 punktide 1 ja 4–7 ja § 268 lõike 1 punktide 1–5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruses nr 109 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” (RT I 2008, 31, 195; 2010, 60, 406) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

„22) elamisloakaart;”;

2) paragrahvi 8 lõikeid 1 ja 2, § 9 lõikeid 1 ja 3 ning § 10 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse enne tekstiosa „digitaalse isikutunnistuse,” tekstiosaga „elamisloakaardi,”;

3) paragrahvi 8 lõike 5 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „elamisloa” sõnadega „või elamisõiguse”;

4) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „isikutunnistuse” tekstiosaga „elamisloakaardi,”.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2006. a määruse nr 209 „Dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded” (RT I 2006, 41, 316; 2010, 60, 406) § 1 täiendatakse enne tekstiosa „digitaalse isikutunnistuse,” tekstiosaga „elamisloakaardi,”.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 361 „Isikutunnistuse, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad” (RT I 2002, 97, 571; 2010, 60, 406) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirja täiendatakse enne tekstiosa „digitaalse isikutunnistuse,” tekstiosaga „elamisloakaardi,”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse enne tekstiosa „digitaalse isikutunnistuse,” tekstiosaga „elamisloakaardi,”;

3) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse enne tekstiosa „digitaalse isikutunnistuse,” tekstiosaga „elamisloakaardi,”;

4) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „isikutunnistuse,” tekstiosaga „elamisloakaardi,”;

5) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

§ 101. Elamisloakaardi väljaandmise taotlusele lisatavad dokumendid

Tähtajalist elamisluba või pikaajalise elaniku elamisluba omav kolmanda riigi kodanik, kes on registreerinud oma Eestist eemalviibimise ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel registreeritud välisriigis, välja arvatud isik, kellele on „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 27 alusel välja antud välismaalase pass, lisab taotlusele dokumendi, millest nähtub, et ta on registreerinud oma Eestist eemalviibimise.”;

6) paragrahvi 133 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „Kui” tekstiosaga „elamisloakaardi,”;

7) paragrahvi 151 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Tähtajalist elamisluba või pikaajalise elaniku elamisluba omav kolmanda riigi kodanik, kes on registreerinud oma Eestist eemalviibimise ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel registreeritud välisriigis, välja arvatud isik, kellele on „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 27 alusel välja antud välismaalase pass, esitab elamisloakaardi väljastamisel konsulaarametnikule dokumendi, millest nähtub, et ta on registreerinud oma Eestist eemalviibimise.”;

8) paragrahvi 17 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Elamisloakaardi, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse taotluse esitamisel võetakse taotleja sõrmejäljed vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise korrale.”;

9) paragrahvi 17 lõige 12 sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Kui elamisloakaardi, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse taotluse esitab seadusjärgne esindaja, võetakse alla 15-aastase või piiratud teovõimega isiku sõrmejäljed vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise korrale.”;

10) paragrahv 19 sõnastatakse järgmiselt:

§ 19. Euroopa Liidu kodanikule isikutunnistuse väljaandmise erisus

Euroopa Liidu kodanikule, kelle alalise elamisõiguse registreerimise taotlus on menetluses, antakse isikutunnistus välja elamisõiguse otsuse andmete alusel.”;

11) määrust täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

§ 191. Kolmanda riigi kodanikule elamisloakaardi väljaandmise erisus

Kolmanda riigi kodanikule, kelle elamisloa, tööloa või elamisõiguse taotlus või selle pikendamise taotlus on menetluses, antakse elamisloakaart välja elamisloa, tööloa või elamisõiguse andmise otsuse või elamisloa, tööloa või elamisõiguse pikendamise otsuse andmete alusel.”;

12) paragrahvi 25 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 25 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui välismaalane esitab välismaalase passi väljaandmise taotluse samaaegselt elamisloa andmise või pikendamise taotlusega või elamisõiguse andmise või pikendamise taotlusega või nimetatud taotluse menetlemise käigus, annab Politsei- ja Piirivalveamet välismaalase passi välja või keeldub nimetatud toimingu sooritamisest 30 päeva jooksul elamisloa andmise või sellest keeldumise päevast arvates või elamisõiguse andmise või pikendamise või sellest keeldumise päevast arvates.”;

