Teksti suurus:

Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2011, 16

Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri

Vastu võetud 26.05.2004 nr 141
RTL 2004, 71, 1176
jõustumine 07.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.01.2006RTL 2006, 6, 9116.01.2006 , osaliselt 1.01.2007
16.01.2008RTL 2008, 9, 11601.02.2008
31.12.2008RTL 2009, 3, 4315.01.2009
07.07.2010RT I 2010, 47, 28118.07.2010
15.12.2011RT I, 22.12.2011, 501.01.2012, määruses on läbivalt asendatud sõna „ühistranspordiluba” sõnadega „ühenduse tegevusluba” vastavas käändes

Määrus kehtestatakse «Ühistranspordiseaduse» § 48 lõike 6 ja § 52 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib tasulisel sõitjateveol sõitjate ja nende pagasi tasulist vedu bussi, trollibussi, trammi ja sõiduautoga (taksoga).

§ 2.   Üldsätted
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (1) [Kehtetu – RT I 2010, 47, 281 - jõust. 18.07.2010]

  (2) Sõitjatevedu on lubatud korraldada liiniveo, juhuveo või taksoveo korras.

  (3) Sõitjatevedu on lubatud korraldada ainult tegevusloa alusel.

  (4) Teeliikluses korraldatava sõitjateveo tegevusloana (edaspidi tegevusluba) käsitatakse ühenduse tegevusluba ja taksoveoluba. Tasu eest korraldatav sõitjatevedu, välja arvatud sõitjatevedu trammi ja trollibussiga, on ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopiata või taksoveoloa ja sõidukikaardita keelatud.
[RT I, 22.12.2011, 5 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Taksoveoloa andmise korra oma haldusterritooriumil kehtestab valla- või linnavolikogu või tema volitusel valla- või linnavalitsus.

  (6) Vedaja võib sõitjateveol, välja arvatud sõitjateveol trammi ja trollibussiga, kasutada ainult sõidukit, mille kohta on antud ühenduse tegevusloa alusel ühenduse tegevusloa tõestatud koopia või taksoveoloa alusel sõidukikaart.
[RT I, 22.12.2011, 5 - jõust. 01.01.2012]

  (7) Sõitjatevedu on lubatud korraldada sõidukiga, mis on valmistaja poolt ette nähtud sõitjate veoks ja vastab sõidukite tehnojärelevalve eeskirja nõuetele. Sõiduk peab olema vedaja omandis või kasutuslepingu alusel vedaja kasutuses.

  (8) Sõitjaid võib vedada sõidukis ainult valmistaja poolt ettenähtud kohtadel ja viisil.

  (9) Ühissõidukina kasutatava sõiduki väliskülgedel peab olema vedaja nimi või kaubamärk vastavalt «Kaubamärgiseaduses» sätestatule. Vedaja nime teksti tähe kõrgus peab olema vähemalt 4 cm ja teenindusmärk peab olema minimaalmõõtmetega vähemalt 20 × 20 cm. Lisaks peab liiniveol olema nähtaval kohal liini number ja liini nimetus, mida tähistava teksti tähe kõrgus peab olema vähemalt 3 cm.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud:
  1) liinivedu korraldatakse valla-, linna-, maakonna-, kaug- või rahvusvahelise liiniveo korras ja see peab vastama käesoleva määruse 2. peatükis toodud liiniveo nõuetele ja rahvusvaheline liinivedu ka Eesti Vabariigi välislepingus sätestatud nõuetele. Liiniveo sõiduplaani koostab kommertsliinil liiniloa taotleja. Avaliku teenindamise lepingu alusel korraldataval sõitjateveol (edaspidi avalik liinivedu) korraldab liiniveo sõiduplaani koostamist avaliku teenindamise lepingu osaline omavalitsusorgan või maavalitsus või Maanteeamet;
[RT I, 22.12.2011, 5 - jõust. 01.01.2012]
  2) juhuvedu korraldatakse riigisisese ja rahvusvahelise veo korras ja see peab vastama käesoleva määruse 3. peatükis toodud nõuetele ja rahvusvaheline juhuvedu ka Eesti Vabariigi välislepingus sätestatud nõuetele;
  3) taksoveo korraldus peab vastama käesoleva määruse 4. peatükis toodud nõuetele.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

2. peatükk LIINIVEDU 

§ 3.   Üldsätted

  (1) Avalikku liinivedu võib korraldada vedaja, kellel on ühenduse tegevusluba ja avaliku teenindamise leping.

  (2) Avaliku teenindamise lepingud oma haldusterritooriumi avalikule liiniveole sõlmivad valla- ja linnavalitsused või nende volitatud ametiasutused ning maavalitsused. Avaliku teenindamise lepinguid võivad sõlmida ka piirkondlikud ühistranspordikeskused, kui neid on selleks volitatud.

