Teksti suurus:

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määruse nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2011, 19

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määruse nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” muutmine

Vastu võetud 19.12.2011 nr 70

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 27 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2011. a määruse nr 47 „Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks” § 1 alusel.

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määruses nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” (RT I, 13.05.2011, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) kantav patarei või aku on patarei, nööpelement, patareikogum või aku, mis on suletud ja mida saab käes kanda ning mis ei ole tööstuslik patarei või aku ega mootorsõiduki patarei või aku;
2) patareikogum on patareid või akud, mis on liidetud kokku või kaetud välisümbrisega nii, et moodustub terviklik üksus, mis ei ole ette nähtud lõppkasutaja poolt avamiseks või osadeks võtmiseks;
3) nööpelement on väike ümmargune kantav patarei või aku, mille läbimõõt on suurem kui kõrgus ja mida kasutatakse eriotstarbel, näiteks kuuldeaparaatides, kellades, väikestes kantavates seadmetes või varuenergia allikana;
4) juhtmeta mootortööriist on käeshoitav seade, mis saab toite patareilt või akult ja on mõeldud remondi-, ehitus- või aiatööde tegemiseks;
5) kaablid on kõik kaablid ja juhtmed, mille nimipinge on väiksem kui 250 V ja mis on elektri- või elektroonikaseadme ühenduseks või ühenduse pikenduseks elektrivõrguga või mis ühendavad omavahel kahte või enamat elektri- või elektroonikaseadet;
6) homogeenne materjal on läbini ühtse koostisega materjal või materjalide kombinatsioonist koosnev materjal, mida ei ole võimalik lahutada või eraldada eri materjalideks mehaanilisel viisil nagu kruvimise, lõikamise, purustamise, jahvatamise või lihvimisega;
7) meditsiiniseade on „Meditsiiniseadme seaduse” § 3 kohane meditsiiniseade, mis on ühtlasi elektri- või elektroonikaseade;
8) in vitro diagnostikameditsiiniseade on „Meditsiiniseadme seaduse” § 6 kohane in vitro diagnostikameditsiiniseade;
9) tööstuslikud seire- ja kontrollseadmed on üksnes tööstuslikuks kasutamiseks või majandus- või kutsetegevuseks ettenähtud seire- ja kontrollseadmed;
10) elektri- ja elektroonikaseadme varuosa on elektri- ja elektroonikaseadme üksikosa, millega saab asendada elektri- või elektroonikaseadme osa. Elektri- või elektroonikaseade ei saa kavandatult talitleda ilma selle osata, elektri- või elektroonikaseadme funktsioon taastub või paraneb, kui see osa asendatakse varuosaga.”;

2) määruse § 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) „Jäätmeseaduse” § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud keeld ei kehti:
1) patareide ja akude, sealhulgas elektri- ja elektroonikaseadmetesse paigaldatud patareide ja akude kohta, mis sisaldavad elavhõbedat kuni 0,0005 massiprotsenti;
2) nööpelementide ja nööpelementidest koosnevate patareide kohta, mis sisaldavad elavhõbedat kuni 2 massiprotsenti;
3) kantavate patareide ja akude, sealhulgas elektri- ja elektroonikaseadmetesse paigaldatud patareide ja akude kohta, mis sisaldavad kaadmiumi kuni 0,002 massiprotsenti.”;

3) määruse § 3 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) masinaehitusteras ja perioodilises kuumsukeldusprotsessis galvaanitud terasosad, milles plii kui legeeriva elemendi sisaldus on kuni 0,35 massiprotsenti;”;

4) määruse § 3 lõike 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) mootorites, jõuülekannetes ja õhukonditsioneeride kompressorites kasutatavad laagriliuad ja -puksid, milles plii on legeeriv element, kui need pärinevad sõidukitest ja mootoritest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. juulit 2011. a, või see on mõeldud eespool nimetatud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;”;

5) määruse § 3 lõike 3 punktid 23 ja 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„23) pliid sisaldavad klapipesad, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2003 välja töötatud mootoritüüpide tehnohooldustööde jaoks;
24) elektrilised ja elektroonilised osad, mis sisaldavad pliid klaasis või keraamilises materjalis, klaasil või keraamikal põhineval maatrikskomposiitmaterjalis, klaaskeraamilises materjalis või klaaskeraamikal põhinevas maatrikskomposiitmaterjalis, välja arvatud pirnides ja süüteküünalde glasuuris kasutatav klaas ja § 3 lõike 3 punktides 33–35 loetletud dielektrilised keraamilised materjalid;”;

