Teksti suurus:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2015, 54

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 18.12.2015 nr 138

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu ja tervishoiuteenuste rakendamise tingimused, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

  (2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

2. peatükk Üldarstiabi 

§ 2.  Kindlustatud isiku pearaha

  (1) Pearaha on tasu, mida haigekassa maksab perearstile perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha

Kood

Piirhind
eurodes

Pearaha ühe alla 3-aastase kindlustatud isiku kohta

3044

7,16

Pearaha ühe 3- kuni alla 7-aastase kindlustatud isiku kohta

3045

5,33

Pearaha ühe 7- kuni alla 50-aastase kindlustatud isiku kohta

3046

3,27

Pearaha ühe 50- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta

3047

4,55

Pearaha ühe 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta

3048

5,46

  (3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1200 kindlustatud isikut ja kelle teeninduspiirkonnas, milleks on riigi territooriumi haldusjaotusel rajanev üks kohalik omavalitsus, elab alaliselt vähem kui 1200 isikut, tasutakse pearaha 1200 isiku eest. Nimistus olevate kindlustatud isikute arvu ületava osa eest tasutakse pearaha koodiga 3046 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinna järgi.

  (4) Perearstile, kes osutab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenust ajutiselt ilma õeta või kelle juures töötavate õdede summaarne tööaeg on seitsmepäevase ajavahemiku jooksul alla 40 tunni, tasutakse pearaha koefitsiendiga 0,8.

§ 3.  Baasraha ja lisatasu

  (1) Baasraha ning koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu maksab haigekassa perearstile, kellel on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 35 lõike 2 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi kinnitatud nimistuga töötav perearst), kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Baasraha ja lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind ühes kalendrikuus on järgmised:

Baasraha ja lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3051

   986,23

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel

3054

   133,65

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km

3055

   382,94

Lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest

3059

1 377,95

  (3) Tööajavälise ületunnitöö lisatasu rakendamise tingimused ning piirhinnad ühe tunni kohta on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3067

25,04

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest pereõele

3068

15,85

  (4) Koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglate loetelus (edaspidi haiglate loetelu) nimetatud haiglast vastavalt 20–40 kilomeetri kaugusel või kaugemal kui 40 kilomeetrit.

  (5) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga 1,5, kui perearstil on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas ning kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti kõigis tegevuskohtades on täidetud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 10 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuded;
  2) perearsti nimistusse kantud isikute arv ei ületa tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõikes 41 sätestatud nimistu piirsuurust;
  3) perearsti vastuvõtuaeg teises või teistes tegevuskohtades on vähemalt 3 tundi nädalas;
  4) perearsti teine või teised tegevuskohad paiknevad põhilisest tegevuskohast kaugemal kui 10 kilomeetrit.

  (6) Koodiga 3059 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti nimistut teenindab mitte enam kui neli pereõde, kelle summaarne tööaeg kokku moodustab vähemalt kaks täistööaega;
  2) mitut nimistut teenindava pereõe summaarne tööaeg ei tohi ületada 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta;
  3) pereõdede, kelle summaarne tööaeg kokku on vähemalt kaks täistööaega, iseseisev vastuvõtuaeg on kummalgi õel vähemalt 20 tundi nädalas;
  4) perearsti tegevuskohas, kus õdede summaarne tööaeg kokku on kaks täistööaega, peab olema vähemalt kaks vastuvõturuumi suuruses vähemalt 16 m² ja 12 m² või kolm vastuvõturuumi kõik suuruses vähemalt 12 m².

  (7) Koodidega 3067 ja 3068 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti tööaeg kokku või pereõe tööaeg kokku ei ületa keskmiselt 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul;
  2) perearst ja pereõde on täitnud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 61 alusel kehtestatud määruses sätestatud üldarstiabi kättesaadavuse nõuded ning tööajaväline vastuvõtt toimub väljaspool nimetatud määrusega sätestatud vastuvõtuaega;
  3) perearst ja/või pereõde on tööajavälise vastuvõtu ajal tegevuskohas.

  (8) Lisatasu rakendamise tingimused ja piirhind kalendriaastas on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3061

4 332,83

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile, kes saab lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest, haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3069

5 483,24

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile erialase lisapädevuse eest

3062

   958,68

Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise tulemuste eest nimistu kohta

3050

   159,78

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile jämesoolevähi ennetuse eest

3083

   958,68

  (9) Koodidega 3061, 3069 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuste eest makstakse lisatasu koefitsiendiga kuni 1,0. Koefitsiendi suuruse määrab haigekassa ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras.

  (10) Koodiga 3069 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui haigekassa on ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras perearsti tegevuste hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal maksnud perearstile lisatasu koodiga 3059 tähistatud teenuse eest 12 kuud.

  (11) Koodiga 3050 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni kuue nimistu kohta.

  (12) Koodiga 3083 tähistatud lisatasu makstakse koefitsiendiga, mis vastab sihtrühma kuuluvatest isikutest hinnataval aastal peitvere testi saanute osakaalule. Sihtrühma kuuluvad isikud lepitakse kokku ravi rahastamise lepingus.

§ 4.  Normaalse raseduse jälgimine perearsti poolt

  (1) Perearsti poolt normaalse raseduse jälgimise piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine

3063

94,67

Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani

3064

38,58

Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani

3065

97,66

Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani

3066

32,82

  (2) Koodidega 3063, 3064, 3065 ja 3066 tähistatud tervishoiuteenuse piirhindu rakendatakse normaalse raseduse jälgimisel perearsti poolt.

§ 5.  Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus

  (1) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse piirhind ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringne teenus ühes kalendrikuus

3090

18 563,99

  (2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse ühes telefonikõnes antud konsultatsiooni piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsioon

3091

1,59

  (3) Haigekassa võtab koodidega 3090 ja 3091 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt tervishoiuteenuse osutajalt temaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 6.  Koolitervishoiuteenus

  (1) Haigekassa võtab koolitervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle üheteistkümnel kalendrikuul aastas.

  (2) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koolitervishoiuteenus

3081

  2,64

Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus

3082

12,37

  (3) Koodidega 3081 ja 3082 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse koefitsienti 0,97, kui teenuse osana ei ole tagatud kooliõe juhendamis- või töönõustamisteenus.

  (4) Koodiga 3081 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse statsionaarses õppes põhiharidust või üldkeskharidust omandavale õpilasele, samuti kutseõppe tasemeõppe teisel kuni neljandal kvalifikatsioonitasemel statsionaarses õppevormis õppivale õpilasele, välja arvatud lõikes 5 sätestatud õpilasele.

  (5) Koodiga 3082 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse teenuse osutamisel meditsiinilisel näidustusel hariduslike erivajadustega õpilaste koolis õppivatele haridusliku erivajadusega lastele.

3. peatükk Eriarstiabi ja õendusabi 

1. jagu Ambulatoorne tervishoiuteenus 

§ 7.  Ambulatoorse vastuvõtu, koduvisiidi ja erakorralise meditsiini osakonna teenuste piirhinnad

  (1) Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Eriarsti esmane vastuvõtt

3002

  20,23

Eriarsti korduv vastuvõtt

3004

  13,39

Vaimse tervise õe vastuvõtt

3015

  16,63

Eriarsti koduvisiit

3020

  20,50

Koduõendusteenus

3026

  27,81

Geriaatrilise seisundi hindamine

3027

  83,82

Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon

3030

255,84

Psühhiaatri ja õe vastuvõtt aktiivravi perioodis

3031

  34,08

Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis

3032

  28,52

Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis

3033

  16,98

Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele ravikindlustuse seaduse § 271 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele

3034

182,59

Õe iseseisev vastuvõtt

3035

    8,01

Õe koduvisiit

3036

  12,11

Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt

3037

    8,01

Ämmaemanda koduvisiit

3038

  12,11

Pahaloomulise kasvaja esmase raviplaani koostamine või muutmine paikmepõhise multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni poolt

3042

  32,31

Hematoloogilise kasvaja esmase raviplaani koostamine või muutmine ekspertkomisjoni poolt

3043

  25,80

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

3039

  13,69

Psühhiaatri vastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)

3100

  48,01

Elundisiirdamise ootelehele võtmise otsustamine või otsuse ülevaatamine multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni poolt

3101

131,02

Psühhiaatrilise ravimeeskonna koduvisiit (alla 19-aastasele isikule)

3103

151,05

  (2) Koodidega 3002, 3004, 3031, 3032, 3033 ja 3100 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige läbivaatus, diagnostika, raviplaani koostamine ja diagnoosi määramine;
  3) ravi määramine;
  4) nõustamine tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  5) nõustamine töö- ja elukorralduse kohta;
  6) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  7) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  8) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a plastikakirurgilise haige (sh põletushaige) sidumine (kood 7139);
  9) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega;
  10) koodidega 66101 (vastuvõtu piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring päevas), 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud laboriuuringud.

  (3) Eriarsti korduva vastuvõtu piirhinda (kood 3004) rakendatakse juhul, kui esmase vastuvõtu korral rakendati eriarsti esmase vastuvõtu piirhinda (kood 3002) või kui esmane visiit oli koduvisiit (kood 3020).

  (4) Haige pöördumisel eriarsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks rakendatakse koodiga 3004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda.

  (5) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult haigekassa eelneval kirjalikul nõusolekul. Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda ei rakendata, kui konsultatsiooni on antud elektroonilise sidevahendi kaudu.

  (6) Koodidega 3031, 3032, 3033, 3100 ja 3015 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kvartalis.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 3031 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle aktiivravi vajavalt kindlustatud isikult, kes vajab oma seisundi tõttu õe osalust raviotsuste tegemiseks, raviplaani koostamiseks, raviprotseduuride tegemiseks või ohutuse tagamiseks.

  (8) Koodidega 3035, 3036 ja 3015 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) patsiendi ja tema lähedaste tervisealane nõustamine tervise säilitamiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks (sh seisundi hindamine, terviseriskide analüüs, toimetuleku nõustamine, patsiendi iseseisvaks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine, lähedaste toetamine ja turvalisuse hindamine);
  2) õendustoimingud (tervisenäitajate hindamine ja jälgimine, haiguspuhused õendustoimingud, arsti otsuse alusel raviprotseduuride tegemine (nt süstimine, sidumine) ja ravisoostumuse jälgimine ja nõustamine lähtuvalt arsti otsusest ja ravijuhendist;
  3) õendustegevuse dokumenteerimine (anamneesi kogumine, õendusplaani koostamine, õendusabi tulemuste hindamine, epikriisi koostamine, andmete töötlemine tervise infosüsteemis, tervishoiuteenuse osutamisega seotud dokumentide väljastamine).

  (9) Koodidega 3015, 3035 ja 3037 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse juhul, kui vastuvõtt toimub eriarsti osaluseta.

  (10) Geriaatrilise seisundi hindamise (kood 3027) komisjoni kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja ning vajaduse korral konsultandid.

  (11) Koodiga 3033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse aktiivravi järgsel perioodil, kui patsient on stabiilses seisundis, sümptomitevaba või stabiilsete jääksümptomitega osalise remissiooni seisundis, kuid vajab pikaajalist jälgimist, et vältida haigusepisoodide kordumist, või haiguse ägenemist ennetavat ravi.

  (12) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,68, kui ühe külastuse jooksul osutatakse teenust vähemalt viiele isikule.

  (13) Koodiga 3026 tähistatud teenuse piirhind sisaldab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 25 lõike 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud koduõendusteenuse hulka kuuluvaid tegevusi koos teenuse osutamiseks vajalike ravimite ja materjalidega, välja arvatud arsti poolt eelnevalt määratud krooniliste haiguste retseptiravimid ja meditsiiniseadme kaardiga määratud meditsiiniseadmed.

  (14) Koodiga 3026 tähistatud teenusele lisatakse eriarsti koduvisiidi korral koodiga 3020 tähistatud tervishoiuteenus.

  (15) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe juhtumi hinnangu kohta. Haigekassa tasub koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest sellele tervishoiuteenuse osutajale, kelle juures töötab kindlustatud isikule tervishoiuteenust osutanud eriarst.

  (16) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel meditsiinigeneetika erialal osaleb hinnangu andmisel arst-geneetik.

  (17) Haigekassa võtab koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud hinnang vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (18) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT L 166, 30.04.2004, lk 1–123) artiklis 20 sätestatud kriteeriumidele vastavusele hinnangu andmisel.

  (19) Koodiga 3042 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt neli arsti, kellest vähemalt kaks on onkoloogid (onkoteraapia ja kiiritusonkoloogia spetsialist) ja üks vastava paikme pädevusega kirurg.

  (20) Koodiga 3043 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt kolm arsti, kellest vähemalt kaks on hematoloogid.

  (21) Haigekassa võtab koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuste osutamise käigus koostatud raviplaan vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (22) Perearsti poolt patsiendi suunamisel uroloogile, endokrinoloogile, otorinolarüngoloogile, pulmonoloogile, reumatoloogile, pediaatrile, neuroloogile, hematoloogile, kardioloogile, ortopeedile, gastroenteroloogile, onkoloogile või allergoloog-immunoloogile tervise infosüsteemi vahendusel edastatud e-saatekirjaga võtab haigekassa koodiga 3039 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud e-saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisades sätestatud andmeid ning nõuetekohane vastus saadetakse tervise infosüsteemi vahendusel perearstile nelja tööpäeva jooksul alates e-saatekirja saatmisest.

  (23) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodiga 3039 tähistatud teenuse eest ka e-vastuvõtu korral lõikes 22 nimetatud tingimustel.

  (24) Koodiga 3101 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt viis arsti, kellest vähemalt üks on patsiendi ekspertkomisjoni suunanud arst, vähemalt üks vastava elundi siirdamise pädevusega kirurg ja vähemalt üks vastava paikme pädevusega sisehaiguste arst.

  (25) Haigekassa võtab koodiga 3101 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud otsus vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (26) Haigekassa võtab koodiga 3103 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui raske psüühikahäirega patsiendi seisundi tõttu on raviks vajalik tagada ravimeeskonna kontakt väljaspool raviasutust ning ravivajaduse on hinnanud ja dokumenteerinud ravimeeskond, millesse kuuluvad psühhiaater ja vähemalt kliiniline psühholoog, sotsiaaltöötaja või vaimse tervise õde.

  (27) Koodiga 3103 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab transpordikulu.

  (28) Erakorralise meditsiini osakonnas osutatavate teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Õe triaaž erakorralise meditsiini osakonnas

3102

    4,75

Punase triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3104

167,86

Oranži triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3105

148,93

Kollase triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3106

  63,21

Rohelise ja sinise triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3107

  20,23

Patsiendi sanitaarne korrastus erakorralise meditsiini osakonnas

3108

  33,02

Keemiline, radioloogiline või bioloogiline dekontaminatsioon erakorralise meditsiini osakonnas

3109

103,13

Kõrge nakkusohuga ja kiirgusohuga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3110

526,10

  (29) Haigekassa võtab koodiga 3102 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui triaažikategooria on määratud vastavalt ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud juhendile „Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades” ning triaaži käigus tehtud mõõtmiste ja uuringute tulemused ning muu triaažikategooria määramise aluseks olev informatsioon on dokumenteeritud erakorralise meditsiini osakonna patsiendikaardis.

  (30) Koodiga 3102 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab vajaduse korral tehtavat retriaaži.

  (31) Haigekassa võtab koodidega 3104–3110 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelu § 2 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (32) Haigekassa võtab käesoleva paragrahvi lõikes 28 nimetatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse erakorralise meditsiini osakonnas, kus teenuse osutamine vastab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuetele erakorralise meditsiini tervishoiuteenuse osutamiseks.

  (33) Haigekassa võtab koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutab erakorralise meditsiini eriala arst.

  (34) Haigekassa võtab koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud juhendile „Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades” määratud triaažikategooriale.

  (35) Koodiga 3108 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse kõrvalabivajadusega patsiendile dekontaminatsiooniruumis sanitaarkorrastuse tegemisel.

  (36) Koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad eriarstide, õdede ja ämmaemandate konsultatsioone. Koodiga 3107 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ka koodidega 66101 (vastuvõtu piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring päevas), 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud laboriuuringuid.

  (37) Haigekassa võtab patsiendi pöördumisel erakorralise meditsiini osakonda koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ühe tervishoiuteenuse eest ühe pöördumise kohta.

  (38) Haigekassa ei võta patsiendi tagasikutsumise korral erakorralise meditsiini osakonda tasu maksmise kohustust üle koodiga 3102 tähistatud tervishoiuteenuse ja koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest.

  (39) Haigekassa võtab koodiga 3110 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse patsiendile, kellel on dokumenteeritud põhjendatud kahtlus vähemalt ühe järgmise eriti ohtliku nakkushaiguse suhtes: koolera, katk, Siberi katk, hemorraagilised viiruspalavikud, tuberkuloos ning harvaesinevad või taasilmunud ja uued eriti ohtlikud nakkushaigused (sh SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus, Q-palavik, gripiviiruse uue tüübi põhjustatud nakkushaigus).

§ 8.  Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind

  (1) Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev

7033

60,40

  (2) Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva (kood 7033) piirhind sisaldab kulutusi vajalikele tarvikutele, lahustele, haige õpetamisele ning nõustamisele.

§ 9.  Koduse respiraatorravi ja aspiraatori kodukasutuse piirhinnad

  (1) Koduse respiraatorravi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune respiraatorravi

7034

13,79

  (2) Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020), õe koduvisiidi (kood 3036) või koduõendusteenuse (kood 3026) piirhind.

  (3) Aspiraatori kodukasutuse päeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Aspiraatori kodukasutus

7035

0,58

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7035 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kes viibib kodusel ventilatsiooniravil või kellel on trahheostoom, neuroloogilisest kahjustusest tingitud neelamishäire või neuromuskulaarsest haigusest tingitud köharefleksi puudumine.

  (5) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud teenused sisaldavad meditsiiniseadme maksumust.

§ 10.  Päevaravi ja päevakirurgia piirhinnad

  (1) Päevaravi ja päevakirurgia korras osutatud tervishoiuteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Tervishoiuteenused päevaravis

3075

46,78

Päevakirurgia

3076

57,78

  (2) Päevaravi (kood 3075) ja päevakirurgia (kood 3076) ühe päeva piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  2) soovitused töö- ja elukorralduse kohta;
  3) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  5) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a plastikakirurgilise haige (sh põletushaige) sidumine (koodid 7139 ja 7140);
  6) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega;
  7) koodidega 66101 (teenuse piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring päevas), 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud laboriuuringud;
  8) vajalikud õendustoimingud, haige hooldus, ravimid ning üks söögikord.

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isikule osutatakse tervishoiuteenuseid plaanilise ravi käigus, ta viibib ravil üle nelja tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

  (4) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isik viibib seoses tervishoiuteenuste osutamisega ravil üle nelja tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

  (5) Päevakirurgias kasutatava anesteesia eest rakendatakse §-s 41 sätestatud anesteesia piirhindu.

  (6) Haigekassa võtab päevakirurgia eest tasu maksmise kohustuse üle, kui täisvarustusega operatsioonitoas tehti 6. peatükis nimetatud operatsioon.

§ 11.  Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike veoteenuste piirhinnad on järgmised:

Veoteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Haige ja/või doonorelundi vedu tervishoiuteenuse osutaja sõidukiga (v.a kiirabi) – 1 km

3071

       0,38

Vedu lennukiga – 1 tund

3072

   811,00

Vedu helikopteriga – 1 tund

3073

1 083,00

Edasi-tagasivedu parvlaevaga

3074

     40,90

Surnu vedu sõidukiga (v.a parvlaeval) üle 100 km

3079

     64,00

Doonorelundi või retsipiendi vedu lennukiga – 1 tund

3085

2 820,00

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude kullerteenus

3086

   850,92

  (2) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

  (3) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel statsionaarse eriarstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

  (4) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

  (5) Koodiga 3074 tähistatud veoteenuse eest tasutakse Kuressaare Haigla Sihtasutusele koefitsiendiga 0,75.

  (6) Koodiga 3079 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

  (7) Koodiga 3079 tähistatud veoteenuse eest tasutakse koefitsiendiga 0,4, kui lähim patoanatoomilist lahangut teostav tervishoiuteenuse osutaja on kuni 25 km (kaasa arvatud) kaugusel, ning koefitsiendiga 0,7, kui lähim patoanatoomilist lahangut teostav tervishoiuteenuse osutaja on 26 kuni 100 km (kaasa arvatud) kaugusel.

  (8) Koodiga 3085 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel järgmistel juhtudel:
  1) doonorelundite transportimisel välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise eesmärgil;
  2) ravimeeskonna transportimisel välismaalt Eestisse doonorsüdame eemaldamise eesmärgil ja Eestist tagasi välismaale eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde;
  3) doonorsüdame transportimisel Eestist välismaale eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde kindlustatud isikule südame siirdamise eesmärgil;
  4) kindlustatud isiku transportimisel Eestist välismaale südame siirdamise ettevalmistamiseks või südame siirdamiseks või tagasi välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise ettevalmistamise või siirdamise järel.

  (9) Lõikes 8 nimetatud ravimeeskonna, doonorelundi ja kindlustatud isiku (retsipiendi) transportimisel sama lennukiga rakendatakse koodiga 3085 tähistatud veoteenust üks kord ühe tunni kohta.

  (10) Koodiga 3085 tähistatud teenuse piirhind sisaldab lisaks lennutunni maksumusele keskmist ootetunni maksumust.

  (11) Koodiga 3073 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel lõike 8 punktis 4 sätestatud juhul.

  (12) Koodiga 3086 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vereloome tüvirakkude või terapeutiliste rakkude transportimisel välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise eesmärgil. Teenuse piirhinda rakendatakse üks kord ühe veo kohta.

  (13) Koodiga 3086 tähistatud veoteenus sisaldab tervishoiutöötaja tööjõukulu, päevaraha, transpordi- ja majutuskulusid.

2. jagu Statsionaarne tervishoiuteenus 

§ 12.  Voodipäeva arvestus haiglas

  (1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv ja voodipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade
maksimum-
arv

Ühe haige
voodipäeva
piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Sisehaigused

2001

8

  78,97

100

0

Kardioloogia

2002

8

  83,31

100

0

Kutsehaigused

2003

4

  70,62

100

0

Endokrinoloogia

2005

6

  82,96

100

0

Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused)

2006

8

  88,10

100

0

Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused) lõikes 15 nimetatud diagnooside korral

2007

8

101,52

100

0

Hematoloogia

2008

7

105,73

100

0

Nefroloogia

2009

7

  81,13

100

0

Gastroenteroloogia

2010

6

  83,76

100

0

Kirurgia (16-aastane ja vanem isik)

2011

6

  87,39

100

0

Kirurgia (alla 16-aastane isik)

2012

4

  86,99

100

0

Neurokirurgia

2013

6

  96,65

100

0

Torakaalkirurgia

2014

8

  86,99

100

0

Kardiokirurgia

2015

6

  88,36

100

0

Traumatoloogia

2016

7

  86,99

100

0

Septiline luu-liigesekirurgia

2017

20

  86,99

100

0

Põletus

2018

9

  83,63

100

0

Ortopeedia

2019

6

  86,99

100

0

Tuberkuloos (tahtest olenematu ravi korral)

2020

180

123,32

100

0

Tuberkuloos

2021

60

  83,39

100

0

Psühhiaatria

2022

20

  82,11

100

0

Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral)

2058

178,50

100

0

Lastepsühhiaatria (alla 19-aastane isik)

2060

20

149,19

100

0

Psühhiaatria ebastabiilse remissiooniga patsiendi korral

2062

  83,17

100

0

Günekoloogia

2025

4

  81,14

100

0

Sünnitusabi

2026

4

136,36

100

0

Raseduspatoloogia

2028

5

  90,96

100

0

Neuroloogia

2029

7

100,05

100

0

Uroloogia

2030

5

  80,82

100

0

Oftalmoloogia

2031

3

  79,47

100

0

Otorinolarüngoloogia (sh laste otorinolarüngoloogia)

2032

3

  80,50

100

0

Dermatoveneroloogia

2033

10

  87,63

100

0

Neonatoloogia

2034

20

129,54

100

0

Radioloogia

2035

8

  83,90

100

0

Pediaatria

2036

6

  98,28

100

0

Pulmonoloogia (sh hingamiselundite allergia)

2038

8

  83,80

100

0

Onkoloogia

2039

7

  82,63

100

0

Veresoontekirurgia

2064

5

  81,71

100

0

Näo-lõualuukirurgia

2042

4

  85,97

100

0

Reumatoloogia

2043

6

  82,50

100

0

I astme intensiivravi

2044

5

  81,28

100

0

II astme intensiivravi

2045

10

330,37

100

0

III astme intensiivravi

2072

25

615,34

100

0

III A astme intensiivravi

2073

25

717,89

100

0

Järelravi

2047

60

  62,47

100

0

Põetamine, hooldamine (lapsevanema või lapse muu tegeliku põetaja või hooldaja viibimisel haige lapsega statsionaaris)

2048

  23,65

100

0

Lasteneuroloogia

2050

7

124,29

100

0

Iseseisev statsionaarne õendusabi

2063

60

  65,01

85

15

  (2) Lõikes 1 sätestatud ühe haige voodipäeva (v.a koodid 2048 ja 2063) piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) vestlus haigega, anamneesi kogumine ja talletamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  2) haige läbivaatus, diagnostika, raviplaani koostamine, kliinilise diagnoosi püstitamine, ravi määramine;
  3) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  4) soovitused töö- ja elukorralduse kohta;
  5) haige hooldus, õendusabi, toitlustamine;
  6) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a plastikakirurgilise haige (sh põletushaige) sidumine (kood 7140);
  7) ravimid, v.a 7. peatükis sätestatud ravimid;
  8) koodidega 66101 (voodipäeva piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring ööpäevas), 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112, 66200, 66201, 66202, 66207 ja 66117 tähistatud laboriuuringud;
  9) eriarstide, õdede ja ämmaemandate konsultatsioonid.

  (3) Iseseisva statsionaarse õendusabi (kood 2063) voodipäeva piirhind sisaldab õendustoimingute ja nendega haakuvate hooldustegevuste maksumust, koodidega 66101 (voodipäeva piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring ööpäevas), 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112, 66200, 66201, 66202, 66207 ja 66117 tähistatud laboriuuringuid ning ravimeid, v.a 7. peatükis sätestatud ravimid.

  (4) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenusega rakendatakse koodiga 3002 või 3004 tähistatud tervishoiuteenust, kui toimub eriarsti konsultatsioon.

  (5) Kindlustatud isiku statsionaarsele ravile saabumise ja ravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (6) Haigekassa võtab alla ühe ööpäeva statsionaarsel ravil viibinud kindlustatud isiku eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
  1) isiku suunamisel statsionaarsele ravile teise tervishoiuteenuse osutaja juurde või isiku surma korral statsionaarsele ravile saabumise päeval – eriarstiabi voodipäeva piirhinnaga;
  2) üle kuue tunni ravil viibinud isiku eest – ühe voodipäeva piirhinnaga.

  (7) Haige ravil viibimisel sama tervishoiuteenuse osutaja erinevates osakondades ei tohi lõikes 1 loetletud erialajärgsete voodipäevade arv eraldi ületada vastavat voodipäevade maksimumarvu ning kokku suurimat voodipäevade maksimumarvu (v.a koodidega 2045–2048, 2063, 2072 ja 2073 tähistatud tervishoiuteenused).

  (8) Lõikes 7 nimetatud erialajärgsete voodipäevade arvu hulka loetakse ka I astme intensiivravi päevad.

  (9) Haige järjestikusel viibimisel intensiivravil 18 ja enam tundi võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle voodipäevajärgse piirhinna alusel ning alla 18-tunnisel viibimisel tegelikult viibitud tundide eest.

  (10) Põletushaige I ja II astme intensiivravi (koodid 2044 ja 2045) korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kokku kuni 25 intensiivravipäeva eest.

  (11) Lõikes 10 kehtestatud intensiivravipäevade maksimumarvu võib pikendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (12) Lõikes 1 ettenähtud voodipäevade maksimaalset arvu ületavate päevade eest, välja arvatud koodidega 2047 ja 2063 tähistatud tervishoiuteenuste korral, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järelravi (kood 2047) tervishoiuteenusena kuni 60 päeva eest.

  (13) Koos haige lapsega haiglas viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasub haigekassa täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud tervishoiuteenuse eest järgmiselt:
  1) alla 2-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) lapse rinnaga toitmisel haiglas viibimise päevade eest;
  3) alla 10-aastase lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest;
  4) alla 15-aastase sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest.

  (14) Koodiga 2034 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikus haiglas.

  (15) Koodiga 2007 tähistatud tervishoiuteenuse korral võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) nimetatud järgmiste diagnooside alusel:

 

Haigusrühm

Diagnoos (RHK 10)

1.

Soolenakkused

A00 – A00.9 koolera

A01.0 – A02.9 kõhutüüfus ja paratüüfused

A03.0 – A03.9 šigelloos

A08.0 – A08.5 soole viirus- ja muud täpsustatud nakkused, rotaviirusenteriit

A09 nakkuslik kõhulahtisus

2.

Teatavad bakterzoonoosid

A20.0 – A20.9 katk

A22.0 – A22.9 põrnatõbi ehk Siberi katk

3.

Muud bakterhaigused

A30.0 – A30.9 leepra

A36.0 – A36.9 difteeria

A37.0 – A37.8 läkaköha

A38 sarlakid

A39 meningokokkinfektsioon

A48.1 leegionärihaigus

4.

Riketsioosid

A75.0 – A75.9 tähniline tüüfus ehk täi- ja kirburiketsioos

A77.0 – A77.9 eksanteem- ehk tähnilised palavikud ehk puukriketsioosid

A78 Q-palavik

5.

Kesknärvisüsteemi viirushaigused

A80.0 – A80.9 äge poliomüeliit

A82.0 – A82.9 marutõbi

A87.0 – A87.9 viirusmeningiidid

A85 – A86 viirusentsefaliidid

6.

Lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja
hemorraagilised viiruspalavikud

A90 klassikaline dengue palavik ehk seitsmendapäevitine palavik

A91 hemorraagiline dengue palavik

A92.0 – A92.9 sääse levitatavad muud viiruspalavikud

A93.0 – A93.8 lülijalgse levitatavad mujal klassifitseerimata muud viiruspalavikud

A94 lülijalgse levitatav täpsustamata viiruspalavik

A95.0 – A95.9 kollapalavik

A96.0 – A96.9 hemorraagiline areenaviiruspalavik

A98.0 – A98.9 mujal klassifitseerimata muud hemorraagilised viiruspalavikud

A99 täpsustamata hemorraagilised viiruspalavikud

7.

Naha- ja limaskestakahjustusega viirushaigused

B01.0 – B01.9 tuulerõuged

B02 vöötohatis (Herpes zoster)

B05.0 – B05.9 leetrid

B06.0 – B06.9 punetised (kaasa arvatud kongenitaalne (P35.0))

B09 naha- ja limaskestakahjustusega täpsustamata viirusnakkus (roseola infantum (exanthema subitum))

8.

Viirushepatiit

B15.0 – B15.9 äge A-viirushepatiit

B16.0 – B16.3 äge B-viirushepatiit

B17.1 äge C-viirushepatiit

B17.2 äge E-viirushepatiit

9.

HIV-infektsioon

B20 – B24 inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi ehk HIV-tõbi

10.

Bakteriaalsed meningiidid

G00 – G04 meningiidid ja entsefaliidid

11.

Muud viirushaigused

B26.9 nakkuslik parotiit ehk mumps

B27.0 – B27.9 nakkuslik mononukleoos

J00 – J06 äge respiratoorne infektsioon

J10.0 – J11.8 gripp

12.

Muud haigused või haigusseisundid

B50 – B54 malaaria

  (16) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (17) Koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (18) Koodiga 8101 või 8102 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 45 päeva.

  (19) Koodiga 372R, 373R, 374R, 375R, 376R või 8105 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 21 päeva.

  (20) Haigekassa võtab koodiga 2062 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui:
  1) patsient on ebastabiilses remissioonis;
  2) ravi alustamise ja jätkamise otsustab ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt kaks psühhiaatrit, ja otsus on vormistatud ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormi alusel;
  3) on tagatud psühhiaatri ööpäevaringne valmisolek konsulteerimiseks.

  (21) Koodiga 2062 tähistatud tervishoiuteenuse korral peab lõikes 20 nimetatud ekspertkomisjon alati ravi edasist vajalikkust hindama ning uue raviplaani koostama hiljemalt 180 päeva möödumisel eelmise raviplaani koostamisest.

  (22) Haigekassa võtab koodiga 2058 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui raviasutuses on tagatud ööpäevaringne psühhiaatri valve.

  (23) Haigekassa võtab koodiga 2020 või 2021 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendilt juhul, kui patsiendi ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad kopsuarst ja vähemalt kaks liiget järgmisest loetelust: psühhiaater, vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut ja kliiniline psühholoog.

  (24) Koodiga 2020 või 2021 tähistatud tervishoiuteenusega rakendatakse tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendil vastavalt hinnatud ravivajadusele koodiga 3032, 3033 ja/või 7607 tähistatud tervishoiuteenuseid.

  (25) Koodiga 2020 või 2021 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendil tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras juhul, kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus.

  (26) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinnale rakendatakse koefitsienti 0,89, kui ei ole täidetud sotsiaalministri 13. jaanuari 2014. a määruse nr 3 „Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele” § 6 lõikes 3 sätestatud nõuded.

§ 13.  Statsionaarne taastusravi

  (1) Statsionaarse taastusravi voodipäevade maksimaalne arv ja piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade
maksimum-
arv

Ülevõetava tasu
maksmise
kohustuse piirmäär
(% voodipäeva
piirhinnast)

Kindlustatud isiku
omaosaluse määr
(% voodipäeva
piirhinnast)

Piirhind
eurodes

Intensiivne funktsioone taastav taastusravi

8029

21

100

0

81,18

Funktsioone taastav taastusravi

8028

14

100

0

60,50

Funktsioone toetav taastusravi (vähemalt 19-aastasele isikule)

8030

10

80

20

60,50

Funktsioone toetav taastusravi (alla 19-aastasele isikule)

8031

14

100

0

60,50

  (2) Taastusravi (koodid 8029, 8028, 8030 ja 8031) piirhinnad sisaldavad kulutusi § 12 lõikes 2 nimetatud tegevustele.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 8029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendi funktsioonid ja ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud vähemalt ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad taastusarst ja vähemalt kaks liiget järgmisest loetelust: füsioterapeut, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog ja logopeed.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 8029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle lõikes 1 nimetatud voodipäevade maksimumarvu alusel üks kord isiku kohta kuue järjestikuse kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni või kolm korda isiku kohta 18 järjestikuse kuu jooksul pärast pea- või seljaajutraumat, mille tagajärjel on tekkinud raskekujuline liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire või mõõdukas liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire ning lisaks vähemalt kaks raskekujulist või mõõdukat funktsioonihäiret alljärgnevast loetelust:
  1) kõnefunktsiooni häire;
  2) neelamisfunktsiooni häire;
  3) mälu- ja/või kognitiivsete funktsioonide häired;
  4) põie- ja/või soolefunktsioonide häired;
  5) tegutsemis- ja osalusfunktsioonihäire tingituna käe motoorikahäirest.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 8028 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle lõikes 1 nimetatud voodipäevade maksimumarvu alusel üks kord kuue järjestikuse kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni, mille tagajärjel on tekkinud raskekujulisest või mõõdukast funktsioonihäirest tulenev näidustus statsionaarseks taastusraviks, välja arvatud lõikes 4 nimetatud seisundid.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 8030 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle krooniliste tugi- ja liikumiselundkonna funktsioonihäirete, tasakaalu- ja propriotseptsiooni-, südame- või hingamisfunktsiooni häirete korral.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 8031 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastaste laste neuroarengulise ja taastusravi näidustuste esinemisel.

  (8) Kindlustatud isiku statsionaarsele taastusravile saabumise ja taastusravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (9) Koos haige lapsega haiglas taastusravil viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasutakse täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
  1) kuni 7-aastase (kaasa arvatud) lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) kuni 14-aastase (kaasa arvatud) sügava või raskekujulise liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

  (10) Koodidega 8028 ja 8029 tähistatud taastusravi voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, juhul kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus.

  (11) Koodiga 8029 tähistatud voodipäevade maksimaalse arvu ületamisel, välja arvatud lõikes 10 määratud tingimustel, rakendatakse järelravi (kood 2047) voodipäeva piirhinda.

4. peatükk Uuringud ja protseduurid 

§ 14.  Röntgeniülesvõtete piirhinnad

  (1) Röntgeniülesvõtete piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)

7900

Koodi 7900 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast üks ülesvõte

  9,27

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7901

Koodi 7901 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast kaks ülesvõtet

13,60

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7902

Koodi 7902 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

16,68

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte)

7906

Koodi 7906 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast ainult üks ülesvõte

10,54

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7907

Koodi 7907 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast vähemalt kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7908 alusel

15,79

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte)

7908

Koodi 7908 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7907 juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

  8,92

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte)

7903

Koodi 7903 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast üks ülesvõte

10,68

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7904

Koodi 7904 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast kaks ülesvõtet

16,19

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7905

Koodi 7905 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

19,55

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte)

7909

Koodi 7909 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast üks ülesvõte

  9,44

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7910

Koodi 7910 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast kaks ülesvõtet

14,20

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7911

Koodi 7911 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

16,89

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte)

7912

Koodi 7912 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast üks ülesvõte

10,54

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7913

Koodi 7913 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast kaks ülesvõtet

15,30

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7914

Koodi 7914 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

19,70

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte)

7915

Koodi 7915 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest ja/või ülajäseme liigestest üks ülesvõte

10,54

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7916

Koodi 7916 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7917 alusel

13,35

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7917

Koodi 7917 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7916 juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

  8,53

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte)

7918

Koodi 7918 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest üks ülesvõte

11,77

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7919

Koodi 7919 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7920 alusel

13,55

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7920

Koodi 7920 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7919 juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

  9,64

Ortopantomograafia (üks ülesvõte)

7922

Koodi 7922 alusel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu käigus ühe ülesvõtte eest tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog

  8,34

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti (üks ülesvõte)

7923

Koodi 7923 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7924 alusel

29,36

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti

7924

Koodi 7924 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7923 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte

10,51

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel (üks ülesvõte)

7925

Koodi 7925 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7998 alusel

38,00

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel

7998

Koodi 7998 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7925 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte

12,03

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis

6074

Üks rind kahes projektsioonis

13,17

Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia

7928

Uuring (kood 7928) sisaldab kuni viit ülesvõtet (sh natiivuuring). Juhul kui uuringu käigus tehakse üle viie ülesvõtte, võtab haigekassa kuuenda ja iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7909 alusel

63,97

Vastsündinu röntgeniülesvõte (üks ülesvõte)

7929

Koodi 7929 rakendatakse vastsündinule esimesel elukuul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas tehtud ülesvõtete puhul tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog

19,94

Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba röntgeniülesvõte

7930

24,02

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu tegemine, digitaalne arhiveerimine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis iga piirkonna kohta.

  (3) Koodiga 6074 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab mammograafilise sõeluuringu puhul kahe radioloogi tehtud uuringu tulemuste kirjeldamist ning kindlustatud isikule kirjaliku vastuse saatmise kulu.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ülesvõte digitaliseeritakse ilma fosforplaatide lugemise lisasüsteemita.

  (5) Mittetransporditavale haigele röntgeniülesvõtete tegemisel väljaspool röntgenikabinetti rakendatakse ainult koodidega 7923, 7924, 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuseid.

§ 15.  Röntgenoskoopia piirhinnad

  (1) Röntgenoskoopia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Seljaajukanali kontrastuuring skoopial (müelograafia)

7931

Koodiga 7931 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  60,09

Röntgenoskoopia (üks piirkond)

7932

Koodiga 7932 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse kopsud, süda, kõhuõõne elundid, kuseteed, vaagnapiirkond, üks jäse, lülisammas, peapiirkond

  33,51

Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial

7933

Koodiga 7933 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine peroraalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  57,48

Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega

7936

Koodiga 7936 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine rektaalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

115,16

Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond)

7934

Koodiga 7934 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainet, selle manustamist, uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse pisarateed, hingamisteed, kuseteed, sapiteed, suguelundid, seedetrakt (v.a söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine ning kolograafia kaksikkontrasteerimisega)

  41,95

Reie flebograafia

7935

Koodiga 7935 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine süstimine, ülesvõtete tegemine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  97,73

  (2) Haigekassa võtab koodidega 7932 ja 7934 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle lõike 1 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimused” nimetatud igast piirkonnast tehtud röntgenoskoopia eest (iga piirkonna puhul üks kord).

§ 16.  Ultraheli piirhinnad

  (1) Ultraheli piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Lapse aju ultraheliuuring

7940

  15,82

Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring

7941

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

  12,97

Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring

7942

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

  12,97

Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring

7943

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

  19,39

Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring

7946

Piirkonnaks loetakse labakäsi randmega, küünarliiges, õlaliiges, mandibulaarliigesed, lülisamba kaelapiirkond, lülisamba rinnapiirkond, lülisamba lumbosakraalpiirkond, vaagen, puusaliiges, põlveliiges, hüppeliiges, kanna ja jalalaba piirkonna liigesed

  12,13

Raseduse ultraheliuuring

7947

  16,83

Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond)

7948

Pehmeks koeks loetakse nahk, nahaaluskude, rasvkude, lihased ja kõõlused. Piirkonnaks loetakse pea, kael, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkond, ülajäse, alajäse, välissuguelundid

  12,26

Kilpnäärme ultraheliuuring

7950

  11,27

Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind)

7952

  14,40

Kõhupiirkonna ultraheliuuring

7956

  14,17

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7958

  14,17

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7953

  21,17

Vaginaalne ultraheliuuring

7954

  17,55

Rektaalne ultraheliuuring

7960

  15,00

Emaka ultraheliuuring kontrastainega

7961

Koodiga 7961 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  33,17

Emaka ja munajuhade ultraheliuuring kontrastainega

7962

Koodiga 7962 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  63,92

Residuaaluriini määramine ultraheliga

7963

    7,17

Kusepõie refluksi ultraheliuuring

7964

  19,07

Maksa ultraheliuuring kontrastainega

7966

128,42

Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti

7967

  23,03

Mittetransporditava haige iga järgnev ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti

7968

  12,70

Loote ultraheliuuring dopleriga

7969

  16,97

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuringu teeb radioloog või sellekohase pädevusega teise eriala arst;
  2) piirhinnad sisaldavad ultraheliuuringu tegemist ja tulemuse kirjeldamist ravidokumendis iga piirkonna kohta;
  3) 4. peatükis nimetatud protseduuride tegemisel ultraheli kontrolli all ei rakendata täiendavalt ultraheli piirhindu;
  4) kui ühes piirkonnas uuritakse samal ajal nii artereid kui ka veene, rakendatakse koodiga 7943 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda (koode 7941 ja 7942 ei rakendata).

  (3) Koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ultraheli kontrastaine maksumust. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse alusel üle üks kord uuringu kohta.

  (4) Koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse maksa metastaaside uurimisel kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia vastunäidustuse korral ning diagnoosi täpsustamisel ebaselge kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia, tsütoloogilise või histoloogilise uuringu koldeleiu korral.

  (5) Mittetransporditavale haigele ultraheliuuringu tegemisel väljaspool ultraheli kabinetti rakendatakse ainult koodidega 7967 ja 7968 tähistatud tervishoiuteenuseid.

§ 17.  Kompuutertomograafia piirhinnad

  (1) Kompuutertomograafia põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Peaaju kompuutertomograafia natiivis

7990

  44,46

Peaaju kompuutertomograafia kontrastainega

7991

  52,63

Südame kompuutertomograafia

7972

  60,14

Südame kompuutertomograafia kontrastainega

7973

  89,09

Kompuutertomograafia natiivis

7975

  52,50

Kompuutertomograafia kontrastainega

7978

  63,35

Kompuutertomograafia-angiograafia

7984

  60,64

Perfusioonkompuutertomograafia

7974

106,20

Kompuutertomograafia-kolonoskoopia

7995

  42,95

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist ja arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna kohta;
  2) haigekassa võtab põhiuuringu eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord iga uuringu kohta;
  3) põhiuuringule lisanduvate uuringute puhul rakendatakse lõikes 3 sätestatud piirkondade või faaside lisauuringute piirhindu;
  4) koodidega 7991, 7973, 7974, 7978 ja 7984 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind ei sisalda kontrastaine kulu.

  (3) Kompuutertomograafia lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimus

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia natiivis (iga järgmine piirkond)

7976

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

14,36

Kompuutertomograafia kontrastainega (iga järgmine piirkond)

7979

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

14,36

Kompuutertomograafia-angiograafia (iga järgmine piirkond)

7999

Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, koronaararter, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ülajäseme arterid, ülajäsemete veenid

17,03

Venograafia kontrastainega

7981

18,76

Parenhümatoosse faasi lisauuring kontrastainega

7982

14,36

Hilisfaasi lisauuring kontrastainega

7987

24,68

Peaaju arterite 3D analüüs

7992

12,21

  (4) Lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult koos lõikes 1 sätestatud kompuutertomograafia põhiuuringuga;
  2) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist (välja arvatud koodiga 7992 tähistatud tervishoiuteenus) ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna ja faasi kohta;
  3) haigekassa võtab koodidega 7976, 7979 ja 7999 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle lõike 3 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimus” nimetatud igast piirkonnast (välja arvatud koronaararter) tehtud kompuutertomograafia lisauuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord);
  4) koronaararteri uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7999 tähistatud tervishoiuteenuse alusel kuni kaks korda;
  5) haigekassa võtab koodidega 7981, 7982, 7987 ja 7992 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord ühe uuringu kohta.

  (5) Kompuutertomograafia kontrastaine piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia kontrastaine 10 ml

7997

5,77

  (6) Lõikes 5 sätestatud tervishoiuteenuse piirhinna rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab koodiga 7997 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle koos koodidega 7991, 7973, 7978, 7984 ja 7974 tähistatud tervishoiuteenustega;
  2) kasutatud kontrastaine kogus ümardatakse lähima kümneni.

§ 18.  Magnetresonantstomograafia piirhinnad

  (1) Nõrga väljatugevusega (kuni 1 tesla) magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (alla 4 töö) nõrga väljaga MRT-l

79300

  49,11

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79301

  75,83

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79302

  87,58

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) nõrga väljaga MRT-l

79303

102,00

  (2) Keskmise väljatugevusega (1,1 kuni 2,9 teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79200

  74,51

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79201

137,95

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79202

161,07

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) keskmise väljaga MRT-l

79203

205,10

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast keskmise väljaga MRT-l

79224

  58,90

Endokavitaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79227

325,97

Aju funktsionaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79228

246,53

Loote uuring keskmise väljaga MRT-l

79229

128,39

  (3) Tugeva väljatugevusega (3 ja enam teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79250

  96,06

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79251

158,28

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79252

188,58

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) tugeva väljaga MRT-l

79253

242,84

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast tugeva väljaga MRT-l

79274

  74,27

Endokavitaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79277

387,43

Aju funktsionaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79278

253,72

  (4) Lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist (sh tuues välja uuringu tegemiseks kasutatud mähiste arvu) tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis;
  2) koodidega 79227 ja 79277 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad ühekordselt kasutatava endokavitaalse mähise ja pinnamähise maksumust;
  3) üks töö on üks sekvents ühes suunas. Ühe piirkonna sama sekventsi samas suunas tehtud pildiseeriaid loetakse üheks tööks. Eritöötlusi tööks ei loeta;
  4) haigekassa võtab koodidega 79224 ja 79274 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle igast piirkonnast tehtud MRT põhiuuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord). Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ühe ülajäseme arterid, ühe ülajäseme veenid, seljaaju veresooned;
  5) magnetresonantstomograafi välja tugevuse klassi määramisel lähtutakse tootja antud seadme tehnilisest spetsifikatsioonist.

  (5) MRT lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kontrastainega MRT uuring

79330

165,92

Südame uuring keskmise väljaga MRT-l

79333

128,39

Südame uuring tugeva väljaga MRT-l

79334

169,36

Traktograafia magnetresonantstomograafil

79335

  45,25

Aju perfusiooniuuring magnetresonantstomograafil

79336

  36,09

Spektroskoopia magnetresonantstomograafil

79337

  45,25

  (6) Lõikes 5 koodidega 79330, 79333 ja 79334 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis.

  (7) Lõikes 5 koodidega 79330–79337 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse lisaks lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud tervishoiuteenustele täiendavalt tehtud uuringute korral.

  (8) Lõikes 5 koodiga 79330 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iseseisvalt ilma lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenusteta juhul, kui natiivuuringut ei tehta.

  (9) Iga koodiga 79330–79336 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhiuuringu kohta.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 79337 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu kohta koefitsiendiga 1,5 juhul, kui tehakse mitme vokseli spektroskoopia.

§ 19.  Angiograafia piirhinnad

  (1) Angiograafia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Aortograafia või kavograafia või arteriograafia või neeruveeni flebograafia

7881

Aordi, arteri või veeni punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

372,26

Superselektiivne vistseraalne angiograafia

7882

Peente veresoonte kateeterdamine superselektiivse kateetriga, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

201,67

Aju angiograafia

7883

Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

596,53

Perifeerne angiograafiline flebograafia

7884

Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

283,58

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenust koodiga 7882 rakendatakse ainult täiendavalt koodi 7881 puhul.

  (3) Koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodidega 7883 ja 7884 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 20.  Menetlusradioloogia piirhinnad

  (1) Menetlusradioloogia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7890

     24,07

Iga järgnev peennõelabiopsia

7898

Koodiga 7898 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7890 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks peennõelabiopsia

       5,05

Jämenõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7891

     49,75

Iga järgnev jämenõelabiopsia

7897

Koodiga 7897 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7891 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks jämenõelabiopsia

     31,28

Ühemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7892

   146,33

Kahe- või kolmemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7893

   172,33

Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7894

     33,13

Stereotaktiline mammobiopsia

7896

     71,85

Mammograafi kontrolli all tehtav lokalisatsioon

7895

     79,84

Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse

7887

Koodiga 7887 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab punktsiooni, sapiteede kateeterdamist, stendi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust

1 116,57

Neeruarteri või muu vistseraalarteri balloondilatatsioon

7885

Koodiga 7885 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust

   280,22

Perifeerse arteri balloondilatatsioon

7886

Koodiga 7886 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust

   461,26

Endoproteesi paigaldamine veresoontesse

7888

Koodiga 7888 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab balloondilatatsiooni, kontrastaine manustamist, endoproteesi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust

1 686,69

Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine

7889

Koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, okluseeriva materjali paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist

1 223,01

Võõrkeha endovaskulaarne eemaldamine südamest või suurtest veresoontest

7899

   534,77

Antegraadne kolangiograafia

6084

Koodiga 6084 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine manustamist sapiteede dreeni kaudu

     17,38

Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia

6085

Koodiga 6085 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsiooni ning kontrastaine manustamist

     25,95

Neeru ja maksa primaarsete ja sekundaarsete tuumorite raadiosageduslik ablatsioon ultraheli kontrolli all

7809

1 189,22

Neeru ja maksa primaarsete ja sekundaarsete tuumorite raadiosageduslik ablatsioon kontrastainega ultraheli kontrolli all

7810

1 304,56

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) koodidega 7885, 7886 ja 7888 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenuse puhul;
  2) koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7883 tähistatud tervishoiuteenuse puhul.

  (3) Koodidega 7809 ja 7810 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikus haiglas, millel on onkoloogilise eriala tegevusluba.

§ 21.  Nukleaarmeditsiini uuringute ja raviprotseduuride piirhinnad

  (1) Nukleaarmeditsiini uuringute ja raviprotseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine

79400

   129,45

Peaaju staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79401

   365,16

Peaaju SPET HMPAO-ga

79402

   558,33

Peaaju serotoniini, dopamiini, bensodiasepiini retseptorite SPET

79403

1 765,69

Kilpnäärme funktsiooni proov radioaktiivse joodiga

79404

   142,08

Kilpnäärme stsintigraafia ja/või SPET või Meckeli divertiikli SPET

79405

   231,40

Sialostsintigraafia ja/või SPET

79406

   337,33

Rinnanäärme stsintigraafia ja/või SPET

79407

   446,42

Müokardi staatiline stsintigraafia ja/või SPET 99-Tc-pürofosfaadiga

79408

   420,84

Müokardi staatiline stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga või kõrvalkilpnäärmete stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga

79409

   502,18

Müokardi stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga või kõrvalkilpnäärme stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga

79410

   449,36

Nukleaarventrikulograafia ja/või SPET

79411

   467,69

Maksa staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79412

   489,91

Neerupealiste stsintigraafia ja/või SPET norkolesterooliga

79413

1 680,26

Neerude dünaamiline stsintigraafia

79414

   467,62

Neerude staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79415

   329,53

Radiorenograafia

79416

   290,85

Munasarjade staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79417

   291,92

Melanoomi stsintigraafia ja/või SPET

79420

1 082,45

Põletikukolde stsintigraafia ja/või SPET polüklonaalsete antikehadega

79421

   474,86

Põletikukolde stsintigraafia ja/või SPET leukotsüütidega

79422

   555,51

Põletikukolde SPET visualiseerimine HMPAO-ga

79423

   478,33

Staatiline või dünaamiline nukleaarlümfograafia ja/või SPET

79424

   567,39

Operatsiooniaegne nukleaarlümfograafia

79425

   225,42

Somatostatiini retseptorite stsintigraafia ja/või SPET

79426

   809,66

Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia ja/või SPET

79427

   452,98

Skeleti staatiline stsintigraafia või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET joodiga

79428

   417,34

Feokromotsütoomi või adrenergilise koe või medullaarse kilpnäärmevähi stsintigraafia ja/või SPET

79429

1 693,46

Kopsu ventilatsioonistsintigraafia ja/või SPET

79431

   419,45

Kopsu perfusioonistsintigraafia ja/või SPET

79435

   454,75

Nukleaarangiograafia ja/või SPET

79440

   525,91

Stsintigraafia ja/või SPET monoklonaalsete antikehadega (venoosse tromboosi, kartsinoembrüonaalse antigeeni antikehade ja muu stsintigraafia ja/või SPET)

79441

   824,80

Tsirkuleeriva verehulga määramine 131-I-albumiiniga

79442

     93,27

Tsirkuleeriva verehulga uuring 99-Tc-pürofosfaadiga

79443

   380,27

Hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia

79444

   590,35

PET uuring FDG-ga

79450

1 182,42

PET lisauuring FDG-ga

79451

     92,00

Samaariumravi protseduur

79460

1 926,44

Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral

79461

   993,45

Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur

79462

   909,98

Luumetastaaside ravi Sm-153-EDTMP-ga

79463

1 610,38

Kilpnäärme supressioon jood-131-ga hüpertüreoosi korral

79464

   526,24

Väikeste liigeste radiosünovektoomia

79465

3 375,57

Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga

79466

   488,51

Neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)

79468

7 323,10

Eesnäärme vähi brahhüteraapia radioaktiivsete, lühikese poolestusajaga ja madala aktiivsusega püsivate implantaatidega

7436

5 840,36

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhind (v.a koodid 79400 ja 79451) sisaldab isotoobi maksumust, haige läbivaatust, doosi arvestust, haige paigaldamist, haige jälgimist, kujutise ja parameetrite digitaalset salvestamist, pildi töötlust ja arhiveerimist ning uuringu kirjeldamist.

  (3) Lõikes 1 sätestatud SPET uuringu piirhind ja kilpnäärmevähi radiojoodravi protseduuri piirhind sisaldab kõigi uuringu käigus tehtud kolmedimensiooniliste SPET-salvestuste ning kompuutertomograafiate maksumust.

  (4) Lõikes 1 sätestatud PET uuringu piirhind sisaldab kõigi uuringu käigus tehtud kolmedimensiooniliste PET-salvestuste ja kompuutertomograafiate maksumust.

  (5) Lõikes 1 sätestatud koodiga 79400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab eriarsti vastuvõttu, patsiendi läbivaatust, varasemate uuringute hindamist, nukleaarmeditsiiniliseks uuringuks või protseduuriks vajaliku kompuutertomograafilise uuringu tegemist ja doosipiiride arvestust koos dokumenteerimisega.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 79450 ja 79451 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel: kopsu üksiku sõlme hindamisel, mitteväikserakulise kopsukasvaja staadiumi määramisel, kolorektaalvähi retsidiivi diagnostikas, pea- ja kaelapiirkonna kasvaja diagnostikas, lümfoomi diagnostikas ja maliigse melanoomi diagnostikas. Muudel juhtudel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise käigus koostatud raviplaan vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile ja selles on määratud PET uuringu vajadus.

  (7) Lõikes 1 sätestatud koodiga 79451 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige paigaldamist, haige jälgimist, kujutise ja parameetrite digitaalset salvestamist, pildi töötlust ja arhiveerimist ning uuringu kirjeldamist.

  (8) Koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, premedikatsiooni, kasvaja mahu mõõtmist, kiiritusravi planeerimist, radioaktiivsete implantaatide paigaldamist (sh implantaatide maksumust) ning selle järgset röntgenoloogilist järelkontrolli.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kasvaja madala ja keskmise progressiooniriskiga patsiendilt, kui teenust on osutatud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 22.  Kiiritusravi piirhinnad

  (1) Väliskiiritusravi teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Konventsionaalne ehk tavapärane väliskiiritusravi planeerimine

740101

   436,90

Konformne ehk kasvaja kujuga kohandatud väliskiiritusravi planeerimine

740102

   720,21

Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine

740103

1 169,18

Väliskiiritusravi protseduur

740201

     68,15

Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi protseduur

740202

   105,00

Hingamisega kohandatud kiiritusravi planeerimine

740104

   146,69

Hingamisega kohandatud kiiritusravi protseduur

740203

   102,40

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 kehtestatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle onkoloogilistel näidustustel ja Graves’i orbitopaatia korral juhul, kui raviks kasutatakse kiiritusravi seadet energiaga >1 MeV (megaelektronvolt).

  (3) Koodidega 740201 ja 740202 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi läbivaatust, kiiritusravi protseduuri tegemist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ja andmete arhiveerimist.

  (4) Koodidega 740101, 740102 ja 740103 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi läbivaatust, raviplaani koostamist, kasvaja sihtmahu lokaliseerimist, doosiarvestust, simulatsiooni, raviplaani ning andmete dokumenteerimist ja arhiveerimist.

  (5) Koodiga 740101 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse luu-, lülisamba- ja ajumetastaaside, pindmiste nahatuumorite ning Graves’i orbitopaatia väliskiiritusravi planeerimisel.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 740103 ja 740202 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ainult kuratiivse ehk tervistava kiiritusravi eesmärgil järgmistel juhtudel:
  1) pea- ja kaelapiirkonna kasvajad, välja arvatud I–II staadiumi häälekõri vähk;
  2) eesnäärme kasvajad, millele on vajalik ravidoos >70 Gy, ja/või vaagna lümfisõlmede kiiritusravi näidustuse korral;
  3) günekoloogiliste kasvajate väliskiiritusraviga samaaegne vaagnapiirkonna ja paraaortaalsete lümfisõlmede kiiritus;
  4) rinnanäärme või rindkereseina kiiritus (+/– regionaalsed lümfisõlmed), kui konformse kiiritusraviga pole võimalik tagada homogeenset doosijaotust ebatavalise kujuga sihtmahu tõttu (eriline rinnanäärme või rindkere anatoomia, intramammaarsete lümfisõlmede (IM-LN) kaasatus) või kui esinevad infiltratiivsed hulgikolded;
  5) korduv kiiritusravi samasse anatoomilisse piirkonda;
  6) kesknärvisüsteemi kasvajad;
  7) kasvajate kiiritusravi kuni 19-aastastel lastel.

  (7) Haigekassa võtab koodidega 740104 ja 740203 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse vasaku rinnanäärme kasvajaga patsientidele, kes vajavad adjuvantset (operatsioonijärgset) väliskiiritusravi.

