Teksti suurus:

Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2015, 27

Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord

Vastu võetud 07.12.2012 nr 51
RT I, 13.12.2012, 4
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2013RT I, 17.12.2013, 301.01.2014
11.12.2014RT I, 16.12.2014, 501.01.2015
17.12.2015RT I, 22.12.2015, 1025.12.2015, osaliselt 01.01.2016

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 56 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete esitamine ja avaldamine

  (1) Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruandeid (edaspidi aruanne) koostavad ja esitavad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 47 nimetatud isikud.
[RT I, 16.12.2014, 5 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Tervise Arengu Instituut määrab aruandeesitajad aruannete kaupa, tagab aruannete esitamise, kogub ja kontrollib aruandeid ning avaldab koondandmed.

  (3) Tervise Arengu Instituut võib anda määrusega talle pandud ülesannete täitmise halduslepinguga üle kohaliku omavalitsuse üksusele. Halduslepingus määratakse kindlaks haldusülesande täitmise kord ja tähtajad.

§ 2.   Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse statistika kogumise keskkond

  (1) Tervishoiustatistikat ja tervishoiualase majandustegevuse statistikat kogutakse ning aruanded esitatakse veebipõhiselt A-veebi kaudu.

  (2) A-veeb on tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse statistika kogumise keskkond, mis on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi veebilehel.

  (3) A-veeb tehakse aruandekohustuslastele andmete esitamiseks kättesaadavaks kaks nädalat enne aruandeperioodi lõppu.

§ 3.   Andmete koosseis, aruannete koostamine ja esitamine tervishoiuteenuseid osutava juriidilise isiku poolt

  (1) Tervishoiuteenuseid osutav juriidiline isik koostab ja esitab oma tegevusest lähtuvalt kontrollitud aruanded vastavalt määruse lisades kehtestatud andmete koosseisule.

  (2) Määruse lisa 1 „Tervishoiuasutus” järgi koostavad ja esitavad aruande kõik tervishoiuteenuse osutajad, välja arvatud kiirabi ja hambaraviteenuse osutajad.

  (3) Määruse lisa 2 „Haigla” järgi koostavad ja esitavad aruande kõik statsionaarse tervishoiuteenuse osutajad.

  (4) Määruse lisa 3 „Rasedate ja vastsündinute haigestumine” järgi koostavad ja esitavad aruande sünnitusabi osutajad. Günekoloogid ja üldarstiabi osutajad, kes jälgivad rasedat, koostavad ja esitavad aruande esimese osa.

  (5) Määruse lisa 4 „Imikute rinnapiimaga toitmine” järgi koostavad ja esitavad aruande üldarstiabi osutajad.

  (6) Määruse lisa 5 „Psüühika- ja käitumishäired” järgi koostavad ja esitavad aruande tervishoiuteenuse osutajad, kelle juures töötab psühhiaater.

  (7) Määruse lisa 6 „Hambaarsti aruanne” järgi koostavad ja esitavad aruande kõik hambaraviteenuse osutajad.

  (8) Määruse lisa 7 „Päevaravi” järgi koostavad ja esitavad aruande päevaravi või päevakirurgiateenuse osutajad.

  (9) Määruse lisa 8 „Verekeskus” järgi koostavad ja esitavad aruande verekeskused.

  (10) Määruse lisa 9 „Tervishoiuteenuse osutaja üldandmed” järgi koostavad ja esitavad aruande kõik tervishoiuteenuse osutajad.

  (11) Määruse lõigetes 2–10 nimetatud aruanded esitatakse kalendriaasta kohta hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks.

  (12) Määruse lisa 10 „Tervishoiutöötajad” järgi koostavad aruande kõik tervishoiuteenuse osutajad igal aastal novembrikuu kohta ja esitavad selle hiljemalt järgneva kalendriaasta 1. veebruariks.
[RT I, 22.12.2015, 10 - jõust. 25.12.2015]

  (13) Määruse lisa 11 „Ravivoodid ja hospitaliseerimine” järgi koostavad aruande kõik statsionaarse tervishoiuteenuse osutajad iga kalendrikuu kohta ja esitavad selle hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 15. kuupäevaks.

  (14) Määruse lisa 12 „Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid” järgi koostavad aruande kõik ambulatoorse arstiabi osutajad iga kvartali kohta ja esitavad selle hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks.

  (15) Määruse lisa 13 „Tervishoiualane majandustegevus” järgi koostavad aruande kõik tervishoiuteenuse osutajad enda ja oma allüksuste majandustegevusest lähtuvalt aasta kohta ja esitavad selle hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. juuliks.

  (16) Määruse lisa 14 „Tervishoiutöötajate tunnipalk” järgi koostavad aruande kõik tervishoiuteenuse osutajad enda ja oma allüksuste tegevusest lähtuvalt töölepingu alusel töötavate tervishoiutöötajate lõikes igal aastal märtsikuu kohta ja esitavad selle hiljemalt sama aasta 15. aprilliks.

  (17) [Kehtetu - RT I, 17.12.2013, 3 - jõust. 01.01.2014]

  (18) Määruse lisa 16 „Geriaatriline hindamine” järgi koostavad aruande kõik geriaatrilise hindamise teenust osutanud isikud kalendriaasta kohta ja esitavad selle hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Kõik tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruandlusega seonduvad õigused ja kohustused, mis aruandeesitajatel olid kuni 2012. aasta 31. detsembrini maavanema ees, on neil alates 2013. aasta 1. jaanuarist Tervise Arengu Instituudi ees.

  (2) 2012. aasta kohta käivad aruanded koostatakse ja esitatakse vastavalt sotsiaalministri 20. detsembri 2007. a määrusele nr 92 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord”.

  (3) Käesolevas määruses sätestatud üldarstiabi osutaja kohustusi täidab kuni tervishoiuteenuse korraldamise seaduse § 665 lõikes 3 sätestatud üldarstiabi tegevusloa taotlemise perioodi lõppemiseni 2013. aasta 31. detsembril perearst.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Lisa 1 Tervishoiuasutus
[RT I, 22.12.2015, 10 - jõust. 01.01.2016]

Lisa 2 Haigla
[RT I, 22.12.2015, 10 - jõust. 01.01.2016]

Lisa 3 Rasedate ja vastsündinute haigestumine
[RT I, 16.12.2014, 5 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 4 Imikute rinnapiimaga toitmine

Lisa 5 Psüühika- ja käitumishäired
[RT I, 17.12.2013, 3 - jõust. 01.01.2014]

Lisa 6 Hambaarsti aruanne

Lisa 7 Päevaravi
[RT I, 22.12.2015, 10 - jõust. 01.01.2016]

Lisa 8 Verekeskus
[RT I, 17.12.2013, 3 - jõust. 01.01.2014]

Lisa 9 Tervishoiuteenuse osutaja üldandmed

Lisa 10 Tervishoiutöötajad
[RT I, 22.12.2015, 10 - jõust. 25.12.2015]

Lisa 11 Ravivoodid ja hospitaliseerimine

Lisa 12 Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid
[RT I, 16.12.2014, 5 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 13 Tervishoiualane majandustegevus

Lisa 14 Tervishoiutöötajate tunnipalk

Lisa 15
[Kehtetu - RT I, 17.12.2013, 3 - jõust. 01.01.2014]

Lisa 16 Geriaatriline hindamine
[RT I, 17.12.2013, 3 - jõust. 01.01.2014]

/otsingu_soovitused.json