  (3) Kommertsliinivedu võib korraldada vedaja, kellel on ühenduse tegevusluba ja liiniluba.

  (4) Liiniloa annab vedajale, kellel on ühenduse tegevusluba:
  1) valla- või linnavalitsus veoks valla- või linnaliinil;
  2) maavalitsus veoks maakonnaliinil;
  3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium veoks rahvusvahelisel liinil;
[RTL 2009, 3, 43 - jõust. 15.01.2009]
  4) Maanteeamet veoks kaugliinil.
[RT I, 22.12.2011, 5 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Liinivedu (kaasa arvatud ajutine liinivedu) on ilma liiniloata, avaliku teenindamise lepinguta (ka eriotstarbelise avaliku teenindamise lepinguta) või vedaja ja tellija vahelise eriotstarbelise kommertsliiniveo lepinguta keelatud.

  (6) Rahvusvahelist liinivedu võib korraldada ühenduse tegevusluba omav vedaja, kes vastab Eestile kohustuslikus välislepingus sätestatud nõuetele.
[RT I, 22.12.2011, 5 - jõust. 01.01.2012]

  (7) Liiniveo korraldamisel peab vedaja järgima mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaega reguleerivaid õigusakte.

  (8) Eriotstarbelist liinivedu võib korraldada vedaja, kellel on liiniluba või tellijaga sõlmitud avaliku teenindamise või kommertsliiniveo leping.

  (9) Liiniveol kasutatavad ühissõidukid peavad olema selleks projekteeritud ja ehitatud ning sobima vastavalt valla-, linna-, maakonna- või kaugliini teenindamiseks ning vastama valla- või linnavalitsuse, maavalitsuse või majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud sõitjate mugavust ja ohutust tagavatele nõuetele.

  (10) Peatused sõitjate ühissõidukisse sisenemiseks ja väljumiseks määratakse sõiduplaaniga.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (11) Valla-, linna- ja maakonnaliinide igas ühissõidukis peab olema tähistatud vähemalt 2 istekohta eelkooliealistele lastele ja puuetega inimestele. Teised sõitjad on kohustatud need istekohad vajadusel vabastama.

§ 4.   Liiniloa väljastamiseks või sõiduplaani muutmiseks esitatav sõiduplaan

  (1) Liiniloa väljastamiseks või sõiduplaani muutmiseks esitatavale sõiduplaani kavandile peavad olema vedaja poolt märgitud järgmised andmed:
  1) liini teenindava(te) vedaja(te) nimi(ed);
  2) liini nimetus;
  3) liini number, v.a uue liini taotlemisel;
  4) vajadusel liini teenindava autobussi seisu- ja istekohtade arv;
  5) sõiduplaani kehtima hakkamise kuupäev (täidab pädev ametiasutus või tema volitatud ametiasutus);
  6) liini väljumisajad peatustest, saabumisajad liini vahepeatustes, kui peatumise aeg on pikem kui 5 minutit ja liini lõpp-punkti saabumisajad, vajadusel ühistranspordi liikumistee ning rahvusvahelisel liinil vajadusel suvised ja talvised kellaajad;
  7) ühistranspordi registris registreeritud ühissõidukite peatuste nimetused sõitjate sisenemiseks ja väljumiseks maakonna- ja kaugliinidel;
  8) peatustevahelised kaugused ja kaugus kasvavas kokkuvõttes liini alguspunktist liini lõpp-punktini;
  9) liiniliikluse periood (aastaringselt, teatud perioodil) ja sagedus (iga päev, teatud päevadel);
  10) märkused.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (2) Sõiduplaani kavand peab olema vedaja(te) poolt allkirjastatud. Sõiduplaani muutmise taotlus peab olema kirjalikult põhjendatud.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

§ 5.   Vedaja õigused ja kohustused

  (1) Vedaja peab tagama sõitjate ohutu ja sõiduplaanis ettenähtud ajal kohaletoimetamise ning veoteenuse kvaliteedi. Vedaja võib mitte järgida sõiduplaani, kui ei ole tagatud sõitjate ja liiklejate ohutus ning pagasi säilivus (rasked teeolud, tee remont ja muud vedajast sõltumatud asjaolud).

  (2) Vedaja esitab liiniloa andjale taotluse sõiduplaani muutmiseks kui liini teenindamisel on selgunud alalise iseloomuga asjaolud, mis ei võimalda sõiduplaanist kinni pidada.

  (3) Vedajal on õigus kommertsliinidel kasutada lisabusse sõiduplaanis ettenähtud väljumisaegadel. Avalikul liiniveol lisabusside kasutamine sätestatakse avaliku teenindamise lepingus.