  (8) Lähikiiritusravi teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Standardplaaniga lähikiiritusravi protseduur

740301

238,71

Kahedimensionaalse planeerimisega lähikiiritusravi protseduur

740302

538,76

Kolmedimensionaalse planeerimisega günekoloogilise kasvaja lähikiiritusravi protseduur

740303

689,84

  (9) Koodiga 740301 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kiiritusravi mahu planeerimist, raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, dokumenteerimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

  (10) Koodiga 740302 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kahedimensionaalset kiiritusravi mahu planeerimist (sealhulgas röntgenaparatuuri kasutamist), raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

  (11) Koodiga 740303 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, jälgimist, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kolmedimensionaalset kiiritusravi mahu planeerimist (välja arvatud kompuutertomograafi ja magnetresonantstomograafi kasutamine), raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

§ 23.  Neuroloogiliste protseduuride ja neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Neuroloogiliste protseduuride ja neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine

6260

  14,82

Lumbaalpunktsioon atraumaatilise nõelaga

6261

  17,93

Karpaalkanali või ganglion stellatum’i või kolmiknärvi perifeersete harude blokaad või epiduraalblokaad

6262

  11,36

Elektroentsefalograafia (kestusega kuni 1 tund)

6263

  44,27

Elektroentsefalograafia (kestusega üle 1 tunni)

6264

  68,78

Operatsiooniaegne neurofüsioloogiline monitooring

6265

455,28

Esilekutsutud potentsiaalide (auditoorsed, visuaalsed, somatosensoorsed, motoorsed) uuring

6266

  56,13

Elektroneuromüograafia

6267

  75,11

Elektroneurograafia

6268

  49,95

Üksikkiu elektroneuromüograafia

6269

  61,07

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ööpäevaringne uuring epilepsia diagnostikaks (1 ööpäev)

6257

641,68

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ambulatoorne uuring epilepsia diagnostikaks

6259

198,73

  (2) Haigekassa võtab koodiga 6260 (rakendatakse koos koodiga 235R) tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel näidustustel: lokaalsed düstooniad ja spastilisus ning tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka eriarsti vastuvõttu (kood 3002 või 3004).

  (3) Haigekassa võtab koodidega 6263 ja 6264 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud entsefalograafiga.

  (4) Koodiga 6261 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koodiga 7703 tähistatud tervishoiuteenuse kasutamisel.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 6264 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) kuni 3-aastase (k.a) lapse EEG uuring;
  2) intensiivravis tehtud EEG uuring;
  3) EEG uuring ajusurma tuvastamiseks;
  4) EEG kvantitatiivanalüüs;
  5) une-EEG uuring.

  (6) Koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka elektrokortikograafia uuringu kulusid. Haigekassa võtab koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud intraoperatiivse monitooringu (IOM) aparatuuriga järgmistel juhtudel:
  1) ortopeedilised lülisamba korrektsioonoperatsioonid;
  2) neurokirurgilised operatsioonid;
  3) torakoabdominaalse aordi aneurüsmi resektsioon.

  (7) Koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse üks kord operatsiooni kohta.

  (8) Koodiga 6267 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel botulismitoksiinravi planeerimise ja ravimi manustamise eesmärgil elektroneuromüograafi kontrolli all ei rakendata lisaks koodiga 6260 tähistatud tervishoiuteenust.

  (9) Haigekassa võtab koodidega 6267, 6268 ja 6269 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud elektromüograafiga.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 6257 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühe kindlustatud isiku kohta üks kord aastas kuni viie ööpäeva eest.

  (11) Haigekassa võtab koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kahe uuringu eest aastas patsiendi kohta.

§ 24.  Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad

  (1) Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Spirograafia

6301

  10,63

Bronhodilataatortest

6302

  20,87

Bronhide hüperreaktiivsustest

6303

  40,32

Sulgumismahu uuring

6305

    7,99

Kehapletüsmograafia

6306

  35,35

Spiroergomeetria

6307

  46,96

Difusioonikapatsiteedi määramine

6308

  32,22

Elektrokardiograafia

6320

    7,20

Kõrgtundlikkusega elektrokardiograafia

6322

  13,24

Elektrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga

6323

    8,60

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

  34,08

Tilt-test

6325

  70,28

Holteri monitooring

6326

  35,56

Söögitorukaudne ehhokardiograafia

6331

  73,23

Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring

6332

  52,40

Hapniku tarbimise kompleksuuring

6333

  45,82

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

  18,20

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

  43,27

Loote biofüüsilise profiili määramine

6337

  28,05

Loote pidev monitooring (üks tund)

6338

    8,92

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

  21,95

Täismahus ehhokardiograafia

6340

  74,33

Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring

6341

  35,76

Polüsomnograafia

6342

302,87

Rõhu testimine AUTO-CPAP-aparaadiga (üks ööpäev)

6343

    2,84

Vererõhu ööpäevane monitooring

6344

  21,96

  (2) Koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide südameõõnte, klappide ja suurte veresoonte uurimist mitmetes vaadetes 1-dimensionaalsel (1D e M-mode), 2-dimensionaalsel (2D), spektraal-Doppler-(PW, CW) ja värvi-Doppler-meetodil ning neile hinnangu andmist nii strukturaalsest kui ka funktsionaalsest aspektist.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 6341 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kui esineb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, südame isheemiatõbi, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 6341 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kelle Epworthi unisuse skaala skoor >10 või kelle oksühemoglobiini desaturatsiooniindeks (ODI) >15 ning kellel on vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund.

  (5) Koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõike uuringu tegemisega seonduvat, k.a voodipäeva maksumust.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kelle ODI >15 ja kaasneb üks järgmistest seisunditest: kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, südame isheemiatõbi, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomina.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kelle Epworthi unisuse skaala skoor >10 või ODI >15 ning kellel on vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kellel on eelnevalt koodiga 6341 või 6342 tähistatud teenusega diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI) on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kellel on eelnevalt koodiga 6341 või 6342 tähistatud teenusega diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui rõhu testimiseks kasutatakse automaatse positiivrõhu regulatsiooniga (AUTO-CPAP) või fikseeritava positiivrõhuga aparaati (CPAP).

  (11) Koodiga 6326 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab 24-tunnise elektrokardiogrammi registreerimist, hindamist ja dokumenteerimist.

§ 25.  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad

  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Türeoliberiintest

6351

  56,82

Gonadoliberiintest

6352

  70,21

Kortikoliberiintest

6353

172,60

Kasvuhormooni liberiintest

6354

159,31

Insuliinhüpoglükeemiatest

6355

  70,01

Glükagoontest

6356

  79,47

Synacthen-test

6357

  66,43

Kooriongonadotropiintest

6358

  69,37

Arginiintest

6359

  78,01

Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil

6360

    6,43

§ 26.  Üldmeditsiiniliste ja taastusravi protseduuride piirhinnad

  (1) Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

    2,30

Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon

7005

    3,30

Naha puurbiopsia

7006

  33,75

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

  15,42

Mao ja sapipõie diagnostiline sondeerimine

7027

    0,77

Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine)

7028

    3,07

Inimgeneetiline ekspertiis

7040

168,04

Jalaravikabineti vastuvõtt I astme kahjustusega diabeetikule

7043

  12,70

Jalaravikabineti vastuvõtt II astme kahjustusega diabeetikule

7044

  13,21

Jalaravikabineti vastuvõtt III astme kahjustusega diabeetikule

7045

  17,65

Ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele (ööpäevahind)

7046

  15,28

13C-uurea hingamistest Helicobacter pylori määramiseks

7047

  32,34

Luutiheduse uuring aksiaalse DXA densitomeeriga

6112

  17,14

Kogu lülisamba morfomeetriline uuring aksiaalse DXA densitomeetriga

6116

  12,50

Sääre-õlavarre (ABI) indeksi määramine

6117

  12,63

Vahtskleroteraapia

6118

  40,91

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7040 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse kuni üks kord aastas probandi kohta, kelle ravidokumendis on dokumenteeritud geneetilise riski hindamine inimgeneetilise ekspertiisi otsusena;
  2) haigekassa võtab koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravi on määranud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötav pulmonoloog;
  3) koodiga 6112 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab uuringut kõigist piirkondadest;
  4) haigekassa võtab koodiga 6117 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste näidustuste esinemisel: alajäseme arterite haiguse sümptomid või alajäseme mitteparanev haavand;
  5) koodiga 6117 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab mõlema alajäseme indeksi määramisega seotud kulusid;
  6) haigekassa võtab koodiga 6118 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutamisel kroonilise venoosse haavandi (RHK 10 koodid I83.0, I83.2, I87.2) korral.

  (3) Taastusravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)

7011

  7,18

Mudaraviseanss reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi ning väljendunud liigesejäikusega haigele

7022

  7,24

Raviseanss külmvõimlemiskambris

7030

  5,82

Speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele

7031

  2,14

Tegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7053

11,90

Tegevusteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7054

  8,13

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

10,98

Füsioteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7051

  7,14

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

  4,47

Füsioteraapia basseinis individuaalne (kestus 30 min)

7056

11,33

Füsioteraapia basseinis grupis (kestus 30 min)

7057

  5,36

Füsioteraapia kodus

7060

30,22

Lümfiteraapia (kestus 60 min)

7058

68,00

6 minuti kõnnitest

7059

11,34

  (4) Tegevusteraapia (kestus 30 min) (koodid 7053 ja 7054) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) tegevusvõime hindamine;
  2) igapäevaelu oskuste õpetamine ja harjutamine;
  3) tegevuseelduste arendamine, taastamine ja säilitamine;
  4) igapäevaelu tegevuste sooritamist toetavate abivahendite määramine, soovitamine ning kasutama õpetamine;
  5) keskkonna kohandamine patsiendi tegevusvõimele vastavaks;
  6) individuaalsete ortooside valmistamine;
  7) tegevusvõimealane juhendamine ja nõustamine;
  8) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (5) Füsioteraapia (koodid 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057, 7060) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) füsioterapeutiline hindamine;
  2) füsioterapeutilise diagnoosi määramine;
  3) füsioteraapia planeerimine;
  4) füsioteraapia tegevuste läbiviimine;
  5) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (6) Lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7011 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele 20 protseduuri poolaastas;
  2) koodidega 7053 ja 7054 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut;
  3) koodiga 7054 tähistatud tervishoiuteenuse korral ei tohi patsientide arv grupis ületada kolme patsienti ühe tegevusterapeudi kohta;
  4) koodidega 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut;
  5) koodidega 7050 ja 7056 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kuni 60 korda kuue kuu jooksul (välja arvatud koodidega 8029, 8028 ja 8031 tähistatud statsionaarse taastusravi puhul);
  6) koodidega 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda ei rakendata monoteraapiana massaaži või füüsikalise ravi protseduuride tegemise korral;
  7) koodidega 7050 ja 7056 tähistatud tervishoiuteenuste kordade arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus;
  8) iseseisva statsionaarse õendusabi (kood 2063) osutamisel võtab haigekassa koodidega 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle eriarsti suunamisel;
  9) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse taastusarsti, kirurgi või onkoloogi suunamisel järgmistel juhtudel: primaarne lümfiturse, sekundaarne lümfiturse või III staadiumi lipödeem;
  10) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kuni 15 korda kalendriaastas;
  11) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab lümfiterapeut või lümfiterapeudi täiendkoolituse läbinud meditsiiniharidusega massöör.

  (7) Koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse (kestus 60 min) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi ja vahendeid:
  1) anamneesi võtmine, objektiivne uurimine, nõustamine;
  2) lümfimassaaži teostamine ja kompressioonsidemete paigaldamine;
  3) kompressioonsidemed ja sidumisvahendid;
  4) teenuse osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 7060 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud füsioteraapia, kuid tervishoiuteenuse osutaja juurde jõudmine on takistatud mõõduka või raske liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire tõttu.

  (9) Koodiga 7060 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab transpordikulu.

§ 27.  Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

  (1) Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride, mida tehakse mujal kui täisvarustusega operatsioonitoas, piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Laparotsentees

7110

     47,68

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

     43,51

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

     26,97

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

     21,99

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

     49,46

Väikese implantaadi eemaldamine

7118

     52,10

Väikese implantaadi vahetamine

7119

     51,84

Nahatransplantatsioon alla 0,5% nahapinnast

7120

     50,73

Väikese luu amputatsioon või köndi korrastus

7121

     63,28

Muud kirurgilised protseduurid

7122

     20,99

Labakäe ja -jala sirutajakõõluste ja/või lihaste õmblus

7123

     48,28

Luu trepanatsioon ja/või sekvestrektoomia

7124

     30,74

Nahaplastika toitval jalal

7126

     47,09

Skelettekstensioon

7127

     56,07

Puusakipsi või kipskorseti asetamine

7136

     70,07

Õlavarre kips- või kerglahase asetamine

7128

     26,49

Sääre kips- või kerglahase asetamine

7129

     33,69

Muu kips- või kerglahase asetamine

7130

     16,73

Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel

7131

     16,70

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

7132

     24,86

Plastikakirurgilise haige (sh põletushaige) sidumine (ambulatoorne)

7139

     26,20

Plastikakirurgilise haige (sh põletushaige) sidumine (statsionaarne)

7140

     41,36

Osteomüeliidihaige sidumine lahtise luukolde puhul (statsionaarne)

7135

     41,94

Intratekaalse baklofeenravipumba täitmine

7137

   213,91

5-aminolevuliinhape maliigse glioomi residuaalkoe intraoperatiivseks fotodünaamiliseks visualiseerimiseks

7138

1 068,20

  (2) 6. peatükis nimetatud operatsioonidele võib täiendavalt rakendada lõikes 1 kehtestatud teenustest ainult koodidega 7136, 7128, 7129 ja 7130 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7122 tähistatud tervishoiuteenuse alusel tasu maksmise kohustuse üle ainult nende kirurgiliste protseduuride eest, mida ei ole nimetatud 4. peatükis.

  (4) Suured ja väiksed luud ja liigesed on loetletud § 46 lõigetes 2, 3 ja 4.

  (5) Koodiga 7137 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7138 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse koos koodiga 1A2125 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (7) Koodidega 7128, 7129 ja 7130 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad järgmisi lahasematerjale: looduslik kiiresti kivistuv kips, looduslik aeglaselt kivistuv kips, sünteetiline jäik ja vesikõvastuv kipsside ja -lahas.

  (8) Haigekassa võtab koodidega 7139 ja 7140 tähistatud tervishoiuteenuste eest (v.a põletushaige sidumise korral) tasu maksmise kohustuse üle, kui kehapinna defekti läbimõõt on vähemalt 6 cm, järgmiste diagnooside puhul: troofika- ja innervatsioonihäirest tulenevad defektid (RHK 10 koodid I83.0, L97, L98.4 ja L89), pehmekoe ulatuslik infektsioon (RHK 10 koodid L00–L08), pehmekoe ulatuslik trauma (RHK 10 koodid S00–T14) ja operatsioonihaava dehistsents (RHK 10 kood T81.3).

§ 28.  Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Uretrotsüstoskoopia

7152

  18,31

Uretrotsüstoskoopia koos biopsia võtmisega või uretrotsüstoskoopia koos stendi eemaldamisega

7153

  19,06

Uretrotsüstoskoopia koos ureetriava elektrokoagulatsiooniga

7154

  18,85

Uretrotsüstoskoopia koos kivi eemaldamisega (lingekstraktsioon)

7155

195,85

Ureetri kateeterdamine

7156

  59,02

Tsüstoskoopia koos ureetri balloondilatatsiooni ja stentimisega

7157

220,52

Uretrotsüstoskoopia ureetri stentimisega

7158

116,19

Kateeterdamine

7159

  12,43

Püsikateetri paigaldamine

7160

  14,79

Epitsüstostoomi vahetus

7162

  21,51

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

  13,50

Eesnäärme biopsia

7164

  27,14

Punktsiooniga epitsüstostoomia

7165

  49,98

Bužeerimine

7166

  13,20

TUMT (transuretaarne mikrolaineteraapia)

7167

  77,14

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

7168

223,63

Uroflow

7170

  12,49

Urodünaamika uuring

7171

164,60

Nefrostoomi paigaldamine ultraheli ja/või röntgenoskoopia kontrolli all

7172

201,90

Pindmise kusepõievähi fotodünaamiline visualiseerimine heksamino-levuleenhappega

7173

473,20

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7155 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab korvlingu maksumust;
  2) koodiga 7157 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab abivahendite maksumust;
  3) koodiga 7172 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab perkutaanse nefrostoomi komplekti maksumust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7173 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse täiendavalt koodiga 030307 tähistatud kusepõie transuretraalse resektsiooni tegemisel kõrge ja keskmise progressiooniriskiga pindmise kusepõievähi haigetele.

§ 29.  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad

  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alveooli ekskohleatsioon

7201

2,30

Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata

7202

3,07

§ 30.  Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine

7251

  1,53

Gonioskoopia, perimeetria

7252

10,25

Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine

7253

10,41

Halasion jt lau- ning limaskestaoperatsioonid

7254

  9,46

Pisarakanalite sondeerimine ja loputus

7255

10,09

Sarvkesta krüoteraapia

7256

11,80

Sarvkesta abrasioon, sügavalt sarvkestast võõrkeha eemaldamine

7257

  8,73

Orbita flegmooni avamine

7258

12,96

Parabulbaarsed ja subkonjunktiivsed süstid

7259

  3,95

Silmapõhja fotografeerimine

7260

17,70

Fluorestsentne angiograafia

7261

42,21

Kompuuterperimeetria

7262

22,58

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga

7263

  4,81

Silmade liikuvuse ja fusioonivõime uuring sünoptofoori abil

7264

  9,25

Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil

7265

  9,01

Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega

7266

52,26

Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil

7267

  6,08

Silma ultraheliuuring

6004

15,49

Silmapõhja optiline koherentne tomograafia

7268

11,48

Silma eesosa optiline koherentne tomograafia

7269

17,29

Nägemisnärvi diski ja närvikiudude kihi topograafiline uuring

7270

11,04

Intravitreaalne ravimi manustamine

7271

52,66

  (2) Koodiga 7271 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koodidega 365R ja 366R tähistatud ravimitega.

§ 31.  Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kuulmise sõeluuring

6401

    6,39

Toonaudiomeetria

6402

  10,18

Ülelävelised testid

6403

    9,93

Kõne audiomeetria kõrvaklappidega

6404

  13,99

Kõne audiomeetria vabas väljas

6405

    9,25

Toonaudiomeetria vabas väljas

6406

  10,90

Väikelaste kuulmisläve uuring

6407

  24,66

Tümpanomeetria

6408

    8,12

Stapesreflekside uuring ja teised testid

6409

    7,22

Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine)

6410

  14,67

Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas)

6411

  10,04

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud

6412

    7,00

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud, elektronüstagmograafia

6413

  24,41

Otoakustiliste emissioonide uuring

6414

  17,98

Aju bioelektriliste potentsiaalide uuring

6415

  55,90

Abstsessi avamine ninaõõnes, neelus või väliskõrvas, paratsentees

7301

    9,44

Tüsistunud võõrkehade eemaldamine ninaõõnest, neelust või kuulmekäigust

7302

  12,45

Trahhea või söögitoru bužeerimine

7303

  36,57

Elektrokauterisatsioon ninaõõnes

7304

  10,46

Paratsentees koos aspiratsiooniga

7306

  17,26

Ninaverejooksu peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga

7308

  12,45

Otsmikukoopa sondeerimine, bužeerimine ja ravimi sisseviimine

7309

    4,60

Kuulmetõrve kateeterdamine koos läbipuhumisega

7310

    6,39

Epifarüngoskoopia

7311

    6,45

Otomikroskoopia

7312

    8,21

Stroboskoopia kõris

7313

  12,51

Mikrostroboskoopia kõris

7314

  15,45

Rinomikroskoopia aspiratsiooni ja revisiooniga

7315

    9,44

Rinomanomeetria

7316

    7,35

Indirektne larüngomikroskoopia

7317

    6,39

Kohleaarimplantaadi kõneprotsessori programmeerimine (ühe programmeerimise hind, mis koosneb kahest seansist üksteisele järgnevatel päevadel)

7319

455,56

  (2) Haigekassa võtab koodiga 7319 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle esimesel aastal pärast kohleaarimplantaadi paigaldamist kuni kaheksa korda, teisel aastal kuni kuus korda ja kolmandal aastal kuni kolm korda. Alates neljandast aastast võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord aastas, rakendades piirhinda koefitsiendiga 0,5.

§ 32.  Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad

  (1) Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Emakakaela koagulatsioon/krüo

7351

  24,27

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

  14,38

Amnioinfusioon

7355

  33,40

Loote välispööre pea peale

7356

  14,92

Kordotsentees

7357

  43,27

Üsasisene vereülekanne

7358

131,11

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

    2,81

Kolposkoopia

7563

  19,97

Kolposkoopiline raviprotseduur (lisaks põhiprotseduurile)

7595

  40,01

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7352 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab arsti vastuvõtu maksumust;
  2) koodiga 7359 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasumist rakendatakse ainult perearsti nimistuga töötava arsti puhul.

§ 33.  Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Strenaalpunktsioon

7412

21,22

Pleura, kopsuparenhüümi või keskseinandi tuumori transtorakaalne aspiratsiooni biopsia

7413

29,44

Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine

7414

19,24

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, kuni 1 tund

7415

18,09

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, 1–24 tundi

7416

33,41

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja püsiinfusioon, 24 tundi statsionaarse ravi korral

7417

19,73

§ 34.  Allergoloogiliste uuringute piirhinnad

  Allergoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Torketest allergeeniga

7502

  2,98

Nahasisene test allergeeniga

7503

13,16

Provokatsioonitest

7504

13,50

Allergeenidest ravisegu valmistamine

7507

  1,41

Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks protseduur

7508

  9,93

Aplikatsioonitest allergeenidega

7509

  7,82

Fraktsioneeritud väljahingatava õhu lämmastikoksiidi sisalduse (FENO) määramine

7510

12,17

§ 35.  Endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Endoskoopiliste põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

  43,78

Rektoskoopia

7562

  16,68

Sigmoidoskoopia

7556

  38,21

Koloskoopia

7558

  67,55

Sõeluuringu koloskoopia

7597

  84,23

Retrograatne kolangio-pankreatograafia (ERCP)

7560

  75,37

Balloonenteroskoopia

7567

515,71

Bronhoskoopia

7559

  49,09

Kapselendoskoopia gastroenteroloogi, (üld)kirurgi, pediaatri suunamisel

7566

828,34

Seedetrakti ülaosa endoskoopia ultraheliendoskoobiga, v.a ultrahelisondiga

7568

233,41

Bronhoskoopia ultraheliendoskoobiga, v.a ultrahelisondiga

7555

233,41

Direktne larüngoskoopia

7596

  85,77

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi ettevalmistamist, uuringu tegemist, tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis ja digitaalset arhiveerimist.

  (3) Põhiuuringule lisaks rakendatakse ainult lõikes 7 nimetatud lisauuringuid ja protseduure.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7566 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) varjatud verejooksu kahtlus peensoolest, kui verejooksu põhjus ei ole gastroskoopial ja koloskoopial selgunud;
  2) Crohni tõve kahtlus peensooles või teadaoleva Crohni tõve ileiidi ägenemise hindamiseks;
  3) peensoolekasvaja või NSAID-enteropaatia kahtlus.

  (5) Koodidega 7560 ja 7567 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad recovery maksumust.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7568 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (7) Koodiga 7596 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab straboskoopia (koodid 7313 ja 7314) maksumust.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 7597 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellele on jämesoolevähi ennetuse raames peale positiivset peitvere testi väljastatud saatekiri jämesoolevähi diagnoosimiseks.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 7597 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab tervishoiuteenuse osutaja, kellega haigekassa on sõlminud vastava kokkuleppe ravi rahastamise lepingus.

  (10) Endoskoopiliste lisauuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki)

7552

     13,07

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

     18,51

Endoskoopiline stentimine mittelaieneva stendiga

7564

   100,01

Kiviekstraktsioonivahendite kasutamine (sh sapikivi purustamine ilma litotripteri kasutamiseta)

7565

     78,04

Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi)

7569

     68,96

Endoskoopiline mukosektoomia

7570

   139,66

Sapikivi purustamine litotripteri kasutamisega

7571

   152,09

Endoskoopiline stentimine iselaieneva stendiga

7572

1 095,52

Söögitoru vaariksite endoskoopiline ligeerimine

7573

   133,10

Klipsi asetamine endoskoopial

7574

     59,76

Endoskoopiline plastligatuuri (endoloop) asetamine

7575

     82,26

Endoskoopiline injektsioonravi

7576

     48,07

Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi kasutamisega

7577

     36,66

Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial

7578

     53,07

Endoskoopiline balloondilatatsioon

7579

   113,80

Söögitoru või hingamisteede endoskoopiline laiendamine bužii kasutamisega

7580

     56,84

Võõrkeha endoskoopiline eemaldamine

7581

     40,17

Kromoendoskoopia

7582

     19,83

Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine

7583

   154,16

Endoskoopiline sondi asetamine makku või soolde

7584

     74,69

Transluminaalne endoskoopiline punktsioon sonograafia nõelaga

7585

   186,49

Tsütoloogilise koematerjali võtmine sapiteedest endoskoopial

7588

     80,57

Papillotoomi kasutamine ERCP-l

7589

   165,05

Bronhoalveolaarne lavaaž (BAL) diagnostilisel või ravi eesmärgil

7594

     40,01

Anaalvaariksite endoskoopiline ligeerimine

7590

     33,12

Endoskoopiline krüobiopsia hingamisteedest

7591

   107,81

Endoskoopiline hingamisteede krüoteraapia või rekanaliseerimine

7592

   163,29

Trahheobronhiaalpuu endoskoopiline stentimine silikoonstendiga

7593

   970,87

Ultrahelisondi kasutamine endoskoopias

7586

   101,67

  (11) Lõikes 10 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) endoskoopilisi lisauuringuid ja -protseduure rakendatakse ainult täiendavalt lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenustele;
  2) koodiga 7570 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab endoskoopilise injektsiooni maksumust;
  3) koodiga 7583 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab gastrostoomi maksumust;
  4) koodidega 7573 ja 7590 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab ligatuuride maksumust;
  5) koodidega 7572, 7564 ja 7593 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab stentide maksumust;
  6) koodidega 7579, 7565, 7570, 7572, 7580, 7585, 7581 ja 7583 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab recovery maksumust;
  7) koodiga 7592 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab bronhiaalpuu diagnostilise sondeerimise ja krüobiopsia võtmise maksumust;
  8) rohkem kui viie histoloogilise koetüki võtmise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie koetüki kohta;
  9) rohkem kui viie polüübi eemaldamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie polüübi kohta;
  10) koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse maksumust juhul, kui histoloogiline koematerjal võetakse samast paikmest;
  11) haigekassa võtab koodiga 7593 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle mittemaliigse iseloomuga hingamisteede obstruktsiooni korral, kui resektsioon ja dilatsioon ei ole olnud tulemuslikud ning kirurgiline ravi ei ole võimalik;
  12) haigekassa võtab koodiga 7591 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle eksofüütse nekroosiga kaetud ja/või kõrge veritsemise riskiga tuumori esinemise korral (vastav näidustus peab olema tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis kirjeldatud);
  13) koodiga 7577 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodidega 7589, 7569 ja 7570 tähistatud tervishoiuteenustele;
  14) koodiga 7594 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata protseduuri või operatsiooniga kaasneva hingamisteede loputuse korral;
  15) koodiga 7585 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 7587 tähistatud tervishoiuteenusega;
  16) haigekassa võtab koodiga 7586 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda kasutatakse söögitoru striktuuri uuringul.

  (12) Käesolevas paragrahvis sätestatud piirhindu rakendatakse nii jäiga kui ka fiiberendoskoobiga tehtavate uuringute ja protseduuride korral.

§ 36.  Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

  31,68

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

7602

  10,71

Psühhoteraapia seanss perele

7603

  42,09

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel

7607

  22,66

Elekterkrampravi seanss

7609

  44,19

Isiksuse uuring

7615

110,83

Kognitiivse funktsiooni uuring

7616

107,71

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas kolm liiget)

7617

  62,26

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas neli liiget)

7626

  81,04

  (2) Haigekassa võtab koodidega 7601 ja 7603 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab kliiniline psühholoog või psühhiaater.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7602 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab kliiniline psühholoog, psühhiaater või vaimse tervise õde.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksimise kohustuse üle, kui teenust osutab kliiniline psühholoog.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse psühhiaatri, neuroloogi või taastusarsti suunamisel.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7615 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt patsiendilt üks kord aastas.

  (7) Koodiga 7617 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater, vaimse tervise õde ja kliiniline psühholoog.

  (8) Koodiga 7626 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater, vaimse tervise õde ja kliiniline psühholoog ning üks spetsialist tulenevalt patsiendi terviseseisundist.

  (9) Koodidega 7601, 7602, 7603 ja 7607 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kvartalis.

  (10) Koodiga 7607 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) patsiendi küsitlemine probleemide kindlakstegemiseks, seisundi hindamine ja nõustamine;
  2) patsiendi probleemide psühholoogilise mudeli loomine ja selgitamine;
  3) psühhoteraapia vajaduse ja sobivuse ning patsiendi motivatsiooni hindamine;
  4) raviks motiveerimine ja ravi efektiivsuse hindamine;
  5) toetava psühhoterapeutilise vestluse kaudu patsiendi emotsionaalsete pingete leevendamine ja enesetunde parandamine;
  6) toimetulekumeetodite õpetamine, kohanemisvõime parandamine, iseseisva toimetuleku soodustamine ja lahenduste otsimine patsiendi probleemidele.

  (11) Koodidega 7601 ja 7602 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) kontakti loomine, patsiendi seisundi ja probleemide hindamine, kontseptualiseerimine;
  2) seansi sihtprobleemi, eesmärkide ja meetodite valik lähtuvalt teraapiakoolkonna teooriatest;
  3) meetodite rakendamine;
  4) seansi kokkuvõtte tegemine, kodutöö kokkuleppimine ja tagasiside küsimine/andmine;
  5) seansi dokumenteerimine, kontseptualiseerimine ja järgmise teraapiaseansi ettevalmistamine.