14) määruse lisa kehtestatakse järgmises sõnastuses:

§ 4. Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2009. a määruses nr 86 „Dokumendi taotlejalt sõrmejälgede võtmise kord” (RT I 2009, 32, 201) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Elamisloa ja tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 15 lõike 6 ja § 401 lõigete 1, 2 ja 4 ning „Välismaalaste seaduse” § 224 lõike 1 punktide 3–5, § 250 lõike 1 punktide 4–6 ja § 268 lõike 1 punktide 2–4 alusel.”;

3) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse elamisloa ja tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord.

(2) Määrusega kehtestatud korras võetakse sõrmejäljed elamisloa ja tööloa taotlejalt, elamisõigust taotlevalt Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmelt ning elamisloakaardi, Eesti kodaniku passi, diplomaatilise passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi ja meresõidutunnistuse väljaandmise taotlejalt (edaspidi taotleja).”;

4) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määrusega kehtestatud korras võetavad sõrmejäljekujutised peavad vastama sõrmejäljekujutiste isikut tõendavasse dokumenti kandmiseks esitatavatele nõuetele.”;

5) paragrahvi 3 lõigetest 1 ja 2 ning §-st 5 jäetakse välja sõna „dokumendi”;

6) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõna „dokumenti” sõnadega „vastavasse andmekogusse”.

§ 5. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruses nr 162 „Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete isikutunnistusele kandmise kord” (RT I 2006, 34, 263; 2010, 45, 272) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõna „isikutunnistusele” sõnaga „elamisloakaardile”;

2) määruse 4. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

4. peatükk
ELAMISLOA ANDMETE ELAMISLOAKAARDILE KANDMINE

§ 20. Pagulase või täiendava kaitse saanud välismaalase elamisloa andmete elamisloakaardile kandmine

(1) Elamisluba pagulase või täiendava kaitse saanud välismaalasele või nende perekonnaliikmele vormistatakse andmete elamisloakaardile kandmise teel.

(2) Elamisloa andmed kantakse elamisloakaardile elamisloa andmise või elamisloa pikendamise otsuse andmete alusel.

§ 21. Elamisloa andmetes sisalduva isikunime elamisloakaardile kandmine

Kui isikunimes on võõrtähti, kantakse elamisloa andmed elamisloakaardile Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) isikunimede ümberkirjutusreeglite kohaselt, säilitades võimaluse korral algupärased tähed.”

§ 6. Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2006. a määruses nr 211 „Ajutise kaitse saaja ja tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete isikutunnistusele kandmise kord” (RT I 2006, 42, 324; 2009, 65, 448) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõna „isikutunnistusele” sõnaga „elamisloakaardile”;

2) määruse 4. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

4. peatükk
ELAMISLOA ANDMETE ELAMISLOAKAARDILE KANDMINE

§ 20. Ajutise kaitse saanud välismaalase elamisloa andmete elamisloakaardile kandmine

(1) Ajutise kaitse saanud välismaalase elamisluba vormistatakse andmete elamisloakaardile kandmise teel.

(2) Elamisloa andmed kantakse elamisloakaardile elamisloa andmise või elamisloa pikendamise otsuse andmete alusel.

§ 21. Elamisloa andmetes sisalduva isikunime elamisloakaardile kandmine

Kui isikunimes on võõrtähti, kantakse elamisloa andmed elamisloakaardile Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) isikunimede ümberkirjutusreeglite kohaselt, säilitades võimaluse korral algupärased tähed.”

