Teksti suurus:

Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2011, 18

Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded1

Vastu võetud 14.04.2004 nr 76
RTL 2004, 43, 729
jõustumine 26.04.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.09.2004RTL 2004, 131, 202110.10.2004
26.06.2006RTL 2006, 52, 95907.07.2006 , osaliselt 1.09.2006 ja osaliselt eraldi määrusega
01.06.2010RT I 2010, 26, 13407.06.2010
15.12.2011RT I, 22.12.2011, 425.12.2011

Määrus kehtestatakse «Tarbijakaitseseaduse» § 7 lõike 10 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Määrust kohaldatakse kõigi tarbijale pakutavate või müüdavate kaupade ja teenuste hinna avaldamisele, kui muu õigusaktiga ei ole reguleeritud teisiti.

§ 2.   Müügihind

  Müügihind on kaubaühiku või teatud kaubakoguse või teenuse eest tarbija poolt tasumisele kuuluv lõpphind, kaasa arvatud käibemaks ja kõik muud maksud, samuti kauba pakendi eest nõutav tagatis.

§ 3.   Ühikuhind

  (1) Ühikuhind on kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri või ühe kuupmeetri lõpphind, kaasa arvatud käibemaks ja kõik muud maksud, välja arvatud kauba pakendile kehtestatud tagatisraha.

  (2) Ühikuhinnaks võib olla ka tükihind, kui kaupa ei mõõdeta lõikes 1 nimetatud ühikutes.

  (3) Ühikuhind on arvutuslik hind, mille avaldamise eesmärgiks on anda tarbijale võimalus võrrelda erineva suurusega pakendis kauba hinda.
[RTL 2004, 131, 2021 - jõust. 10.10.2004]

§ 4.   Lahtiselt müüdav eelpakendamata kaup

  Lahtiselt müüdav kaup on müügipakendisse pakendamata kaup, mis kaalutakse või mõõdetakse tarbija juuresolekul vastavalt tarbija soovile.

§ 5.   Kauba hinna avaldamine

  (1) Tarbijale kaupa pakkudes ja müües tuleb teda teavitada kauba müügihinnast ja ühikuhinnast, kui ühikuhinnast teavitamise kohta ei ole käesolevas määruses sätestatud teisiti.

  (2) Kauba müügi- ja ühikuhind avaldatakse Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas vääringus.
[RTL 2006, 52, 959 - jõust. 07.07.2006]

  (3) Eelpakendatud kauba puhul avaldatakse tarbijale kauba ühikuhind koos kauba müügihinnaga.

  (31) Kui kauba pakendile on «Pakendiseaduse» alusel määratud tagatisraha, avaldatakse sellises pakendis kauba müügihind kahes osas, näidates eraldi kaubaühiku hinna ja sellele lisatava pakendi tagatisraha suuruse.

  (4) Lahtiselt müüdava eelpakendamata kauba puhul avaldatakse tarbijale ühikuhind enne kauba mõõtmist või kaalumist. Müügihind avaldatakse pärast mõõtmist.

  (5) Kui kaupa kavatsetakse pakkuda ja müüa avaldatud müügi- ja ühikuhinnast madalama hinnaga, ei ole uut müügi- ja ühikuhinda vaja avaldada juhul, kui müügikohas on selge ja ühetähenduslik teave madalama hinnaga pakutavate ja müüdavate kaupade ning allahindluse suuruse kohta.
[RTL 2004, 131, 2021 - jõust. 10.10.2004]

§ 6.   Kauba hinna avaldamise viisid

  (1) Tarbijale kaupa pakkudes ja müües peab müügihind ja ühikuhind olema avaldatud lihtsal ja ühetähenduslikul viisil ning olema tarbijale üheselt mõistetavad, kergesti märgatavad ning selgelt loetavad.

  (2) Müügihind ja ühikuhind peavad olema avaldatud kõigi müügikohas müügiks olevate, samuti müügikoha vaateaknal eksponeeritud kaupade puhul, kui need ei ole vaateakna kujunduse osaks ja neid on võimalik vaateaknalt lihtsalt eemaldada ja tarbijale müüa. Teave hinna kohta peab olema sellise paigutuse ja mõõtmetega, et see oleks tarbijale kergesti märgatav.

  (3) Müügihind ja ühikuhind peavad olema:
  1) märgitud kaubale või selle müügipakendile või
  2) välja pandud kauba vahetus läheduses või
  3) märgitud kauba vahetus läheduses väljapandud hinnakirjas, kui kauba laadi või kauba müügikohas hoidmise viisi arvestades ei ole võimalik hinna märkimine punktides 1 ja 2 nimetatud viisil.