  (12) Koodiga 7603 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) kontakti loomine, patsiendi seisundi ja probleemide hindamine, kontseptualiseerimine;
  2) pereliikmete ja teiste patsiendile lähedaste isikute käitumise mõju hindamine patsiendi probleemi tekke ja säilimise seisukohast;
  3) seansi sihtprobleemi, eesmärkide ja meetodite valik lähtuvalt teraapiakoolkonna teooriatest;
  4) meetodite rakendamine;
  5) seansi kokkuvõtte tegemine, kodutöö kokkuleppimine ja tagasiside küsimine/andmine;
  6) seansi dokumenteerimine, kontseptualiseerimine ja järgmise teraapiaseansi ettevalmistamine.

§ 37.  Logopeediliste uuringute piirhinnad

  (1) Logopeediliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kliinilise logopeedi konsultatsioon

7620

24,89

Logopeediline uuring

7621

26,77

Logopeediline teraapia (kestus 90 min)

7622

24,34

Instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani täiendamine

7623

23,21

Logopeediline uuring hääleanalüsaatoriga

7624

12,70

Logopeediline uuring nasomeetriga

7625

16,51

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse eriarsti suunamisel ja teenust osutab kliiniline logopeed.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7621 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastase patsiendi puhul kuni kolm korda kuue järjestikuse kuu jooksul ja vanema kui 19-aastase patsiendi puhul kuni kolm korda 12 järjestikuse kuu jooksul.

  (4) Koodiga 7622 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) teraapia ettevalmistamine;
  2) patsiendi seisundi hindamine;
  3) teraapia eesmärkide ja meetodite valik;
  4) teraapia rakendamine;
  5) tagasiside küsimine/andmine ja kodutöö kokkuleppimine;
  6) teraapiaseansi dokumenteerimine.

  (5) Koodiga 7623 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) uuringu planeerimine;
  2) uuringul osalemine ja koostöös arstiga häälepaelte või neelamisfunktsiooni normaalse ja patoloogilise anatoomia ja füsioloogia eristamine;
  3) uuringu tulemuste tõlgendamine ja raviplaani täiendamine.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7623 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle koos koodidega 7559, 7311, 7314, 7934 ja 7596 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 38.  Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Swan-Gansi kateetri paigaldamine ja monitooring

7651

     340,71

Ühe südamepoole kateeterdamine

7652

     666,62

Angiokardiograafia

7653

     104,15

Koronarograafia

7654

     534,35

Koronaarangioplastika (esimene stenoos)

7655

  2 754,98

Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos)

7656

     668,63

Valvuloplastika

7657

  2 897,82

Endokardiaalne mäping

7658

  1 613,88

Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring

7659

     791,95

Südameõõnte kateeterdamise ajal korduvalt tehtavad lisauuringud (oksühemomeetria, Pt-H elektrood, minutimahu uuring) – iga grupp

7660

     120,34

Südamestimulaatori elektroodi vahetus

7662

     339,31

Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon

7663

  2 753,19

Ühekambrilise südamestimulaatori järelkontroll

7664

         7,30

Kahekambrilise südamestimulaatori järelkontroll

7665

       14,14

Ühekambriline südamestimulaator koos paigaldamise ja programmeerimisega

7666

  2 143,28

Kahekambriline südamestimulaator koos paigaldamise ja programmeerimisega

7667

  3 816,55

Resünkroniseeriva ravi võimalusega implanteeritav kardioverter-defibrillaator (CRT ICD) koos paigaldamise ja programmeerimisega

7669

17 282,75

DDD-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator (DDD ICD) koos paigaldamise ja programmeerimisega

7670

13 247,80

VVI-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator koos paigaldamise ja programmeerimisega

7671

10 228,10

Biventrikulaarne kardiostimulaator resünkroniseeriva ravi teostamiseks koos paigaldamise ja programmeerimisega

7668

  5 371,32

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7660 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga protseduuri kohta üks kord;
  2) koodiga 7662 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab elektroodi maksumust;
  3) koodidega 7668–7671 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 39.  Laserravi protseduuride piirhinnad

  Laserravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil

7801

20,07

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil, enam kui viie erineva lokalisatsiooniga

7802

26,97

Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel

7803

30,87

Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil

7804

46,27

Lasertrabekuloplastika

7805

21,67

Laseriridektoomia

7806

21,67

Võrkkesta laserpankoagulatsioon

7807

72,41

Vaskaurulaserravi protseduur

7808

15,47

§ 40.  Intensiivravi protseduuride piirhinnad

  (1) Intensiivravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Perkutaanne ajutine kardiostimulatsioon

7711

     45,43

Intubatsioon fiiberoptilise või videoskoopilise seadmega

7740

     55,92

Tsentraalveeni kanüleerimine

7741

     54,07

Epiduraal- või spinaalkateetri asetamine

7742

     31,85

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri asetamine

7743

   318,32

Perikardiõõne või pleuraõõne punktsioon

7744

     29,34

Pleuraõõne püsidrenaaži rajamine

7745

     83,23

Pidev hemodialüüs või hemodiafiltratsioon (1 ööpäev)

7746

   828,79

Hemosorptsiooni seanss

7747

   287,77

Hemodialüüsi seanss

7709

   212,86

Ajutise endokardiaalse kardiostimulaatori asetamine

7710

   154,21

Invasiivse arteriaalse rõhu monitooringuseadme(te) paigaldamine

7750

     47,49

Adsorptsiooni seanss septilise šoki korral

7751

2 659,97

Intrakraniaalse rõhu monitooringuseadme(te) paigaldamine

7752

     92,20

Äge peritoneaaldialüüs (1 ööpäev)

7753

   220,93

Parenteraalne toitmine väljaspool intensiivravi (aminohapete lahus või rasvemulsioon (1 ööpäev))

7754

     69,14

Trahhea intubatsioon kahevalendikulise intubatsioonitoruga

7755

     61,18

Elustamine kliinilisest surmast (juhitav hingamine, südamemassaaž, ravimid, defibrillatsioon, protokoll)

7756

   297,03

Hüperbaarilise oksügenisatsiooni seanss

7757

     75,56

Autotransfusioon Cell-Saver’i abil

7758

   269,27

Kehavälise vereringe kasutamine

7737

1 812,68

Intraaortaalne kontrapulsatsioon

7759

1 602,38

Terapeutiline plasmavahetus

7760

   387,44

Terapeutiline verevahetus vastsündinul

7761

   166,73

Patsiendi tsentraalse kehatemperatuuri kontroll intravaskulaarse jahutuskateetri abil (1 ööpäev)

7762

1 127,75

Infusioon kiirinfusioonipumba abil

7763

   185,00

Valutustamiskateetri asetamine närvipõimikusse või haava sisse

7764

     69,10

Patsiendi kontrollitud analgeesiaseadme(te) paigaldamine

7765

     36,22

Kahe kopsu eraldamine endobronhiaalse blokkeri abil

7766

   198,20

EEG pidevmonitooring intensiivravi osakonnas (1 ööpäev)

7767

     48,41

Ekstrakorporaalse membraanokügenisatsiooni protseduur (1 ööpäev)

7768

   782,13

Pidev aju (või teiste kudede) perfusiooni monitooring (1 ööpäev)

7769

   167,27

Immunoadsorptsiooni protseduur

7734

1 822,14

  (2) Koodiga 7709 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ei rakendata täiendavalt koodiga 3075 tähistatud tervishoiuteenust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7762 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas III ja IIIa astme intensiivravil viibivale patsiendile.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7734 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmistel näidustustel: sensibiliseeritud patsiendile (positiivse HLA-ristsobivustestiga) neeru siirdamiseks, siiriku akuutse humoraalse äratõuke korral, ABO-mittesobiva neeru siirdamiseks või dilatatiivse kardiomüopaatia korral.

  (5) Koodiga 7743 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri maksumust.

§ 41.  Anesteesia piirhinnad

  (1) Anesteesia piirhinnad on järgmised:

Anesteesia kestus (tundides)

Kood

Piirhind
eurodes

Anesteesia kestus alla 0,5

2201

  54,41

Anesteesia kestus 0,5 kuni alla 1

2202

  88,51

Anesteesia kestus 1 kuni alla 2

2203

162,10

Anesteesia kestus 2 kuni alla 3

2204

232,55

Anesteesia kestus 3 kuni alla 4

2205

304,11

Anesteesia kestus 4 kuni alla 7

2206

426,27

Anesteesia kestus alates 7

2207

644,09

Recovery (ärkamisruum) (üks tund)

2112

  18,45

  (2) Koodidega 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 ja 2207 tähistatud tervishoiuteenuste korral arvestatakse anesteesia kestust operatsiooni, uuringu või protseduuri tegemisel arvates anesteesia algusajast kuni lõpuajani.

  (3) Haigekassa ei võta koodidega 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 ja 2207 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust üle lokaalanesteesia korral.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 2112 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ainult juhul, kui operatsiooniploki juures on recovery ehk ärkamisruum. Ärkamisruumis viibimise aega arvestatakse täistundides ja tasu maksmise kohustus võetakse üle kuni kolme tunni eest.

§ 42.  Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise ja siirdamise protseduuride piirhinnad

  (1) Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise ja siirdamise protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Külmutatud vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude sulatamine ja siirdamine

8101

   147,55

Allogeensete vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude siirdamine ja patsiendi jälgimine

8102

   475,20

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemine ja säilitamine

8103

2 374,50

Luuüdi kogumine

8104

   460,49

Vereloome tüvirakkude/terapeutiliste rakkude aferees

8105

   587,97

Luuüdi separeerimine rakuseparaatoril

8106

   419,11

  (2) Haigekassa võtab koodidega 8101–8103 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust on osutanud tervishoiuteenuse osutaja, kellel on rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse alusel välja antud sellekohane tegevusluba.

  (3) Koodiga 8103 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 2962L tähistatud tervishoiuteenusega kuni kuus korda.

5. peatükk Kompleksteenused 

§ 43.  Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad

  (1) Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Silma lokaalne kiiritusravi beeta-aplikaatoriga (Ru-106)

2202K

  1 627,69

100

0

Normaalne füsioloogiline sünnitus

2207K

     959,63

100

0

Embrüo siirdamine

2208K

     525,42

100

0

Kehaväline viljastamine (IVF)

2281K

     627,57

70

30

Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga)

2210K

     178,84

70

30

Medikamentoosne abort

2287K

       78,07

50

50

Kohleaarimplantatsioon

2276K

23 009,79

100

0

Luukuulmisimplantatsioon

2288K

  9 186,79

100

0

Ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis ühe arstliku eriala kohta

2280K

33 993,41

100

0

Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil

2282K

  2 696,07

100

0

  (2) Koodiga 2282K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab operatsioonieelsel ja -järgsel perioodil tehtavate uuringute, protseduuride, voodipäevade, intensiivravi, anesteesia, operatsiooni, meditsiiniseadmete ja veretoodete maksumust.

  (3) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab sünnitusabi voodipäevi, epiduraalanesteesiat, reesuskonflikti ja vastsündinu K-vitamiini profülaktikat, vastsündinu hooldamist, elustamist ja ravi (v.a intensiivravi alates II astmest) ning ema ja vastsündinu diagnostikat (v.a histoloogilised uuringud ja lahang).

  (4) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab haiglate loetelus nimetatud haiglas ööpäevaringse valmisolekuga seotud kulu ning Eesti E-tervise Sihtasutusega sõlmitud tervise infosüsteemi liidestumislepingu kulu, mis on seotud tervishoiuteenuse osutamise andmete töötlemisega tervise infosüsteemis.

  (5) Koodiga 2208K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi embrüo siirdamisel kuni raseduse tuvastamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

  (6) Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi kehavälisel viljastamisel kuni embrüo siirdamiseni, välja arvatud tegevusi kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal. Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka allesjäävate embrüote külmutamist koos nende säilitamisega kuni kaks kuud.

  (7) Haigekassa võtab koodidega 2208K ja 2281K tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise korral kuni 40-aastaselt patsiendilt kuni kolme kehavälise viljastamise tsükli eest.

  (8) Kompleksteenuste piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
  1) koodidega 2276K ja 2288K tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad operatsiooni ning implantaadi maksumust;
  2) koodiga 2288K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel väliskõrva või väliskuulmekäigu kaasasündinud puudumise (RHK 10 koodid Q16.0 ja Q16.1) korral.

  (9) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud haiglas nendel arstlikel erialadel, millel vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määrusele töötavad eriarstid haiglas ööpäev läbi.

  (10) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks kolmel arstlikul erialal.

  (11) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks lisaks lõikes 10 nimetatud erialadele psühhiaatria erialal, kui üldhaiglal on tegevusluba psüühilise häirega patsientide tuberkuloosiravi ja tahtevastase tuberkuloosiravi tervishoiuteenuse osutamiseks ning psühhiaatria erialal osutatavad tervishoiuteenused vastavad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määrusega sätestatud piirkondlikule haiglale esitatavatele nõuetele.

  (12) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenuse osutamise korral võtab haigekassa täiendavalt tasu maksmise kohustuse üle ülekantud veretoodete (9. peatükk) eest ning koodidega 6414, 6415, 66706 ja 66147 tähistatud teenuste eest.

  (13) Normaalse füsioloogilise sünnituse kompleksteenuse piirhinda (kood 2207K) ei rakendata järgmiste terviseseisundite korral:
  1) raske preeklampsia, eklampsia;
  2) hüpotoonilised (atoonilised), hüübivushäiretega emakaverejooksud;
  3) keisrilõige;
  4) IV järgu lahkliharebendid;
  5) raske elundipuudulikkusega sünnitaja sünnitusjärgse II või III astme intensiivravi korral;
  6) septiliste ja nakkuslike tüsistuste esinemisel sünnituse ajal või sünnituse järel.

  (14) Haiglate loetelu § 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud piirkondlikus haiglas ei rakendata koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks erakorralise meditsiini erialal.

§ 44.  Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (DRG) piirhinnad

  (1) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (edaspidi DRG) korral rakendatakse järgmisi piirhindu ja nende rakendamise tingimusi:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemik

Kesknärvisüsteemi kasvaja intrakraniaalne operatsioon

1A

  4 059,74

  2 394,31

  5 946,25

Muu intrakraniaalne veresoone operatsioon

1B

  9 958,42

     293,71

20 544,48

Intrakraniaalse aneurüsmi, veresoone anomaalia või hemangioomi operatsioon

1C

  5 694,05

     205,21

17 873,91

Intrakraniaalne tserebrospinaalse šundi operatsioon

1D

  3 760,06

     205,21

12 853,70

Muu kraniotoomia, v.a trauma korral

1E

  4 628,25

     205,21

12 238,69

Kraniotoomia trauma korral

2A

  4 096,12

     205,21

11 825,08

Kroonilise subduraalse hematoomi operatsioon

2B

  1 795,39

     205,21

  4 163,99

Kraniotoomia, lühike ravi

3O

  2 772,87

  1 325,30

  4 220,43

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid, lühike ravi

4O

  1 698,56

     508,93

  2 637,33

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid

4

  2 129,56

     532,08

  3 727,04

Koljuvälised veresoonte operatsioonid, lühike ravi

5O

  1 430,43

     888,64

  2 221,61

Koljuvälised veresoonte operatsioonid

5

  1 750,90

     205,21

  5 683,96

Karpaalkanali avamine, lühike ravi

6O

     222,80

     184,03

     313,92

Karpaalkanali avamine

6

     329,63

     205,21

  1 071,20

Perifeersete või kraniaalnärvide või muu närvisüsteemi operatsioon kaasuvate haigustega (edaspidi kht-ga)

7

  2 749,73

     205,21

  8 549,35

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon kaasuvate haigusteta (edaspidi kht-ta), lühike ravi

8O

     365,11

     184,03

     693,39

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon, (kht-ta)

8

  1 205,55

     205,21

  2 996,12

Lülisamba ja seljaaju haigused ning vigastused

9

  1 117,05

       78,66

  2 527,58

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ga

10

  1 178,98

       78,66

  3 256,38

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ta

11

     770,23

       78,66

  1 956,06

Närvisüsteemi degeneratiivsed haigused

12

     900,31

       78,66

  2 586,53

Polüskleroos ja tserebellaarne ataksia

13

     856,08

       78,66

  2 045,51

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, kht-ga

14A

  1 350,31

       78,66

  1 765,28

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, kht-ta

14B

  1 179,07

       78,66

  1 608,30

Transitoorse isheemia atakk ja ajuväliste veresoonte sulgused

15

     854,65

       78,66

  1 810,70

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ga

16

     819,11

       78,66

  2 296,63

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ta

17

     719,94

       78,66

  1 922,82

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ga

18

     867,53

       78,66

  3 070,17

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ta

19

     873,72

       78,66

  2 939,19

Närvisüsteemi infektsioon, v.a viirusmeningiit

20

  2 758,37

       78,66

  9 805,65

Viirusmeningiit

21

  1 689,46

       78,66

  4 542,81

Mittetraumaatiline stuupor ja kooma

23

  1 412,03

       78,66

  6 683,91

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ga

24

  1 001,84

       78,66

  2 952,05

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ta

25

     742,53

       78,66

  2 334,51

Krambihood ja peavalu, vanus 0–17

26

     492,25

       78,66

  1 443,34

Raske traumaatiline ajukahjustus

27

     802,04

       78,66

  2 392,24

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ga

28

     980,03

       78,66

  4 927,78

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ta

29

     578,43

     153,08

  1 003,78

Traumaatiline ajukahjustus, vanus 0–17

30

     310,23

       78,66

     881,76

Põrutus, vanus >17, kht-ga

31

  1 020,57

       78,66

  2 746,21

Põrutus, vanus >17, kht-ta

32

     360,85

       78,66

     838,49

Põrutus, vanus 0–17

33

     162,95

       78,66

     373,91

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ga

34

     914,54

       78,66

  2 528,37

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ta

35

     715,72

       78,66

  1 928,76

Muud võrkkesta operatsioonid

36A

  1 876,95

  1 646,01

  2 164,38

Ulatuslik protseduur võrkkestal

36B

  1 910,14

     902,99

  2 688,14

Kiiritusravi protseduur silmal

36C

  1 625,27

     975,17

  2 437,91

Suur operatsioon silmal

36D

     793,73

     205,21

  1 702,60

Võrkkesta operatsioonid, lühike ravi

36O

  1 081,34

     184,03

  2 418,50

Silmakoopa operatsioonid, lühike ravi

37O

     488,26

     184,03

  1 652,14

Silmakoopa operatsioonid

37

     972,11

     205,21

  2 169,03

Vikerkesta operatsioonid, lühike ravi

38O

     249,33

     184,03

     587,37

Vikerkesta operatsioonid

38

     900,65

     353,57

  1 442,09

Kahepoolne läätse operatsioon, lühike ravi

39P

     730,77

     573,04

     888,50

Ühepoolne läätse operatsioon, lühike ravi

39Q

     522,59

     491,26

     562,37

Läätse operatsioonid

39

     705,11

     205,21

  1 336,65

Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus >17

40N

     539,50

     217,95

     931,36

Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, lühike ravi

41O

     344,34

     184,03

     534,50

Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus 0–17

41

     394,50

     205,21

     694,49

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel, lühike ravi

42O

     606,96

     279,04

     869,99

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel

42

     466,58

     205,21

     980,22

Hüpheem

43

       93,85

       78,66

     113,01

Peamised ägedad silmainfektsioonid

44

     336,23

       78,66

     871,84

Neuroloogilised silmahaigused

45

  1 011,17

       78,66

  2 263,77

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ga

46

     800,10

       78,66

  2 202,29

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ta

47

     212,04

       78,66

     590,22

Muud silmahaigused, vanus 0–17

48

     506,48

       78,66

  1 404,43

Muud pea ja kaela suured operatsioonid

49A

  5 153,81

     205,21

12 493,34

Süljenäärme eemaldamine

50N

     834,17

     211,70

  1 617,90

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine, lühike ravi

51O

     250,81

     184,03

     395,64

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine

51N

     723,89

     336,37

  1 108,01

Huule- ja suulaelõhede korrektsioon

52

     859,48

     504,28

  1 257,19

Nina kõrvalurgete operatsioonid

53A

     716,95

     346,56

  1 129,93

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid

53B

  1 059,82

     624,82

  1 542,19

Nina kõrvalurgete operatsioonid, lühike ravi

54O

     604,34

     184,03

  1 356,90

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid, lühike ravi

54P

  1 025,76

     632,29

  1 341,06

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused suured operatsioonid, lühike ravi

55O

     381,66

     184,03

  1 012,26

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud väikesed operatsioonid, lühike ravi

55P

     347,91

     256,42

     458,81

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid

55

     649,48

     205,21

  1 564,76

Ninaplastika, lühike ravi

56O

     899,48

     184,03

  1 734,39

Ninaplastika

56

     738,29

     205,21

  1 502,31

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, lühike ravi

60O

     327,87

     232,55

     432,90

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine

60

     374,57

     247,04

     506,87

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid, lühike ravi

63O

     378,75

     184,03

     614,62

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid

63

     915,49

     205,21

  3 060,82

Kõrva, nina, suu ja kurgu pahaloomulised kasvajad

64

     851,62

       78,66

  2 480,71

Tasakaaluhäired

65

     730,02

       78,66

  1 492,60

Ninaverejooks

66

     312,79

       78,66

     904,12

Kõripealise põletik

67

     392,91

       78,66

     717,39

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus >17, kht-ga

68

     999,66

       78,66

  2 383,79

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus >17, kht-ta

69

     442,89

       78,66

  1 127,39

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ga

70A

     465,94

       78,66

     959,81

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ta

70B

     355,16

       78,66

     748,27

Kõri ja hingetoru põletik

71

     231,33

       78,66

     604,05

Nina traumad ja deformatsioonid

72

     288,62

       78,66

     663,43

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus >17

73

     597,18

       78,66

  1 404,24

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus 0–17

74

     258,43

       78,66

     708,50

Suured rindkereoperatsioonid, lühike ravi

75O

  4 312,34

     184,03

10 439,10

Suured rindkereoperatsioonid

75

  4 965,61

     205,21

15 684,17

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ga

76

  7 385,81

     205,21

37 989,14

Hingamiselundite muud operatsioonid, lühike ravi

77O

     998,82

     490,09

  1 507,54

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ta

77

  2 094,06

     205,21

  4 182,71

Kopsuarteri emboolia

78

  1 503,12

       78,66

  4 083,49

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ga

79

  1 819,83

       78,66

  5 780,01

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ta

80

  1 143,88

       78,66

  2 479,07

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus 0–17

81

     599,04

       78,66

  1 469,23

Hingamiselundite kasvajad

82

     975,66

       78,66

  2 957,79

Suured rindkeretraumad, kht-ga

83

     655,92

       78,66

  1 624,56

Suured rindkeretraumad, kht-ta

84

     554,76

       78,66

  1 066,71

Vedelik pleuraõõnes, kht-ga

85

  1 357,59

       78,66

  3 591,37

Vedelik pleuraõõnes, kht-ta

86

     789,78

       78,66

  2 375,35

Kopsuturse ja hingamispuudulikkus

87

  1 092,30

       78,66

  3 115,96

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

88

     875,75

       78,66

  2 330,16

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ga

89

  1 323,88

       78,66

  3 676,54

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ta

90

     870,98

       78,66

  1 749,55

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ga

91A

     648,11

       78,66

  2 015,25

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ta

91B

     469,08

     104,25

     854,19

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ga

92

  1 208,24

       78,66

  3 528,99

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ta

93

     797,63

     116,62

  1 478,64

Õhkrind, kht-ga

94

     912,42

       78,66

  3 331,02

Õhkrind, kht-ta

95

     495,05

       78,66

  1 299,79

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ga

96

     950,26

       78,66

  2 025,11

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ta

97

     690,68

     113,22

  1 320,09

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ga

98A

     509,86

       78,66

  1 339,54

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ta

98B

     364,19

       78,66

     766,37

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

99

  1 015,96

       78,66

  2 270,32

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

100

     445,34

       78,66

  1 302,08

Hingamiselundite muud haigused, kht-ga

101

     865,98

       78,66

  2 284,07

Hingamiselundite muud haigused, kht-ta

102

     398,85

       78,66

  1 195,67

Südame ühe klapi operatsioon

104A

  9 084,49

  6 257,02

10 586,92

Südameklappide operatsioonid või südame ühe klapi operatsioon, kht-ga

104B

11 007,68

     205,21

24 564,91

Südameklappide operatsioonid koos südame kateeterdamisega, lühike ravi

104O

  8 458,47

  7 342,47

10 728,74

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta

107A

  6 131,85

  4 500,69

  8 075,77

Koronaararterite šuntimine koos südame kateeterdamisega

107B

  9 170,92

     205,21

31 909,94

Koronaararterite šuntimine koos keerukate operatsioonidega või kht-ga

107C

  8 202,04

  1 504,86

16 091,52

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta, lühike ravi

107O

  9 170,92

  5 696,66

14 241,64

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid, lühike ravi

108O

10 152,60

  6 305,83

15 764,60

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid

108

  7 941,86

  2 169,35

14 224,86

Torakaalaneurüsmi operatsioon

109N

16 270,20

     974,85

31 565,54

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ga

110

  4 646,21

     205,21

17 249,23

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

111O

  4 007,64

  1 758,61

  7 010,01

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ta

111

  3 482,07

     304,17

  7 064,04

Koronaardilatatsioon kontrastkardiograafiaga

112A

  5 975,75

     803,28

11 148,21

Perkutaanne ablatsioon südamearütmia puhul

112B

  5 211,33

  2 774,57

  7 944,33

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ta

112C

  5 301,32

  1 445,20

  8 632,56

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ga

112D

  4 987,07

     904,93

  9 101,43

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ta

112E

  6 131,44

  4 046,96

  8 612,87

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ga

112F

  6 933,57

  3 098,80

11 554,23

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

112O

  4 012,07

  1 018,07

  5 946,53

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid, lühike ravi

113O

  1 943,43

     285,27

  5 865,14

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid

113

  2 539,75

     205,21

  8 085,85

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, lühike ravi

114O

     414,82

     184,03

     910,12

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu

114

     950,72

     205,21

  3 799,76

Südame püsistimulaatori või defibrillaatori eemaldamine

115A

  4 402,05

     205,21

17 261,63

Südame stimulaatori revisioon või südame defibrillaatori vahetamine

115B

  4 275,17

  1 439,20

  7 503,88

Südame defibrillaatori asendamine või implanteerimine

115C

16 004,45

  8 150,61

24 717,95

Püsistimulaatori implanteerimine ägeda müokardi infarkti, südamepuudulikkuse või šoki korral, lühike ravi

115O

  3 505,35

     184,03

  8 156,33

Veeni ligeerimine ja eemaldamine, lühike ravi

119O

     493,51

     316,00

     632,56

Veeni ligeerimine ja eemaldamine

119

     573,54

     367,68

     805,99

Vereringesüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

120O

     279,51

     184,03

     632,37

Vereringesüsteemi muud operatsioonid

120

  1 935,45

     205,21

  4 987,38

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus neljandal ravipäeval

121

  2 100,62

       78,66

  5 319,58

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus neljandal ravipäeval

122

  1 581,15

       78,66

  3 313,99

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga, surm esimese kolme ravipäeva jooksul

123

     707,51

       78,66

  1 917,79

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur keerukate vereringe seisunditega

124

  3 164,46

     205,21

19 078,97

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur, lühike ravi

125O

  1 945,65

     184,03

  4 158,26

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur ilma keerukate vereringe seisunditeta