  (4) Vedaja on kohustatud korraldama sõitjale teabe õigeaegse edastamise kommertsliiniveo sõiduplaanide, piletihindade ja piletimüügi korralduse, sõidusoodustuste ja muu liiniveoga seonduva kohta. Teabe andmise korraldamine avalikul liiniveol sätestatakse avaliku teenindamise lepingus.

§ 6.   Ühissõidukijuhi õigused ja kohustused

  (1) Ühissõidukijuht on kohustatud:
  1) toimetama sõitja ohutult ja sõiduplaanis ettenähtud ajal sihtkohta, tagama veoteenuse kvaliteedi. Ühissõidukijuht võib mitte järgida sõiduplaani, kui ei ole tagatud sõitjate ja liiklejate ohutus ning pagasi säilivus (rasked teeolud, tee remont ja muud vedajast sõltumatud asjaolud);
  2) müüma sõitjale nõuetekohaselt vormistatud ja kehtestatud hinnale vastava sõidupileti;
  3) ühissõidukis mitte suitsetama;
  4) tagama, et ühissõiduki audio- ja videoseadmete helitugevus ei häiri sõitjaid;
  5) olema korrektselt riietatud ja käituma viisakalt;
  6) abistama sõitjaid pagasi paigutamisel pagasiruumi kaug- ja rahvusvahelistel liinidel ning vajadusel ka maakonnaliinidel;
  7) aitama kaasa kontrollimisõigusega ametiisikul kontrolli läbiviimisele ühissõidukis.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (2) Sõiduki juhil on õigus paragrahvi 7 lõigetes 3 ja 4 toodud rikkumiste korral nõuda sõitja ühissõidukist lahkumist.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

§ 7.   Sõitja õigused ja kohustused

  (1) Sõitjal on õigus:
  1) saada veoteenust tasutud ulatuses;
  2) saada seadusega või seaduse alusel kehtestatud sõidusoodustust;
  3) saada teavet paragrahvi 10 lõigetes 7 ja 8 toodud liiniveoga seonduva kohta;
  4) vedada pagasit vastavalt kehtestatud korrale;
  5) nõuda ühissõidukijuhilt tema poolt paragrahvi 6 lõikes 1 nimetatud kohustustest kinnipidamist.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (2) [kehtetu]
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (3) Sõitja on kohustatud:
  1) omama ühissõiduki kasutamiseks sõidupiletit või muud sõiduõigust tõendavat dokumenti;
  2) ühissõidukisse sisenemisel esitama ühissõidukijuhi nõudmisel sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi ning üksikpileti (talongi) kohe pärast sisenemist kompostriga märgistama;
  3) sõidupileti puudumisel ostma sõidupileti ühissõidukijuhilt;
  4) hoidma sõidupileti alles sõidu lõpuni;
  5) tagama enda ja temaga kaasasoleva lapse, samuti lapsevankris või -kärus oleva lapse ohutu sõidu;
  6) esitama kontrolli õigusega ametiisikule sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi kontrollija esimesel nõudmisel;
  7) tagama, et temaga kaasasolev käsipagas või ese ei ohustaks ega muul viisil ei häiriks kaassõitjaid.
  8) sõidupileti saamisel kohe kontrollima piletil olevate andmete õigsust;
  9) hüvitama ühissõidukile või selle salongi sisemusele tekitatud kahju.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (4) Sõitjal on keelatud:
  1) sõita ühissõidukis määrdunud riietes, suitsetada või häirida kaassõitjaid;
  2) avada või sulgeda aknaid ja luuke ilma ühissõidukijuhi loata;
  3) takistada uste avanemist ja sulgumist, piirata ühissõidukijuhi vaatevälja;
  4) häirida ühissõidukijuhti ning takistada kontrolli õigusega ametiisiku tööd;
  5) lõhkuda, risustada ja määrida ühissõidukit ja selle sisustust;
  6) seada ohtu kaassõitjaid, viibida sõidukis rulluiskudel, rulal vms;
  7) eirata teisi käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid.
  8) sõita ühissõidukis joobeseisundis, kui sellega kaasneb ühissõidukijuhti või kaassõitjaid häiriv käitumine.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

§ 8.   Sõidu eest tasumine

  (1) Kommertsliiniveo teenuste loetelu ja hinnad (sõidupilet, sõidusoodustused jm) kehtestab vedaja.

  (2) Eriotstarbelisel liiniveol avaliku teenindamise lepingu alusel määratakse hinnad avaliku teenindamise lepinguga.

  (3) Avaliku liiniveo sõidukilomeetri kõrgeim tariif ja kõrgeim sõidupileti hind sätestatakse avaliku teenindamise lepingus. Sõidukilomeetri tariif on sõitja sõidupileti hinna arvutamise aluseks olev ühe kilomeetri sõiduhind.