§ 7. Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2010. a määruses nr 88 „Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise ning pikaajalise elaniku elamisloa taotlemise, andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord ning tähtajalise elamisloa, pikaajalise elaniku elamisloa ja tööloa vormide kehtestamine” (RT I 2010, 48, 293) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tähtajalise elamisloa, tähtajalise elamisloa pikendamise, tööloa, tööloa pikendamise, pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotleja esitab vormikohase taotluse (peatükis edaspidi taotlus), millele on lisatud määruses ettenähtud dokumendid.”;

2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotlusele lisatud foto peab vastama „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Kui taotlejalt ei ole terviseseisundi tõttu ajutiselt võimalik üheltki sõrmelt sõrmejälge võtta või kui taotleja püsiv terviseseisund ei võimalda sõrmejälgede võtmist, peab ta lisama taotlusele oma raviarsti väljastatud „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vormikohase tõendi taotleja terviseseisundist tingitud sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta. Eesti välisesinduses esitatud taotluse puhul võib taotleja lisada vormikohase tõendi asemel välisriigi arsti asjaomase tõendi. Ajutist sõrmejälgede võtmise võimatust tõendav tõend kehtib kuni 6 kuud ja püsivat sõrmejälgede võtmise võimatust tõendav tõend kuni 5 aastat.

(8) Kui taotlejalt ei saa ühelt või mõlemalt käelt sõrmejälge võtta sõrme esimese lüli puudumise tõttu, siis ei ole lõikes 7 nimetatud tõendi lisamine vajalik. Sõrme esimese lüli puudumise tuvastab ametnik.”;

4) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tähtajalise elamisloa vormikohase taotluse (peatükis edaspidi taotlus) esitab tähtajalist elamisluba taotlev välismaalane (peatükis edaspidi taotleja) Eesti välisesindusele, kes edastab selle pärast isiku tuvastamist või isikusamasuse kontrollimist ja biomeetriliste andmete võtmist, kui see on nõutav, menetlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile.”;

5) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotluse esitamisel tuvastatakse välismaalase isik või kontrollitakse tema isikusamasust ning võetakse biomeetrilised andmed, kui see on nõutav, haldusorganis, milleks kutsutakse välismaalane isiklikult haldusorganisse, välja arvatud juhul, kui välismaalane esitas taotluse haldusorganile isiklikult.”;

6) paragrahvi 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Sooviavaldusele lisab välismaalane sooviavalduses näidatud asjaolusid tõendavad dokumendid.”;

8) paragrahvi 7 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui välismaalasel puudub mõjuval põhjusel võimalus esitada tähtajalise elamisloa taotlus Eesti välisesindusele, rahuldab Politsei- ja Piirivalveamet sooviavalduse ning teavitab välismaalast „Välismaalaste seaduses” sätestatud korras kohustusest ilmuda isiklikult, arvestades „Välismaalaste seaduses” sätestatud erisusi, tähtajalise elamisloa taotluse esitamiseks prefektuuri.”;

9) paragrahvi 7 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui välismaalasel on võimalik esitada tähtajalise elamisloa taotlus Eesti välisesindusele, jätab Politsei- ja Piirivalveamet tema sooviavalduse rahuldamata, tagastab välismaalasele sooviavaldusele lisatud originaaldokumendid ning teavitab sellest välismaalast „Välismaalaste seaduses” sätestatud korras.”;

10) paragrahvi 7 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Otsus sooviavalduse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tehakse 30 päeva jooksul sooviavalduse esitamise päevast arvates.”;

11) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Otsus sooviavalduse rahuldamise kohta kehtib kolm kuud otsuse tegemise päevast arvates.”;

12) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotluse võib Politsei- ja Piirivalveametile esitada posti teel „Välismaalaste seaduse” §-s 277 sätestatud juhtudel ja juhul, kui taotleja viimasest elamisloa või tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses või isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses toimunud daktüloskopeerimisest ei ole möödunud üle kahe aasta ja biomeetrilised andmed ei ole muutunud.”;

13) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotluse võib Politsei- ja Piirivalveametile esitada posti teel „Välismaalaste seaduse” §-s 277 sätestatud juhtudel ja juhul, kui taotleja viimasest elamisloa või tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses või isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses toimunud daktüloskopeerimisest ei ole möödunud üle kahe aasta ja biomeetrilised andmed ei ole muutunud.”;

14) paragrahvi 48 lõikes 2 asendatakse läbivalt sõnad „vastsündinud lapse” sõnadega „alla üheaastase lapse”;

