Teksti suurus:

Mobilisatsiooniregistri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2022
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2015, 53

Mobilisatsiooniregistri põhimäärus

Vastu võetud 18.12.2015 nr 143

Määrus kehtestatakse riigikaitseseaduse § 25 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Registri eesmärk

  Mobilisatsiooniregistri (edaspidi register) eesmärk on pidada arvestust sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohtade (edaspidi sõjaaja ametikoht) täitmise ja riigi sõjaliseks kaitseks kasutatavate materiaalsete vahendite üle.

§ 2.  Registri volitatud töötleja

  Registri volitatud töötleja on Kaitsevägi.

§ 3.  Registriandmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on informatiivne tähendus.

§ 4.  Registri pidamine ja ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

  (2) Register koosneb:
  1) andmetest sõjaaja üksuste, sõjaaja ametikohtade ja nimetatud isikkoosseisu ning mobilisatsiooni korraldamiseks vajalike materiaalsete vahendite kohta (edaspidi digitaalne register);
  2) menetlusprotsesside andmetest (edaspidi digitaalne kanderaamat);
  3) digitaalsest arhiivist.

2. peatükk Registriandmete koosseis 

§ 5.  Digitaalsesse registrisse kantavad andmed

  (1) Andmed sõjaaja üksuse kohta on:
  1) üksuse nimetus;
  2) üksuse koosseisuline kuuluvus;
  3) üksuse kood;
  4) üksuse tüüp;
  5) üksuse tase;
  6) üksuse valmidusaste;
  7) üksuse staatus sõjaaja struktuuris;
  8) üksuse moodustamise alguse ja lõpu kuupäev;
  9) üksuse varustusaste;
  10) üksuse kiirusklass;
  11) üksuse formeerija;
  12) üksuse formeerimiskoht;
  13) üksuse kogunemiskoht;
  14) teave üksuse loomise, muutmise ja lõpetamise kohta;
  15) üksuse väljaõpe.

  (2) Andmed sõjaaja ametikoha kohta on:
  1) sõjaaja ametikoha nimetus;
  2) sõjaaja ametikoha kuuluvus;
  3) sõjaaja ametikoha tüüp;
  4) samalaadsete sõjaaja ametikohtade arv;
  5) sõjaaja ametikohale nimetava isiku ametikoht;
  6) teave sõjaaja ametikoha loomise, muutmise ja lõpetamise kohta;
  7) sõjaaja ametikoha moodustamise alguse ja lõpu kuupäev;
  8) sõjaaja ametikoha klassifikaator;
  9) sõjaaja ametikohale kehtestatud tervisenõuded;
  10) sõjaaja ametikohal nõutav auaste;
  11) sõjaaja ametikohal nõutav riigisaladusele juurdepääsu loa vajadus ja tase.

  (3) Sõjaaja ametikohale nimetatava isiku, välja arvatud kutsealuse ja isiku, kes ei vasta sõjaaja ametikoha nõuetele, andmed on isiku:
  1) ees- ja perekonnanimi või -nimed;
  2) isikukood;
  3) rahvastikuregistrijärgne elukoht;
  4) kontakttelefon ja e-postiaadress ning kontaktaadress, kui see erineb rahvastikuregistrisse kantud aadressist;
  5) omandatud või omandatav haridustase;
  6) õppekava nimetus;
  7) sõjaväelise väljaõppe tase;
  8) mootorsõiduki juhtimisõigus;
  9) töö- või ametikoht;
  10) veregrupp ja reesusfaktor;
  11) vastavus tervisenõuetele;
  12) antropomeetrilised andmed;
  13) omandatud sõjaväelise eriala arvestuskategooria;
  14) sõjaväelise eriala arvestuse kood;
  15) sõjaväeline auaste, selle andmise kuupäev ja käskkirja number;
  16) isikuplaadi väljastamise kuupäev;
  17) rahuaja ametikoht, ametikohale nimetamise otsuse number ja kuupäev;
  18) sõjaaja ametikoht, ametikohale nimetamise otsuse number ja kuupäev;
  19) mobilisatsioonist ja lisaõppekogunemisel osalemise kohustusest vabastamise alus;
  20) riigisaladusele juurdepääsu loa andmed;
  21) Eestist lahkumise piirang.

