Teksti suurus:

Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2011, 34

Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord1

Vastu võetud 15.01.2010 nr 1
RTL 2010, 4, 61
jõustumine 29.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
16.12.2011RT I, 22.12.2011, 1525.12.2011

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 117 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Määrus kehtestab jäätmearuande vormi, esitatavate andmete ulatuse ning aruande esitamise korra.

  (2) Jäätmearuanne on dokument, mis sisaldab andmeid «Jäätmeseaduse» § 117 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isiku (edaspidi aruande esitaja) jäätmealase tegevuse kohta.

§ 2.   Jäätmearuande vorm ja esitamise tähtaeg

  (1) Jäätmearuanne esitatakse Keskkonnaametile (edaspidi amet) määruse lisade 1 ja 2 kohasel vormil.
[RT I, 22.12.2011, 15 - jõust. 25.12.2011]

  (2) Jäätmearuanne, mis käsitleb aruande esitaja jäätmealast tegevust eelmisel kalendriaastal, esitatakse 31. jaanuariks.
[RT I, 22.12.2011, 15 - jõust. 25.12.2011]

  (3) Amet võib aruande esitaja taotlusel aruande esitamise tähtaega pikendada kuni ühe kuu võrra, kui aruande esitajal on kokku rohkem kui 3 tegevuskohta või talle on jäätmeid üle andnud üle 100 isiku.
[RT I, 22.12.2011, 15 - jõust. 25.12.2011]

  (4) Tegevuskoht käesoleva määruse tähenduses on jäätmekäitluskoht, jäätmete tekkekoht või muu jäätmekäitlustegevusega seotud koht.
[RT I, 22.12.2011, 15 - jõust. 25.12.2011]

§ 3.   Jäätmearuande esitamine

  (1) Jäätmearuanne esitatakse ametile paberil kahes eksemplaris või elektrooniliselt digitaalallkirjaga vastavalt «Digitaalallkirja seadusele» või autoriseeritud kasutajana vahetult Keskkonnateabe Keskuse hallatavasse veebipõhisesse keskkonnaregistri kliendiinfosüsteemi (edaspidi infosüsteem).
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

  (2) Jäätmearuande digitaalne vorm tehakse kättesaadavaks ameti ning Keskkonnateabe Keskuse veebilehtedel.
[RT I, 22.12.2011, 15 - jõust. 25.12.2011]

  (3) Jäätmearuanded esitatakse iga tegevuskoha kohta eraldi. Jäätmete koguja ja vedaja, kellel ei ole püsivat tegevuskohta, esitab jäätmearuande iga maakonna kohta eraldi.
[RT I, 22.12.2011, 15 - jõust. 25.12.2011]

  (4) Andmed käesoleva määruse lisa 2 kohasel vormil esitab vaid see aruande esitaja, kes on kohustatud oma jäätmete ülekannetest väljapoole tegevuskohta aru andma andmete kandmiseks Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrisse (edaspidi E-PRTR) vastavalt artikli 5 lõikele 1(b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 166/2006, 18. jaanuar 2006 (edaspidi E-PRTR määrus), mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, 1–17).
[RT I, 22.12.2011, 15 - jõust. 25.12.2011]

§ 4.   Jäätmearuandes sisalduvate andmete kontrollimine

  (1) Amet kontrollib aruannet kahekümne tööpäeva jooksul aruande esitamisest arvates.

  (2) Kui amet ei nõustu aruandes esitatud andmetega, tagastab ta aruande koos põhjendusega aruande esitajale lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul, määrates aruande esitamiseks uue tähtaja. Aruande vahetult infosüsteemi edastanud aruande esitajale teatab amet mittenõustumisest aruandel märgitud aadressil e-kirjaga seda põhjendades ja määrates aruande esitamise uue tähtaja.

  (3) Esitatud aruandega nõustumist kinnitab ameti vastutav töötaja allkirjaga aruandel ning tagastab aruande paberil või elektrooniliselt aruande esitajale. Vahetult infosüsteemi esitatud aruande kinnitab amet infosüsteemis märkega «kontrollitud».

§ 5.   Kordusaruande esitamine

  (1) Kui jäätmearuande töötlemisel tekib kahtlus, et aruandes esitatud andmed ei ole täielikud ja õiged, samuti kui mitme aruandja esitatud andmed omavahel ei ühti, teeb amet aruande esitajale põhjendatud ettepaneku andmeid täiendavalt kontrollida ja esitada ameti määratud tähtajaks kordusaruanne.

  (2) Aruande esitaja koostab uue aruande, märkides aruande päise ülemisse paremasse nurka «Kordusaruanne», ning esitab selle ametile lõike 1 kohaselt määratud tähtajaks. Vahetult infosüsteemi esitatud aruandes parandab aruande esitaja ebaõiged andmed infosüsteemis ja kinnitab need.

§ 6.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 7.   Rakendussäte

  2009. aasta jäätmearuanne esitatakse ametile 10 päeva jooksul arvates käesoleva määruse jõustumisest.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 166/2006, 18. jaanuar 2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, 1–17).
[RT I, 22.12.2011, 15 - jõust. 25.12.2011]

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json