125

  1 884,79

  1 070,53

  2 699,06

Äge ja alaäge endokardiit

126

  4 393,11

       78,66

17 145,71

Südamepuudulikkus ja šokk

127

     960,93

       78,66

  2 514,92

Süvaveenide tromboflebiit

128

     943,10

       78,66

  2 476,31

Selgitamata põhjusega südameseiskus

129

  2 273,17

       78,66

  7 937,11

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ga

130

     752,84

       78,66

  2 332,89

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta

131

     640,58

       78,66

  1 748,95

Ateroskleroos, kht-ga

132

  1 034,56

       78,66

  2 421,44

Ateroskleroos, kht-ta

133

     831,08

       78,66

  1 683,33

Hüpertensioon

134

     690,02

       78,66

  1 449,49

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ga

135

     979,90

       78,66

  2 424,11

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ta

136

     675,67

     120,91

  1 230,43

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus 0–17

137

     462,76

       78,66

  1 304,69

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga

138

     683,91

       78,66

  1 665,73

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ta

139

     419,21

       78,66

  1 040,47

Stenokardia

140

     860,23

       78,66

  1 760,41

Minestus ja kollaps, kht-ga

141

     986,12

       78,66

  1 993,68

Minestus ja kollaps, kht-ta

142

     545,49

       78,66

  1 404,53

Rindkere valud

143

     629,72

       78,66

  1 389,87

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ga

144

  1 167,64

       78,66

  3 511,04

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ta

145

     463,05

       78,66

  1 591,92

Pärasoole resektsioon, kht-ga

146

  5 345,50

     205,21

13 791,24

Pärasoole resektsioon, lühike ravi

147O

  3 362,78

     216,37

  7 031,53

Pärasoole resektsioon, kht-ta

147

  3 570,27

  1 108,32

  6 329,65

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ga

148

  5 086,43

     205,21

15 337,11

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, lühike ravi

149O

  2 949,50

     416,98

  7 050,03

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ta

149

  3 045,89

     642,22

  5 617,54

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ga

150

  3 066,00

     205,21

11 633,22

Kõhukelmeliidete vabastamine, lühike ravi

151O

  1 940,11

  1 204,72

  3 011,82

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ta

151

  1 799,06

     205,21

  3 921,48

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ga

152

  2 307,30

     205,21

  8 083,31

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, lühike ravi

153O

  1 698,56

     486,74

  3 533,71

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ta

153

  1 539,74

     205,21

  3 816,30

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154A

  7 727,09

     205,21

21 863,70

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154B

  4 051,95

     205,21

13 397,07

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155A

  5 536,66

  1 271,50

10 479,57

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155B

  1 717,24

     393,50

  3 256,38

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, lühike ravi

156O

  1 476,96

  1 025,94

  2 909,63

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus 0–17

156

  4 609,99

     205,21

13 462,06

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ga

157

     818,19

     205,21

  1 756,86

Väikesed sooleoperatsioonid, lühike ravi

158O

     423,09

     184,03

     788,78

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ta

158

     649,22

     205,21

  1 215,24

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ga

159

  1 662,70

     205,21

  4 199,08

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, lühike ravi

160O

     587,66

     220,89

     991,76

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ta

160

  1 049,65

     205,21

  2 227,31

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ga

161

     822,53

     237,74

  1 477,64

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, lühike ravi

162O

     541,16

     350,15

     765,24

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, kahepoolne, lühike ravi

162P

     879,27

     287,00

  1 471,54

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ta

162

     676,19

     313,37

  1 117,97

Songa operatsioonid, vanus 0–17

163

     595,79

     205,21

  1 099,97

Apendektoomia, tüsistunud

166N

  1 195,44

     205,21

  2 768,89

Apendektoomia, lühike ravi

167O

     501,17

     401,03

     628,36

Apendektoomia, tüsistumata, kht-ta

167

     736,89

     390,82

  1 132,27

Suuõõne operatsioonid, kht-ga

168

  1 694,13

     205,21

  4 748,07

Suuõõne operatsioonid, lühike ravi

169O

     250,04

     184,03

     437,92

Suuõõne operatsioonid, kht-ta

169

     795,17

     205,21

  1 678,79

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ga

170

  2 630,19

     205,21

  8 786,89

Seedeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

171O

     661,14

     184,03

  1 199,36

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ta

171

  1 432,89

       78,66

  3 726,13

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ga

172

  1 114,50

       78,66

  2 811,84

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ta

173

     749,48

       78,66

  1 832,62

Tüsistunud peptiline haavand või seedetrakti verejooks

174N

  1 127,12

       78,66

  3 038,43

Tüsistumata peptiline haavand või seedetrakti verejooks

175N

     658,71

       78,66

  1 757,30

Põletikuline soolehaigus

179

  1 052,84

       78,66

  2 896,98

Soolesulgus, kht-ga

180

     678,56

     205,21

  1 799,07

Soolesulgus, kht-ta

181

     426,33

       78,66

     904,17

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

182

     765,70

       78,66

  1 859,04

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

183

     445,45

       78,66

  1 083,32

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ga

184A

     311,82

       78,66

     763,11

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ta

184B

     301,25

       78,66

     633,39

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus >17

185

     479,67

       78,66

  1 419,45

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus 0–17

186

     304,95

       78,66

     557,47

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid, lühike ravi

187O

     359,28

     186,42

     532,14

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid

187

     456,32

     113,56

     867,90

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

188

     817,39

       78,66

  2 896,88

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

189

     437,02

       78,66

  1 163,03

Seedeelundite muud haigused, vanus 0–17

190

     309,43

       78,66

     791,02

Kõhunäärme, maksa ja šundi operatsioonid, kht-ga

191B

  6 563,08

     205,21

23 907,77

Kõhunäärme või maksa operatsioon, lühike ravi

192O

  3 338,40

     184,03

  7 995,46

Kõhunäärme või maksa operatsioon, kht-ta

192

  3 803,83

     205,21

  9 496,84

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ga

193

  2 691,43

     205,21

  6 791,00

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ta

194

  1 214,89

     205,21

  2 880,44

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ga

195

  3 450,31

  2 031,08

  7 558,43

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ta

196

  3 423,64

  1 852,92

  4 994,37

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ga

197

  4 161,12

     205,21

10 609,07

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ta

198

  1 519,14

     534,39

  2 589,03

Maksa ja sapiteede pahaloomuliste kasvajate diagnoosimisprotseduurid

199

  2 496,86

     205,21

  9 630,83

Maksa ja sapiteede haiguste diagnostilised protseduurid, lühike ravi

200O

     528,36

     485,37

     571,35

Maksa ja sapiteede mittepahaloomuliste kasvajate diagnostilised protseduurid

200

  1 675,14

     205,21

  4 089,24

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid, lühike ravi

201O

  3 603,22

     202,15

11 193,21

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid

201

  4 093,78

     205,21

15 078,66

Maksatsirroos ja alkoholhepatiit

202

  1 235,14

       78,66

  3 379,32

Maksa, sapiteede või kõhunäärme pahaloomulised kasvajad

203

     908,94

       78,66

  2 690,68

Kõhunäärme haigused, v.a pahaloomulised kasvajad

204

     775,64

       78,66

  2 277,31

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ga

205

  1 003,32

       78,66

  2 851,20

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ta

206

     486,23

       78,66

  1 472,26

Sapiteede haigused, kht-ga

207

     873,06

       78,66

  2 064,80

Sapiteede haigused, kht-ta

208

     578,58

       78,66

  1 499,87

Teisene operatsioon (sh endoproteesimine) puusal

209C

  5 075,93

  1 901,88

  8 545,86

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) puusal, kht-ga

209D

  3 838,33

  1 656,67

  5 553,41

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) puusal, kht-ta

209E

  3 533,38

  2 517,87

  5 000,27

Teisene operatsioon (sh endoproteesimine) põlvel/pahkluul

209F

  7 025,27

     277,76

14 430,39

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) põlvel/pahkluul

209G

  4 373,28

  3 746,36

  5 048,98

Alajäseme ja selle suurte liigeste esmane proteesimine, lühike ravi

209O

  4 299,04

  2 206,75

  6 787,14

Vaagna, puusa ja reieluu traumaga seotud suured operatsioonid, vanus >17, kht-ga

210A

  4 148,86

     205,21

13 642,39

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ga

210N

  2 797,98

     535,06

  5 227,01

Vaagna, puusa ja reieluu traumaga seotud suured operatsioonid, vanus >17, kht-ta

211A

  2 909,20

     908,13

  5 238,27

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ta

211N

  2 174,04

     241,58

  4 046,92

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, lühike ravi

212O

     583,36

     184,03

  1 319,48

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus 0–17

212

  1 698,04

     205,21

  3 547,26

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral, lühike ravi

213O

     411,13

     378,65

     443,61

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral

213

  1 412,14

     205,21

  4 519,03

Kombineeritud eesmine/tagumine spondülodees

214A

  8 149,34

  4 120,77

15 936,07

Spondülodees, kht-ga

214B

  9 526,68

     205,21

26 605,84

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ga

214C

  1 789,47

     205,21

  4 392,21

Eesmine ja tagumine spondülodees, kht-ta

215B

  8 227,11

     205,21

18 854,04

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ta

215C

  1 167,61

     317,97

  2 148,48

Selja ja kaela operatsioonid, lühike ravi

215O

     526,25

     207,69

     844,82

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid, lühike ravi

216O

     510,25

     308,85

     711,64

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid

216

  1 418,26

     205,21

  4 300,98

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi, lühike ravi

217O

     516,33

     184,03

  1 204,61

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi

217

  4 644,00

     205,21

17 990,79

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ga

218

  2 077,47

     205,21

  5 081,79

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ta

219

  1 594,14

     341,67

  3 035,64

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, lühike ravi

220O

     563,91

     184,03

  1 312,56

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus 0–17

220

     869,34

     258,79

  1 576,45

Põlve operatsioonid, kht-ga

221

  1 783,72

     205,21

  5 509,24

Põlve operatsioonid, lühike ravi

222O

     577,80

     327,51

     835,67

Suured põlve protseduurid, lühike ravi

222P

  1 082,39

     184,03

  2 274,06

Põlve operatsioonid, kht-ta

222

  1 055,24

     205,21

  2 212,50

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, lühike ravi

223O

     820,07

     738,94

     901,20

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, kht-ga

223

  1 347,31

     342,44

  2 530,99

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

224O

     987,67

     184,03

  1 866,69

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

224

  1 236,53

     491,91

  2 028,10

Labajala operatsioonid, lühike ravi

225O

     583,13

     184,03

  1 013,57

Labajala operatsioonid

225

     903,09

     205,21

  1 848,59

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ga

226

  1 476,61

     205,21

  5 028,25

Pehmete kudede operatsioonid, lühike ravi

227O

     333,42

     184,03

     676,37

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta

227

     698,98

     222,01

  1 256,44

Suured operatsioonid pöidlal, liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, lühike ravi

228O

     650,93

     184,03

  1 195,85

Suured operatsioonid pöidlal või liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, kht-ga

228

     948,30

     205,21

  2 063,89

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

229O

     350,98

     184,03

     815,76

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

229

     799,90

     205,21

  1 692,24

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel, lühike ravi

230O

     437,46

     296,45

     596,33

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel

230

     711,95

     205,21

  1 908,96

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest, lühike ravi

231O

     400,65

     256,71

     534,46

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest

231

     635,72

     205,21

  2 094,42

Artroskoopia, lühike ravi

232O

     526,61

     184,03

     972,87

Artroskoopia

232

     754,92

     205,21

  1 498,13

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ga

233

  2 588,72

     205,21

  6 267,12

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, lühike ravi

234O

     522,96

     184,03

  1 056,06

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ta

234

  1 723,34

     205,21

  8 378,60

Reieluumurrud

235

     607,37

       78,66

  1 301,24

Reieluukaela- ja vaagnaluumurrud

236

     734,38

       78,66

  2 116,06

Reieluukaela, vaagnaluude ja reiepiirkonna nihestused, venitused ja dislokatsioonid

237

     323,65

       78,66

     986,53

Osteomüeliit

238

  1 255,36

       78,66

  2 826,62

Patoloogilised luumurrud ja luulihaskonna ning sidekoe pahaloomulised kasvajad

239

     946,47

       78,66

  2 710,75

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ga

240N

  1 174,62

       78,66

  5 232,15

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ta

241N

     624,35

       78,66

  2 483,63

Septiline artriit või bursiit

242A

  1 892,54

       78,66

  4 916,83

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ga

242B

     788,24

       78,66

  1 780,19

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ta

242C

     669,62

       78,66

  1 880,67

Muud artriidid

242D

     514,10

       78,66

  1 512,94

Artroosid, kht-ga

242E

     511,08

       78,66

  1 265,22

Artroosid, kht-ta

242F

     397,98

       78,66

  1 100,13

Seljavalud

243

     624,16

       78,66

  1 500,25

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ga

244

     712,55

       78,66

  1 583,47

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta

245

     607,74

       78,66

  1 416,96

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste tunnused ja sümptomid

247

     688,51

       78,66

  1 596,52

Tendoniit, müosiit ja bursiit

248

     659,45

       78,66

  2 213,06

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste järelravi

249

     716,75

       78,66

  2 976,34

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

250

     849,63

       78,66

  1 797,68

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

251

     379,48

       78,66

     985,02

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

252

     233,99

     121,27

     360,94

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

253

     599,10

       78,66

  1 358,06

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

254

     446,65

       78,66

  1 174,29

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

255

     278,71

       78,66

     694,80

Luulihaskonna ja sidekoe muud haigused

256

     557,71

       78,66

  1 794,82

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

257

  2 044,60

     419,90

  3 669,31

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

258O

  1 090,27

     184,03

  3 027,16

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

258

  1 664,85

     390,65

  3 095,42

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

259

  2 390,23

     205,21

  5 773,94

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

260O

     839,01

     405,97

  1 272,05

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

260

  1 797,49

     205,21

  3 696,30

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon, lühike ravi

261O

     442,85

     229,68

     691,11

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon

261

     779,33

     269,50

  1 356,88

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul, lühike ravi

262O

     494,63

     247,62

     741,63

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul

262

     610,74

     329,10

     892,38

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

263

  3 424,04

     205,21

18 837,06

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

264

  1 593,09

     414,94

  3 016,71

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

265

  1 938,78

     205,21

  7 105,26

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, lühike ravi

266O

     397,64

     184,03

     879,01

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

266

  1 546,47

     205,21

  3 724,50

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid, lühike ravi

267O

     461,18

     334,66

     588,46

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid

267

     585,13

     255,70

     967,59

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid, lühike ravi

268O

     479,39

     184,03

     852,15

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid

268

  1 153,82

     205,21

  2 791,28

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ga

269

  1 498,08

     205,21

  5 165,50

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, lühike ravi

270O

     288,30

     184,03

     463,72

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ta

270

     577,20

     205,21

  1 643,40

Nahahaavandid

271

  1 024,84

       78,66

  3 187,55

Naha suured kahjustused, kht-ga

272

     890,32

     354,47

  1 435,91

Naha suured kahjustused, kht-ta

273

     799,82

     210,65

  1 508,85

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga

274

  1 019,56

     205,21

  2 619,48

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ta

275

     645,37

     205,21

  1 440,74

Rinnanäärme mittepahaloomulised kasvajad

276

     553,48

     205,21

  1 488,52

Tselluliit, vanus >17, kht-ga

277

     985,71

       78,66

  3 028,93

Tselluliit, vanus >17, kht-ta

278

     621,60

       78,66

  1 309,23

Tselluliit, vanus 0–17

279

     416,08

       78,66

     971,88

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus >17, kht-ga

280

     654,61

       78,66

  1 933,51

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus >17, kht-ta

281

     544,84

       78,66

  1 290,11

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus 0–17

282

     162,15

       78,66

     453,52

Naha väikesed kahjustused, kht-ga

283

     699,31

       78,66

  1 454,30

Naha väikesed kahjustused, kht-ta

284

     538,77

       78,66

  1 125,60

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

285O

  1 715,18

  1 065,45

  2 663,64

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral

285

  1 790,29

     205,21

  5 322,27

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid, lühike ravi

286O

  3 161,12

  1 963,58

  4 908,94

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid

286

  4 179,04

     205,21

18 421,18

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral

288A

  3 107,43

  2 378,40

  3 847,51

Muud operatsioonid rasvumise korral

288B

  1 423,97

     496,24

  2 351,71

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288O

  3 700,72

  2 298,47

  5 746,19

Muud operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288P

  2 374,44

  1 623,85

  3 798,54

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

289O

  1 181,13

     905,13

  1 833,50

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid

289

  1 236,53

     678,04

  1 881,17

Kilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

290O

  1 010,04

     324,26

  1 695,82

Kilpnäärme operatsioonid

290

  1 156,09

     656,99

  1 734,99

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ga

292

  2 464,99

     205,21

  5 938,41

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

293O

  1 922,38

     446,89

  7 326,29

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ta

293

  1 406,60

     205,21

  3 316,35

Suhkurtõbi, vanus >35

294

     859,86

       78,66

  2 418,14

Suhkurtõbi, vanus 0–35

295

     537,80

       78,66

  1 296,57

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ga

296

  1 264,62

       78,66

  3 296,65

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ta

297

     888,55

       78,66

  2 030,48

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus 0–17

298

     786,12

       78,66

  1 963,09

Kaasasündinud ainevahetushäired

299

     841,59

       78,66

  2 424,29

Endokriinhaigused, kht-ga

300

     919,84

       78,66

  2 394,44

Endokriinhaigused, kht-ta

301

     810,14

       78,66

  2 099,73

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid kasvajate puhul

303

  2 951,27

     205,21

  7 420,06

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ga

304

  2 175,47

     205,21

  5 305,91

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, lühike ravi

305O

  1 549,35

     424,50

  2 674,20

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ta

305

  1 810,06

     476,84

  3 177,57

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ga

308

  1 208,27

     205,21

  2 880,43

Kusepõie väikesed operatsioonid, lühike ravi

309O

  1 077,32

     950,61

  1 218,58

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ta

309

  1 186,41

     592,48

  1 779,76

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ga

310

  1 615,96

     205,21

  3 579,17

Transuretraalsed operatsioonid, lühike ravi

311O

  1 289,26

     349,67

  2 228,84

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ta

311

  1 518,03

     461,73

  2 595,97

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ga

312

     935,29

     205,21

  1 864,29

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ta

313

     551,03

     205,21

  1 052,42

Kusiti opretasioonid, lühike ravi

314O

     395,41

     184,03

     706,98

Kusiti opretasioonid, vanus 0–17

314

     834,32

     205,21

  1 043,91

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid, lühike ravi

315O

     529,63

     495,49

     563,76

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid

315

  1 953,54

     205,21

  7 192,73

Neerupuudulikkus

316

     916,86

       78,66

  2 963,40

Neerude dialüüsravi, lühike ravi

317O

     234,90

       57,47

     900,33

Neerude dialüüsravi

317

  3 300,57

       78,66

11 781,25

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ga

318

     995,43

       78,66

  2 945,82

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ta

319

     720,67

       78,66

  1 770,59

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ga

320

  1 159,91

       78,66

  3 111,84

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ta

321

     673,84

       78,66

  1 479,58

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus 0–17

322

     489,89

       78,66

     961,16

Litotripsia, lühike ravi

323O

     412,18

     184,03

  1 672,46

Kuseteede kivid, kht-ga

323

     992,02

       78,66

  4 338,04

Kuseteede kivid, kht-ta

324

     751,04

       78,66

  2 177,99

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ga

325

     634,43

       78,66

  1 554,72

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ta

326

     414,53

       78,66

  1 068,89

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus 0–17

327

     317,84

       78,66

     705,24

Kusiti striktuur

329N

     521,12

       78,66

  1 571,88

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ga

331

  1 186,83

       78,66

  4 411,17

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ta

332

     623,27

       78,66

  1 646,59

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus 0–17

333

     575,90

       78,66

  1 676,76

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ga

334

  2 762,28

  1 038,73

  4 761,67

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, lühike ravi

335O

  2 497,43

     330,94

  5 263,13

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ta

335

  2 724,83

  1 320,52

  4 393,63

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ga

336

  1 313,85

     570,84

  2 206,85

Transuretraalne prostatektoomia, lühike ravi

337O

  1 074,76

     327,64

  1 979,06

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ta

337

  1 137,36

     672,61

  1 645,00

Operatsioonid munandite pahaloomuliste kasvajate korral

338

     613,16

     205,21

  1 676,11

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus >17

339

     587,34

     205,21

  1 097,13

Operatsioonid munanditel, lühike ravi

340O

     427,64

     317,46

     554,22

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus 0–17

340

     481,22

     205,21

     824,31

Peenise operatsioonid, lühike ravi

341O

     248,91

     184,03

     488,01

Peenise operatsioonid

341

  1 090,91

     205,21

  2 140,86

Tsirkumtsisioon, vanus >17

342

     398,18

     245,90

     564,77

Tsirkumtsisioon, lühike ravi

343O

     311,09

     209,28

     413,63

Tsirkumtsisioon, vanus 0–17

343

     422,77

     230,45

     615,09

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomuliste kasvajate korral

344

  2 602,69

     205,21

  2 996,93

Muud mehe reproduktiivsüsteemi operatsioonid, lühike ravi

345O

     448,05

     184,03

     861,58

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi kasvajate, v.a pahaloomuliste kasvajate korral

345

  1 440,85

     205,21

  5 633,07

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

346

     946,44

       78,66

  2 578,32

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

347

     441,98

       78,66

  1 481,00

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ga

348

     610,97

       78,66

  2 318,80

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ta

349

     439,40

       78,66

  1 019,09

Mehe reproduktiivsüsteemi põletikud

350

     491,09

       78,66

  1 038,36

Mehe steriliseerimine, lühike ravi

351O

     307,06

     204,40

     408,64

Mehe steriliseerimine

351

     330,18

     205,22

     513,04

Muud mehe reproduktiivsüsteemi haigused

352

     432,35

       78,66

  1 413,86

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia, lühike ravi

353O

  2 017,67

     604,67

  2 282,64

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia

353

  2 596,12

     711,00

  4 850,12

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, kht-ga

354

  2 047,24

     205,21

  4 666,46

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, lühike ravi

355O

     556,56

     219,77

     853,41

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, kht-ta

355

  1 784,05

     911,82

  2 656,27

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid, lühike ravi

356O

     548,98

     184,03

  1 543,51

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid

356

  1 299,14

     205,21

  3 283,90

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

357O

  2 146,20

     639,69

  4 171,71

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral

357

  1 545,15

     205,21

  3 397,71

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga

358

  1 321,17

     224,65

  2 561,51

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

359O

     503,98

     244,52

     733,80

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta

359

  1 046,96

     326,67

  1 824,74

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid, lühike ravi

360O

     233,53

     184,03

     420,98

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid

360

     499,47

     205,21

  1 639,08

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial, lühike ravi

361O

     513,96

     424,27

     622,43

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial

361

     644,83

     336,57

  1 000,06

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine, lühike ravi

362O

     510,87

     425,37

     598,73

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine

362

     529,42

     431,80

     648,55

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon ja radioimplantaadi paigaldamine pahaloomuliste kasvajate korral

363

     735,67

     205,21

  1 674,17

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

364O

     245,68

     184,03

     356,61

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral

364

     361,58

     205,21

     729,76

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

365O

     498,20

     363,44

     656,22

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid

365

     638,50

     205,21

  1 510,07

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

366

     930,17

       78,66

  2 834,87

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

367

     676,13

       78,66

  1 632,58

Naise reproduktiivsüsteemi infektsioonid

368

     461,87

       78,66

     972,80

Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused

369

     297,26

       78,66

     994,72

Keisrilõige, kht-ga

370

  1 260,53

     767,53

  1 828,66

Keisrilõige, lühike ravi

371O

  1 096,92

     999,39

  1 292,05

Keisrilõige, kht-ta

371

  1 191,92

     850,13

  1 553,93

Vaginaalne sünnitus, kht-ga

372

  1 001,52

     843,36

  1 188,21

Vaginaalne sünnitus, lühike ravi

373O

     969,45

     909,30

  1 036,96

Vaginaalne sünnitus, kht-ta

373

     986,71

     946,16

  1 032,70

Vaginaalne sünnitus koos steriliseerimisega ja/või emakaõõne abrasiooniga

374

  1 148,89

     677,18

  1 620,60

Vaginaalne sünnitus koos operatsiooniga, v.a sterilisatsioon ja/või emakaõõne abrasioon

375

  1 194,83

     849,05

  1 540,62

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita

376

     342,82

       78,66

  1 013,48

Sünnitusabi probleem, vajalik operatsioon

377N

     366,93

     205,21

     897,78

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita, lühike ravi

377O

     475,34

     391,32

     570,86

Operatsioon emakavälise raseduse korral

378N

     767,76

     451,46

  1 145,00

Ähvardav iseeneslik abort

379

     302,22

       78,66

     644,00

Abort emakaõõne abrasioonita

380

     201,60

       78,66

     512,23

Abort, lühike ravi

381O

     150,37

       64,52

     245,25

Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga

381

     378,92

     205,21

     798,12

Ebatuhud

382

     233,47

       78,66

     697,19

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistustega

383

     278,64

       78,66

     765,45

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta

384

     269,36

       78,66

     699,32

Vastsündinu, kes suri 2 päeva jooksul või viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul

385A

     671,57

       78,66

  8 553,09

Järelravi vastsündinuea haiguste või hiljem avaldunud neonataalsete haiguste tõttu

385B

     798,45

       78,66

  4 982,77

<1000 g sünnikaaluga vastsündinute järelravi

385C

29 322,41

23 568,22

35 076,60

<1000 g sünnikaaluga vastsündinu

386N

39 876,78

       78,66

65 000,00

1000–1499 g sünnikaaluga vastsündinud

387N

21 196,85

       78,66

46 088,19

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditega

388A

  4 913,58

       78,66

14 067,30

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu

388B

  1 475,22

       78,66

  4 293,89

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, hingamisraviga, operatsiooniga, elus

388C

  3 943,65

     205,21

14 499,06

Vastsündinu, teostatud operatsioon

389A

  9 599,28

     205,21

53 470,58

Vastsündinu mitmete haigusseisunditega

389B

  2 135,49

       78,66

16 596,18

Vastsündinu paljude haigusseisunditega, hingamisraviga, elus vähemalt ühe ööpäeva

389C

13 835,37

       78,66

35 208,54

Vastsündinu, muude haigusseisunditega

390

     701,70

       78,66

  2 208,56

Normaalne vastsündinu

391

     148,50

       78,66

     716,29

Splenektoomia, vanus >17

392

  4 654,84

     205,21

14 078,82

Splenektoomia, lühike ravi

393O

  2 138,44

     221,22

  4 926,57

Splenektoomia, vanus 0–17

393

  4 250,97

     205,21

11 625,73

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

394O

     790,66

     184,03

  1 793,10

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid

394

  1 492,71

     205,21

  3 767,26

Vere punalibledega seotud haigused, vanus >17

395

     970,36

       78,66

  2 160,78

Vere punalibledega seotud haigused, vanus 0–17

396

     468,64

       78,66

  1 253,76

Hüübivushäired

397

  1 114,91

       78,66

  5 257,60

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ga

398

  1 827,48

       78,66

  6 601,75

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ta

399

     519,47

       78,66

  1 431,99

Lümfoom ja leukeemia koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega

400

  3 746,02

     205,21

16 689,11

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ga

401

  2 672,55

     205,21

  5 284,08

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

402O

     954,67

     478,16

  1 366,99

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ta

402

  1 704,50

     205,21

  4 392,29

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ga

403

  1 533,19

       78,66

  6 179,97

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ta

404

  1 343,25

       78,66

  3 608,96

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0–17

405

     794,13

       78,66

  2 016,02

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ga

406

  2 840,16

     305,52

  5 374,79

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, lühike ravi

407O

  2 029,86

     402,88

  7 617,41

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta

407

  2 883,77

     205,21

  7 390,48

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

408O

  1 150,43

     184,03

  2 769,80

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega

408

  2 001,23

     205,21

  4 645,76

Radioteraapia, lühike ravi

409O

  1 099,14

     102,31

  6 772,69

Radioteraapia

409

  3 396,05

       78,66

  8 353,38

Anamneesis pahaloomuline kasvaja

411N

     601,48

       78,66

  1 372,51

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ga

413

  1 224,53

       78,66

  3 352,46

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ta

414

     838,64

       78,66

  2 848,46

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid, lühike ravi

415O

  1 198,32

     184,03

  3 755,71

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid

415

  7 127,05

     205,21

29 745,29

Septitseemia, vanus >17

416N

  2 773,11

       78,66

  9 019,11

Septitseemia, vanus 0–17

417N

  1 288,24

       78,66

  3 122,80

Operatsiooni- ja traumajärgsed infektsioonid

418

     811,28

       78,66

  2 150,56

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ga

419

  1 367,76

       78,66

  3 114,10

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ta

420

  1 040,50

       78,66

  2 230,77

Viirushaigus, vanus >17

421

     727,26

       78,66

  1 811,33

Viirushaigus ja tundmatu päritoluga palavik, vanus 0–17

422

     297,07

       78,66

     702,73

Muud infektsioon- ja parasitaarhaigused

423

     895,04

       78,66

  3 063,54

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon

424N

     765,63

     205,21

  3 666,02

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon, lühike ravi

424O

     765,63

     184,03

  2 780,22

Bipolaarsed häired, vanus <60

426A

     742,36

       78,66

  2 052,49

Bipolaarsed häired, vanus >59

426B

     322,43

       78,66

  1 769,31

Muud meeleoluhäired, vanus <60

426C

     534,45

       78,66

  1 459,10

Muud meeleoluhäired, vanus >59

426D

     826,72

       78,66

  1 781,88

Ärevushäired

427A

     624,71

       78,66

  1 488,63

Püsivad isiksusemuutused

427B

     346,05

     142,00

     550,10

Äge stressreaktsiooon

427C

     258,16

     119,56

     875,80

Muud neuroosid

427D

     689,61

       78,66

  1 718,42

Isiksuse häired

428N

  1 724,13

     757,36

  2 690,91

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ga

429A

     857,59

       78,66

  2 341,26

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ta

429B

     841,61

       78,66

  1 934,11

Skisofreenia, vanus 30–59

430B

     796,43

       78,66

  1 699,84

Skisofreenia, vanus <30

430A

     284,76

       78,66

  1 911,50

Skisofreenia, vanus >59

430C

  1 016,60

     208,21

  1 824,99

Krooniline mitteskisofreeniline psühhoos

430D

     903,01

       78,66

  2 514,87

Lühiaegne mitteskisofreeniline psühhoos

430E

  1 214,37

     607,29

  1 821,88

Muud psühhootilised sündroomid

430F

  1 466,99

     733,39

  2 200,16

Vaimne alaareng

431A

     851,11

       78,66

  1 955,07

Neuropsühhiaatrilised häired

431B

     848,82

       78,66

  1 933,31

Muud lapseea psüühikahäired

431C

     692,72

       78,66

  2 408,90

Söömishäired

432A

     446,71

       78,66

  1 556,67

Muud spetsiifilised psüühikahäired

432B

     701,96

     522,03

     881,89

Muud mittespetsiifilised psüühikahäired

432C

     286,04

       78,66

     770,91

Psühhiaatriline rehabilitatsioon

432M

  5 405,82

       78,66

10 833,62

Muud kuritarvitamisega seotud häired, kht-ga

436A

  1 266,31

       78,66

  6 098,21

Muud kuritarvitamisega seotud häired, kht-ta

436B

     264,04

       78,66

     621,73

Kuritarvitamisega seotud psühhoos

436C

     480,87

       78,66

  1 558,03

Naha siirdamine vigastuste korral, lühike ravi

439O

     478,38

     307,40

     649,35

Naha siirdamine vigastuste korral

439

  1 508,88

     205,21

  5 427,48

Operatsioonid kämblavigastuste korral, lühike ravi

441O

     400,42

     184,03

     828,01

Operatsioonid kämblavigastuste korral

441

  1 273,06

     205,21

  2 949,64

Operatsioonid ravitüsistuste korral, lühike ravi

442O

  1 346,22

     223,20

  3 083,33

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ga

442

  3 553,11

     205,21

16 321,88

Muud operatsioonid vigastuste korral, lühike ravi

443O

     362,54

     184,03

     741,95

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ta

443

  1 235,89

     205,21

  3 472,46

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ga

444

     553,67

       78,66

  1 732,39

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ta

445

     501,52

       78,66

  1 229,91

Traumaatiline vigastus, vanus 0–17

446

     291,13

       78,66

     918,03

Allergilised reaktsioonid, vanus >17

447

     304,89

       78,66

     949,71

Allergilised reaktsioonid, vanus 0–17

448

     254,84

       78,66

     476,47

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ga

449

  1 218,30

       78,66

  7 466,30

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ta

450

     300,38

       78,66

     852,86

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus 0–17

451

     152,35

       78,66

     368,04

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452A

  1 631,85

     205,21

  5 797,97

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452B

     687,39

       78,66

  1 967,45

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453A

     650,00

     205,21

  1 869,33

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453B

     224,17

       78,66

     776,88

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ga

454

  1 140,40

       78,66

  5 417,34

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ta

455

     191,87

       78,66

  1 073,58

Põletushaiged, kes on üle viidud teise aktiivravi haiglasse, ravi kestus alla 6 päeva