  (4) Sõidu eest tasumine toimub vastavalt kehtestatud sõidupileti hinnale. Sõidu eest tasumine võib toimuda ka elektrooniliste maksevahendite (kiipkaart, magnetkaart, mobiiltelefon jne) abil.

  (5) Soodustatud tingimustel võib sõitja kasutada ühissõidukit seaduse või muude õigusaktide kohaselt kehtestatud korras.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (6) Linna- ja vallaliinidel peab ühissõidukis müüma sõidutalonge või kassaaparaadi (kassaseadme) kaudu väljastatavaid pileteid.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (7) Maakonnaliinidel peab ühissõidukis müüma kassaaparaadi (kassaseadme) kaudu väljastatavaid pileteid. Ühistranspordi korraldajate kokkuleppel võib kohaliku liiniveo ühissõidukis müüa sõidutalonge, kui liin on integreeritud mitme kohaliku omavalitsuse liinivõrguga.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (8) Riigisisestel kaugliinidel peab ühissõidukis müüma kassaaparaadi (kassaseadme) kaudu väljastatava pileti.

  (9) Rahvusvahelistel kaugliinidel peab müüma kassaaparaadi (kassaseadme) kaudu väljastatava pileti või vormistama isekopeeruva blokkpileti.

  (10) Linna- ja vallaliinidele müüdud piletile või sõidutalongile peab olema loetavalt märgitud pileti number, pileti hind koos käibemaksuga, käibemaksu suurus, pileti kehtivuspiirkond. Piletil ei tohi olla parandusi.

  (11) Maakonnaliinidele, v.a erandjuhtudel kui liin on osa mõne linna üldisest liinivõrgust, riigisisestele kaugliinidele ja rahvusvahelistele kaugliinidele müüdud piletile peab olema loetavalt märgitud pileti number, pileti hind koos käibemaksuga, käibemaksu suurus, sõidu alg- ja lõpp-punkt või sõidupiirkond, liini number ja nimetus, ühissõiduki väljumisaeg, -koht ja kuupäev, vedaja nimi või teenindusmärk, aadress ja kassaaparaadi (kassaseadme) number. Juhul kui müüakse isekopeeruv pilet, ei ole nõutav kassaaparaadi (kassaseadme) number. Piletil ei tohi olla parandusi.

  (12) Vedaja poolt kasutatav piletisüsteem peab võimaldama tulude arvestust ja kontrolli, sõitjate arvu ja müüdud piletite koguse arvestamist liikide lõikes.

  (13) Konkreetsele reisile ostetud pilet kehtib ainult sellele reisile, millele see on müüdud.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (14) Maakonna- või kaugliini ühissõidukile eelnevalt pileti ostnud, kuid sellest maha jäänud sõitja kaotab õiguse sama piletiga sõita mis tahes teises ühissõidukis. Piletit tagasi ei osteta.

  (15) Maakonna- või kaugliinil ärajäänud reisi korral kassasse tagastatud pilet ostetakse tagasi.

  (151) Maakonna- ja kaugliinil on sõitjal õigus eelnevalt ostetud pilet mõistliku aja jooksul enne ühissõiduki väljumist tagasi müüa. Piletite tagasiostmise korra kehtestab vedaja või piletimüügi korraldaja.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (16) Sõidu katkemisel kehtib sõitjal sellele liinile ostetud sõiduõigus sihtpunkti jõudmiseks teistes ühissõidukites samal liikumisteel. Sõidu katkestanud vedaja tasub sõitja sihtpunkti toimetanud vedaja nõudmisel mõistlikku tasu vedaja poolt teenindamata liini osa eest.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (17) Sõidu katkemisel (v.a linnaliinidel) vedajast mitteolenevatel põhjustel (tuisk, libe tee jne) tagastatakse sõidutasu sõitmata jäänud osa eest vedaja poolt. Sama ühissõidukiga sõidu alguspunkti tagasipöördumise korral katab sõidukulud vedaja.

  (18) Koera veo eest liiniveol, v.a pimeda juhtkoer, võib vedaja tasu võtta vastavalt kehtestatud korrale.

