Teksti suurus:

Siseministri 12. aprilli 2013. aasta määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2015, 30

Siseministri 12. aprilli 2013. aasta määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 18.12.2015 nr 85

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 61 lõike 3 ja § 39 lõike 2 alusel.

§ 1.  Siseministri 12. aprilli 2013. aasta määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Siseministri 12. aprilli 2013. aasta määruses nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

„(42) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud politseihariduse nõuet ning §-des 4 ja 5 sätestatut ei kohaldata Politsei- ja Piirivalveametis väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kapteni ametikohal teenistuses olevale ametnikule, sealhulgas politseiametnikule, kes lõpetas mereõppeasutuse või asus õppima mereõppeasutuses enne 1. juulit 2005. aastal ning kellel on vastava laeva juhtimiseks vajalik kvalifikatsioon.”;

2) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kehalise ettevalmistuse nõuetele vastavuse hindamiseks mõõdetakse politseiametniku järgmisi füüsilisi võimeid:
1) üldine vastupidavus – 3000 meetri jooks;
2) käelihaste jõuharjutus – toenglamangus kätekõverdamine;
3) kõhulihaste jõuharjutus – istesse tõus.

(2) Üldise vastupidavuse mõõtmisel võib 3000 meetri jooksu asendada 500 meetri ujumise, 6000 meetri sõudmisega ergomeetril või 6000 meetri käimisega.

(3) Üldise vastupidamise mõõtmisel loetakse 3000 meetri jooks sooritatuks, kui politseiametnik on kalendriaastas läbinud spordivõistlusel või rahvaspordiüritusel vähemalt 10-kilomeetrise distantsi jooksus, käimises, jalgrattasõidus, triatlonis, orienteerumises, murdmaasuusatamises, kiiruisutamises, rulluisutamises, rännakmarsis, aerutamises või sõudmises. Tulemuse arvestamise aluseks on ametlik võistlusprotokoll.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kehalised katsed loetakse sooritatuks, kui politseiametnik on osalenud kalendriaastas vähemalt neljal Eesti Politsei Spordiliidu spordikalendri meistrivõistlusel, sellest vähemalt kahel individuaalalal.

(5) Naispolitseiametnik peab kehalised katsed sooritama vähemalt järgmiste tulemustega:

Kehalise katse nimetus
Kuni 29-aastased
30–39-aastased
40–49-aastased
Üle 50-aastased
3000 meetri jooks
22 minutit
23 minutit 10 sekundit
24 minutit 40 sekundit
26 minutit 30 sekundit
Toenglamangus kätekõverdamine
8
6
4
2
Istesse tõus
25
20
16
12
500 meetri ujumine
14 minutit
14 minutit 30 sekundit
15 minutit
15 minutit 30 sekundit
6000 meetri sõudmine ergomeetril
29 minutit
31 minutit
32 minutit
33 minutit
6000 meetri käimine
58 minutit
59 minutit
60 minutit
61 minutit

(6) Meespolitseiametnik peab kehalised katsed sooritama vähemalt järgmiste tulemustega:

Kehalise katse nimetus
Kuni 29-aastased
30–39-aastased
40–49-aastased
Üle 50-aastased
3000 meetri jooks
17 minutit 10 sekundit
19 minutit 50 sekundit
22 minutit 10 sekundit
24 minutit 30 sekundit
Toenglamangus kätekõverdamine
20
16
12
8
Istesse tõus
30
24
20
16
500 meetri ujumine
12 minutit
13 minutit
14 minutit
15 minutit
6000 meetri sõudmine ergomeetril
27 minutit
29 minutit
30 minutit
31 minutit
6000 meetri käimine
54 minutit
56 minutit
58 minutit
60 minutit

(7) Politseiametniku eriettevalmistuse nõuetele vastavuse hindamiseks kontrollitakse politsei turvataktika ja vahetu sunni kasutamise oskust.

(8) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, Kaitsepolitseiameti peadirektor või Sisekaitseakadeemias politseiametnikke ettevalmistava struktuuriüksuse juht võib lähtuvalt politseiametniku ametikohast ja ametijuhendist tulenevatest ülesannetest kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud eriettevalmistuse nõuete osas erisusi.”;

3) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kõrghariduse nõuet ei kohaldata politsei ja piirivalve seaduse §-s 50 sätestatud struktuuriüksuse juhi või struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku suhtes, kes on 31. märtsil 2016. aastal teenistuses Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse teenistusliku üksuse vanema ametikohal ning kelle ametikoht muutub 1. aprillil 2016. aastal Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohaks ja kes jätkab teenistust sellel struktuuriüksuse juhi ametikohal.”;

4) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva määruse jõustumise ajal teenistuses olevale üle 45-aastasele naispolitseiametnikule ja üle 49-aastasele meespolitseiametnikule kohaldatakse määruse §-s 6 sätestatud kehalise ettevalmistuse nõudeid alates 1. jaanuarist 2017. aastal.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Käesoleva määruse § 1 punktid 2 ja 4 jõustuvad 1. jaanuaril 2016. aastal.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punktid 1 ja 3 jõustuvad 1. aprillil 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json