456

     248,29

     122,17

     374,41

Ulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

457

  5 610,63

       78,66

21 654,04

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega, lühike ravi

458O

  1 438,18

     184,03

  3 188,14

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega

458

  1 629,87

     497,91

  2 761,83

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega, lühike ravi

459O

  1 706,32

     201,63

  5 559,85

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega

459

  2 360,41

     205,21

  9 705,77

Vähemulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

460

     442,97

       78,66

  1 455,06

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega, lühike ravi

461O

     309,02

     184,03

     546,68

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega

461

  6 757,22

     205,21

18 660,46

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

463

     792,16

       78,66

  1 683,94

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

464

     635,41

       78,66

  1 618,40

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajaga

465

     366,75

       79,30

  1 593,11

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajata

466

     733,92

       79,43

  1 388,40

Muud tervist mõjutavad tegurid

467

     263,25

       78,66

     732,54

Põhidiagnoosiga mitteseonduv ulatuslik operatsioon, lühike ravi

468O

     435,50

     184,03

     727,04

Harv diagnoosi ja ulatusliku operatsiooni kombinatsioon

468

  4 066,76

     205,21

14 947,04

Kahepoolsed või mitmikoperatsioonid alajäseme suurtel liigestel

471N

  8 950,86

     205,21

25 498,60

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone, lühike ravi

472O

  4 088,52

     184,03

11 122,19

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone

472

  7 751,16

     205,21

39 361,06

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus >17

473

  2 374,78

       78,66

  8 067,42

Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon, lühike ravi

477O

     363,64

     184,03

     706,56

Harv diagnoosi ja muu operatsiooni kombinatsioon

477

  2 498,84

     205,21

  9 114,87

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ga

478

  3 054,53

     205,21

  6 960,14

Muud veresoonte operatsioonid, lühike ravi

479O

     514,11

     184,03

  6 285,10

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ta

479

  2 624,85

     205,21

  5 878,15

Vereringe intensiivne toetamine

483B

16 871,29

       78,66

40 886,51

Kraniotoomia raske hulgitrauma puhul

484

11 139,64

     205,21

27 034,91

Jäsemete taaskinnistus, puusa ja reie operatsioonid raske hulgitrauma puhul

485

  3 184,65

     205,21

  8 013,84

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul, lühike ravi

486O

  4 803,18

     184,03

18 967,45

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul

486

  3 727,98

     205,21

19 471,41

Muu raske hulgitrauma

487

  1 117,07

       78,66

  3 123,86

HIV-infektsioon koos sellega seotud peamiste haigusseisunditega

489

  1 464,09

       78,66

  3 795,12

HIV-infektsioon

490

     886,37

       78,66

  1 976,09

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon, lühike ravi

491O

     733,50

     433,44

  1 104,38

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon

491

  4 503,17

  2 396,14

  6 915,28

Laparoskoopiline või endoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

493

  1 249,01

     205,21

  2 989,68

Koletsüstektoomia, lühike ravi

494O

     674,95

     602,72

     747,18

Laparoskoopiline või endoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

494

     824,24

     439,24

  1 277,91

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ga

501A

  4 455,28

     205,21

15 137,17

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ta

501B

  1 213,16

     205,21

  3 101,06

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, lühike ravi

501O

  2 463,08

  1 529,89

  3 824,74

Mastektoomia ja rinna rekonstruktiivne operatsioon pahaloomulise kasvaja korral

502

  3 090,75

     205,21

  6 621,70

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral, lühike ravi

509O

     415,53

     184,03

     653,61

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral

509

  1 775,65

     205,21

  3 355,99

Obstruktiivne uneapnoe

520

     302,30

     241,94

     360,84

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral, lühike ravi

521O

     409,85

     263,14

     568,36

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral

521

     475,13

     291,60

     686,32

Kesknärvisüsteemi stimuleeriva seadme paigaldamine või asendamine, lühike ravi

570O

20 083,61

12 474,68

31 186,68

Kesknärvisüsteemi stimuleeriva seadme paigaldamine või asendamine

570X

17 396,24

     205,21

41 168,97

  (2) DRG piirhindu rakendatakse statsionaarses eriarstiabis. DRG piirhindu rakendatakse ambulatoorses eriarstiabis ja päevaravis juhul, kui sama haigusjuhu raames on osutatud vähemalt ühte koodiga 3076 või 2210K tähistatud tervishoiuteenust.

  (3) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud DRG eest tasu maksmise kohustuse üle koos muude samal ajal osutatud teenustega lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud tingimustel.

  (4) Tasumisel rakendatakse DRG piirhinda koefitsiendiga 0,7 ja muude samal ajal osutatud teenuste piirhindu koefitsiendiga 0,3.

  (5) DRG piirhinda rakendatakse, kui muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa jääb lõikes 1 sätestatud muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemikku või on nendega võrdne.

  (6) DRG piirhinda ei rakendata järgmistel juhtudel:
  1) järgneva raviarve vormistamisel;
  2) raviarvete puhul, millel on põhierialaks märgitud psühhiaatria, taastusravi, tuberkuloos, kutsehaigused või esmane järelravi;
  3) raviarvete puhul, millel on põhidiagnoosiks märgitud RKH 10 kood Z76.3, Z51.1 või Z51.2;
  4) raviarvete puhul, mille lõpetamisel suunatakse statsionaarsel või päevaravil viibinud kindlustatud isik vahetult edasi statsionaarsele ravile (v.a iseseisev statsionaarne õendusabi ja statsionaarne taastusravi) kohalikust haiglast piirkondlikku, kesk- või üldhaiglasse, üldhaiglast ja haiglate loetelus nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurest piirkondlikku või keskhaiglasse või keskhaiglast piirkondlikku haiglasse;
  5) raviarvete puhul, mille alustamiseks on kindlustatud isik statsionaarselt või päevaravilt vahetult edasi suunatud statsionaarsele ravile (v.a iseseisev statsionaarne õendusabi ja statsionaarne taastusravi) kohalikku haiglasse piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast, üldhaiglasse või haiglate loetelus nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurde piirkondlikust või keskhaiglast või keskhaiglasse piirkondlikust haiglast;
  6) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud transluminaalse endoskoopia protseduuri NCSP kood või koodid vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  7) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud operatsioonituba mittevajava kirurgilise protseduuri NCSP kood või koodid vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  8) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millel puudub NCSP kood vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  9) ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel.

6. peatükk Operatsioonid 

§ 45.  Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Karpaalkanali avamine (karpaalkanali sündroomi raviks)

0A2102

   146,86

Kilpnäärme operatsioon

0B2101

   667,74

Kilpnäärme subtotaalne või radikaalne resektsioon

0B2102

   677,60

Kõrvalkilpnäärme operatsioon

0B2103

   696,25

Trahheostoomia

0G2101

   273,79

Söögitoru operatsioonid (kaelaosa)

0J2104

   310,16

Söögitoru operatsioonid (v.a kaelaosa)

0J2126

   884,90

Mediastinoskoopiline, torakoskoopiline, laparoskoopiline operatsioon söögitorul, v.a kaelaosa

0J2201

1 271,84

Mao ja/või kaksteistsõrmiku operatsioon

0J2107

   690,28

Mao ja/või kaksteistsõrmiku laparoskoopiline operatsioon

0J2202

   837,77

Mao ja/või kaksteistsõrmiku pahaloomulise kasvaja operatsioon

0J2106

1 070,76

Mao ja/või kaksteistsõrmiku pahaloomulise kasvaja laparoskoopiline operatsioon

0J2203

1 397,90

Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioon

0J2204

1 021,91

Sapipõie operatsioon

0J2108

   363,55

Sapipõie laparoskoopiline operatsioon

0J2205

   428,40

Sapiteede operatsioon

0J2109

   692,86

Sapiteede laparoskoopiline operatsioon

0J2206

   736,38

Hemihepatektoomia

0J2110

1 105,78

Laparoskoopiline hemihepatektoomia

0J2207

1 391,46

Maksa atüüpiline resektsioon

0J2111

   823,07

Maksa laparoskoopiline atüüpiline resektsioon

0J2208

1 239,61

Maksa siirdamine

0J2124

4 408,26

Splenektoomia

0J2112

   468,22

Laparoskoopiline splenektoomia

0J2209

1 091,22

Pankrease resektsioon ja/või pankreatojejunostoomia

0J2113

1 047,17

Pankreatoduodenaalne resektsioon

0J2114

1 243,69

Laparoskoopiline kõhunäärme operatsioon

0J2210

   991,11

Apendektoomia

0J2125

   250,92

Apendektoomia kesklõikest

0J2101

   379,71

Laparoskoopiline apendektoomia

0J2211

   345,46

Peensoole resektsioon

0J2118

   465,36

Soolesulguse operatsioon ilma resektsioonita

0J2117

   509,51

Laparoskoopiline soolesulguse operatsioon ilma resektsioonita

0J2212

   591,11

Seedetrakti stoomi ja/või anastomoosi rajamine või likvideerimine, k.a püloromüotoomia

0J2105

   391,44

Laparoskoopiline seedetrakti stoomi ja/või anastomoosi rajamine või likvideerimine, k.a püloromüotoomia

0J2213

   936,64

Jäme- ja/või pärasoole resektsioon anastomoosiga

0J2119

   704,37

Laparoskoopiline jäme- ja/või pärasoole resektsioon anastomoosiga

0J2214

1 146,60

Jäme- ja/või pärasoole resektsioon ilma anastomoosita

0J2120

   580,88

Laparoskoopiline jäme- ja/või pärasoole resektsioon ilma anastomoosita

0J2215

1 093,18

Anuse operatsioon

0J2121

   249,89

Rektopeksia või anaalsfinktri plastika

0J2122

   467,85

Laparoskoopiline rektopeksia või anaalsfinktri plastika

0J2216

   943,95

Naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon

0J2115

   297,11

Laparoskoopiline naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon

0J2217

   396,68

Muu kõhuseina songa operatsioon

0J2116

   485,27

Muu kõhuseina songa laparoskoopiline operatsioon

0J2218

   679,82

Operatsioon seedetrakti või kõhuseinte väärarengute puhul vastsündinul

0J2103

   422,56

Operatsioon kõhukoopa elundite mitmikvigastuse puhul

0J2132

   722,92

Laparoskoopiline operatsioon kõhukoopa elundite mitmikvigastuse puhul

0J2219

   742,20

Laparatoomia

0J2102

   353,34

Laparoskoopia (diagnostiline)

0J2220

   268,87

Varikotseele, hüdrotseele operatsioon

0K2101

   234,10

Retroperitoneaaltuumori eemaldamine

0K2103

   836,79

Laparoskoopiline retroperitoneaaltuumori eemaldamine

0K2201

1 392,10

Vaagnapõhjalihaste taastamine

0L2101

   258,66

Sõrme või varba amputatsioon

0N2101

   151,07

Reie, sääre või pöia amputatsioon

0N2102

   316,94

Võõrkeha eemaldamine pehmetest kudedest

0N2103

   167,60

Lümfadenektoomia kaelal, aksillaarpiirkonnas või kubemes

0P2101

   327,21

Endoskoopline operatsioon kaelal ja aksillaarpiirkonnas

0P2201

   846,51

Amputatsioon või eksartikulatsioon õlast või puusast

0P2102

   384,94

Varikektoomia safenektoomiata

0P2103

   230,92

Varikektoomia safenektoomiaga

0P2104

   305,87

Naha ja nahaaluskoe kasvaja eemaldamine

0Q2101

   152,21

Näo või kaelapiirkonna naha ja nahaaluskoe kasvaja eemaldamine

0Q2102

   205,62

Pahaloomulise nahakasvaja radikaalne eemaldamine

0Q2103

   255,17

Nahatransplantatsioon alla 4%

0Q2104

   299,46

Nahatransplantatsioon 4–6%

0Q2105

   400,83

Nahatransplantatsioon 7–9%

0Q2106

   553,73

Nahatransplantatsioon 10–14%

0Q2107

   665,18

Nahatransplantatsioon 15% ja enam

0Q2108

   787,37

Tüsilike haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus operatsioonitoas

0Q2109

   288,45

Mädakolde avamine ja dreenimine

0Q2110

   180,07

Surnud doonori maksa käitlus siirdamiseks, sh maksa eemaldamine

0Y2101

2 831,09

  (2) Haigekassa võtab koodidega 0J2124 ja 0Y2101 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 0J2204 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmise kehamassiindeksi (KMI) korral:
  1) rohkem kui 39,99;
  2) 35–39,99 juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kardiomüopaatia, südame isheemiatõbi, hüpertensioon, infarkti- või insuldijärgne seisund, obstruktiivne uneapnoe, osteoartriit, pulmonaalhüpertensioon või II tüübi diabeet.

§ 46.  Ortopeedia operatsioonide piirhinnad

  (1) Ortopeedia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Luu või liigese lahtine biopsia

0N2104

   124,17

Dupuytreni kontraktuuri operatsioon

0N2105

   216,67

Karpaalkanali sündroomi kirurgiline ravi koos tenosünoviidi raviga

0N2116

   188,61

Tenosünoviidi kirurgiline ravi

0N2107

   138,35

Luuplastika

0N2108

   311,00

Hallux valgus’e operatsioon

0N2109

   186,78

Labakäe või -jala deformatsioonide kirurgiline ravi

0N2110

   366,86

Labakäe või -jala luude osteotoomia ostesünteesiga

0N2111

   320,27

Labakäe või -jala painutajakõõluste õmblus

0N2112

   306,25

Labakäe või -jala sirutajakõõluste ja/või -lihaste õmblus

0N2113

   232,70

Väikese luu osteosüntees

0N2114

   338,91

Väikeste luude ja/või liigeste lahtine repositsioon ja fiksatsioon

0N2115

   274,36

Muu operatsioon väikesel luul või liigesel

0N2117

   247,11

Luu trepanatsioon ja/või sekvestrektoomia

0N2118

   236,80

Suurte liigeste ja/või luude lahtine repositsioon ja fiksatsioon

0N2119

   357,67

Reamputatsioon

0N2120

   300,83

Liigesekapsli ja -sidemete õmblus

0N2121

   268,66

Võõrkeha eemaldamine liigesest või luust

0N2122

   228,42

Suure ortopeedilise implantaadi eemaldamine liigeselt või luust

0N2123

   231,25

Suure tüsistunud ortopeedilise implantaadi eemaldamine liigesest või luust

0N2124

   348,03

Endoproteesi eemaldamine suurest liigesest

0N2125

   829,25

Plastiline operatsioon kõõlusel või lihasel

0N2126

   371,08

Suure toruluu osteosüntees plaadiga

0N2127

   466,96

Suure toruluu osteosüntees naelaga

0N2154

   474,84

Suure toruluu tüsistunud, lahtiste, killustunud murdude osteosüntees

0N2128

   524,38

Suure toruluu osteotoomia osteosünteesiga

0N2129

   611,40

Reieluukaela osteosüntees

0N2130

   458,47

Liigesesisese murru osteosüntees

0N2131

   511,18

Välisfiksatsioon luudel ja/või liigestel

0N2132

   521,34

Suure liigese artrodees või artroplastika

0N2133

   499,33

Suure liigese sünovektoomia

0N2134

   338,20

Osteoplastiline osteosüntees

0N2135

   647,13

Vaagnaluude osteosüntees

0N2136

   678,90

Puusaliigest korrigeeriv operatsioon ja/või tüsiliku puusanapamurru osteosüntees

0N2137

1 011,39

Väikese liigese endoproteesimine

0N2138

   587,27

Puusaliigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine

0N2139

   604,75

Puusaliigese ilma tsemendita proteesi paigaldamine

0N2140

   703,19

Põlveliigese endoproteesi paigaldamine

0N2141

   684,85

Muu suure liigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine

0N2142

   627,30

Unikondülaarse proteesi paigaldamine põlveliigesele

0N2143

   638,23

Poolproteesi paigaldamine suurele liigesele

0N2144

   647,74

Suure liigese revisioonproteesimine

0N2145

   911,42

Kordusoperatsioon proteesitud liigesel

0N2146

   721,55

Lülisamba I ja II astme deformatsioonide korrektsioon

0N2147

1 056,12

Lülisamba III ja IV astme deformatsioonide korrektsioon

0N2148

1 458,75

Labakäe või labajala hulgivigastuse kirurgiline ravi (mitme koe struktuuri kahjustusega vigastus)

0N2149

   680,16

Suure kõõluse õmblus (kõik muud, v.a labajala ja labakäe kõõlused ja õlg)

0N2150

   295,44

Õlaliigese pöörajalihase kõõluskätise rebendi taastamine

0N2151

   322,25

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

0N2152

     72,30

Artroskoopia

0N2201

   150,54

Artroskoopiline meniski resektsioon või vabakeha eemaldmine

0N2202

   332,50

Artroskoopiline operatsioon (v.a menisk, resektsioon, vabakeha, puusaliiges)

0N2203

   558,44

Liigesstruktuuride terviklikkuse taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

0N2204

   696,33

Artroskoopiline puusaliigese operatsioon

0N2205

   907,91

Revisioonoperatsioon liigesstruktuuride terviklikkuse taastamiseks artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

0N2206

1 101,13

Nahaplastika „toitval jalal“

0Q2111

   364,96

Põletushaava ekstsisioon alla 4%

0Q2112

   266,31

Põletushaava ekstsisioon 4–9%

0Q2113

   491,27

Põletushaava ekstsisioon 10% ja enam

0Q2114

   741,41

Põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi (v.a nägu, kael ja labakäsi)

0Q2115

   365,21

Labakäe põletusdeformatsiooni kirurgiline ravi

0Q2116

   482,14

Näo ja kaela põletusdeformatsiooni kirurgiline ravi

0Q2117

   488,01

Esharotoomia

0Q2118

   186,77

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga alla 4%

1Q2123

   398,24

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga 4–9%

1Q2124

   801,09

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga 10% ja enam

1Q2125

1 184,01

Suuremahulised resektsioonid ja revisioonoperatsioonid lülisambal

1N2158

1 983,74

Surnud doonori naha käitlus siirdamiseks, sh allogeensete nahatransplantaatide (allonaha) eemaldamine

1Q2122

   814,01

Surnud doonori luukoe käitlus siirdamiseks, sh luukoe eemaldamine

1N2159

1 243,44

Elusdoonori luukoe eemaldamine siirdamiseks

1N2160

   712,27

Elusdoonori luukoe käitlus siirdamiseks

1N2161

   620,44

  (2) Suur liiges käesoleva määruse mõistes on puusa-, põlve-, õla-, hüppe-, randme- ja küünarliiges.

  (3) Väike luu käesoleva määruse mõistes on labakäe-, labajala-, randme-, eespöia-, lülisamba- ja rangluu.

  (4) Suur luu käesoleva määruse mõistes on abaluu ja vaagnaluu ning suur toruluu on õlavarre-, käsivarre-, reie- ja sääreluu.

  (5) Käesolevas paragrahvis loetletud tervishoiuteenused sisaldavad arkoskoopia maksumust.

  (6) Koodiga 0N2116 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 0N2107 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (7) Koodiga 0N2110 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 0N2109 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (8) Koodidega 0N2121, 0N2148, 0N2149 ja 0N2137 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata täiendatavalt teistele 6. peatükis loetletud teenustele.

  (9) Koodiga 0N2145 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal koodiga 0N2146 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (10) Koodiga 0N2201 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal käesolevas peatükis loetletud artroskoopiliste operatsioonidega.

  (11) Koodiga 0N2147 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab vähemalt ühte järgmistest lülisamba operatsioonidest:
  1) spondülodees kuni 50% nihkunud spondülolisteesi korral;
  2) skolioosi või küfoosi korrigeerimine ilma osteotoomita;
  3) kasvajate ja põletike korral teostatav seljaaju dekompressioon ja tagumine spondülodees;
  4) tagumine või eesmine spondülodees trauma, põletiku või kasvajate korral;
  5) lülikeha asendamine eesmise või tagumise juurdepääsu kaudu trauma, põletiku või kasvajate korral;
  6) lülikehadevaheline (tagumine, lateraalne, eesmine, transforaminaalne) fusioon.

  (12) Koodiga 0N2148 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab üht järgmistest lülisamba operatsioonidest:
  1) spondülodees üle 50% nihkunud spondülolisteesi korral;
  2) Smith-Peterseni osteotoomia skolioosi ja küfoosi korrigeerimiseks;
  3) kostotransversektoomia kasvajate ja põletike korral koos tagumise spondülodeesiga;
  4) miniinvasiivne eesmine või tagumine spondülodees;
  5) miniinvasiivne lülikeha asendamine;
  6) miniinvasiivne lülikehadevaheline fusioon.

  (13) Koodiga 0N2135 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab luuplastika ja osteosünteesi maksumust.

  (14) Koodiga 1N2158 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi operatsioone:
  1) lülisamba kasvajate operatsioonid;
  2) eelnevalt opereeritud lülisamba korduv spondülodees;
  3) en bloc lülisambaresektsioon kasvajate ja põletike korral;
  4) pediiklite subtraktsiooni osteotoomia (PSO).

  (15) Koodiga 1Q2122 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühelt doonorilt allonaha eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (16) Koodiga 1Q2122 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (17) Koodidega 1N2159, 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui transplantaat on käideldud eriarstiabi osutaja juures, kellel on rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse alusel välja antud sellekohane tegevusluba.

  (18) Koodiga 1N2159 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe transplantaadi eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (19) Koodidega 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord lisaks põhioperatsioonile.

  (20) Koodiga 1N2161 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse karantiinperioodijärgsel luukoe ümbertöötamisel ja pikaajalisel säilitamisel, kui säilitamise ruum vastab rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse § 22 lõike 3 alusel kehtestatud määruses ladustamise ruumile kehtestatud tingimustele.

  (21) Koodiga 1N2160 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 66719, 66707, 66706, 66708, 66611, 66711, 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (22) Koodidega 1N2159 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (23) Koodidega 1Q2123, 1Q2124 ja 1Q2125 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui neid osutab plastika- ja rekonstruktiivkirurgia tegevusluba omav tervishoiuteenuse osutaja.

  (24) Koodidega 1Q2123, 1Q2124 ja 1Q2125 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata samal ajal koos koodidega 0Q2104, 0Q2105, 0Q2106, 0Q2107, 0Q2108 ja 0Q2109 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 47.  Uroloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Uroloogia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Dorsaalintsisioon

010301

   101,04

Vasoresektsioon

010302

   106,18

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine troakaari abil

010303

   113,59

Orhidektoomia (ühe- või kahepoolne)

020301

   195,68

Skrootumi intsisioon, revisioon, suturatsioon

020304

   202,61

Tsirkumtsiisio

020305

   157,63

Põielõige, revisioon, epitsüstostoomia

020306

   204,46

Põiekaela transuretraalne intsisioon

020307

   191,88

Peenise subtotaalne, totaalne amputatsioon

030301

   441,01

Priapismi operatiivne ravi

030303

   313,34

Induratio penis’e plastika

030304

   351,53

Munandi eemaldamine koos juhaga kasvaja tõttu

030305

   229,58

Optiline uretrotoomia

030306

   249,61

Kusepõie transuretraalne resektsioon

030307

   271,91

Eesnäärme adenomektoomia

030308

   326,45

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine laparatoomia abil

030309

   491,10

Krüptorhismi operatsioon (ühe- või kahepoolne)

030310

   220,69

Ureetropeksia (stressinkontinentsi operatsioonid)

1K2104

   324,48

Ureetra striktuuri plastika

040302

   361,54

Uretrektoomia

040303

   319,24

Eesnäärme TUR-resektsioon

040304

   303,13

Kusepõie resektsioon

040305

   373,51

Ureeterotoomia

040306

   393,73

Proovilumbotoomia

040307

   305,24

Neeru, ureetri drenaažioperatsioon

040308

   417,76

Püelotoomia, nefrotoomia

040309

   415,77

Nefropeksia

040310

   313,23

Nefrektoomia (lumbotoomia)

040311

   316,87

Suturatsioon, nefrektoomia trauma korral

040312

   309,59

Peenise proteesimine impotentsuse korral

040314

   354,87

Peenise plastika, operatsioon suguelundite väärarengute korral

040315

   347,99

Laparoskoopiline varikotseele operatsioon

040316

   314,89

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparotoomia)

040317

   473,36

Põie-tupe, põie-soole fistlite likvideerimine

050301

   625,84

Prostata adenomektoomia Millini järgi

050302

   405,52

Tsüstektoomia

050303

   558,70

Tsüstolitotripsia

050304

   385,32

Ureeteroneotsüstostoomia

050305

   456,89

Neerupealise resektsioon, eemaldamine

050307

   412,68

Neeru, ureetri korduv operatsioon

050308

   599,98

Ureeterokutaneostoomia

050309

   423,12

Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks

050310

1 916,27

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparoskoopiline)

050311

   418,05

Laparoskoopiline nefrektoomia

050312

   421,69

Laparoskoopiline neerutsüsti resektsioon

050313

   308,95

Laparoskoopiline nefropeksia

050314

   319,24

Laparoskoopiline kolpo-sakropeksia

050315

   482,63

Laparoskoopiline neerupealise eemaldamine

050316

   511,29

Laparoskoopiline krüptorhismi operatsioon

050317

   244,65

Laparoskoopiline prostatektoomia

050318

   863,89

Emaskulinisatsioon koos ilioingvinaalsete lümfisõlmede eemaldamisega

060301

   652,94

Radikaalne prostatektoomia

060303

   566,64

Kusepõie resektsioon koos ureetri ümberistutamisega

060304

   564,68

Ureetero-ureeterostoomia

060305

   555,71

Ureetero-enterostoomia (sigmostoomia)

060306

   612,91

Nefroureeterektoomia

060307

   555,14

Neeru, ureetri plastiline operatsioon

060308

   549,58

Tuumornefrektoomia, ekstrafastsiaalne nefrektoomia

060309

   625,49

Ureeterorenoskoopia operatsioon

060310

   525,99

Perkutaanse nefroskoopia operatsioon

060311

   530,66

Uriiniderivatsioon tsüstektoomiata (Brickeri juha, ureeterosigmostoomia)

060312

   553,99

Enterotsüstoplastika

070301

   880,77

Tsüstektoomia + ureeterosigmostoomia

070302

   866,14

Uriiniderivatsiooni tüsistuste korrektsioon, kordusplastika

070303

   697,98

Retroperitoneaalne lümfisõlmestiku eemaldamine munandivähi korral

070304

   695,36

Neerutraumajärgne taastav operatsioon

070305

   675,99

Autorenotransplantatsioon

080301

   827,07

Tsüstektoomia + Brickeri põis

080302

1 109,58

Neeru siirdamine

080303

   918,35

Surnud doonori neerude käitlus siirdamiseks, sh neeru eemaldamine

080304

2 164,04

Tsüstektoomia koos uriinireservuaari moodustamise või põie asendamise operatsiooniga

090301

1 402,45

Neeru primaarsete ja sekundaarsete tuumorite krüoablatsioon

1K2202

5 257,09

  (2) Koodiga 030309 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab peritoneaaldialüüsi kateetri maksumust.

  (3) Koodiga 080304 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab doonori mõlema neeru eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 050310 ja 080303 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (5) Haigekassa võtab teenuse 1K2202 eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel esineb üks või mitu neerutuumorit läbimõõduga kuni 4 cm ja kellel neeru resektsioon ei ole võimalik raskekujuliste kaasuvate haiguste tõttu.