§ 9.   Pagasi ja käsipagasi vedu ja hoidmine

  (1) Linna-, valla- ja maakonnaliinil on sõitjal õigus ühissõiduki salongis tasuta vedada käsipagasit, mille ühiku mõõtmete summa (kõrgus + laius + sügavus) ei ületa 200 cm ja kogukaal 40 kg, samuti ümbrises suuski, kokkupandud ja ümbrises jalgrattaid, kelke, lapsevankreid ja -kärusid, muusikariistu, ümbrises tulirelvi, puurides või kastides väikeloomi ja linde. Need ei tohi takistada sõitjate sisenemist, väljumist ja liikumist ühissõiduki salongis.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (2) Kaugliinil on sõitjal õigus tasuta vedada ühissõiduki salongis käsipagasit, mille ühiku mõõtmete summa (kõrgus + laius + sügavus) ei ületa 150 cm ja kogukaal 30 kg, samuti ümbrises tulirelvi, selleks kohaldatud puurides või kastides või muul viisil väikeloomi ja linde, tagades, et see ei häiriks ühissõidukijuhti ja kaassõitjaid.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (3) Käsipagas, suusad ja muud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 loetletud esemed ei tohi segada teisi reisijaid ega rikkuda nende riideid ja ühissõiduki sisemust.

  (4) Ühissõiduki pagasiruumis võib vedada pagasit, mille ühiku mõõtmete summa (kõrgus + laius + sügavus) ei ületa 150 cm ja kogukaal 30 kg, samuti ümbrises suuski ning kokkupandud ja ümbrises jalgrattaid.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (5) Ühissõiduki salongis ja pagasiruumis ei ole lubatud vedada keelatud pagasit ega käsipagasit, mis sisaldavad keelatud pagasi loetelus olevaid aineid ja esemeid.

  Keelatud pagas on radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning vastava pakendita ained ja esemed, samuti ühissõidukit määrivad või kahjustavad ained ja esemed.

  (6) Ühissõiduki salongis veetava käsipagasi eest vastutab sõitja. Pagasiruumi paigutatud pagasi eest vastutab vedaja.

  (7) Vedaja hoiab väljavõtmata jäetud pagasit, samuti ühissõidukist leitud esemeid (v.a kiirestiriknevad ained) «Võlaõigusseadusega» sätestatud korras.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (8) Pagasi vastuvõtmise, veo ja väljaandmise korra ning veo ja hoiu hinnad kommertsliinivedudel kehtestab vedaja, avalikul liiniveol sätestatakse need avaliku teenindamise lepinguga.

§ 10.   Terminalid, bussijaamad, ootekojad ja peatuskohad

  (1) Omavalitsusüksused ja maavalitsused korraldavad oma haldusterritooriumil ühistranspordi infrastruktuuri objektide planeerimist, rajamist, korrashoidu ja kasutamist ning võtavad meetmeid ühissõidukitele soodusliiklusolude loomiseks.

  (2) Olenevalt sõitjate arvust, vedude mahust ja iseloomust peab sõitjate teenindamiseks olema rajatud vastavad reisiterminalid, bussijaamad, ootekojad ja peatuskohad.

  (3) Maakonna- ja kaugliinibuss peab alustama ja lõpetama liini lähte- ja sihtpunkti terminalis või bussijaamas, selle puudumisel ettenähtud ning tähistatud peatuskohas. Sõitjate huve ja liikluse parema korralduse vajadust arvestades võivad alg- ja lõpp-peatused olla suuremates transpordisõlmedes (sadam, lennu- või raudteejaam jt) või mujal, kui see on eelnevalt kooskõlastatud vastava valla- või linnavalitsusega ja vajadusel ka transpordisõlme omaniku või rentnikuga.

  (4) Maakonna- ja kaugliinibuss peab liini vahepeatustes läbima terminalid või bussijaamad, nende puudumisel ettenähtud ning tähistatud peatuskohad. Sõitjate huve ja liikluse parema korralduse vajadust arvestades võib terminali või bussijaama mitte läbida, kooskõlastades selle eelnevalt vastava valla- või linnavalitsusega.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (5) Terminali, bussijaama, linna- või vallaliini alg- või lõpp-peatuse seisuplatsi omanik või rentnik peab liinivedu korraldavatele vedajatele tagama võrdsed tingimused terminali või bussijaama või seisuplatsi kasutamisel.

  (6) Sõidupiletite müüki terminalidest ja bussijaamadest kommertsliinidele väljuvatele ühissõidukitele võivad vedajad korraldada ka väljaspool terminali või bussijaama asuvatest kassadest, samuti ühissõidukites juhtide või selleks ettenähtud töötajate poolt. Avalikul liiniveol korraldavad sõidupiletite müüki linna-, valla- ja maavalitsused koos vedajatega.

  (7) Sõitjatele vajaliku teabe (sõiduplaanid, hinnakirjad, sõidusoodustused, andmed vedajate kohta, infotelefonid jm) olemasolu terminalides ja bussijaamades, samuti terminalide ja bussijaamade korrashoiu tagab nende omanik või rentnik.

  (8) Sõitjatele vajaliku teabe (väljumisajad või liiklusintervallid, infotelefonid jm) olemasolu ootekodades ja peatuskohtades tagavad valla-, linna- ja maavalitsus.

