Teksti suurus:

Koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.12.2012 otsus nr 205

Koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.12.2012

§ 1.  Koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse muutmine

Koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduses (RT I, 08.07.2011, 7) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktis 1 asendatakse maamaksuseaduse § 11 lõikes 3 tekstiosa „kaasomandis, on kaasomanikud” tekstiosaga „ühis- või kaasomandis, on ühis- või kaasomanikud”;

2) paragrahvi 1 punktis 1 täiendatakse maamaksuseaduse § 11 lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui katastriüksust läbib kohaliku omavalitsusüksuse üldplaneeringuga või maavanema maakonnaplaneeringuga määratud tiheasustusega ala piir, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud maksusoodustust elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas järgmiselt:
1) kuni 0,15 ha ulatuses, kui suurem osa katastriüksusest asub tiheasustusega alal;
2) kuni 2,0 ha ulatuses, kui suurem osa katastriüksusest asub väljaspool tiheasustusega ala.

(32) Kui katastriüksust läbib asustusüksuse lahkmejoon, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud maksusoodustust elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas järgmiselt:
1) kuni 0,15 ha ulatuses, kui suurem osa katastriüksusest asub linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus või tiheasustusega alal;
2) kuni 2,0 ha ulatuses, kui suurem osa katastriüksusest asub väljaspool linna, vallasisest linna, alevit, alevikku või tiheasustusega ala.”

§ 2.  Maamaksuseaduse muutmine

Maamaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) riigi omandis olevalt ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maalt.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Maamaksu infosüsteem

(1) Maamaksu infosüsteem on Vabariigi Valitsuse asutatav andmekogu, mida peetakse maamaksu arvestamiseks.

(2) Andmekogu põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(3) Maamaksu infosüsteemi kogutakse maamaksu arvestamiseks vajalikke andmeid teistest andmekogudest ja luuakse keskkond kohaliku omavalitsuse üksustele andmekogu põhimääruses määratud maamaksu alusandmete sisestamiseks ja muutmiseks.

(4) Andmekogu vastutav töötleja on Rahandusministeerium ning volitatud töötleja Maa-amet.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Maksuvabastuse ja -soodustuse arvutamine

(1) Kui käesoleva seaduse § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud maksuvaba maa või § 11 lõigetes 1–3, 5 ja 6 nimetatud maksusoodustusega ala on väiksem kui kogu maatükk, arvutatakse iga selline maksuvabastus ja -soodustus kogu maatüki maksustamishinnast võrdeliselt selle maksuvaba maa või maksusoodustusega ala pindala osaga kogu maatüki pindalast.

(2) Kui käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 nimetatud maksuvabastus või § 11 lõigetes 1–3, 5 ja 6 nimetatud maksusoodustus on seotud maa sihtotstarbe või kõlvikuga, arvutatakse iga selline maksuvabastus ja -soodustus kogu maatüki asjaomase sihtotstarbega ala või kõlviku maksustamishinnast võrdeliselt maksuvaba maa või maksusoodustusega ala pindala osaga kogu asjaomase sihtotstarbega ala või kõlviku pindalast.

(3) Mitme käesoleva seaduse § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud maksuvabastuse või § 11 lõigetes 1–3, 5 ja 6 nimetatud maksusoodustuse esinemisel samal maksustataval maatükil maksuvabastused ja -soodustused summeeritakse.”

§ 3.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv „11,4” arvuga „11,57”;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv „11,57” arvuga „11,60”.

3) paragrahvi 311 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lepinguriigi residendist füüsiline isik, kes sai maksustamisperioodil vähem kui 75% oma maksustatavast tulust Eestis, võib teha §-des 23 ja 232 sätestatud mahaarvamisi oma Eestis maksustatavast tulust proportsionaalselt selle osakaaluga tema maksustamisperioodi maksustatavas tulus.”

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 3 punkt 2 jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesoleva seaduse § 2 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2015. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json