Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2015, 20

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 17.12.2015 nr 64

Määrus kehtestatakse raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse § 17 lõike 1 ning ravikindlustuse seaduse § 13 lõike 6 punkti 1 ja § 52 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruse nr 101 „Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis” muutmine

Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruses nr 101 „Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 5 lõike 2 punktides 1, 2, 4 ja 5” tekstiosaga „§ 5 lõike 2 punktides 1 ja 2”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktides 4 ja 5 nimetatud isikute kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks ja peatumise lõppemiseks esitab haigekassale andmed Maksu- ja Tolliamet.”;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 31 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lõikes 3” tekstiosaga „lõikes 4”;

2) paragrahvi 5 lõikest 8 jäetakse välja sõnad „või püsiva töövõimetuse”;

3) paragrahvi 5 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 10 lõike 2 punktid 12 ja 14–16 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 10 lõike 2 punktist 13 jäetakse välja tekstiosa „, 5. määratud püsiv töövõimetus”;

6) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 3.  Sotsiaalministri 2. juuni 1999. a määruse nr 43 „Raseduskatkestusandmekogu asutamine” muutmine

Sotsiaalministri 2. juuni 1999. a määruses nr 43 „Raseduskatkestusandmekogu asutamine” tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse § 17 lõike 1 alusel.”;

2) määruse alusel kinnitatud raseduskatkestusandmekogu registreerimiskaardi täitmise juhendi punkti 7 lause „Töövõimetu on invaliidsuspensioni saav isik.” sõnastatakse järgmiselt:

„Töövõimetu on töövõimetuspensioni saav isik ja töövõimetoetust saav osalise või puuduva töövõimega isik.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

  (2) Määruse § 1 punkt 3, § 2 punktid 2–6 ja § 3 punkt 2 jõustuvad 1. juulil 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Töövõimetusleht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json