Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2015, 4

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Vastu võetud 17.12.2015 nr 57

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Koodidega 3061, 3062, 3050, 3069 ja 3083 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise kuupäevaks on käesoleva määruse §-s 8 sätestatud töö hindamise tulemuste kinnitamise päev, sealhulgas ka tulemuste muutmise korral.“;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haigekassa tasub perearstile kindlustatud isikule osutatud teenuse eest tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud pearaha, baasraha ja lisatasu (v.a lisatasu koodidega 3050, 3061, 3062, 3067, 3068, 3069 ja 3083 tähistatud teenuste eest) piirhinna alusel ettemaksuna igal kuul.“;

3) paragrahvi 4 lõike 11 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Haigekassa tasub perearstile lisatasu koodidega 3050, 3061, 3062, 3069 ja 3083 tähistatud teenuste eest üks kord kalendriaastas tasumisele eelneva(te) kalendriaasta(te) tegevustega saavutatud tulemuste alusel.“;

4) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelis „Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud“ tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

Füsioteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7051

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

Füsioteraapia basseinis individuaalne (kestus 30 min)

7056

Füsioteraapia basseinis grupis (kestus 30 min)

7057

5) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelisse „Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud“ lisatakse pärast rida nimetusega „Elektroneuromüograafia“ uus tervisehoiuteenus järgmises sõnastuses:

Elektroneurograafia

6268

6) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Haigekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 13 kehtestatud määrale perearsti poolt patsiendi suunamisel uroloogile, endokrinoloogile, pulmonoloogile, otorinolarüngoloogile, reumatoloogile, pediaatrile, hematoloogile, neuroloogile, kardioloogile, gastroenteroloogile, ortopeedile, onkoloogile või allergoloog-immunoloogile tervise infosüsteemi vahendusel e-saatekirjaga e-konsultatsiooni või e-vastuvõtu eest tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimustel, kui e-saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad käesoleva määruse lisades 19–23, 27–29 ja 31–35 sätestatud andmeid.“;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Haigekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 13 kehtestatud määrale patsiendile jämesoolevähi sõeluuringu raames tehtud väljaheite uuringu eest vastavalt tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinnale.“;

8) paragrahvi 6 lõikes 5 ja § 8 lõikes 11 asendatakse rida

„Põletushaige sidumine (ambulatoorne)

7133“

reaga järgmises sõnastuses:

„Plastikakirurgilise haige (sh põletushaige) sidumine (ambulatoorne)

7139“;

9) paragrahvi 6 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Haigekassa tasub täiendavalt perearsti pearaha arvel tasutavatele teenustele kuni 3% perearsti nimistule pearahadeks arvestatud summast aastas järgmiste uuringute ja protseduuride eest:

Uuringud ja protseduurid

Tervishoiuteenuse kood

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel

7607

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

7602

Psühhoteraapia seanss perele

7603

Kliinilise logopeedi konsultatsioon

7620

Logopeediline uuring

7621

Logopeediline teraapia (kestus 90 min)

7622

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

Füsioteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7051

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

Füsioteraapia basseinis individuaalne (kestus 30 min)

7056

Füsioteraapia basseinis grupis (kestus 30 min)

7057

10) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haigekassa tasub perearstile tervishoiuteenuste loetelus koodidega 3050, 3061, 3062, 3069 ja 3083 tähistatud teenuste eest käesolevas paragrahvis või tervishoiuteenuste loetelus sätestatud kriteeriumite alusel, hinnates tegevusi nimistusse kuuluvate kindlustatud isikutega jooksvale kalendriaastale eelneval kalendriaastal (edaspidi hinnatav kalendriaasta) või käesolevas paragrahvis sätestatud juhtudel kuni viiel eelneval kalendriaastal.“;

11) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Haigusi ennetava tulemusliku töö hindamise kriteeriumid on järgmised:

0–18-aastased isikud

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

0–2-aastaste laste vaktsineerimine vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel kehtestatud määrusega kinnitatud immuniseerimiskavale

9020

90%

90

9021

9022

9023

9024

9025

9026

9027

9028

9029

Laste läbivaatus ja väikelaste üldine tervisekontroll

1. elukuul

9031

90%

60

3. elukuul

9032

12. elukuul

9033

2 aasta vanuselt

9034

Kooliminevate laste läbivaatus (6-, 7- ja 8-aastastel)

9030

90%

10

Kokku

   

160“

12) paragrahvi 8 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 8 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö hindamise kriteeriumid on järgmised:

Diabeet II

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud diabeet II krooniliste haigete (sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 13 „Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine” kehtestatud rahvusvahelise haiguste klassifikaatori (edaspidi RHK-10) jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) loetelu kinnitatud

 

Jah

0

Diabeet II haigetel määratud glükohemoglobiin

66118 või 9118

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

104

Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis

66102 või 9102

Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool

66104 või 9104

Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks kord kolme aasta jooksul

66105 või 9105

Diabeet II mikroalbuminuuria-negatiivsetel haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria)

