Teksti suurus:

Ohtlike kemikaalide arvestuse kord

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2015, 7

Ohtlike kemikaalide arvestuse kord

Vastu võetud 17.12.2015 nr 60

Määrus kehtestatakse kemikaaliseaduse § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse majandus- või kutsetegevuse raames ohtlikke kemikaale käitlevale isikule kemikaaliseaduse § 3 lõike 2 kohaste ohtlike kemikaalide arvestuse kord.

§ 2.   Arvestuse pidamine

  (1) Ohtlike kemikaalide käitlemiskohas (edaspidi arvestusüksus) peetakse arvestust käideldavate ohtlike kemikaalide kohta kogu käitlemise jooksul, kui kemikaali hoitakse arvestusüksuses väljaspool veovahendit üle 24 tunni.

  (2) Igas arvestusüksuses määratakse ohtlike kemikaalide arvestuse pidamise eest vastutav isik.

  (3) Kemikaalide arvestuse pidamine peab olema korraldatud nii, et vajaduse korral on võimalik saada teavet arvestusüksuses olevate ohtlike kemikaalide kohta.

§ 3.   Arvestuse andmed

  Ohtlike kemikaalide arvestuse pidamisel näidatakse vähemalt:
  1) ohtliku aine nimetus ja CASi või EÜ ehk EC number ja REACH-määruse kohaselt registreeritud aine registreerimisnumber;
  2) ohtliku segu nimetus või kaubanimi ja ohtlike koostisainete loetelu koos segu ohutuskaardi 3. jaos esitatud ainete identifitseerimisandmetega;
  3) ohtliku kemikaali vastuvõtmise aeg ja saadud kogus;
  4) ohtliku kemikaali käitlusse andmise aeg ja kogus;
  5) ohtliku kemikaali jäätmetena jäätmekäitlusse üleandmise aeg ja kogus.

§ 4.   Aruandlus

  (1) Arvestamisele kuuluvate ohtlike kemikaalide kohta koostatakse arvestusüksuses ohtlike kemikaalide käitlemise iga-aastane aruanne.

  (2) Aruandes peavad olema ohtliku kemikaali kohta esitatud järgmised andmed:
  1) ohtliku kemikaali identifitseerimisandmed käesoleva määruse § 3 punktide 1 ja 2 kohaselt;
  2) laoseis arvestusperioodi alguses ja lõpus;
  3) jäätmekäitlusse antud kogus.

  (3) Iga kalendriaasta 1. veebruarist peab ohtlike kemikaalide eelmise aasta aruanne olema kättesaadav järelevalveametnikele nende nõudmisel.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json