  (4) Ühikuhind peab olema müügihinnast selgesti eristatav, et tarbijal ei tekiks kahtlusi seoses toote või selle pakendi suurusega.

  (5) Kauba pakkumisel ja müümisel näidiste või kataloogide alusel peab müügihind ja ühikuhind olema avaldatud kauba näidise vahetus läheduses või kataloogis.

  (6) Kui tarbijale suunatud reklaamis on avaldatud teave kauba müügihinna kohta, peab seal olema avaldatud ka kauba ühikuhind, kui ühikuhinna kohta ei ole käesolevas määruses sätestatud teisiti.

§ 7.   Ühikuhinna avaldamine

  (1) Ühikuhinna avaldamine ei ole vajalik:
  1) kaubal, mille ühikuhind on samane müügihinnaga;
  2) kaubal, mis seondub teenuse pakkumise või osutamisega;
  3) antiik- ja kunstiteostel;
  4) kaubal, mida pakutakse enampakkumisel;
  5) komplektina pakutaval ja müüdaval kaubal, mille müügipakend sisaldab erinevaid esemeid;
  6) kaubal, mida pakutakse ja müüakse alandatud hinnaga põhjusel, et kaup on puudusega või selle kasutamistähtaeg «parim enne» on möödunud;
  7) ühesuguse mahu või kaaluga eelpakendatud kaubal, mida pakutakse ja müüakse rändkaupluse, kioski, müügiautomaadi või tänavakaubanduse müügikoha kaudu.

  (2) Ühikuhind peab olema arvutatud kauba pakendil märgitud netokoguse alusel.

  (3) Ühikuhinna avaldamine ei ole vajalik järgmiste toidukaupade puhul:
  1) potis müüdav varajane värske köögivili või maitseroheline;
  2) šokolaadikujukesed, üllatusmunad, pulgakommid, suuvärskendajad, nätsud.

  (4) Koos soolvee, marinaadi, siirupi või muu vedelikuga väljastatava toidu puhul, kus vedelik kuulub lisana põhikomponendi juurde, tuleb ühikuhind arvutada eelpakendatud kauba märgistuses näidatud põhikomponendi netokoguse järgi.

  (5) Müügipakendisse pakendamata liht- ja valikpagaritoodete puhul arvutatakse ühikuhind tootja poolt antud keskmise kaalu järgi.

  (6) Ühikuhinna avaldamine ei ole vajalik järgmiste toidukaupade hulka mittekuuluvate kaupade puhul:
  1) ühe ühikuna müüdav kaup, mida ei ole võimalik jagada osadeks kauba kvaliteeti või omadusi muutmata või mille puhul pole vajalik kaalu, mahu või pikkuse avaldamine, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud kaubad;
  2) eelpakendatud kaubale, mida pakutakse ja müüakse ainult mahuga alla 50 ml või kaaluga alla 50 g.

  (7) Ühikuhind avaldatakse müügipakendis sisalduva kauba tükihinnana järgmiste kaupade puhul:
  1) pabersalvrätikud,
  2) pabertaskurätikud,
  3) pabermähkmed,
  4) hügieenisidemed, pesukaitsed ja tampoonid.

§ 8.   Teenuse hinna avaldamine

  (1) Tarbijale teenust pakkudes või vahetult enne osutamist peab kaupleja teavitama tarbijat teenuse müügihinnast. Kui teenuse müügihinda ei ole võimalik eelnevalt kindlaks määrata, teavitab kaupleja tarbijat teenuse hinna komponentidest, müügihinna arvutamise aluseks olevatest tariifidest või hinna arvutamise muudest alustest selliselt, et tarbijal on võimalik teenuse müügihinda piisava täpsusega arvutada. Teenuse müügihind ja tariifid avaldatakse Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas vääringus.
[RTL 2006, 52, 959 - jõust. 07.07.2006]

  (2) Kaupleja, kes pakub või osutab tarbijale teenust, peab omama teenuste hinnakirja või teenuse hinna arvutamise aluseid kirjeldavat muud dokumenti.

  (3) [Kehtetu – RT I, 22.12.2011, 4 - jõust. 25.12.2011]

  (4) Teenuse pakkumisel peab pakutavate teenuste hinnakiri või teenuse hinna arvutamise aluseid kirjeldav muu dokument olema müügikohas välja pandud tarbijale nähtavale kohale selliselt, et see oleks tarbijale kergesti märgatav.

  (5) Kui pakutavate teenuste suure arvu tõttu või muul sellisel põhjusel ei ole otstarbekas esitada hinnakirjas kõiki hindu või nende arvutamise aluseid, võib piirduda üldisemate hindadega või nende arvutamise alustega. Sellisel juhul peab tarbijale olema kättesaadav ka hindade või nende arvutamise aluste täielik loetelu ja sellekohane teave peab sisalduma väljapandud hinnakirjas.