66117 või 9117

Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

Ravikindlustuse andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale diabeet II haigele (RHK-10 jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti metformiinile (k.a kombinatsioonis) (diabeet ravimid 1)

 

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

0

 

Hüpertooniatõbi

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud hüpertooniatõvehaigete (RHK-10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega ja haiguse raskusastmetega) loetelu kinnitatud

 

Jah

0

Ravikindlustuse andmekogu andmetel hinnataval kalendriaastal hüpertooniatõvehaigetele (RHK-10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega) väljakirjutatud toimeainepõhiste retseptide osakaal kõigist nimetatud diagnoosidega väljakirjutatud retseptidest (hüpertoonia ravimid 1)

 

90%

24

Ravikindlustuse andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale  mõõduka, kõrge ja ülikõrge lisariskiga  hüpertooniatõvehaigele (RHK-10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti angiotensiin konverteeriva ensüümi inhibiitorite, kaltsiumkanalite blokaatorite, beeta-blokaatorite või angiotensiin (II) antagonisti ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (hüpertoonia ravimid 2)

 

83%

24

I (madal risk)

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c) üks kord kolme aasta jooksul

66101, 9101, 66118 või 9118

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

56

Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul

66104 või 9104

Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

II (mõõdukas lisarisk)

Alla 80-aastastel määratud üldkolesterool

66104 või 9104

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

120

Alla 80-aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid

66105 või 9105

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 9101, 66118 või 9118

Kreatiniin

66102 või 9102

Mikroalbuminuuria-negatiivsetel haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria)

66117 või 9117

EKG üks kord kolme aasta jooksul

6320, 6322, 6323 või 9320

Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

III (kõrge või ülikõrge lisarisk)

Alla 80-aastastel määratud üldkolesterool

66104 või 9104

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

104

Alla 80-aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid

66105 või 9105

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 9101, 66118 või 9118

Mikroalbuminuuria-negatiivsetel haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria)

66117 või 9117

Kreatiniin

66102 või 9102

Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

 

Müokardiinfarkt

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud müokardiinfarktihaigete (RHK-10 jaotistes I21, I22 ja I23 nimetatud diagnoosidega ja I25.2 diagnoosiga) loetelu kinnitatud

 

Jah

0

Määratud üldkolesterool

66104 või 9104

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

32

Määratud glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 9101, 66118 või 9118

Määratud kolesterooli fraktsioonid

66105 või 9105

Ravikindlustuse andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale   müokardiinfarkti läbipõdenule (RKH-10 jaotistes I21, I22, I23, I25.2 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti beeta-blokaatorite ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (infarkt ravimid 1)

 

Keskmine hõlmatus**+ 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

 

0

Ravikindlustuse andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale müokardiinfarkti läbipõdenule (RKH-10 jaotistes I21, I22, I23, I25.2 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti statiinide ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (infarkt ravimid 2)

 

Keskmine hõlmatus**+ 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

 

0

 

Hüpotüreoos

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud hüpotüreoosihaigete (RHK-10 jaotistes E01, E02 ja E03 nimetatud diagnoosidega ja E89.0 diagnoosiga, v.a kinnitamata diagnoosiga isikud) loetelu kinnitatud

 

Jah

0

Määratud TSH

66706 või 9706

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

16

Kokku:

 

 

480


** Märkus: keskmine hõlmatus on hinnatavale kalendriaastale eelneval kalendriaastal koodidega 3061 ja 3069 tähistatud teenuste taotlemiseks lepingus kokku lepitud, haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud andmed kinnitanud perearstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmine protsent. Kui kriteeriumite kirjeldustes on hinnataval kalendriaastal võrreldes eelneva kalendriaastaga tehtud muudatusi, võetakse keskmise hõlmatuse arvestuse aluseks koodidega 3061 ja 3069 tähistatud teenuste taotlemiseks lepingus kokku lepitud, haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud andmed ning arvutatakse keskmine hõlmatus vastavalt hinnataval kalendriaastal kehtivate kriteeriumite kirjeldustele. Keskmised protsendid avaldatakse haigekassa veebilehel hiljemalt hinnatava kalendriaasta 1. juuliks.“;

14) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 141 ja 142 järgmises sõnastuses:

„(141) Koodiga 3050 tähistatud lisatasu maksmise aluseks on MTÜ Eesti Perearstide Selts poolt läbi viidud üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavate tervishoiuteenuse osutajate kvaliteedi hindamise tulemused.