3. peatükk JUHUVEDU 

§ 11.   Üldsätted

  (1) Sõitjate juhuvedu võib korraldada vedaja, kellel on ühenduse tegevusluba. Juhuveo teostamine ilma ühenduse tegevusloata on keelatud.

  (2) Rahvusvahelist juhuvedu võib korraldada ühenduse tegevusluba omav vedaja, kes vastab Eestile kohustuslikus välislepingus sätestatud nõuetele.
[RT I, 22.12.2011, 5 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Juhuveo korras veetakse ühise eesmärgi (turism, kontserdi- ja teatrikülastused jm) nimel tellija või vedaja algatusel eelnevalt moodustatud sõitjaterühma ühekordse tellimuse või tellija ning vedaja vahelise lepingu alusel.

  (4) Tasu eest korraldatav sõitjatevedu, mis omab liiniveo või taksoveo tunnuseid ja mille eesmärk on osutada teenust liiniveo või taksoveo kasutajatele, on ilma liiniloata, avaliku teeninduse lepinguta või vedaja ja tellija sõlmitud eriotstarbelise kommertsliiniveo lepinguta või taksoveo sõidukaardita keelatud.

  (5) Sõitjate juhuveol on keelatud kasutada takso tunnustega sõidukeid.

  (6) Juhuveo kestel ei ole lubatud sõitjaid teel peale võtta ega maha panna, kui see ei ole eelnevalt vedaja ja tellija vahel kokku lepitud teisiti.

  (61) Vedaja ja ühissõidukijuht peavad tagama sõitjate ja pagasi ohutu kohaletoimetamise ning sõitjate teeninduse ja pagasiveo kvaliteedi vastavalt tellimuses või lepingus kokkulepitule.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (7) Juhuveoteenuse hinna kehtestab vedaja.

  (8) Juhuveod Sõitjate Rahvusvahelise Bussijuhuveo kokkuleppega (edaspidi INTERBUSi kokkulepe) ühinenud riikide vahel toimuvad vastavalt INTERBUSi kokkuleppele (ELT L 321, 26.11.2002, lk 13–43).
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (9) Euroopa Majandusühenduse riikide vahelist ja sisest sõitjatevedu (edaspidi kabotaažvedu) korraldatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88–105) ja vastavalt Euroopa Ühenduste Komisjoni määrusele (EÜ) nr 2121/98 (ELT L 268, 03.10.1998, lk 10–26).
[RT I, 22.12.2011, 5 - jõust. 01.01.2012]

  (10) Juhuveod riikidesse, mis ei ole ühinenud INTERBUS kokkuleppega või ei ole Euroopa Majandusühenduse liikmesriik, toimuvad vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele.

§ 12.   [Kehtetu – RTL 2008, 9, 116 - jõust. 01.02.2008]

§ 13.   [Kehtetu – RTL 2008, 9, 116 - jõust. 01.02.2008]

§ 14.   [Kehtetu – RTL 2008, 9, 116 - jõust. 01.02.2008]

4. peatükk TAKSOVEDU 

§ 15.   Üldsätted

  (1) Taksovedu võib korraldada vedaja, kellel on taksoveoluba.

  (2) Taksoveoluba annab vedajale õiguse teenindada sõitjaid vedaja registreerimisjärgse omavalitsusüksuse haldusterritooriumil (edaspidi põhiline teeninduspiirkond). Põhiliseks teeninduspiirkonnaks võib omavalitsusorganite omavahelisel kokkuleppel olla ka teise omavalitsusüksuse haldusterritoorium.

  (3) Taksoveoluba annab vedajale õiguse teenindada sõitjaid ka sõiduks põhilisest teeninduspiirkonnast väljaspool asuvasse, sõitja poolt soovitud punkti. Pärast sõitja teenindamise lõpetamist väljaspool põhilist teeninduspiirkonda peab takso pöörduma sinna tagasi ja võib sõitjaid teenindada ainult tagasisuunal.

  (4) Taksodena kasutatavad sõidukid peavad olema ehitatud sõitjate veoks ning vastama valla- või linnavalitsuse poolt kehtestatud sõitjate mugavust ja ohutust tagavatele nõuetele.

