Teksti suurus:

Viisa andmise menetluses ja viibimisaja pikendamise menetluses daktüloskopeerimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2015, 49

Viisa andmise menetluses ja viibimisaja pikendamise menetluses daktüloskopeerimise kord

Vastu võetud 18.12.2015 nr 84

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 1 punktide 5–7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse viisa andmist (edaspidi viisataotleja) või viisavaba viibimisaja pikendamist taotleva välismaalase (edaspidi koos taotleja) daktüloskopeerimise kord ja loetelu isikutest või isikute kategooriatest, keda pikaajalise viisa menetluses ei daktüloskopeerita, ning vanuse alampiir, millest nooremat isikut pikaajalise viisa menetluses ei daktüloskopeerita.

§ 2.   Daktüloskopeerimisele ja sõrmejäljekujutisele esitatavad nõuded

  Daktüloskopeerimisel arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT L 243, 15.09.2009, lk 1–58) (edaspidi viisaeeskiri), artiklis 13 daktüloskopeerimisele ja sõrmejäljekujutisele sätestatud nõudeid.

§ 3.   Daktüloskopeerimine

  (1) Viisataotleja daktüloskopeeritakse viisataotluse esitamisel Eesti Vabariigi välisesinduses või viisa taotlemisel piiripunktis, kui teda ei ole varem viisa andmise taotlemisel daktüloskopeeritud või viimasest daktüloskopeerimisest on möödas rohkem kui 59 kuud.

  (2) Viisavaba viibimisaja pikendamise taotleja daktüloskopeeritakse viibimisaja pikendamise taotluse esitamisel Politsei- ja Piirivalveametile, kui teda ei ole varem viisa andmise või viisavaba viibimisaja pikendamise taotlemisel daktüloskopeeritud või viimasest daktüloskopeerimisest on möödas rohkem kui 59 kuud.

  (3) Kui taotleja on varem viisa andmise või viisavaba viibimisaja pikendamise taotlemisel daktüloskopeeritud ja tema viimasest daktüloskopeerimisest ei ole möödas rohkem kui 59 kuud, seotakse varasema taotluse sõrmejäljed uue taotlusega.

  (4) Enne daktüloskopeerimist tutvustab ametnik taotlejale daktüloskopeerimise eesmärki ning teavitab taotlejat daktüloskopeerimise õiguslikust alusest.

  (5) Alla 15-aastane alaealine taotleja daktüloskopeeritakse tema seadusliku või volitatud esindaja juuresolekul.

  (6) Taotlejalt võetakse elektrooniliselt kõikide olemasolevate sõrmede jäljed.

  (7) Kui kümmet sõrmejälge ei ole võimalik võtta, võetakse nii mitme sõrme jäljed kui võimalik. Kui daktüloskopeerimine on võimatu ajutiselt, daktüloskopeeritakse taotleja järgmise taotluse esitamisel. Puuduvate sõrmejälgede kohta tehakse viisaregistrisse märge.

  (8) Kui daktüloskopeerimisel saadud sõrmejäljekujutis ei vasta sõrmejäljekujutisele esitatud nõuetele, korratakse daktüloskopeerimist.

§ 4.   Daktüloskopeerimisest vabastatud isikud

  (1) Lennujaama transiidiviisa ja lühiajalise viisa taotlemisel ning lühiajalise viisa viibimisaja pikendamise taotlemisel on daktüloskopeerimisest vabastatud viisaeeskirja artiklis 13 loetletud isikud.

  (2) Pikaajalise viisa taotlemisel ning pikaajalise viisa viibimisaja pikendamise ja viisavaba viibimisaja pikendamise taotlemisel on daktüloskopeerimisest vabastatud:
  1) alla 12-aastased taotlejad;
  2) taotlejad, keda on füüsiliselt võimatu daktüloskopeerida;
  3) riigipead ja valitsusjuhid ning valitsuse liikmed ja nendega koos reisivad abikaasad ja nende ametliku delegatsiooni liikmed, kui nad on saanud ametliku küllakutse Eesti Vabariigi valitsuselt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt;
  4) monarhid ja kuningliku perekonna teised kõrged liikmed, kui nad on saanud ametliku küllakutse Eesti Vabariigi valitsuselt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt;
  5) Eestisse akrediteeritavad välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse töötajad ning nende perekonnaliikmed.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 5 nimetatud isikud on daktüloskopeerimisest vabastatud juhul, kui neid Eestisse lähetanud riik ei daktüloskopeeri Eesti diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse töötajaid ning nende perekonnaliikmeid.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json