(142) Kui üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavat tervishoiuteenuse osutajat on MTÜ Eesti Perearstide Selts poolt kvaliteedi hindamise tulemusel hinnatud A-tasemega hinnatava aasta 31. detsembri seisuga, makstakse koodiga 3050 tähistatud lisatasu juhul, kui vähemalt 60% perearstidest, kes tegutsevad tervishoiuteenuse osutaja kaudu on täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 12 või 13 sätestatud tingimused ja üksnes nende nimistute kohta, mille perearst on täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 12 või 13 sätestatud tingimused.“;

15) paragrahvi 8 lõige 15 sõnastatakse järgmiselt:

„(15) Haigekassa hindab perearsti poolt esitatud raviarvete ja käesolevas paragrahvis sätestatud juhul muude andmete alusel perearsti tegevust käesolevas paragrahvis või tervishoiuteenuste loetelus sätestatud korras ning kinnitab hindamise tulemused hinnatavale kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. juuliks.“;

16) paragrahvi 8 lõige 17 sõnastatakse järgmiselt:

„(17) Haigekassa avalikustab oma veebilehel hinnatavale kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. juuliks kõigi perearstide koodidega 3050, 3061, 3062, 3069 ja 3083 tähistatud tervishoiuteenuste punktisumma ja piirhinna koefitsiendid.“;

17) paragrahvi 28 lõike 4 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) arsti brutopalk on 13 eurot tunnis;

2) õe brutopalk on 6 eurot ja 60 senti tunnis;

3) hooldustöötaja brutopalk on 3 eurot ja 63 senti tunnis;“;

18) paragrahvi 41 lõike 2 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) arsti brutopalk on 10 eurot tunnis;

2) õe brutopalk on 5 eurot ja 50 senti tunnis;

3) abilise (nt registraator, raamatupidaja, koristaja jt) brutopalk on 3 eurot ja 30 senti tunnis.“;

19) paragrahvi 67 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) 2016. aasta I poolaastal hindab haigekassa perearsti tegevusi lisatasu tasumiseks haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest (koodid 3061 ja 3069) ning erialase lisapädevuse eest (kood 3062) käesoleva määruse § 8 kuni 31. detsembrini 2015. a kehtinud sõnastuses sätestatud tingimuste alusel ning kinnitab hindamise tulemused 1. juuliks 2016. a.“;

20) määruse lisad 3–12, 15 ja 16 asendataks vastavalt käesoleva määruse lisadega 1–12;

21) määrust täiendatakse lisaga 31 „E-saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel kardioloogi e-konsultatsioonile või e-vastuvõtule tervise infosüsteemi vahendusel (vastavalt Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Kardioloogide Seltsi 21. septembril 2015 sõlmitud kokkuleppele)“, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 13;

22) määrust täiendatakse lisaga 32 „E-saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel gastroenteroloogi e-konsultatsioonile või e-vastuvõtule tervise infosüsteemi vahendusel (vastavalt Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Gastroenteroloogide Seltsi 21. septembril 2015 sõlmitud kokkuleppele)“, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 14;

23) määrust täiendatakse lisaga 33 „E-saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel ortopeedi e-konsultatsioonile või e-vastuvõtule tervise infosüsteemi vahendusel“, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 15;

24) määrust täiendatakse lisaga 34 „E-saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel onkoloogi e-konsultatsioonile või e-vastuvõtule tervise infosüsteemi vahendusel (vastavalt Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Onkoloogide Seltsi 5. oktoobril 2015 sõlmitud kokkuleppele)“, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 16;

25) määrust täiendatakse lisaga 35 „E-saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel allergoloog-immunoloogi e-konsultatsioonile või e-vastuvõtule tervise infosüsteemi vahendusel (vastavalt Eesti Perearstide Seltsi ning Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Seltsi 5. oktoobril 2015 sõlmitud kokkuleppele)“, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 17.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Tööjõu kasutamise optimaalne maht ja teenuse osutamiseks vajalik tööjõu kasutamise keskmine maht

Lisa 2 Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmete amortisatsiooniperiood, selle kasutamise optimaalne maht ja kasutamise keskmine maht teenustes

Lisa 3 Ruumide kulum, kommunaalkulu ja muud kulud ruutmeetri kohta ja ruumis paiknevate seadmete ja inventari kulu aastas

Lisa 4 Ruumis paiknevate muude ressursside loetelu

Lisa 5 Tööjõu kasutamise optimaalne maht ja teenuse osutamiseks vajalik tööjõu kasutamise keskmine maht

Lisa 6 Korduvkasutusega meditsiiniseadmete kasutamise optimaalne maht ja nende kasutamise keskmine maht teenustes

Lisa 7 Ühekordsete meditsiiniseadmete ja ravimite kasutusvajadus teenustes

Lisa 8 Tugiteenuste ühikumaksumus

Lisa 9 Tugiteenuste kasutamise keskmine maht teenustes

Lisa 10 Tervishoiuteenuse osutaja kulud ressursside kaupa

Lisa 11 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaalud teenuses

Lisa 12 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 13 E-saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel kardioloogi e-konsultatsioonile või e-vastuvõtule tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 14 E-saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel gastroenteroloogi e-konsultatsioonile või e-vastuvõtule tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 15 E-saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel ortopeedi e-konsultatsioonile või e-vastuvõtule tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 16 E-saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel onkoloogi e-konsultatsioonile või e-vastuvõtule tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 17 E-saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel allergoloog-immunoloogi e-konsultatsioonile või e-vastuvõtule tervise infosüsteemi vahendusel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json