  (6) Võimaluse korral peaks hinnakiri olema tarbijale nähtav ka väljastpoolt müügikohta. Toitlustusettevõtte peasissekäigu läheduses peab olema pakutavate roogade ja jookide hinnakiri.

  (7) Kui teenust pakutakse või osutatakse väljaspool äriruume, esitatakse tarbijale teenuste hinnakiri või hinna arvutamise aluseid kirjeldav muu dokument.

§ 81.   Kauba ja teenuse hinna kahes vääringus avaldamine eurole üleminekul

  (1) Käesolevas paragrahvis sätestatud kauba ja teenuse hinna kahes vääringus avaldamise nõudeid rakendatakse 1. juulist 2010 kuni 30. juunini 2011.

  (2) Kaupleja on kohustatud müügikohas trükitehniliselt või käsikirjas vormistatud hinnasildil ja hinnakirjas avaldama nii kroonides kui eurodes:
  1) pakutava ja müüdava kauba müügihinna või lahtiselt müüdava eelpakendamata kauba ühikuhinna;
  2) osutatava teenuse müügihinna või müügihinna arvutamise aluseks olevad tariifid või muud hinna komponendid, kui teenuse müügihinda ei ole võimalik eelnevalt kindlaks määrata.

  (3) E-kaubanduse korras kaupleja müügikohaks loetakse tema veebilehte, kus toimub kauba või teenuse pakkumine ja müük. Hinna avaldamine kaupleja veebilehel peab toimuma lõikes 2 sätestatu kohaselt. Kui hinna samaaegne kahes vääringus avaldamine kaupleja veebilehel ei ole võimalik, peab kaupleja tegema tarbijale oma veebilehel kättesaadavaks hinnakalkulaatori, mis võimaldab hinna lihtsat ümberarvestamist kroonidest eurodesse ja vastupidi.

  (4) Hinna kahes vääringus avaldamise kohustust ei kohaldata kauba ja teenuse pakkumisel müügikataloogide alusel.

  (5) Müügikohas ei ole vajalik kahes vääringus avaldada:
  1) eelpakendatud kauba ühikuhinda;
  2) tarbija tellimusel mõõdetud kaubakoguse müügihinda;
  3) pakendi tagatisraha suurust.

  (6) Ettemakse sooritamist tõendavatel dokumentidel (ühistranspordi-, kino- ja teatripiletid, telefoni kõnekaardid, kinkekaardid jm), samuti loteriipiletitel võib hind olla avaldatud ühes vääringus.

  (7) Kuni euro käibele tuleku päevani on tehingute aluseks Eesti kroonides avaldatud hind ja hinnal eurodes on vaid informatiivne tähendus. Euro käibele tuleku päevast on tehingute aluseks eurodes avaldatud hind.
[RT I 2010, 26, 134 - jõust. 07.06.2010]

§ 82.   Hinna ümberarvestamine

  (1) Kroonides avaldatud hinna ümberarvestamine eurodesse ja eurodes avaldatud hinna ümberarvestamine kroonidesse toimub euro- ja krooniühiku vahelise ümberarvestuskursi alusel, mis määratakse Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikele 3.

  (2) Kuni lõikes 1 nimetatud ümberarvestuskursi määramiseni toimub hinna ümberarvestamine Eesti Panga määratud Eesti krooni vahetuskursi (1 euro = 15,6466 krooni) alusel.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud ümberarvestuskursi ümardamine hinna ümberarvestamisel on keelatud.

  (4) Hinna kroonidest eurodesse ja eurodest kroonidesse ümberarvestamisel saadud tulem ümardatakse 1 sendi täpsusega kolmanda koha järgi pärast koma. Kui kolmandal kohal pärast koma on 5 või suurem number, ümardatakse teisel kohal olev number ühe võrra ülespoole. Kui kolmandal kohal pärast koma olev number on 0 kuni 4, jäetakse teisel kohal olev number muutmata.

  (5) Ühe eurosendi täpsuseni ei ümardata müügihinna arvutamise aluseks olevaid ühikuhindu ja tariife, kui see mõjutaks tarbijate lepingulisi kohustusi ning suurendaks kauba või teenuse eest tasutavat müügihinda.
[RT I 2010, 26, 134 - jõust. 07.06.2010]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määruse § 5 lõikes 3 sätestatud eelpakendatud kauba ühikuhinna avaldamise nõue jõustub 2005. aasta 1. veebruaril.


1Määruse koostamisel on arvestatud Euroopa Ühenduse direktiivi 98/6/EÜ 16. veebruarist 1998 tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate kaupade hinna avaldamise kohta (EÜT L 80, 18.03.1998, lk 27–30).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json