Teksti suurus:

Õiguskantsleri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.12.2014 otsus nr 550

Õiguskantsleri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.12.2014

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Õiguskantsler teostab järelevalvet põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle täidesaatva riigivõimu asutuste poolt varjatult isikuandmete ja nendega seonduva teabe kogumise, töötlemise, kasutamise ja järelevalve korraldamisel.”;

2) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Õiguskantsleril ei ole juurdepääsu salastatud välisteabele või riigisaladusele, mis puudutab:
1) salajasele koostööle kaasatud isikut;
2) julgeolekuasutuse tegevuse salajasel või täiesti salajasel tasemel salastatud meetodeid;
3) julgeolekuasutuse poolt teabe kogumist julgeolekuasutuste seaduse §-s 25 või 26 sätestatud viisil, kui see ei ole veel lõppenud;
4) julgeolekuasutuste rahvusvahelisi ühisoperatsioone või välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni poolt edastatud teavet, kui teabe edastaja ei ole juurdepääsuks nõusolekut andnud.”;

3) paragrahvi 34 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õiguskantsler alustab menetlust isiku avalduse alusel või omal algatusel.”;

4) paragrahvi 372 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Õiguskantsleri asetäitjal-nõunikul ei ole juurdepääsu salastatud välisteabele või riigisaladusele, mis puudutab:
1) salajasele koostööle kaasatud isikut;
2) julgeolekuasutuse tegevuse salajasel või täiesti salajasel tasemel salastatud meetodeid;
3) julgeolekuasutuse poolt teabe kogumist julgeolekuasutuste seaduse §-s 25 või 26 sätestatud viisil, kui see ei ole veel lõppenud;
4) julgeolekuasutuste rahvusvahelisi ühisoperatsioone või välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni poolt edastatud teavet, kui teabe edastaja ei ole juurdepääsuks nõusolekut andnud.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json