§ 48.  Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe roide resektsioon

020401

   243,71

Mitme naaberroide resektsioon

030401

   301,72

Diagnostiline torakoskoopia

030402

   306,00

VATS mediastiinumi või kopsubiopsia võtmiseks

030403

   227,72

Mediastinoskoopia

040401

   383,37

Kaelaroide või 1. roide resektsioon

040402

   336,64

Rindkere seina osaline resektsioon

040403

   399,11

Hemotooraksi kirurgiline ravi

040404

   427,80

Diafragma operatsioon rinnaõõne kaudu

040405

   367,95

Proovitorakotoomia

040406

   373,54

Torakoskoopia liidete vabastamine mehaanilise pleurodeesi, kopsudekortikatsiooni või biopsiaga

040407

   382,27

VATS operatsiooniks diafragmal

040408

   382,60

Rindkere deformatsiooni operatiivne ravi

050401

   583,13

Ekstrapleuraalne torakoplastika

050403

   566,46

Torakotoomia healoomulise kasvaja eemaldamiseks

050404

   539,70

Atüüpiline kopsu resektsioon

050405

   522,80

Pleura osaline resektsioon ja torakoplastika piirdunud empüeemi korral

050406

   545,69

VATS mediastiinumi tuumori või tsüsti eemaldamiseks või operatsiooniks söögitorul

1G2103

   531,71

Torakotoomia tüüpilise lobektoomia või pulmonektoomiaga

060401

   546,57

Kopsumetastaaside eemaldamine (üle 5 metastaasi)

060402

   590,41

Kopsu dekortikatsioon

060403

   607,32

Ühepoolne pleurektoomia iseseisva toiminguna

060404

   590,41

Kopsumetastaaside eemaldamine sternotoomiast (kahepoolne)

060405

   631,18

Rindkereseina kirurgiline stabiliseerimine

070203

   868,15

Torakotoomia koos pleura osalise resektsiooniga, torakoplastika ja õõne või fistli lihasplastikaga

070401

   677,27

Laiendatud lobektoomia, bilobektoomia või pulmonektoomia kopsu pahaloomulise kasvaja korral

080401

   804,84

Kopsu segmentresektsioon

080402

   802,47

Torakaaloperatsioon keskseinandi tuumori eemaldamiseks

080403

   804,20

Videotorakoskoopiline kopsuresektsioon

080404

   800,05

Pleuropulmonektoomia

090401

1 024,57

Torakaaloperatsioon keskseinandi pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks

090402

1 034,99

Retorakotoomia bronhiköndi transperikardiaalse reamputatsiooni ja torakoplastika või lihasplastikaga

090403

1 031,09

Kopsu operatsioon pahaloomulise kasvaja korral koos rindkereseina ja mitme roide resektsiooni ja plastikaga

090404

1 026,42

Torakoabdominaalne operatsioon pahaloomuliste kasvajate korral

100401

1 248,07

Torakaaloperatsioon trahheobronhiaalpuul (resektsioon ja anastomoos või plastika)

100402

1 231,19

Kopsu ülasagara tipusegmendi operatsioon invasiivse pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks koos ülemiste roiete, lülisamba või rinnaku jt anatoomiliste struktuuride resektsiooniga en bloc

100403

1 235,67

Torakoabdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga

100406

1 246,92

Trahhea resektsioon

1G2102

1 232,86

Keskseinandi lõige (biopsia)

040111

   310,61

Surnud doonori kopsude käitlus siirdamiseks, sh kopsu eemaldamine

100407

4 025,70

Kopsu siirdamine

100408

4 908,15

  (2) Koodiga 100407 tähistatud teenuse piirhind sisaldab doonori mõlema kopsu eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (3) Haigekassa võtab koodidega 100407 ja 100408 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 49.  Südame- ja veresoontekirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Veresoontekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Aorto-(bi)femoraalne bypass

1P2105

   906,47

Arteri revisioon

1P2106

   411,55

Arteri õmblus trauma korral

1P2107

   506,01

Arterio-venoosse fistli rajamine

1P2108

   326,72

Bypass ekstrakraniaalsetel ajuarteritel

1P2109

   632,01

Bypass infraingvinaalsetel arteritel allapoole põlveliigest

1P2110

   720,35

Bypass infraingvinaalsetel arteritel ülespoole põlveliigest

1P2111

   670,43

Ekstra-anatoomiline bypass

1P2112

   622,09

Ekstrakraniaalsete ajuarterite endarterektoomia ja plastika

1P2113

   613,94

Ekstrakraniaalsete ajuarterite eversioonendarterektoomia

1P2114

   531,48

Elefantiaasi kirurgiline kõrvaldamine

1P2115

   992,03

Elusdoonori vaskulaarkoe käitlus siirdamiseks

1P2116

   226,53

Surnud doonori vaskulaarkoe käitlus siirdamiseks, sh vaskulaarkoe eemaldamine

1P2117

   341,90

Embol- või trombektoomia

1P2118

   397,09

Fastsiotoomia

1N2162

   244,69

Ilio-femoraalne bypass

1P2119

   710,37

Jäseme arteri endarterektoomia ja/või plastika

1P2120

   515,86

Jäseme replantatsioon

1P2121

1 780,23

Kõhuaordi aneurüsmi resektsioon

1P2122

   990,92

Käe amputatsioon

1P2123

   280,62

Labakäe replantatsioon

1P2124

2 318,29

Lumbaalsümpatektoomia

1A2136

   274,56

Mikroanastomoosi revisioon verevarustuse taastamisega

1P2125

1 216,99

Muu veresoone rekonstruktiivoperatsioon

1P2126

   682,15

Operatsioon kõhuaordil aneurüsmi ruptuuri, dissektsiooni või trauma korral

1F2109

1 123,64

Operatsioon permanentse kateetri asetamiseks

1P2131

   416,51

Rekonstruktiivoperatsioon alaneva aordi torakaalsel ja/või torakoabdominaalsel osal

1F2110

1 605,22

Rekonstruktiivoperatsioon aorto-(bi)femoraalsel või ilio-femoraalsel bypass’il ja nende ühendustel

1F2111

1 064,79

Sõrme replantatsioon

1P2127

1 474,16

Traumajärgne jäseme revaskularisatsioon

1P2128

1 478,99

Vaskulariseeritud naha-lihaslapi siirdamine

1P2129

1 977,51

Ülajäseme veresoonte rekonstruktiivoperatsioon

1P2130

   539,10

Vaskulaarsel jalamil naha-lihaslapi siirdamine

1P2132

1 042,28

Aordi aneurüsmi endovaskulaarne proteesimine

1F2201

   798,11

Torakaalsümpatektoomia

040602

   379,75

  (2) Koodiga 1P2113 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal koodiga 1P2114 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (3) Koodidega 1P2121, 1P2124 ja 1P2127 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki replantatsiooniks vajalike operatsioonide kulusid.

  (4) Koodiga 1P2117 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe veeni või aordi eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (5) Koodiga 1P2116 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe veeni käitlusega seotud kulusid.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 1P2132 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui koedefekti katmisel kasutakse vaskulaarsel jalamil naha-lihaslappi, mis ei vaja mikroanastomoosi doonorsoontega.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 1F2201 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel näidustustel:
  1) kõhuaordi aneurüsm, mille diameeter meestel on suurem kui 5,5 cm ja naistel suurem kui 5,2 cm, ning avatud operatsioon on kaasuvate haiguste tõttu ülikõrge riskiga;
  2) alaneva torkaalaordi aneurüsm, komplitseeritud dissektsioon, traumaatiline aordi vigastus, penetreeriv torakaalaordi haavand, aorto-bronhiaalne või aorto-ösofagiaalne fistul, aordikaare aneurüsm või operatsioonijärgne üleneva torakaalaordi dissektsioon.

  (8) Südamekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koronaararterite šunteerimine

1F2101

1 925,80

Ühe südameklapi või südamekasvaja või VAD-seadme paigaldamise operatsioon

1F2102

1 242,48

Südameklappide operatsioon

1F2103

1 694,43

Kombineeritud südameoperatsioon

1F2104

2 549,43

Operatsioon üleneval aordil või aordikaarel

1F2105

2 392,14

Kaasasündinud südamerikke operatsioon ilma kunstliku vereringeta

1F2106

1 277,56

Kaasasündinud südamerikke operatsioon kunstliku vereringega

1F2107

1 617,83

Surnud doonori südame käitlus siirdamiseks, sh südame eemaldamine

1F2108

   291,45

  (9) Haigekassa võtab koodiga 1F2108 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (10) Koodiga 1F2108 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind ei sisalda kardiokirurgide (v.a assisteeriva kirurgi) tööjõukulu ja operatsiooniinstrumentide maksumust.

  (11) Arütmiate kirurgilise ablatsioonravi läbiviimisel lisaprotseduurina südameoperatsiooni kestel rakendatakse koodiga 1F2104 tähistatud tervishoiuteenust, millele lisandub koodiga 2521L tähistatud tervishoiuteenus.

  (12) Haigekassa võtab arütmiate kirurgilise ablatsioonravi korral iseseisva operatsioonina teenuse eest tasumise kohustuse üle koodiga 1F2102 tähistatud tervishoiuteenusega, millele lisandub koodiga 2521L tähistatud tervishoiuteenus.

§ 50.  Neurokirurgia operatsioonid

  (1) Neurokirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Diagnostilised freesavad

1A2104

     273,07

Perifeersete tunnelsündroomide dekompressioon (välja arvatud karpaalkanali avamine)

0A2103

     278,83

Karpaalkanali operatsioon neurolüüsiga

1A2105

     163,49

Ajuvatsakese punktsioon ja dreneerimine

1A2106

     270,09

Kolju allo- ja autoplastika

1A2107

     531,50

Kolju impressioonmurru korrastamine

1A2108

     505,68

Eksploratiivne kraniotoomia

1A2109

     632,49

Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon

1A2110

     588,94

Hüdrotsefaalia ravi šunteerimise teel (drenaaž arvestatakse eraldi)

1A2111

     427,67

Kolju resektsioon

1A2113

     476,91

Perifeerse närvi õmblus

1A2115

     478,61

Perifeerse närvi plastika

1A2116

     757,14

Ajukasvaja biopsia

1A2117

  1 330,38

Stereotaktiline operatsioon, sh ganglion Gasser’i kemo- või termodestrueerimine

1A2118

  3 026,09

Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine

1A2119

     704,22

Närvipõimiku operatsioon

1A2120

     897,68

Nimmepiirkonna diskogeense haiguse operatsioon

1A2121

     353,53

Kraniobasaalse liikvori fistli operatsioon

1A2122

  1 034,74

Kordotoomia või müelotoomia või radikulotoomia valukirurgias

1A2123

     692,26

Lülisamba ja seljaaju kaelaosa vigastuste ja haiguste operatsioon

1A2124

     956,06

Ajusisese kasvajalise, põletikulise jm kolde operatsioon

1A2125

  1 463,80

Seljaaju primaarse kasvaja operatsioon

1A2126

  1 163,07

Kolju, peaaju või seljaaju väärarengu operatsioon

1A2127

  1 036,58

Kraniaalnärvi plastika või dekompressiooni operatsioon

1A2128

  1 076,35

Koljusisese ajuvälise kasvaja operatsioon

1A2129

  1 720,25

Aju vaskulaarse malformatsiooni ja/või aneurüsmi operatsioon

1A2130

  1 708,93

Peaaju süvastimulatsioon

1A2131

22 746,68

Peaaju süvastimulaatori vahetus

1A2114

13 182,53

Vertebroplastika

1N2153

     562,90

Lülisamba rinna- ja nimmeosa haiguse, vigastuse ning I ja II astme deformatsiooni operatsioon

1N2157

     921,84

Intratekaalse baklofeenravipumba paigaldamine või revisioon või eemaldamine

1A2132

     539,34

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks

1A2133

  2 756,48

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks

1A2134

  8 000,80

Seljaaju neurostimulaatori vahetus

1A2135

  4 543,92

Perifeerse tunnelsündroomi endoskoopiline operatsioon

1A2201

     289,03

Hüdrotsefaalia endoskoopiline operatsioon

1A2202

     929,54

Nimmepiirkonna diskogeense haiguse endoskoopiline operatsioon

1A2203

     478,96

Koljupõhimiku endoskoopiline operatsioon

1A2204

  2 079,53

Hüpofüüsi endoskoopiline operatsioon

1A2205

  1 551,86

  (2) Koodiga 1A2131 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse järgmiste terviseseisundite korral:
  1) idiopaatiline Parkinsoni tõbi (RHK 10 kood G20), kui haiguse kestus on vähemalt 5 aastat ja haigusest tingitud motoorikahäired alluvad Levodopa toimele, kuid vaatamata adekvaatsele medikamentoossele ravile esinevad Levodopa-ravist tingitud väljendunud motoorsed fluktuatsioonid või oluline motoorikahäirete süvenemine Levodopa off-perioodis põhjustab sügava haiguspuude olemasolu (UPDRS motoorika hindamise skaala vähemalt >30/108 Levodopa off-perioodis ja 30/108 Levodopa on-perioodis) või rasked Levodopa on-perioodi düskineesiad ja esineb raske medikamentoossele ravile allumatu treemor;
  2) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu essentsiaalne treemor (RHK 10 kood G25.0), mis põhjustab sügava haiguspuude;
  3) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu primaarne generaliseeritud düstoonia (DYT1 positiivne) (RHK 10 koodid G24.1; G24.2) ja idiopaatiline tservikaalne düstoonia (RHK 10 kood G24.3).

  (3) Koodidega 1A2117, 1A2119, 1A2122, 1A2125, 1A2129, 1A2130, 1A2204 ja 1A2205 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad neuronavigatsiooni seadme kasutamise maksumust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle intratekaalse baklofeenravipumba paigaldamise, revisiooni või eemaldamise eest raskekujulise spastilise sündroomiga patsiendilt juhul, kui eelnevalt on toimunud tulemuslik ravi testimine ning otsuse raviks on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt neurokirurg ja neuroloog.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 1A2133 ja 1A2134 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui krooniline valu on kestnud üle aasta, teised valuravimeetodid on tulemusteta või vastunäidustatud, alternatiivsete valuravimeetodite mittetoimimine on tõendatud ning raviotsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad neurokirurg, neuroloog, anestesioloog ja psühhiaater. Tervishoiuteenust koodiga 1A2134 rakendatakse ainult juhul, kui teststimulatsioonil saavutatud raviefekt on adekvaatne: valu väheneb rohkem kui 50% ning puuduvad vastunäidustused püsistimulaatori paigaldamiseks.

§ 51.  Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Suuõõne lesiooni ekstsisioon

010801

117,83

Sialolitotoomia

010802

117,83

Keele või huule frenuloplastika

010803

102,53

Biopsia sügavatest kudedest

010804

121,80

Angioomide skleroseeriv ravi

010806

  91,27

Ninaluumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

010807

  89,22

Näo-, lõualuu- ja kaelapiirkonna mädakolde avamine

020801

159,13

Retineerunud või impakteerunud hamba eemaldamine osteotoomiaga

020803

144,99

Tsüstektoomia või tsüstostoomia

020804

159,67

Lõualuumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

020805

198,00

Sarnaluumurru paigaldamine

020806

188,49

Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga

020807

174,35

Operatsioonid kolmiknärvi perifeersetel harudel

020808

256,86

Kolmiknärvi harude blokaad koljupõhimikul

020809

131,98

Keele lesiooni ekstsisioon

020810

166,47

Pea- või kaelapiirkonna haava revisioon

020811

144,45

Fiktsioonivahendite eemaldamine näoluudelt

020812

196,30

Lõualuu healoomulise kasvaja ekstsisioon

030801

233,47

Ala- või ülalõualuu osaline ekstsisioonresektsioon ilma plastikata

030802

233,47

Lõualuu segmentaalne osteotoomia (dekortikatsioon)

030803

233,47

Hemiglossektoomia

030805

232,53

Sinusotoomia

030806

232,87

Implantaadi paigaldamine lõualuusse

030807

328,36

Näo-, lõualuu- ja kaelapiirkonna süvamädakolde avamine

030808

276,57

Huule resektsioon plastikaga

030809

232,53

Suulae lesiooni ekstsisioon

030810

232,87

Oronasaalse või oroantraalse fistli plastiline korrektsioon

030811

232,87

Lõualuu osteotoomia

030812

226,76

Näo lesiooni ekstsisioon koos plastikaga

030813

218,90

Keele osaline resektsioon kasvajate korral

030814

232,53

Osteoplastika luulise transplantaadiga

040801

474,07

Suulaeplastika järgse defekti sulgemine

040802

306,07

Makro- ja mikrostoomia plastiline korrektsioon

040803

311,51

Submandibulaarse näärme ekstsisioon

040804

308,05

Lõualuumurru lahtine paigaldamine ja fiksatsioon

040805

316,11

Kondülektoomia

040806

311,95

Huuleplastika järgne korrektsioon

040807

307,86

Nina deformatsiooni plastiline korrektsioon

040808

316,23

Osaline parotidektoomia

040809

302,30

Dislotseerunud lõualuu lahtine paigaldamine

040810

320,84

Ülalõualuumurru (Le Fort I–II) lahtine paigaldamine ja immobilisatsioon

040811

320,84

Totaalne glossektoomia

040812

311,95

Totaalne parotidektoomia

050801

387,88

Türeglossaalsete ja branhiogeensete fistlite-tsüstide kirurgiline ravi

050802

387,11

Näo- ja kaelapiirkonna omandatud defektide plastiline korrektsioon

050803

400,53

Alalõualuu liigese põletiku kirurgiline ravi

050805

404,24

Alveolaarjätke lõhe kirurgiline ravi luuplastikaga

050806

413,06

Lõualuu defektide ravi alloplastika abil

050807

403,54

Huuleplastika

050808

388,97

Suulaeplastika

050809

389,67

Ülalõualuumurru (Le Fort II–III) osteosüntees

050810

627,59

Lõualuu defektide ravi autoplastika abil

060801

627,59

Alalõualuu liigese anküloosi kirurgiline ravi

060802

556,10

Rekonstruktiivne rino-heiloplastika

060804

549,64

Transmandibulaarse implantaadi paigaldamine alalõualuu atroofia korral

060805

559,61

Lõualuude resektsioon

060806

771,58

Mikrogeenia ja progeenia ning lahihambumuse kirurgiline ravi

070801

694,27

Mikrognaatia ja prognaatia kirurgiline ravi

070802

684,62

Näo- ja lõualuupiirkonna kaasasündinud ja omandatud defektide ravi müokutaanse vaskulariseeritud transplantaadiga

070803

921,18

Näonärvi anastomooside moodustamine mikrokirurgilisel teel

070804

921,18

Orbitaalhüpertelorismi ravi

080801

921,18

  (2) Lõikes 1 nimetatud operatsioonide piirhindadele rakendatakse koefitsienti 0,8, kui tervishoiuteenust osutatakse ambulatoorses vastuvõtus.

§ 52.  Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pteruugiumi operatsioon

010901

     94,21

Tsilikaarkeha diatermia ja krüoteraapia

020901

   112,05

Entroopiumi ja ekstroopiumi operatsioon

020902

   165,51

Vigastatud laugude õmblus

020903

   161,36

Silikoonimplantaadi või sarvkesta eemaldamine

020904

   160,84

Eeskambri paratsentees

020905

   105,61

Tagumine skleerektoomia

020906

   137,92

Evistseratsioon

020908

   135,71

Enukleatsioon implantaadita

020909

   153,17

Tsirkulaarne keratotoomia valutava bulloosse keratopaatia korral

020910

   117,94

Pisarakoti eemaldamine

030901

   166,75

Strabismi operatsioon ühel sirglihasel

030902

   164,83

Enukleatsioon implantaadiga

030903

   230,31

Jääkmembraani lõhestamine

030905

   157,41

Eesmine vitrektoomia

030906

   159,84

Ptoosi operatsioon

030907

   193,33

Strabismi operatsioon kahel sirglihasel

030908

   193,33

IOLi eemaldamine

040901

   219,60

Strabismi operatsioon sirg- ja põikilihasel

040902

   239,88

Laugude plastiline operatsioon

040903

   239,88

Sarvkesta- ja valgekestaõmblus läbistava vigastuse puhul

040904

   239,88

Konjunktiivi plastika limaskesta siirdamisega

040905

   330,14

Jääkmembraani ekstirpatsioon

040906

   215,32

Tsüklodialüüs

040907

   215,13

Silmasisese magnet-võõrkeha eemaldamine

040909

   225,03

Dakrüotsüstorinostoomia

040910

   240,85

Aplikaatori fikseerimine silmale

040911

   226,29

Orbita seina resektsioon

040912

   318,22

Võõrkeha eemaldamine orbita’st

040913

   330,14

Amnioni membraani siirdamine sarvkestale

040915

   229,25

Amnioni membraani käitlemine ja säilitamine

1L2102

   915,49

IOLi implantatsioon ilma katarakti operatsioonita

050901

   259,16

Orbita luuline rekonstruktsioon

050903

   402,17

Pisarakanalikeste taastamine

050905

   282,68

Glaukoomi fistuliseeriv operatsioon

050908

   284,28

Konjunktiivikoopa plastika proteesi paigaldamiseks

050910

   352,12

Lau komplitseeritud plastiline operatsioon

050911

   352,12

Orbita eksentseratsioon

050912

   339,89

Kihiline keratoplastika

050913

   291,31

Surnud doonori silmade sarvkestade käitlus siirdamiseks, sh sarvkesta eemaldamine

050914

   361,63

Amagneetse silmasisese võõrkeha eemaldamine

060901

   383,85

Lukseerunud läätse eemaldamine

060902

   384,24

Võrkkesta irdumise operatsioon plombeerimisega

060903

   389,41

Katarakti operatsioon IOLita

060905

   348,19

Vikerkesta kasvaja eemaldamine

060906

   397,54

Keratoproteesimine

070901

   484,00

Katarakti ja glaukoomi operatsioon

070902

   437,92

Võrkkesta irdumise operatsioon vitrektoomiaga

070903

   486,18

Katarakti fakoemulsifikatsioon

070904

   441,69

Silma eesmise osa rekonstruktsioon läbistava vigastuse puhul

070905

   479,21

Glaukoomi operatsioon (valgekesta plastika)

070906

   471,80

Tagumine vitrektoomia

070907

   474,74

Läbistav keratoplastika

070908

   476,97

Katarakti operatsioon IOLiga

070909

   438,75

Vikerkesta ja ripskeha operatsioon

070910

   476,01

Silma sarvkesta siirdamine

070911

   704,42

Vitreoretinaalne kirurgia

080901

1 726,94

Sarvkesta sildamine riboflaviiniga

1C2101

   456,71

  (2) Koodiga 1C2101 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi oftalmoloogilisi operatsioone:
  1) fototerapeutiline keratektoomia;
  2) topograafiline fotorefraktiivne keratektoomia;
  3) sarvkesta kollageeni vitamiinne sildamine riboflaviini abil.

  (3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodiga 1C2101 tähistatud tervishoiuteenuse eest ühe korra ravijuhu kohta.

  (4) Koodiga 1L2102 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ühest amnioni membraanist tehtud transplantaatide käitlemisega ja säilitamisega seotud kulude maksumust.

§ 53.  Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Granulatsiooni eemaldamine kuulmekilelt biopsiaga

011001

   105,70

Tonsillotoomia

011002

     89,16

Ninakarbiku ultraheli- või laserkoagulatsioon

011003

     92,66

Väliskuulmekäigu polüpotoomia

011004

   105,70

Ninaõõne polüpotoomia

011005

   109,67

Ninaluude repositsioon, fikseerimine

011006

     91,19

Ninaneelu tamponeerimine

011007

     88,70

Näopiirkonna nahakasvaja eemaldamine

011008

     93,11

Haava revisioon kosmeetilise korrektsiooniga

011009

     93,11

Süljekivi eemaldamine näärmejuhast

011010

     92,66

Tümpanostoomia

011016

   107,75

Tonsillektoomia

021001

   162,19

Adenoidektoomia

021002

   130,59

Trummiõõne polüpotoomia

021003

   173,26

Trummiõõne dreenimine

021004

   185,60

Mastoidotoomia

021005

   327,17

Abstsessi dreenimine neelus ja kõrineelus

021006

   147,65

Ninavaheseina ja ninaesiku kasvaja ekstirpatsioon

021007

   183,28

Submukoosne konhotoomia

021008

   122,71

Konhotoomia

021009

   124,88

Otsmikukoopa trepanapunktsioon

021010

   177,11

Endonasaalne antrostoomia

021011

   181,15

Kõri indirektne biopsia

021012

   143,06

Võõrkeha eemaldamine kõrist ja kõrineelust

021013

   286,26

Huule resektsioon

021014

   188,44

Kõrvalesta resektsioon

021015

   188,44

Antroskoopia

021017

   172,07

Võõrkeha operatiivne eemaldamine väliskuulmekäigust

031001

   224,01

Attikotoomia/attikoantrotoomia

031002

   275,89

Arteri ligeerimine paranasaalses piirkonnas

031003

   243,72

Kaela flegmooni dreenimine

031004

   218,19

Uvulo-palato-farüngoplastika

031005

   244,58

Keele kiilresektsioon

031006

   352,06

Antrostoomia Caldwell-Luci järgi

031007

   218,45

Ninatiiva plastika

031008

   336,01

Septumi resektsioon Killiani järgi

031009

   213,08

Etmoidektoomia

031010

   243,72

Võõrkeha operatiivne eemaldamine ninast

031011

   243,72

Trahheabronhoskoopia võõrkeha eemaldamisega

031014

   224,99

Kõrvalesta ekstirpatsioon

031017

   222,09

Kõrvalestaplastika

031018

   335,31

Suupõhja abstsessi dreenimine

031020

   221,77

Müringoplastika

041001

   360,13

Tümpanotoomia

041002

   320,12

Attikomastoidektoomia/mastoidektoomia

041003

   372,63

Väliskuulmekäigu eksostooside ekstirpatsioon

041004

   300,58

Farüngo-ösofagotoomia

041005

   306,97

Ninaneelu fibroomi eemaldamine

041006

   338,98

Trahheostoomia kilpnäärme istmuse resektsiooniga

041007

   308,63

Direktne larüngoskoopia kasvaja ekstirpatsiooniga

041008

   473,38

Laserkoagulatsioon kasvaja eemaldamisel

041009

   306,90

Endonasaalne antrostoomia

041010

   310,23

Septoplastika

041011

   306,46

Septumi perforatsioonide sulgemine

041012

   343,53

Frontotoomia

041013

   313,98

Preaurikulaarse fistli ekstirpatsioon kõhre resektsiooniga

041014

   310,93

A. carotis’e ligeerimine kaelal

041016

   308,63

Mediastinoskoopia biopsiatega

041018

   313,55

Attikoantromastoidektoomia

051001

   434,74

Transpalatinaalne ninaneelu kirurgia

051003

   416,25

Endolarüngeaalne mikrokirurgia

051004

   656,92

Antrostoomia Denkeri järgi

051005

   393,44

Rekonstruktiivne frontotoomia

051006

   408,52

Endonasaalne etmoidofrontotoomia

051007

   403,20

Sfenoidotoomia

051008

   403,20

Koaani atreesia kirurgiline ravi

051009

   403,20

Endonasaalne laser-dakrüotsüstorinostoomia

051010

   411,69

Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia

051011

   403,20

Funktsionaalne endoskoopiline etmoidofrontotoomia

051012

   394,59

Endotrahheaalne laser-resektsioon

051013

   554,32

Rinoplastika

051014

   606,76

Kaela selektiivne lümfadenektoomia, Wanachi II operatsioon

051015

   954,32

Kaela fistli ekstirpatsioon keeleluu resektsiooniga

051016

   404,05

Keskkõrva radikaaloperatsioon

061001

   571,68

Endolarüngeaalne hordektoomia

061003

   748,82

Rinoseptoplastika

061004

   903,62

Kõrvalesta rekonstruktiivne plastika

061005

   686,18

Stapedotoonia, stapedoplastika

061006

   674,44

Tümpanoplastika

071001

   735,92

Oimuluu resektsioon

071002

   689,48

Näonärvi plastika kaelapiirkonnas

071003

   693,38

Rinoseptoortoplastika mobilisatsiooni ja repositsiooniga

071004

   821,29

Näonärvi kirurgiline dekompressioon trummiõõnes

071005

   827,81

Tümpanomastoidektoomia

071006

   735,92

Kaela radikaalne lümfadenektoomia Crile’i järgi

071007

1 190,89

Kõri resektsioon või eemaldamine

071008

1 381,81

Keskkõrva reoperatsioon

081002

   849,81

Närvi-lihase-nahalapi transplantatsioon näopiirkonnas

081003

1 261,53

Näonärvi dekompressioon ja plastika oimuluu labürintaarses piirkonnas

091001

1 114,61

Akustikusneurinoomi translabürintaarne resektsioon

091002

1 114,61

Labürintektoomia

091003

1 114,61

Petrosektoomia

091004

1 114,61

Kõrva atreesia rekonstruktsioon

091005

1 091,23

Näonärvi plastika lihasrekonstruktsiooniga

091006

1 114,61

  (2) Koodiga 021004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab dreeni maksumust.

§ 54.  Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad

  Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Hümenektoomia

011101

  92,55

Healoomuliste kasvajate eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid

011102

103,62

Emakaõõne abrasioon

011103

  84,01

Tugiõmblus emakakaelale raseduse ajal

011104

  99,84

Operatsioonihaava sekundaarne korrastus

011105

  99,57

Emakakaela konisatsioon

011106

  99,57

Tupe, perineumi ja emakakaela rebendite taastav operatsioon

011107

  99,57

Sünnitusabi tangide või vaakumekstraktsiooni kasutamine

011108

  97,02

Emakaõõne manuaalne revisioon

011109

  90,75

Vulva ja paravaginaalsete hematoomide operatsioonid

021101

162,63

Tupe plastiline operatsioon

021102

162,63

Vulva resektsioon

021103

216,26

Hemivulvektoomia

021104

212,36

Abort meditsiinilistel näidustustel

021105

123,92

Plastiline operatsioon emakakaelal

021106

147,17

Emakakaela amputatsioon

021107

162,63

Lahkliha plastiline operatsioon

021108

131,71

Loodet purustav operatsioon

021109

152,43

Lahkliha IV järgu rebendi õmblemine

021110

131,71

Hüsteroskoopia

021111

146,81

Rektovaginaalsete, uretrovaginaalsete fistlite operatsioonid

031101

258,28

Endometrioosi operatsioon

031102

311,94

Tupeplastika koos emaka ventrofiksatsiooniga

031103

269,20

Munajuhade või munasarjade operatsioon

031104

261,23

Paraovariaalsete või intraligamentaarsete healoomuliste kasvajate eemaldamine

031105

261,23

Lihtne vulvektoomia

031106

287,16

Tupe resektsioon

031107

346,28

Munajuhade sulgemine laparotoomial

031108

227,42

Ovariaaltuumorite eemaldamine koos osalise omentum majus’e eemaldamisega

041101

314,06

Emakavälise raseduse operatsioon

041102

306,65

Emaka ja parameetriumi muud operatsioonid

041103

309,84

Emaka supravaginaalne amputatsioon

041104

307,86

Laparoskoopiline väikese vaagna elundite kontroll ja liidete vabastamine, steriliseerimine

041105

313,04

Second look günekoloogias

041106

309,59

Hüsteroskoopiline operatsioon

041107

314,64

Keisrilõige

051101

394,59

Hüsterektoomia

051102

396,76

Emaka ja emakamanuste mädaprotsesside operatiivne ravi

051103

397,59

Emaka anomaaliate plastilised operatsioonid

051104

400,66

Maliigse ovariaaltuumori radikaalne operatsioon

051105

670,88

Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid

051106

398,68

Kolpopoees

061101

547,08

Radikaalne hüsterektoomia

061102

542,35

Vaginaalne hüsterektoomia

061103

543,25

Munajuhade mikrokirurgilised taastavad operatsioonid

061104

556,48

Emaka laparoskoopiline operatsioon

061105

543,76

Laparoskoopiline assisteeritud vaginaalne hüsterektoomia (LAVH)

061106

489,25

Operatsioon Wertheimi järgi

071101

704,50

Infiltreeritud parameetriumiga emaka ekstirpatsioon

071102

704,50

Emakakaela ekstirpatsioon

071103

691,78

Vulvektoomia + Ducuinigi operatsioon

071104

704,69

Vulva täielik resektsioon koos ureetra resektsiooniga

071105

691,78

§ 55.  Muude operatsioonide piirhinnad

  Muude operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Rinnanäärme sektorresektsioon

020106

195,04

Rinnanäärme eemaldamine

030109

234,52

Rinnanäärme sektorresektsioon lümfisõlmede eemaldamisega

040114

310,48

Radikaalne mastektoomia Maddeni või Patey meetodil suure rinnalihase eemaldamiseta

040115

310,48

Radikaalne mastektoomia Halstedi meetodil suure rinnalihase eemaldamisega

050116

396,32

Rinnanäärme reduktsioonplastika

050117

396,44

§ 56.  Simultaanoperatsiooni eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  (1) Käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenuse eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel loetakse simultaanoperatsiooniks juhtu, kui patsiendile osutatakse samas anatoomilises piirkonnas mitut käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenust ühel ajal või ühe anesteesia vältel. Ühe täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral tasutakse täiendavalt 25% põhioperatsiooni piirhinnast, kahe ja enama täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral täiendavalt 45% põhioperatsiooni piirhinnast.

