Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2011, 14

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 15.12.2011 nr 61

Määrus kehtestatakse „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 38 lõike 2, „Rahvatervise seaduse” § 8 lõike 1 punkti 12 ja „Avaliku teabe seaduse” § 433 lõike 1 ning „Kemikaaliseaduse” § 91 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 111 „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord” muutmine

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 111 „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord” muutmine (RTL 2001, 130, 1881) § 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Korras käsitlemata juhtudel tuleb juhinduda „Arhiiviseaduse”, „Arhiiviseaduse” § 13 alusel kehtestatud arhiivieeskirja ja tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise korra asjakohastest nõuetest.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 16. märtsi 2001. a määruse nr 34 „Meditsiinilise sünniandmekogu asutamine ja pidamise kord” muutmine

Sotsiaalministri 16. märtsi 2001. a määruses nr 34 „Meditsiinilise sünniandmekogu asutamine ja pidamise kord” (RTL 2001, 41, 572; 2003, 77, 1117) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Rahvatervise seaduse” § 8 lõike 1 punkti 12 ja „Avaliku teabe seaduse” § 433 lõike 1 alusel.”;

2) paragrahvi 9 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Vastavalt „Isikuandmete kaitse seaduse” paragrahvi 4 lõikele 2 on delikaatsed isikuandmed käesoleva määruse paragrahvis 8 nimetatud järgmised andmed:”;

3) paragrahvi 16 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registrisse digitaalsesse andmebaasi kantud andmed on alatiseks säilitamiseks. Registri andmete alusdokumente säilitatakse 75 aastat, mille järel antakse need „Arhiiviseaduse”, teiste seaduste ja nende alusel antud õigusaktide kohaselt vastavasse avalikku arhiivi või otsustatakse nende kuulumine hävitamisele.”;

4) paragrahvi 18 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

„„Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest”, „Avaliku teabe seadusest”, käesolevast määrusest ja teistest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks on vastutav töötleja kohustatud:”;

5) paragrahvi 19 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad: „„Andmekogude seadusest”,”.

§ 3.  Sotsiaalministri 28. detsembri 2004. a määruse nr 150 „Hea laboritava nõuded ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 28. detsembri 2004. a määruse nr 150 „Hea laboritava nõuded ja kord” (RTL 2005, 6, 44) § 28 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laboris arhiveeritakse ja säilitatakse dokumente „Arhiiviseaduse” ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määruse § 1, § 2 punkt 3 ja § 3 jõustuvad 1. jaanuaril 2012. a.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json