  (4) Sõjaaja üksuse ja selle ametikohtade materiaalsete vahendite andmed on:
  1) materiaalse vahendi nimetus;
  2) materiaalse vahendi koodid;
  3) materiaalse vahendi varustusklass;
  4) materiaalse vahendi seotus sõjaaja üksuse või ametikohaga;
  5) materiaalse vahendi liik;
  6) materiaalse vahendi kirjeldus;
  7) materiaalse vahendi mõõtühik;
  8) materiaalse vahendi kogus;
  9) materiaalse vahendi seisukord;
  10) materiaalse vahendi asukoha või kogumiskoha andmed;
  11) materiaalse vahendi omaniku ja valdaja ees- ja perekonnanimi või nimetus ning kontaktandmed;
  12) materiaalse vahendi registrisse kandmise alus;
  13) materiaalse vahendi komplekti kood ja tüüp.

§ 6.  Digitaalne kanderaamat

  Digitaalsesse kanderaamatusse kantakse:
  1) paragrahvi 10 lõikes 3 sätestatud andmed;
  2) paragrahvi 16 lõikes 7 nimetatud väljavõtte väljastamise eesmärk, viis ja väljavõttesse kantud andmete loetelu;
  3) paragrahvi 17 lõikes 1 sätestatud andmed.

§ 7.  Digitaalne arhiiv

  Digitaalsesse arhiivi kantakse digitaalsest registrist kustutatud andmed.

3. peatükk Andmete esitamine registrisse, registritoimingud ja arhiveerimine 

§ 8.  Andmete esitaja

  Registrisse esitab andmeid Kaitsevägi.

§ 9.  Andmevahetus

  (1) Register vahetab andmeid järgmiste andmekogudega:
  1) kaitseväekohustuslaste register;
  2) tsiviiltoetuse register.

  (2) Andmevahetus andmekogudega toimub riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (X-tee) kaudu või muul elektroonilist andmevahetust võimaldaval viisil.

§ 10.  Registritoimingud

  (1) Registritoiminguteks on:
  1) andmete registrisse kandmine;
  2) andmete muutmine;
  3) andmete kustutamine.

  (2) Registritoiminguid teeb volitatud töötleja.

  (3) Registritoimingute kohta säilitatakse järgmised andmed:
  1) registritoimingu tegija ees- ja perekonnanimi;
  2) registritoimingu kuupäev ja kellaaeg;
  3) registritoimingu liik.

  (4) Lõikes 3 sätestatud teavet säilitatakse kolm aastat toimingu tegemisest arvates.

§ 11.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Registri volitatud töötleja kannab saadud andmed registrisse kümne tööpäeva jooksul andmete saamisest arvates.

  (2) Registrikande aluseks olevate andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

§ 12.  Registrikande alusdokumendid

  Registrisse andmete kandmise aluseks olevad dokumendid on:
  1) üksuse sõjaaja struktuuri kinnitamise otsus;
  2) üksuse või allüksuste koosseisutabel ja varustustabel;
  3) isiku sõjaaja ametikohale nimetamise ja sealt vabastamise otsus;
  4) sõjaaja üksustele või ametikohale määratud materiaalse vahendi kohta käiv dokumentatsioon.

§ 13.  Andmete muutmine

  Volitatud töötleja võib andmeid muuta:
  1) andmete parandamiseks;
  2) uute andmete registrisse kandmiseks;
  3) kande aluseks olevate andmete muutumisel;
  4) kande aluseks olevate andmete tähtaja möödumisel;
  5) muul õigusaktist tuleneval põhjusel.

§ 14.  Andmete parandamine

  (1) Registriandmetes vea tuvastamisel või veast teadasaamisel on volitatud töötleja kohustatud pärast andmete kontrollimist ja ebaõigete andmete tuvastamist vea parandama.

  (2) Volitatud töötlejal on õigus vea tuvastamiseks ja parandamiseks pöörduda andmete saamiseks andmete esitaja poole.

  (3) Paragrahvi 9 lõikes 1 nimetatud andmekogu põhiandmetes olevast veast teadasaamisel edastab volitatud töötleja veateate vastava andmekogu vastutavale või volitatud töötlejale.

  (4) Volitatud töötleja on kohustatud teavitama ebaõigete andmete saajaid ja teatama õiged andmed viie tööpäeva jooksul pärast andmete parandamist registris.

§ 15.  Andmete kustutamine

  (1) Kande aluseks olevate andmete muutmisel kantakse registrisse uued andmed ja varasemad andmed kustutatakse.

  (2) Kustutatud andmed kantakse digitaalsesse arhiivi.

  (3) Kustutatud andmeid säilitatakse kolm aastat nende digitaalsesse arhiivi kandmisest arvates, kui seadus ei sätesta teisiti.

