Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2011, 15

Keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 16.12.2011 nr 69

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 86 ja § 117 lõike 1 alusel ning lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 166/2006, 18. jaanuar 2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1–17).

§ 1. Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määruses nr 26 „Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm” (RTL 2004, 56, 933; RT I 2010, 53, 346) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad „posti teel” sõnaga „kirjalikult”;

2) määruse § 6 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Jäätmeloa andmisest avalikkuse ja taotleja teavitamine ja jäätmeloa andmise või jäätmeloa andmisest keeldumise otsuse kättetoimetamine”;

3) paragrahvi 6 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Jäätmeloa andmisest ning jäätmeloa väljastamise kuupäevast ja kohast teavitatakse taotlejat viivitamatult kas postiga või elektrooniliselt.

(3) Jäätmeloa andmisest keeldumise otsus toimetatakse taotlejale kätte viivitamatult.”;

4) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Jäätmeloa kehtetuks tunnistamise otsuse toimetab loa andja jäätmeloa omajale kätte viivitamatult kas postiga või elektrooniliselt.”;

5) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui kavandatav jäätmekäitlustegevus võib põhjustada jäätmete nakkusohtlikkuse või muu kahjuliku toime tõttu olulist ohtu inimese tervisele, esitab amet põhjendatud ettepanekul tegevuskohajärgse maakonna tervisekaitsetalitus oma seisukoha kavandatava tegevuse asjus.”;

6) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Tegevuskoht käesoleva määruse tähenduses on jäätmekäitluskoht, jäätmete tekkekoht või muu jäätmekäitlustegevusega seotud koht.”;

7) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

8) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

9) määrusele lisatakse normitehniline viide järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 166/2006, 18. jaanuar 2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1–17).”.

§ 2. Keskkonnaministri 15. jaanuari 2010. a määruses nr 1 „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” (RTL 2010, 4, 61; 2010, 18, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jäätmearuanne esitatakse Keskkonnaametile (edaspidi amet) määruse lisade 1 ja 2 kohasel vormil.

(2) Jäätmearuanne, mis käsitleb aruande esitaja jäätmealast tegevust eelmisel kalendriaastal, esitatakse 31. jaanuariks.

(3) Amet võib aruande esitaja taotlusel aruande esitamise tähtaega pikendada kuni ühe kuu võrra, kui aruande esitajal on kokku rohkem kui 3 tegevuskohta või talle on jäätmeid üle andnud üle 100 isiku.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Tegevuskoht käesoleva määruse tähenduses on jäätmekäitluskoht, jäätmete tekkekoht või muu jäätmekäitlustegevusega seotud koht.”;

3) paragrahvi 3 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Jäätmearuande digitaalne vorm tehakse kättesaadavaks ameti ning Keskkonnateabe Keskuse veebilehtedel.

(3) Jäätmearuanded esitatakse iga tegevuskoha kohta eraldi. Jäätmete koguja ja vedaja, kellel ei ole püsivat tegevuskohta, esitab jäätmearuande iga maakonna kohta eraldi.”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Andmed käesoleva määruse lisa 2 kohasel vormil esitab vaid see aruande esitaja, kes on kohustatud oma jäätmete ülekannetest väljapoole tegevuskohta aru andma andmete kandmiseks Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrisse (edaspidi E-PRTR) vastavalt artikli 5 lõikele 1(b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 166/2006, 18. jaanuar 2006 (edaspidi E-PRTR määrus), mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1–17).”;

5) määrusega kehtestatud aruande vormil, mis on esitatud kõnesoleva määruse lisas, asendatakse aruande esitaja ja saaja üldandmeid sisaldavas osas tekst „Aruanne esitatakse 20. jaanuariks Keskkonnaametile” tekstiga „Aruanne esitatakse 31. jaanuariks Keskkonnaametile”;

6) määrusega kehtestatud aruande vormil, mis on esitatud kõnesoleva määruse lisas, asendatakse aruande esitaja ja saaja üldandmeid sisaldavas osas pealkiri „Jäätmekäitlus- või tegevuskoht” pealkirjaga „Tegevuskoht”;

7) määruse lisa tabeli 4 all olevate selgituste punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8. Kui aruande koostaja on täitnud tabelis 1 lahtri 8 (muu sissetulek), siis kannab ta tabeli 3 lahtrisse 28 märke „muu sissetulek” ning selgituse selle sissetuleku päritolu või tekkepõhjuste kohta.”;

8) määruse lisa tabeli 4 all olevate selgituste punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11. Jäätmete ekspordi korral kantakse tulpa 32 nende välisriikide isikute (mitte Eesti vahendajate) nimed, kes jäätmed käitlemiseks vastu võtavad. Tulpa 36 kantakse sel juhul jäätmete sihtkohariigi nimetus. Tulpa 37 kantakse välisriigis tehtavad jäätmekäitlustoimingud. Ühe jäätmeliigiga tehtavad erinevad jäätmekäitlustoimingud kantakse tabelis eraldi ridadele koguste ja toimingukoodide kaupa.”;

9) määruse senine lisa loetakse lisaks 1 ja määrust täiendatakse lisaga 2 vastavalt käesoleva määruse lisale 3;

10) määrusele lisatakse normitehniline viide järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 166/2006, 18. jaanuar 2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1–17).”.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3