15) paragrahvi 49 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) eesti keele tasemeeksami tunnistus või andmed selle olemasolu kohta, kui tunnistus on vormistatud elektrooniliselt, välja arvatud juhul, kui taotleja on vabastatud integratsiooninõude täitmisest või ei pea sooritama eesti keele tasemeeksamit.”;

16) paragrahvi 52 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

„22) dokumendi väljastuskoht.”;

17) paragrahvi 54 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) dokumendi väljastuskoht.”;

18) paragrahvi 59 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Tööloa taotlemisel ja selle pikendamise taotlemisel esitatakse isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi), andmed välisriigi reisidokumendi kohta (reisidokumendi liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg ja kehtivusaja lõppemise aeg) ja andmed dokumendi väljastuskoha kohta.”;

19) paragrahv 61 sõnastatakse järgmiselt:

§ 61. Taotluses esitatavad täiendavad andmed

(1) Tähtajalise elamisloa taotluse, tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse, tööloa taotluse, tööloa pikendamise taotluse, pikaajalise elaniku elamisloa taotluse ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse esitamisel võetakse taotlejalt sõrmejäljed vastavalt „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud elamisloa ja tööloa menetluses sõrmejälgede võtmise korrale.

(2) Kui tähtajalise elamisloa taotluse, tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse, tööloa taotluse, tööloa pikendamise, pikaajalise elaniku elamisloa taotluse ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse esitab seadusjärgne esindaja, võetakse alla 15-aastase või piiratud teovõimega isiku sõrmejäljed vastavalt „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud elamisloa ja tööloa menetluses sõrmejälgede võtmise korrale.

(3) Välisriigi kodanik esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel, tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel, tööloa taotlemisel, tööloa pikendamise taotlemisel, pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotlemisel andmed kodakondsuse ja välisriigi reisidokumendi kohta (reisidokumendi liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg ja kehtivusaja lõppemise aeg).”;

20) paragrahv 62 sõnastatakse järgmiselt:

§ 62. Elamisloa ja tööloa vormistamine

(1) Elamisluba ja tööluba vormistatakse elamisloa ja tööloa andmise või pikendamise otsuse andmete alusel elamisloa ja tööloa andmete kandmise teel elamisloakaardile.

(2) Kui isikunimes on võõrtähti, kantakse elamisloa andmed elamisloakaardile Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) isikunimede ümberkirjutusreeglite kohaselt, säilitades võimaluse korral algupärased tähed.”;

21) paragrahvid 63 ja 64 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Vabariigi Valitsuse 20. juuli 2006. a määruses nr 166 „Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise kord” (RT I 2006, 35, 267; 2009, 65, 448) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse ja tähtajalise elamisõiguse pikendamise taotlemine

(1) Tähtajalist elamisõigust taotlev perekonnaliige peab tähtajalise elamisõiguse taotluse esitamiseks ilmuma isiklikult Eesti välisesindusse või prefektuuri. Eesti välisesindus edastab talle esitatud tähtajalise elamisõiguse taotluse pärast isiku tuvastamist või isikusamasuse kontrollimist ja biomeetriliste andmete võtmist, kui see on nõutav, menetlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile.

(2) Tähtajalise elamisõiguse pikendamist taotlev perekonnaliige peab tähtajalise elamisõiguse pikendamise taotluse esitamiseks ilmuma isiklikult prefektuuri. Posti teel võib Politsei- ja Piirivalveametile taotluse esitada perekonnaliige juhul, kui taotleja suhtes esineb „Välismaalaste seaduse” §-s 277 sätestatud asjaolu, ja juhul, kui taotleja viimasest elamisloa või tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses või isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses toimunud daktüloskopeerimisest ei ole möödunud üle kahe aasta ja biomeetrilised andmed ei ole muutunud.

(3) Tähtajalise elamisõiguse taotlemiseks või tähtajalise elamisõiguse pikendamise taotlemiseks esitab perekonnaliige vormikohase taotluse, millele on lisatud määruses ettenähtud dokumendid.”;

2) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Alalise elamisõiguse registreerimise taotlemine

(1) Alalise elamisõiguse registreerimise taotluse esitab Euroopa Liidu kodanik Politsei- ja Piirivalveametile või prefektuurile. Alalise elamisõiguse registreerimise taotluse võib Euroopa Liidu kodanik esitada posti teel.