4. peatükk Juurdepääs registriandmetele ja andmete väljastamine 

§ 16.  Juurdepääs registriandmetele

  (1) Juurdepääs registrisse kantud andmetele on asutusel või isikul, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Registriandmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusega.

  (3) Juurdepääs registriandmetele võimaldatakse juurdepääsuõiguse andmisega või väljavõttena registrist.

  (4) Juurdepääsu võimaldamiseks peab isik või asutus esitama volitatud töötlejale kirjaliku taotluse, milles tuleb esitada vähemalt järgmised andmed:
  1) taotluse esitaja nimi või nimetus;
  2) isiku- või registrikood;
  3) taotluse allkirjastaja ees- ja perekonnanimi;
  4) taotluse esitaja ametikoht, kui taotlejaks on juriidiline isik või ametiasutus;
  5) juurdepääsuõiguse taotlemise vajaduse põhjendus ning viide andmete saamise aluseks olevale õigusnormile;
  6) isiku, kellele juurdepääsuõigust taotletakse, ees- ja perekonnanimi, isikukood ning ameti- või töökoht;
  7) juurdepääsu kestus;
  8) isiku riigisaladusele juurdepääsu loa tase;
  9) nende andmete kirjeldus või loetelu, millele juurdepääsuõigust taotletakse;
  10) soovitav andmetele juurdepääsu viis.

  (5) Volitatud töötleja otsustab juurdepääsuõiguse andmise või sellest keeldumise ja juurdepääsuõiguse andmise ulatuse 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates. Volitatud töötlejal on enne juurdepääsuõiguse andmise otsustamist õigus küsida taotluse esitajalt lisateavet.

  (6) Juurdepääs digitaalsele registrile võimaldatakse vaid autentimisega või registri väljavõttega. Füüsilisele isikule võimaldatakse juurdepääs ainult registri väljavõttega.

  (7) Digitaalsele kanderaamatule ja digitaalsele arhiivile võimaldatakse juurdepääs vaid registri väljavõttega. Väljavõte koostatakse digitaalse või paberdokumendina.

  (8) Digitaalsesse registrisse juurdepääsuõigust taotlenud isik või asutus on kohustutud enda või oma esindaja juurdepääsuvajaduse lõppemisest enne selle kestuse lõppu teavitama volitatud töötlejat viivitamata.

§ 17.  Juurdepääsuõigusega isiku tehtud päringute kohta teabe kogumine ja säilitamine

  (1) Digitaalsesse registrisse juurdepääsuõigusega isiku tehtud päringu kohta kogutakse vähemalt järgmisi andmeid:
  1) päringu tegija isikukood;
  2) vaadatud andmed;
  3) päringu kuupäev ja kellaaeg.

  (2) Lõikes 1 sätestatud andmeid säilitatakse kolm aastat päringu tegemisest arvates.

5. peatükk Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded 

§ 18.  Vastutava töötleja ülesanded

  Vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele;
  2) tagab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega registriandmete tervikluse ja autentsuse, registriandmete kaitse, säilimise ning arhiveerimise;
  3) vastutab koos volitatud töötlejaga isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest.

§ 19.  Volitatud töötleja ülesanded

  Volitatud töötleja:
  1) tagab registri pidamise vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele;
  2) vastutab registritoimingute õiguspärasuse eest;
  3) vastutab registrist andmete väljastamise nõuetele vastavuse eest;
  4) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu registrile;
  5) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  6) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks.

6. peatükk Järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise finantseerimine ja registri likvideerimise kord 

§ 20.  Järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides määratud asutused vastavalt oma pädevusele.

  (2) Järelevalvet teostaval isikul peab riigisaladusele juurdepääsu õigus olema vähemalt tasemel „salajane”.

§ 21.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamise kulu kaetakse riigieelarvest registri volitatud töötlejale selleks eraldatud vahenditest.

§ 22.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Register likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduse, avaliku teabe seaduse ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse nõuetega.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 23.  Andmete ülekandmine ja säilitamine

  (1) Enne määruse jõustumist kasutusel olnud mobilisatsiooniregistri andmed loetakse käesoleva määruse jõustumisel registriandmeteks muutmata kujul.

  (2) Enne määruse jõustumist kasutusel olnud mobilisatsiooniregistris arhiveeritud andmeid säilitatakse nende säilitamise tähtaja lõpuni arhiveerimisel kehtinud korra alusel.

§ 24.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Hannes Hanso
Kaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json