  (5) Tee omanik määrab liiklusohutuse nõudeid järgides kohad, kus takso võib seista kliendi ootel (v.a tellitud takso).
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (6) Taksona kasutataval sõidukil peavad olema alljärgnevad taksotunnused:
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]
  1) sõiduki katusel sisevalgustusega plafoon, mille esiküljel on ainult sõna TAKSO minimaalse tähemärgi kõrgusega 4 cm;
  2) «Mõõteseaduse» nõuete kohaselt metroloogilise kontrolli läbinud mootorsõidukiga kohandatud taksomeeter ning sellele taksomeetrile sobiv printer;
  3) hinnakiri.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (7) Sõidukil, mille kohta ei ole välja antud sõidukikaarti taksoveoks, on keelatud kasutada taksotunnuseid või seda matkivat tunnust. Taksoveoteenuse mitteosutamisel peavad olema eemaldatud plafoon ja hinnakiri.
[RTL 2008, 9, 116 - jõust. 01.02.2008]

  (71) Taksotunnuse või seda matkiva tunnuse kasutamiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse kui:
1) sõidukile on paigaldatud plafoon, mis sarnaneb lõike 6 punktis 1 nimetatud plafoonile või millega luuakse sõitjale ebaõige ettekujutus, et tegemist on taksoga, või
2) sõidukisse on paigaldatud taksomeeter või
3) nähtavale kohale sõidukile või sõidukisse on paigaldatud hinnakiri, mis sisaldab tasulise sõitjateveo teenuseid.
[RT I 2010, 47, 281 - jõust. 18.07.2010]

  (8) Kõik taksomeetrisse sisestatud taksoteenuste tariifid peavad olema kantud taksomeetri kohandamise tunnistusele.

  (9) Vajaduse korral võib omavalitsusüksus töötada välja ja kehtestada taksojuhi teenindajakaardi vormi ja andmete loetelu ning teenindajakaardi kasutamise korra. Taksojuhi teenindajakaart on taksojuhi kohta sõitjale informatsiooni andev dokument.

  (10) Vedaja registreerimiskoha järgne omavalitsusüksus võib kehtestada taksoteenuste loetelu, millele vedaja määrab taksoteenuste tariifid. Omavalitsusüksus võib kehtestada nõuded teenuste hinnakirja vormile.

  (11) Vedajal on oma teenuse reklaamimisel keelatud mis tahes üksiku taksoteenuse tariifi eraldi esiletõstmine.

§ 16.   Taksojuhi õigused ja kohustused

  (1) Taksojuht on kohustatud:
  1) panema takso armatuurlaua paremale poole nähtavale kohale taksole väljastatud sõidukikaardi või selle koopia, v.a juhul, kui taksojuhile on väljastatud teenindajakaart, ja esitama selle originaali kontrollimisõigusega ametiisikule esimesel nõudmisel;
  2) panema takso parempoolse tagaukse aknale (sisse- ja väljapoole) ja armatuurlaua paremale poole nähtavale kohale selgelt loetava ja arusaadava hinnakirja, mis vastab taksomeetri kohandamise tunnistusele;
  3) teenindamise algul lülitama sisse taksomeetri;
  4) olema korrektselt riietatud ja käituma viisakalt;
  5) abistama sõitjaid pagasi paigutamisel;
  6) sõitma sihtkohta lühimat või sõitja poolt soovitud teed mööda;
  7) omama piisavalt vahetusraha;
  8) andma vastavalt sõitja soovile informatsiooni kavandatava sõidu võimaliku maksumuse kohta.
  9) paigutama taksomeetri sõitjale nähtavale kohale esipaneelil.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (2) Taksojuht on kohustatud andma taksoteenuse kasutajale taksomeetri printeril trükitud kviitungi, millele on märgitud vedaja nimi ja registrikood, sõiduki registreerimismärk, teenuse osutamise kuupäev ning alguse ja lõpu kellaaeg, tariifid, osutatud teenuse maht ja maksumus kõigi kasutatud tariifide lõikes ning üldmaksumus.

  (3) Taksojuhil on keelatud:
  1) sõitja nõusolekuta teenindada samaaegselt teisi isikuid;
  2) mõjuva põhjuseta keelduda sõitja teenindamisest;
  3) sõitja nõusolekuta lubada sõidu ajal olla taksos kõrvalistel isikutel;
  4) hoida taksos sõitja teenindamiseks mittevajalikke ja sõitjat segavaid esemeid;
  5) nõuda sõitjalt taksomeetri näidust kõrgemat sõidutasu;
  6) suitsetada taksos või lubada suitsetada teistel isikutel;
  7) tülitada isikuid taksoteenuse pakkumisega;
  8) teenindada sõitjat rikkis taksomeetri või printeriga.
  9) vallata või kasutada taksomeetri tööd häirivat ja sellega sõitjat petta võimaldavat seadet.
[RT I 2010, 47, 281 - jõust. 18.07.2010]

  (4) Taksojuhil on õigus reisija teenindamisest keelduda, kui:
  1) sõitja on ilmsete joobetunnustega;
  2) sõitja on taksot määrivates riietes;
  3) sõitja keeldub ettemaksu tasumisest sõiduks väljapoole põhilist teeninduspiirkonda;
  4) sõitja käitumise tõttu või muudel asjaoludel võib oletada, et taksojuhi, tema vara või sõiduki turvalisus ei ole tagatud;
  5) sõitja soovib vedada paragrahvi 9 lõikes 5 sätestatud keelatud pagasit;
  6) sõitjaid on rohkem, kui taksos on sõitjatele istekohti sõiduki registreerimistunnistuses ette nähtud;
  7) taksoplafooni valgustus ei ole sisselülitatud, v.a takso seismisel taksopeatuses.