(2) Alalise elamisõiguse registreerimist taotlev perekonnaliige peab alalise elamisõiguse registreerimise taotluse esitamiseks ilmuma isiklikult prefektuuri. Posti teel võib Politsei- ja Piirivalveametile taotluse esitada perekonnaliige juhul, kui taotleja suhtes esineb „Välismaalaste seaduse” §-s 277 sätestatud asjaolu, ja juhul, kui taotleja viimasest elamisloa või tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses või isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses toimunud daktüloskopeerimisest ei ole möödunud üle kahe aasta ja biomeetrilised andmed ei ole muutunud.

(3) Vastsündinud lapse, kellele ei ole Eestis varem tähtajalist elamisõigust antud, alalise elamisõiguse registreerimise taotluse esitab vastsündinud lapse seadusjärgne esindaja isiklikult.

(4) Alalise elamisõiguse registreerimiseks esitab taotleja vormikohase taotluse, millele on lisatud määruses ettenähtud dokumendid.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

61. Erisus perekonnaliikme elamisõiguse taotlemisel

(1) Eestis kinnipidamisasutuses viibiva Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme elamisõiguse taotluse edastab perekonnaliikme poolt selleks volitatud kinnipidamisasutuse töötaja. Kinnipidamisasutuse töötaja esitab nimetatud toimingute sooritamisel lisaks kinnipeetava volikirjale oma ametitõendi.

(2) Eestis kinnipidamisasutuses viibiv Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliige võib lõikes 1 nimetatud taotluse esitada posti teel kinnipidamisasutuse kaudu kinnipidamisasutuse kaaskirjaga, mis kinnitab, et kinnipidamisasutuse teenistuja on kontrollinud taotleja isikusamasust.

(3) Kui Eestis viibiva Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme terviseseisund püsivalt ei võimalda tal prefektuuri ilmuda ja isiklik ilmumine on nõutav, võib võimaluse korral tuvastada isiku, kontrollida isikusamasust, võtta isikult biomeetrilisi andmeid ja teha muid menetlustoiminguid perekonnaliikme elukohas ja viibimiskohas Eestis.”;

4) paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Liidu kodaniku elamisõiguse andmed kantakse isikutunnistusele.

(2) Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme elamisõiguse andmed kantakse elamisloakaardile.”;

5) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui isikunimes on võõrtähti, kantakse elamisõiguse andmed isikutunnistusele või elamisloakaardile Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) isikunimede ümberkirjutusreeglite kohaselt, säilitades võimaluse korral algupärased tähed.”;

6) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) andmed dokumendi väljastuskoha kohta.”;

7) paragrahvi 17 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) andmed dokumendi väljastuskoha kohta.”;

8) määrust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

§ 171. Perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse, tähtajalise elamisõiguse pikendamise ja alalise elamisõiguse registreerimise taotluses esitatavad täiendavad andmed

(1) Perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse, tähtajalise elamisõiguse pikendamise taotluse ja alalise elamisõiguse registreerimise taotluse esitamisel võetakse perekonnaliikmelt sõrmejäljed vastavalt „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud elamisõiguse menetluses sõrmejälgede võtmise korrale.

(2) Kui perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse, tähtajalise elamisõiguse pikendamise taotluse ja alalise elamisõiguse registreerimise taotluse esitab seadusjärgne esindaja, võetakse alla 15-aastase või piiratud teovõimega isiku sõrmejäljed vastavalt „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud elamisõiguse menetluses sõrmejälgede võtmise korrale.”;

9) määrust täiendatakse §-ga 221 järgmises sõnastuses:

