Teksti suurus:

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2013, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2013 otsus nr 354

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.12.2013

§ 1.  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 5 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) õpib õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes, välja arvatud juhul, kui täiskoormusega või kutseõppes statsionaarses õppes õppiv isik on viimase 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud käesoleva seaduse § 26 lõike 3 punktides 1–2 nimetatud tegevusega või viibib akadeemilisel puhkusel;”;

2) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Töötule osutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tööturuteenuseid individuaalse tööotsimiskava alusel. Tööotsijale ja täiskoormusega või kutseõppes statsionaarses õppes õppivale töötule, kaasa arvatud akadeemilisel puhkusel viibivale töötule, osutatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud tööturuteenuseid käesolevas seaduses sätestatud tingimustel. Isikutel, kes ei ole töötu või tööotsijana arvele võetud, on õigus saada teavet tööturu olukorrast, tööturuteenustest ja -toetustest ning käesolevas seaduses sätestatud juhul muid tööturuteenuseid. Tööandjale osutatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tööturuteenuseid.”;

3) paragrahvi 43 täiendatakse lõigetega 12–14 järgmises sõnastuses:

„(12) Kutseõppes statsionaarses õppes õppiva isiku töötuna arvelevõtmise otsustamisel ei arvestata käesoleva seaduse § 6 lõike 5 punktis 6 sätestatud hõive nõuet, kui isiku:
1) eelmine töötuna arvelolek lõpetati perioodil 2013. aasta 1. septembrist kuni käesoleva sätte jõustumiseni käesoleva seaduse § 7 lõike 1 punkti 3 alusel seoses õppima asumisega kutseõppes statsionaarses õppes;
2) eelmisest töötuna arveloleku lõpetamisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud;
3) eelmise töötuna arvelevõtmise ajale eelneva 12 kuu jooksul oli isik olnud vähemalt 180 päeva hõivatud käesoleva seaduse § 26 lõike 3 punktides 1–2 nimetatud tegevusega.

(13) Käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud töötul, kellel ei ole täitunud käesoleva seaduse § 26 lõikes 1 nõutud vähemalt 180-päevane hõive ja kellele on lõpetatud töötutoetuse maksmine enne käesoleva seaduse § 30 lõigetes 1–3 nimetatud ajavahemiku möödumist või töötuskindlustushüvitise maksmine enne 270-päevase ajavahemiku möödumist, on õigus saada töötutoetust, kui ta:
1) on jäänud 12 kuu jooksul töötutoetuse määramise päevast arvates uuesti töötuks;
2) vastab muudele käesolevas seaduses sätestatud töötutoetuse saamise tingimustele.

(14) Töötutoetust ei maksta käesoleva paragrahvi lõikes 13 ja käesoleva seaduse § 27 lõikes 3 nimetatud juhul kahe või enama töötuna arveloleku ajavahemiku jooksul kokku rohkem kui käesoleva seaduse § 30 lõigetes 1–3 sätestatud päevade eest.”.

§ 2.  Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduse § 52 täiendatakse lõigetega 18 ja 19 järgmises sõnastuses:

„(18) Kui tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 43 lõikes 12 nimetatud isikule lõpetati töötuskindlustushüvitise maksmine enne töötuskindlustushüvitise määramise otsuses märgitud hüvitise perioodi lõppemist, on tal õigus töötuskindlustushüvitisele, kui ta:
1) on käesoleva seaduse § 7 lõikes 3 sätestatud töötuskindlustushüvitisele õiguse andnud kindlustusstaaži nulliks lugemise päevast arvates 12 kuu jooksul uuesti töötuna arvele võetud;
2) vastab muudele käesolevas seaduses sätestatud töötuskindlustushüvitise saamise tingimustele, välja arvatud käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud kindlustusstaaži nõue.

(19) Käesoleva paragrahvi lõikes 18 ja käesoleva seaduse § 8 lõikes 2 nimetatud juhul ei ületa töötuskindlustushüvitise maksmine kahe või enama töötuna arveloleku ajavahemiku jooksul kokku käesoleva seaduse § 8 lõike 1 punktides 1–3 sätestatud päevade arvu.”.

§ 3.  Riiklike peretoetuste seaduse muutmine

Riiklike peretoetuste seaduse § 24 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui 16-aastane või vanem laps lõpetab gümnaasiumi või kutseõppe tasemeõppe, lõpetatakse peretoetuste maksmine lõpetamisele järgnevast kuust.”.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json