6) määruse § 3 lõike 3 punkt 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„28) autoelamutes kasutatavate absorptsioonkülmikute süsinikterasest jahutussüsteemid, mille jahutuslahus sisaldab korrosioonitõrjevahendina kuuevalentse kroomi ühendeid kuni 0,75 massiprotsenti, välja arvatud juhul, kui muud jahutustehnoloogiad on kättesaadavad ja ei kahjusta keskkonda ning kasutajate tervist või ohutust;”;

7) määruse § 3 lõiget 3 täiendatakse punktidega 32–36 järgmises sõnastuses:

„32) pidevrežiimil galvaanitud terasleht, milles plii kui legeeriva elemendi sisaldus on kuni 0,35 massiprotsenti;
33) pliid sisaldav PZT-põhine kondensaatorite dielektriline keraamika, mis on osa integraallülitusest või eraldiseisvast pooljuhist;
34) pliid sisaldav kondensaatorite dielektriline keraamika, mille nimipinge on vahelduvvoolu korral väiksem kui 125 V või alalisvoolu korral 250 V;
35) pliid sisaldav kondensaatorite dielektriline keraamika, mis kompenseerib ultrahelisonarites sensorite temperatuuri kõikumisi;
36) pliid sisaldav termoelektriline materjal sõidukite elektriseadmetes, et vähendada eralduva soojuse rekuperatsiooni teel CO2 heidet.”;

8) määruse § 4 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

9) määruse § 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) paragrahvi 3 lõike 3 punktides 9, 13 ja 34 nimetatud materjalide suhtes alates 1. jaanuarist 2016. a;”;

10) määruse § 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) paragrahvi 3 lõike 3 punktis 36 nimetatud materjalide suhtes alates 1. jaanuarist 2019. a.”;

11) määruse § 5 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Keelatud on selliste elektri- ja elektroonikaseadmete, sealhulgas kaablite ja seadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks mõeldud varuosade turule laskmine, mis sisaldavad homogeenses materjalis:”;

12) määruse § 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kuni 1. jaanuarini 2013. a kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” lisas nimetatud kategooriatesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10, ning elektripirnide ja kodumajapidamiste valgustitele.”;

13) määruse § 5 täiendatakse lõigetega 21–25 järgmises sõnastuses:

„(21) Alates 2. jaanuarist 2013. a kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” lisas nimetatud kategooriatesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10.

(22) Alates 22. juulist 2014. a kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” lisas nimetatud kategooriatesse 1–10, välja arvatud in vitro diagnostikameditsiiniseadmed ning tööstuslikud seire- ja kontrolliseadmed.

(23) Alates 22. juulil 2016. a kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” lisas nimetatud kategooriatesse 1–10, välja arvatud tööstuslikud seire- ja kontrolliseadmed.

(24) Alates 22. juulist 2017. a kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” lisas nimetatud kategooriatesse 1–10.

(25) Alates 22. juulist 2019. a kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” lisas nimetatud kategooriatesse 1–10 ning muudele eespool nimetatud kategooriatesse mittekuuluvatele elektri- ja elektroonikaseadmetele (11. kategooria).”;

14) määruse § 5 lõike 3 punkt 72 tunnistatakse kehtetuks;

15) määruse § 5 lõiget 3 täiendatakse punktidega 73–98 järgmises sõnastuses:

„73) pliid, kaadmiumi ja elavhõbedat sisaldavad ioniseerivad kiirguse andurid;
74) pliid sisaldavad laagrid röntgenkiiretorudes;
75) pliid sisaldavad elektromagnetilist kiirgust võimendavad seadmed – mikrokanalplaadid ja kapillaarplaadid;
76) pliid sisaldav röntgenkiiretorude ja kujutisevõimendajate klaasfritt ning klaasfrittühendused, mida kasutatakse gaaslaserite koostemontaažil ning vaakumtorudes, millega muudetakse elektromagnetilist kiirgust elektronides;
77) pliid sisaldavad ioniseeriva kiirguse eest kaitsvad ekraanid;
78) pliid sisaldavad röntgenkiirte katsekehad;
79) pliistearaati sisaldavad röntgenkiirte difraktsiooni tekitavad kristallid;
80) kaadmiumi sisaldav radioaktiivse isotoobi allikas kantavate röntgenfluorestsentsspektromeetrite jaoks;
81) pliid ja kaadmiumi sisaldavad ioonselektiivsed elektroodid, kaasa arvatud pH-elektroodide klaas;
82) pliianoodid elektrokeemilistes hapnikuandurites;
83) pliid, kaadmiumi ja elavhõbedat sisaldavad infrapunase valguse andurid;
84) madala kloriidisisaldusega elavhõbekloriidi, elavhõbesulfaati ja elavhõbeoksiidi sisaldavad võrdluselektroodid;
85) kaadmiumi sisaldavad heelium-kaadmiumlaserid;
86) pliid ja kaadmiumi sisaldavad aatomabsorptsioonspektroskoopialambid;
87) pliid sisaldavad sulamid, mida kasutatakse ülijuhi ja soojusjuhina magnetresonantstomograafias;
88) pliid ja kaadmiumi sisaldavad metallühendused ülijuhtiva materjaliga, mida kasutatakse magnetresonantstomograafias ja ülijuhtivate kvantinterferentsseadmete (SQUID) andurites;
89) pliid sisaldavad vastukaalud;
90) pliid sisaldavad piesoelektrilised üksikkristallmaterjalid, mida kasutatakse ultrahelimuundurites;
91) pliid sisaldav joodis ultrahelimuundurites;
92) elavhõbedat sisaldavad ülitäpsed mahtuvuse ja kaoteguri mõõtmise sillad ning seire- ja kontrollaparatuuri kõrgsageduslikud raadiosageduslülitid ja -releed, milles ei ole rohkem kui 20 mg elavhõbedat lüliti või relee kohta;
93) pliid sisaldav joodis kiirabi defibrillatsiooniseadmetes;
94) pliid sisaldav joodis infrapunakujutise saamiseks kasutatavates kõrge lahutusvõimega seadmetes, mille andur töötab vahemikus 8–14 µm;
95) pliid sisaldavad vedelkristall-räniekraanid;
96) kaadmiumi sisaldavad röntgenkiirguse mõõtmise filtrid;
97) pliid sisaldav PZT-põhine kondensaatorite dielektriline keraamika, mis on osa integraallülitusest või eraldiseisvast pooljuhist;
98) kaadmiumi sisaldavad erialastes helirakendustes kasutatavad optilised analoogsidestite fotoresistorid.”;

16) määruse § 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata järgmiste elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks mõeldud kaablitele või varuosadele:
1) enne 1. juulit 2006. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed;
2) enne 22. juulit 2014. a turule lastud meditsiiniseadmed;
3) enne 22. juulit 2014. a turule lastud seire- ja kontrollseadmed;
4) enne 22. juulit 2016. a turule lastud in vitro diagnostikameditsiiniseadmed;
5) enne 22. juulit 2017. a turule lastud tööstuslikud seire- ja kontrollseadmed;
6) elektri- ja elektroonikaseadmed, mille suhtes on tehtud lõikes 3 erand ja mis on turule lastud enne selle erandi kehtivusaja lõppu, kui tegemist on selle erandiga.”;

17) määruse § 5 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata enne 1. juulit 2006. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmetest korduskasutusse võetud varuosadele, kui neid varuosi kasutatakse enne 1. juulit 2016. a turule lastavates seadmetes, tingimusel, et korduskasutus toimub auditeeritavates ettevõtetevahelistes suletud tagastussüsteemides ja kasutajat teavitatakse osade korduskasutusest.”;

18) määruse § 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 98 nimetatud komponentide suhtes alates 1. jaanuarist 2014. a.”;

19) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.09.2006, lk 1–14);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 01.07.2011, lk 88–110);
Euroopa Komisjoni direktiiv 2011/37/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (ELT L 85, 31.03.2011, lk 3–7);
Euroopa Komisjoni otsus 2011/534/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii ja kaadmiumi kasutusviiside erandite osas (ELT L 234, 10.09.2011, lk 44–45)”.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json