§ 221. Daktüloskopeerimise võimatusel taotlusele lisatavad dokumendid

(1) Kui tähtajalise elamisõiguse, tähtajalise elamisõiguse pikendamise või alalise elamisõiguse registreerimise taotlemisel ei ole perekonnaliikmelt terviseseisundi tõttu ajutiselt võimalik üheltki sõrmelt sõrmejälge võtta või kui perekonnaliikme püsiv terviseseisund ei võimalda sõrmejälgede võtmist, peab ta lisama taotlusele selle kohta oma raviarsti väljastatud Vabariigi Valitsuse kehtestatud vormikohase tõendi taotleja terviseseisundist tingitud sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta. Eesti välisesinduses esitatud taotluse puhul võib perekonnaliige lisada vormikohase tõendi asemel välisriigi arsti asjaomase tõendi. Ajutist sõrmejälgede võtmise võimatust tõendav tõend kehtib kuni 6 kuud ja püsivat sõrmejälgede võtmise võimatust tõendav tõend kuni 5 aastat.

(2) Kui perekonnaliikmelt ei saa ühelt või mõlemalt käelt sõrmejälge võtta sõrme esimese lüli puudumise tõttu, siis ei ole lõikes 1 nimetatud tõendi lisamine vajalik. Sõrme esimese lüli puudumise tuvastab ametnik.”

§ 9. Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruses nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri pidamise põhimäärus” (RT I 2010, 45, 266) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) isikuandmed (Eesti isikukood, kui see on taotlejal olemas, eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht, sugu, kodakondsus, foto, sõrmejäljekujutised või andmed sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta, allkirjanäidis või andmed allkirjavõimetuse tuvastamise kohta);”;

2) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht, sugu, kodakondsus, foto, sõrmejäljekujutised või andmed sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta, allkirjanäidis või andmed allkirjavõimetuse tuvastamise kohta);”;

3) paragrahvi 8 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) välismaalase isikuandmed (Eesti isikukood, kui see on tal olemas, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht riigi täpsusega, sugu, kodakondsus, foto, sõrmejäljekujutised või andmed sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta, allkirjanäidis või andmed allkirjavõimetuse tuvastamise kohta);”;

4) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht riigi täpsusega, sugu, kodakondsus, foto, sõrmejäljekujutised või andmed sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta, allkirjanäidis või andmed allkirjavõimetuse tuvastamise kohta);”;

5) paragrahv 18 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 19 sõnastatakse järgmiselt:

§ 19. Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmisest keeldumise ning kleebise annulleerimise otsuse andmed

Elamisloa andmete välisriigi reisidokumendi kandmisest keeldumise ning kleebise annulleerimise otsuse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
1) elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmisest keeldumise otsuse andmed (number, kuupäev, põhjus);
2) kleebise kehtetuks tunnistamise kuupäev ja põhjus;
3) otsuse teinud ametniku eesnimed, perekonnanimi ja ametikoht;
4) andmed otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
5) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.”;

7) paragrahvist 23 jäetakse välja tekstiosa „, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlemisel”;

8) paragrahvi 24 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht riigi täpsusega, sugu, kodakondsus, perekonnaseis, foto, sõrmejäljekujutised või andmed sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta, allkirjanäidis või andmed allkirjavõimetuse tuvastamise kohta);”;

9) paragrahvi 25 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Euroopa Liidu kodaniku isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht riigi täpsusega, sugu, kodakondsus, perekonnaseis, foto, allkirjanäidis või andmed allkirjavõimetuse tuvastamise kohta);”;

10) paragrahvi 25 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht riigi täpsusega, sugu, kodakondsus, perekonnaseis, foto, sõrmejäljekujutised või andmed sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta, allkirjanäidis või andmed allkirjavõimetuse tuvastamise kohta);”;

11) paragrahvi 28 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „, elamisloa andmete reisidokumenti kandmist”;

12) paragrahvi 30 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlus”;

13) paragrahvi 30 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) haldusakt tähtajalise elamisloa andmise ja pikendamise või sellest keeldumise, tööloa andmise ja pikendamise või sellest keeldumise, pikaajalise elaniku elamisloa andmise ja taastamise või sellest keeldumise, elamis- ja tööloa kehtetuks tunnistamise, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmisest keeldumise kohta ning Eestist eemalviibimise registreerimise või registreerimata jätmise kohta;”.

§ 10. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Marko Pomerants
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json