§ 17.   Sõitja õigused ja kohustused

  (1) Sõitjal on õigus:
  1) taksot saada ettetellimisega soovitud kohta, taksopeatusest või väljaspool taksopeatust käega märku andes;
  2) keelduda tellitud taksost, kui takso ei vasta tellimisel esitatud erinõuetele;
  3) saada taksojuhilt sõidu lõppedes kviitungit.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (2) Taksopeatusest on õigus saada taksot väljaspool järjekorda:
  1) alla 4-aastase lapsega isikul;
  2) nähtavate puuetega inimesel või puuet tõendava dokumendi alusel;
  3) õnnetusjuhtumi läbi kannatanul;
  4) rasedal.

  (3) Sõitja võib taksopeatusest valida endale sobivat taksot. Peatuses seisvad teised taksod peavad võimaldama sellele väljasõidu peatusest.

  (4) Akende avamine ja raadio sisselülitamine võib toimuda ainult sõitja ja taksojuhi vastastikusel kokkuleppel.

  (5) Sõitja pagas või kaasasolevad esemed ei tohi kahjustada takso salongi või sõidukit, takistada pakiruumi luugi sulgemist ega koormata taksot üle.

  (6) Sõitjal on keelatud kahjustada sõidukit või salongi sisemust. Sõitja on kohustatud tekitatud kahju hüvitama.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (7) Sõitja peab tagama, et temaga kaasasolevad lemmikloomad ei kujutaks ohtu sõidukis viibijatele ning ei kahjustaks või määriks sõiduki salongi.

  (8) Sõitjal ja temaga kaasas olevatel lastel on keelatud sõidu ajal segada taksojuhti ja tõmmata tema tähelepanu kõrvale takso juhtimiselt.

  (9) Sõitjal on keelatud nõuda taksojuhilt liikluseeskirjade rikkumist.

§ 18.   Sõidu eest tasumine

  (1) Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi.

  (2) Rikkis taksomeetri ja printeri puhul või nende puudumisel on sõitjal õigus teenuse eest tasumisest keelduda.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

  (3) Sõitjal on keelatud jätta arve tasumata takso kasutamise eest vastavalt taksomeetri näidule või takso tellimise tasu vastavalt taksomeetri näidule.

  (4) Pagasi eest sõitja eraldi tasuma ei pea, v.a juhul kui asjaomane omavalitsusüksus ei ole seda eraldi teenusena kehtestanud.

  (5) Taksojuhil on õigus sõidul väljapoole põhilist teeninduspiirkonda nõuda sõitjalt osalist või täielikku ettemaksu, arvestades oletatavat sõidu pikkust. Ettemaksu kohta peab taksojuht andma sõitjale vormikohase kviitungi. Tasaarvlemine takso kasutamise eest toimub sõidu lõpul.

  (6) Ettetellitud takso kasutamisest loobumisel peab sõitja tasuma ettetellimistasu ja arve vastavalt taksomeetri näidule, v.a kui takso ei vasta tellimisel esitatud erinõuetele.

  (7) Sõitja poolt õigusrikkumise toimepanekul (sh avaliku korra rikkumine, sõidutasu maksmisest keeldumine) on taksojuhil õigus toimetada sõitja lähimasse politseiasutusse sõitja kulul.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 19.   Kontroll ja vastutus

  Vedaja on kohustatud tagama, et ühissõidukijuht esitab politseiametnikule või muule kontrollimisõigusega ametiisikule kontrollimiseks dokumendid vastavalt «Ühistranspordiseaduse» §-le 49.
[RTL 2006, 6, 91 - jõust. 16.01.2006]

§ 191.   Üleminekusäte

  Enne 2012. aasta 1. jaanuari vedajale kehtinud nõuete kohaselt antud ühistranspordiluba, rahvusvahelise sõitjateveo õigus ning sõidukikaart riigisiseseks või rahvusvaheliseks bussiveoks kehtib loal või sõidukikaardil märgitud ajani.
[RT I, 22.12.2011, 5 - jõust. 01.01.2012]

§ 20.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 21.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub üldises korras.

  (2) Paragrahvi 2 lõikes 9 sätestatud nõuded teksti tähekõrgusele ja teenindusmärgi mõõtmetele jõustuvad 1. jaanuaril 2005. a.

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json