  (2) Anatoomiline piirkond käesoleva paragrahvi mõttes on ülajäse, alajäse, vaagen, rindkere, kõht, pea (v.a ajukolju), ajukolju, kael, lülisammas. Anatoomiline piirkond hõlmab kõiki vastava piirkonna kudesid ja elundeid.

  (3) Kahe neeru siirdamise puhul rakendatakse koodiga 080303 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (4) Kahe kopsu siirdamise puhul rakendatakse koodiga 100408 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (5) Kahe silma sarvkesta siirdamise puhul rakendatakse koodiga 070911 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (6) Väikese liigese endoproteesimise puhul rakendatakse koodiga 0N2138 tähistatud tervishoiuteenust vastavalt proteesitud väikeste liigeste arvule ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (7) Elusdoonori luukoe eemaldamise ja käitluse puhul rakendatakse koodidega 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuseid üks kord ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (8) Elusdoonori vaskulaarkoe eemaldamise ja käitluse puhul rakendatakse koodidega 0P2104 ja 1P2116 tähistatud tervishoiuteenuseid üks kord ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

§ 57.  Laparoskoopia eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  Koodiga 0J2220 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos käesolevas peatükis loetletud laparoskoopiliste operatsioonidega.

7. peatükk Meditsiiniseadmed ja ravimid 

§ 58.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate meditsiiniseadmete piirhinnad on järgmised:

Meditsiiniseadme nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alumise õõnesveeni filter

2502L

    1 276,64

Metallsulamist koronaarstent

2522L

       410,00

Ravimkaetud koronaarstent

2523L

    1 102,40

Epikutaanne tsentraalne veenikateeter (G 24, G 27)

2508L

         59,95

Südame püsistimulatsiooni elektrood

2509L

       319,17

Vahend avatud arteriaalse juha endovaskulaarseks sulgemiseks

2510L

       955,16

Südame vatsakest/vatsakesi toetav seade (VAD)

2511L

122 714,89

Südamestabilisaatori komplekt

2512L

       570,00

Mehhaaniline südameklapiprotees

2513L

    2 000,00

Bioloogiline südameklapiprotees

2515L

    2 010,00

Bioloogiline perikardist südameklapiprotees

2516L

    2 820,00

Mehhaanilise südameklapiga liitprotees

2517L

    1 820,00

Südameklapi tugirõngas

2518L

       780,00

Üleneva aordi Valsalva protees

2519L

       770,00

Südame poolkuuklapi endovaskulaarne protees (TAVI)

2520L

  25 000,00

Arütmiate kirurgilise ablatsioonravi seade

2521L

    3 240,00

Lülisamba distraktor

2601L

       601,15

Implantaatide komplekt keeruka lülisambadeformatsiooni ja kasvaja raviks

2604L

    9 878,70

Transpedikulaarsete ja sakraalsete kruvidega ning vastava konstruktsiooniga komplekt komplitseeritud deformiteetide, murdude ja kasvajate raviks

2605L

    4 175,29

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga komplekt lülisambamurdude, -kasvajate ja -deformatsioonide raviks, lülikeha asendusimplantaat

2606L

    3 010,96

Lastel jäsemete pikendamisel kasutatav varraste komplekt

2607L

    1 250,50

Lastel kasutatav elastsete osteosünteesivarraste komplekt

2608L

       242,61

Osteosünteesil ning kõõluse ja sidekoe aparaadi kirurgias kasutatavad resorbeeruvad implantaadid

2609L

       269,71

Plaatosteosünteesi väike komplekt

2610L

       110,82

Plaatosteosünteesi keskmine komplekt

2611L

       313,74

Plaatosteosünteesi suur komplekt

2612L

       451,20

Erivajadustega osteosünteesi implantaadi komplekt

2615L

       790,91

Toruluumurru osteosünteesi ettepuurimata nael

2616L

       532,01

Reieluu dünaamilise kruviga implantaadi (DHS/DCS) komplekt

2617L

       451,47

Reieluukaela mediaalse murru implantaat

2618L

       367,04

Intramedullaarne nael (alates 5 mm)

2619L

       284,41

Intramedullaarne väike nael (kuni 5 mm)

2621L

         77,16

Kirschneri varras

2628L

         13,74

Liigese sideaparaadi või kõõluse asendusimplantaat

2629L

       293,67

Põlveliigese- ja õlaliigesesideme kinnituskruvi

2630L

       131,74

Titaan-minikruvi

2634L

         19,75

Rinnakuvarb (Lorenzi süsteem)

2637L

    2 264,96

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem lülisamba fikseerimiseks

2638L

    1 973,35

Luumurru välisfiksatsiooni süsteem

2640L

       343,75

Tavaline luukruvi

2641L

         11,50

Kanüleeritud luukruvi

2642L

         91,86

Titaanplaatosteosünteesi minikomplekt

2643L

       212,93

Kraniofatsiaalse osteosünteesi resorbeeruvate implantaatide komplekt

2644L

    4 039,49

Standardne tsementeeritav puusaliigese endoprotees

2650L

    1 276,64

Standardne tsemendivaba puusaliigese endoprotees

2651L

    2 241,70

Puusaliigese hübriidprotees

2652L

    1 975,76

Tsementeeritav puusa revisioonprotees

2653L

    1 823,78

Tsemendivaba puusa revisioonprotees

2654L

    2 887,59

Segmenti asendav puusaliigese ja põlveliigese protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral

2656L

    9 118,85

Standardne tsementeeritav põlveliigese endoprotees

2660L

    2 196,07

Õlaliigese poolprotees

2665L

    1 443,83

Sõrmeliigese silikoonprotees

2670L

       266,00

Sõrmeliigese totaalprotees

2671L

       715,24

Unikondülaarne põlveliigese protees

2672L

    1 374,10

Erikonstruktsiooniga protees (põlv, õlg, ranne, küünarliiges, hüppeliiges)

2673L

    2 794,08

Eripinnakonstruktsiooniga puusa- või põlveliigese protees

2674L

    5 560,31

Vaagnaluu defekti asetatav tugiimplantaat

2675L

    1 476,36

Negatiivse rõhuga kinnine süsteem (vaakumteraapia-VAC süsteem)

2676L

       210,33

Infitseeritud luukolde või luu defekti täitmiseks vajalik bioimplantaat (50 tk = 1 viaal)

2677L

       149,23

Endoproteesimisel kasutatav tavaline tsement 40 g või põletikuvastast vahendit sisaldav tsement 20 g

2678L

       137,12

Klips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2701L

       216,00

Ajuvatsakeste šunteerimise komplekt (reguleeritava klapiga)

2702L

    2 253,03

Ajuvatsakese välise drenaaži komplekt

2703L

       318,48

Koljul paiknev reservuaarklapp šunteerival operatsioonil

2707L

       397,09

Ühendav vahelüli šunteerival operatsioonil

2708L

         90,00

Abdominaalne (atriaalne) kateeter vastsündinutele šunteerival operatsioonil

2709L

       139,32

Aju kõvakelme asendaja

2714L

       322,64

Ajuvatsakese sisene rõhu andur

2715L

       723,60

Ajukoe sisene rõhu andur

2716L

       809,47

Liikvori kontrollklapp šunteerival operatsioonil

2720L

       480,68

Kaela eesmise spondülodeesi vahendid

2721L

       600,30

Närviplastikas kasutatav resorbeeruv tehisimplantaat pikkusega 20–30 mm

2722L

       846,00

Kirurgiline navigatsioonisüsteem

2723L

       117,88

Miniklips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2724L

       246,00

Püsiva rõhuga klapiga ajuvatsakese šunteerimise komplekt

2725L

       741,92

Antisifoon-klapp

2726L

       942,00

Kaela tagumise spondülodeesi vahendid

2727L

    3 570,77

Jäik kaeladiski protees täidisega

2728L

    1 352,95

Vertebroplastika komplekt

2729L

    1 014,93

Intratekaalse baklofeenravipumba komplekt

2730L

  14 474,11

Intratekaalse baklofeenravipumba revisiooni komplekt

2731L

       259,97

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (15 × 20 cm)

2752L

       699,13

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (kuni 15 × 15 cm)

2753L

       414,08

Kolmeosaline songa proteesvõrk

2755L

       158,63

Tsirkulaarstapler

2758L

       386,47

Lineaarstapler-lõikur laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2763L

       428,97

Lineaarstapler-lõikuri õmbluskassett laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2764L

       160,00

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (kuni 15 × 15 cm)

2765L

         48,76

Lineaarstapler või lineaarstapler-lõikur

2766L

       192,79

Lineaarstapleri või lineaarstapler-lõikuri täitekassett

2767L

       115,20

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (30 × 30 cm)

2768L

    1 179,49

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (30 × 30 cm)

2769L

       241,71

Endoskoopiline songavõrgu kinnitusvahend

2770L

       188,73

Ajutine šunt

2801L

       201,43

Plastika lapp (9 × 2 cm)

2802L

       197,58

Y-kujuline immutatud dakroonprotees

2804L

       764,21

Embol/trombektoomia/sapiteede konkrementide eemaldamise balloonkateeter

2809L

         45,12

Embol/trombektoomia spiraal ja korvkateeter

2810L

       123,96

Hemodialüüsi arterio-venoosne PTFE-šunt

2811L

       964,20

Okluseeriv spiraal

2812L

       629,59

Kodade vaheseina defekti sulgur

2813L

    5 585,30

Lineaarne immutatud dakroonprotees

2814L

       534,06

Lineaarne PTFE-protees

2815L

    1 224,32

Kõhuaordi endovaskulaarne stentprotees

2818L

  17 710,39

Torakaalaordi endovaskulaarne stentprotees

2819L

  17 924,66

Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi proksimaalne pikendus

2820L

    2 631,89

Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi distaalne pikendus

2821L

    2 457,04

Häälemoodustamise trahheo-ösofagiaalne endoprotees

2850L

       223,44

Trahheostoomia kanüüli komplekt

2851L

       170,50

Kõrva kuulmisluukese endoprotees

2853L

       109,35

Alalõualuu rekonstruktsiooni plaat

2854L

       710,12

Orbita hüdroksüapatiit implantaat

2870L

       319,17

Sarvkesta protees

2871L

       337,07

Iiris-lääts

2872L

       473,65

Iirise retraktorite komplekt

2873L

         66,00

Kapsliring

2874L

         54,50

Kollageenimplantaat

2875L

       195,60

Silma vesivedelikku dreneeriv seade

2876L

       522,11

Perkutaanse nefrostoomi või gastrostoomi komplekt

2906L

       103,73

Kusepõiesfinkteri protees

2909L

    6 019,90

Ureetero-renoskoopilise (URSL) operatsiooni erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060310)

2910L

       868,44

Nefroskoopilise operatsiooni (PCN) erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060311)

2911L

       547,51

Kusepõiesfinkteri proteesi lisamuhv

2912L

    1 229,28

Emakasisene rasestumisvastane vahend

2930L

         24,61

Kõrgsagedusliku kopsude kunstliku ventilatsiooni korral kasutatav hingamiskontuur

2950L

       572,02

Ekstrakorporaalne membraanokügenatsiooni (ECMO) aparaat

2961L

    3 263,72

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise vahendite komplekt

2962L

       122,66

Hemostaatiline ravimkäsn

2963L

       249,23

Transobturatoorne retroluminaalne ling

2964L

    2 174,55

Vaginaalne proleenling

2965L

       434,85

Diafragma elektrilise aktiivsuse registreerimise nasogastraalsond

2966L

       179,76

Y-kujuline hõbedaga immutatud dakroonprotees

2967L

    1 088,25

Lineaarne hõbedaga immutatud dakroonprotees

2968L

       877,79

  (2) Lõikes 1 sätestatud meditsiiniseadmete piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud meditsiiniseadmete piirhinnad sisaldavad ainult meditsiiniseadme maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 2930L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui rasestumisvastane emakasisene vahend paigaldatakse naisele ühe aasta jooksul pärast sünnitust, või naisele, kellel on meditsiiniline vastunäidustus sünnitamiseks.

  (5) Koodiga 2676L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse järgmistel juhtudel:
  1) traumaatilised või infektsioonist tingitud tüsilikud pehmekoe defektid;
  2) sügavad (IV astme) põletused.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 2722L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab neurokirurg.

  (7) Koodiga 2873L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 040901, 050901, 060902, 060905, 070902, 070904, 070909 ja 080901 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (8) Koodiga 2874L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 060905, 070902, 070904 ja 070909 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (9) Koodiga 2875L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 040907, 050908, 070902 ja 070906 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (10) Koodiga 2723L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas funktsionaalses endoskoopilises siinuskirurgias.

  (11) Koodiga 2961L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas. Teenust rakendatakse intensiivravis üks kord ravijuhu kohta.

  (12) Koodidega 2730L ja 2731L tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse ainult koos koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (13) Koodiga 2962L tähistatud teenuse piirhinda rakendatakse ainult koos koodiga 8103 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (14) Haigekassa võtab koodiga 2511L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kaugelearenenud südamepuudulikkusega patsiendilt, kellel südame kirurgiline ravi ilma südant toetava seadmeta on perspektiivitu, ning juhul, kui otsuse teenuse vajalikkuse kohta on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloog, kardiokirurg ja anestesioloog.

  (15) Haigekassa võtab koodiga 2520L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas juhul, kui aordiklapi või kopsuarteriklapi operatiivne ravi on vastunäidustatud väga kõrge prognoositava riski tõttu ning protseduuri vajalikkuse otsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloog, kardiokirurg ja anestesioloog.

  (16) Koodiga 2963L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult koos §-s 48 nimetatud torakaalkirurgia operatsioonidega.

  (17) Koodiga 2876L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 050908 ja 070906 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel järgmistel juhtudel:
  1) medikamentoossele ravile mittealluv kõrge kirurgilise riskiga primaarse avatud nurga glaukoom;
  2) katarakti operatsioonil, kui esineb primaarse avatud nurga glaukoom;
  3) sekundaarne avatud nurga glaukoom;
  4) sekundaarne suletud nurga glaukoom.

  (18) Haigekassa võtab koodiga 2644L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastase kindlustatud isiku aju- ja näokolju operatsiooni korral.

  (19) Haigekassa võtab koodiga 2964L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas patsiendilt, kellele on eesnäärme kartsinoomi operatsiooni (radikaalne prostatektoomia, eesnäärme transuretraalne resektsioon või eesnäärme adenomektoomia) järel põie sulgurlihase jääkfunktsiooni olemasolul tekkinud kerge või mõõdukas stress-uriinipidamatus, ja juhul, kui operatsioonist on möödunud vähemalt 12 kuud.

  (20) Koodidega 2964L ja 2965L tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse koos koodiga 1K2104 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (21) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodiga 2523L tähistatud tervishoiuteenuse eest järgmistel juhtudel:
  1) kahjustatud koronaararteri läbimõõt on alla 3 mm;
  2) kahjustatud koronaararteri pikkus on üle 15 mm;
  3) vasaku alaneva koronaararteri proksimaalse osa kahjustus;
  4) diabeetiline koronaararterite kahjustus;
  5) stendisisene restenoos (ISR);
  6) veenišuntide kahjustus.

§ 59.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, luupuse, Crohni tõve, haavandilise koliidi, psoriaasi, astma ja sclerosis multiplex’i korral

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Bioloogiline haigust modifitseeriv ravi TNF alfa-, IL-inhibiitori, kostimulatsiooni blokaatori või B-rakke mõjutava ravimiga reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur

342R

1 091,06

Bioloogiline ravi TNF-alfa inhibiitoriga või α4β7 integriini antagonistiga Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur

343R

1 300,23

Bioloogiline ravi TNF-alfa inhibiitoriga või IL-inhibiitoriga psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur

344R

1 216,96

Bioloogiline ravi infliksimabiga reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi ja psoriaatilise artropaatia korral, 1 manustamiskord

390R

1 350,51

Bioloogiline ravi infliksimabiga Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 1 manustamiskord

391R

1 543,44

Bioloogiline ravi infliksimabiga psoriaasi korral, 1 manustamiskord

392R

1 543,44

Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1 mg

345R

       2,74

Sclerosis multiplex’i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, 4-nädalane ravikuur

346R

1 298,19

Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)

349R

7 963,97

ANCA-ga assotsieerunud vaskuliitide (Wegeneri granulomatoos, mikroskoopiline polüangiit) ravi rituksimabiga, 1 manustamiskord

440R

3 216,96

Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuur

393R

6 433,92

Epstein-Barr’i viiruse ravi rituksimabiga, 100 mg

348R

   321,70

Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

206R

       2,74

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel.

  (5) Kui on meditsiiniline vajadus kasutada lõikes 1 nimetatud ravimiteenuseid raviskeemi kohaselt, mille järgimisel piirhind ei kata individuaalset ravivajadust, võib haigekassa võtta piirhinda ületava tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (6) Koodidega 342R, 343R ja 344R tähistatud ravimiteenuste korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kolmteist 4-nädalast ravikuuri aastas kindlustatud isiku kohta tulenevalt 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (7) Koodidega 342R, 343R ja 344R tähistatud ravimiteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas ja keskhaiglas.

  (8) Koodiga 342R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmiste terviseseisundite korral: reumatoidartriit (RHK 10 koodid M05, M06), anküloseeriv spondüliit (RHK 10 kood M45), psoriaatiline artropaatia (RHK 10 kood M07.0–3), juveniilne idiopaatiline artriit (RHK 10 kood M08) lõigetes 9–21 sätestatud juhtudel.

  (9) Koodiga 342R tähistatud ravimiteenusega ravi alustamise ning katkestamise otsustavad erialaseltside (Eesti Reumatoloogia Selts, Eesti Lastearstide Selts) moodustatud ekspertkomisjonid. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (10) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiteenusega alustatakse reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel vastab Ameerika Reumatoloogia Kolleegiumi (American College of RheumatologyACR) 1987. aasta klassifikatsiooni või ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ja kellel on bioloogilise ravimiga eeldatavalt võimalik parandada haiguse prognoosi (I–III funktsionaalne liigesepuudulikkuse aste) järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) vähemalt kuus turses ja kuus valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt üks tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm;
  2) ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt kaks kuud;
  3) vähemalt kuus kuud kestnud kombineeritud ravi ühtekokku vähemalt nelja haigust modifitseeriva ravimiga (sh metotreksaat annuses kuni 25 mg nädalas ja suukaudne glükokortikosteroid soovitatavalt mitte üle 7,5 mg prednisoloonekvivalendi päevas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (11) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse reumatoidartriidi korral juhul, kui kolme kuni kuue kuu jooksul ei ole saavutatud EULAR-i kriteeriumide järgi head ravitulemust (DAS 28 langus vähemalt 1,2 võrra) või ACR 50% ravitulemust (ACR 50) või liigesvistseraalse reumatoidartriidi head ravitulemust eksperthinnangu kohaselt.

  (12) Reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel on mõõduka või kõrge haiguse aktiivsusega ning kellel ei ole saavutatud esialgse bioloogilise ravimi toimeainega lõikes 11 nimetatud ravitulemust, on näidustatud bioloogiline ravi teise toimeainega, võttes arvesse lõikes 13 sätestatud piirangut.

  (13) Reumatoidartriidiga patsiendil lõpetatakse ravi bioloogilise ravimiga ebatõhususe tõttu, kui nelja toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 11 nimetatud ravitulemust.

  (14) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiteenusega alustatakse anküloseeriva spondüliidiga patsiendil, kes vastab modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning kelle haiguse on diagnoosinud eriala ekspertkomisjon, vajaduse korral kinnitatud MRT alusel, järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt üks tund ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt nelja enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne haaratus;
  2) ravi vähemalt kolm kuud vähemalt kahe maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt nelja kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (15) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse anküloseeriva spondüliidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele, BASDAI vähenemist vähemalt 50% võrra või ekstraspinaalse haaratusega haiguse soodsat ravitulemust üldise eksperthinnangu alusel, võttes arvesse kliinilist paranemist ja laboratoorse leiu dünaamikat.

  (16) Ravi bioloogilise ravimiga anküloseeriva spondüliidiga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui kahe erineva toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 15 nimetatud ravitulemust.

  (17) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiteenusega alustatakse psoriaatilise artropaatiaga patsiendil, kelle diagnoosi ja vastavuse järgmistele tingimustele on kinnitanud eriala ekspertkomisjon järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või vähemalt neli tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus;
  2) ravi vähemalt kolm kuud vähemalt kahe mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt kahe steroidi injektsiooniga ja vähemalt kahe psoriartriidi ravis kasutatava haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (18) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse psoriaatilise artropaatia korral juhul, kui eriala ekspertkomisjoni hinnangul ei ole kolme kuu jooksul saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele, järgmisi eesmärke: spondüliidi korral BASDAI skoori vähenemine 50%; perifeerse artriidi korral PSARC-i 30%-line paranemine vähemalt kahes tunnuses (sh üks liigeseindeks) neljast (turses liigeste arv, valusate liigeste arv, patsiendi üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal, arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal); entesopaatia korral tugeva valulikkusega enteeside arvu vähenemine 50%; ekstraspinaalse ja ekstraartrikulaarse haaratuse korral hea ravitulemus eksperthinnangu alusel.

  (19) Ravi bioloogilise ravimiga psoriaatilise artropaatiaga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui kahe toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 18 nimetatud ravieesmärke.

  (20) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiteenusega alustatakse juveniilse idiopaatilise artriidiga (JIA) patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline või entesopaatiline haigusvorm;
  2) viimase kuue kuu jooksul vähemalt viiel liigesel turse ning vähemalt kolmel liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus;
  3) ravi suukaudse metotreksaadiga doosis 15 mg/m² (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1–2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10–30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole kolme kuu jooksul olnud tõhus või talutav.

  (21) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse JIA korral juhul, kui kuue kuu jooksul ei ole toimunud 30%-list paranemist vähemalt kolmes kuuest tunnusest (turses liigeste arv; valusate või piiratud liikuvusega liigeste arv; arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; haige või lapsevanema hinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; laste elukvaliteedi küsimustik; erütrotsüütide settereaktsioon).

  (22) Koodiga 343R tähistatud ravimiteenusega ravi alustamise ning katkestamise otsustab Eesti Gastroenteroloogide Seltsi moodustatud ekspertkomisjon. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (23) Ravi koodiga 343R tähistatud ravimiteenusega osutatakse järgmiste terviseseisundite korral: Crohni tõbi (RHK 10 kood K50) ja haavandiline koliit (RHK 10 kood K51) lõigetes 24–28 sätestatud juhtudel.

  (24) Ravi koodiga 343R tähistatud ravimiteenusega alustatakse Crohni tõvega või haavandilise koliidiga patsiendil järgmiste tingimuste esinemise korral:
  1) Crohni tõve või haavandilise koliidi mõõdukal ja raskel ägenemisel juhul, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, või juhul, kui selleks on vastunäidustused või kui patsient ei talu kortikosteroid- ja/või immuunsupresseerivat ravi. Patsiendil, kellel alustatakse ravi TNF-alfa inhibiitoriga, peaks jätkama immuunsupresseeriva raviga ja võimaluse korral lõpetama kortikosteroidravi;
  2) Crohni tõve fistlitega vormi (enterokutaansed ja/või perianaalsed ja/või enterovaginaalsed ja/või enterovesikaalsed fistlid) raviks juhul, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta.

  (25) Ravi TNF-alfa inhibiitori toimeainega lõpetatakse Crohni tõve või haavandilise koliidi korral juhul, kui patsiendil püsib ägenemine 12 nädalat pärast ravi alustamist.

  (26) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse Crohni tõve või haavandilise koliidi korral ebaefektiivsuse tõttu juhul, kui patsiendil püsib ägenemine pärast kahe toimeaine järjestikust kasutamist.

  (27) Koodiga 343R tähistatud ravimi annuse suurendamist kuni kolmel järjestikusel manustamiskorral võib rakendada säilitusravil oleva Crohni tõvega patsiendi puhul, kellel 12 nädalat pärast ravi alustamist saavutati kliiniline paranemine, kuid seejärel kliiniline efekt kadus.

  (28) Kordusravi TNF-alfa inhibiitoriga võib Crohni tõvega patsientidel alustada sümptomite taastekkel juhul, kui eelneva raviga TNF-alfa inhibiitoriga saavutati kliiniline paranemine või Crohni tõve remissioon.

  (29) Koodiga 344R tähistatud ravimiteenusega ravi alustamise ning katkestamise otsustab patsiendi raviarsti moodustatud kolmest dermatoveneroloogist koosnev ekspertkomisjon. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (30) Ravi koodiga 344R tähistatud ravimiteenusega osutatakse raske psoriaasiga patsiendile, kellel PASI skoor või BSA skoor ≥10 ja DLQI ≥10 ning haigus on väldanud vähemalt kuus kuud ja olnud resistentne senistele ravimeetoditele, lõigetes 31–33 sätestatud juhtudel.

  (31) Ravi koodiga 344R tähistatud ravimiteenusega alustatakse, kui lisaks lõikes 30 nimetatud kriteeriumidele esineb vähemalt üks alljärgnevast:
  1) alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud;
  2) esineb talumatus standardsete süsteemsete ravimite ja ravimeetodite suhtes;
  3) vähemalt kuus kuud kestnud standardsel süsteemsel ravil puudub raviefekt;
  4) esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi;
  5) esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas).

  (32) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse juhul, kui patsiendil ei tuvastata 14. ravinädalaks PASI skoori paranemist 75% võrra ravieelsega võrreldes või PASI skoori või BSA skoori paranemist 50% võrra ja DLQI vähenemist 5 punkti võrra ravieelsega võrreldes.

  (33) Ravi bioloogilise ravimiga lõpetatakse psoriaasiga patsiendil ebaefektiivsuse tõttu, kui kolme toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 32 nimetatud ravitulemust.

  (34) Ravi koodiga 345R tähistatud ravimiteenusega alustatakse kolmest pulmonoloogist koosneva ekspertkomisjoni otsusel järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) patsiendil on IgE vahendatud astma ning üldIgE tase on üle 76 RÜ/ml; pediaatrilistel patsientidel (6–12-aastased) IgE tasemega alla 200 RÜ/ml on püsiv in vitro reaktiivsus (RAST) aastaringsele allergeenile;
  2) astma on puudulikult kontrollitud vaatamata pikaajalisele igapäevasele suures annuses inhaleeritava glükokortikosteroidi (GKS) ja pikatoimelise β2-agonisti kasutamisele;
  3) astma kontroll on jäänud puudulikuks punktis 2 nimetatud ravile antileukotrieenide lisamisega. Lisaraviga saavutatud efekt või selle puudumine on dokumenteeritud patsiendi haigusloos;
  4) astma kontroll on jäänud puudulikuks punktis 2 nimetatud ravile pikatoimeliste teofülliinipreparaatide lisamisega (välja arvatud alla 19-aastased patsiendid). Lisaraviga saavutatud raviefekt, selle puudumine või ravimi talumatus on dokumenteeritud patsiendi haigusloos;
  5) patsient, kes vajab regulaarset süsteemset GKS-ravi või korduvaid pikaajalisi GKS-ravi kuure, mis võivad põhjustada püsivaid tõsiseid kõrvaltoimeid, samuti patsient, kellele süsteemne GKS-ravi on kaasuvate haiguste tõttu absoluutselt vastunäidustatud (nt raskekujuline osteoporoos, diabeet, paranematud peptilised haavandid), või patsient, kellel on olnud kolm või enam raskekujulist astma ägenemist, millest vähemalt ühe puhul haige pöördus tervishoiuteenuse osutaja poole ja ülejäänud kahe puhul oli vajalik ravi muutmine;
  6) kopsufunktsiooni näitaja FEV1 <80% normist;
  7) patsient on haigust vallandavat tegurit (allergeen) võimalikult vältinud või selle mõju vähendanud;
  8) patsient ei suitseta;
  9) patsient on ettekirjutatud astma raviskeemi järginud.

  (35) Ravi omalizumabiga (kood 345R) lõpetatakse, kui 16 nädala möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused märkimisväärselt paranenud, võttes arvesse spiromeetrilise uuringu tulemusi, päevaste ja öiste sümptomite sagedust ja raskust, hooravimi kasutamist, ägenemiste arvu, erakorralise arstiabi vajadust ning muutust elukvaliteedis võrreldes ravieelse perioodiga.

  (36) Ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga sclerosis multiplex’i (RHK 10 kood G35) korral (kood 346R) ja ravi alemtuzumabiga sclerosis multiplex’i (RHK 10 kood G35) korral (kood 349R) alustatakse vähemalt kolmest neuroloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) eelnevalt ravitud vähemalt kahe esmavaliku ravimiga (beetainterferoon- või glatirameeratsetaat);
  2) vaatamata eelnevale ravile on viimase aasta jooksul esinenud vähemalt kaks olulist neuroloogilist puuet põhjustanud ägenemist.

  (37) Koodiga 346R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus ja keskhaiglas kuni kolmteist 4-nädalast ravikuuri aastas kindlustatud isiku kohta tulenevalt 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (38) Haigekassa võtab ravi eest alemtuzumabiga (kood 349R) tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus ja keskhaiglas kindlustatud isiku esimesel raviaastal kuni viiel järjestikusel päeval saadud ravi eest (5 viaali) ning teisel aastal kuni kolmel järjestikusel päeval saadud ravi eest (3 viaali).

  (39) Ravi koodiga 440R tähistatud ravimiteenusega osutatakse Wegeneri granulomatoosi (RHK 10 kood M31.3) või mikroskoopilise polüangiidiga (RHK 10 kood M30.8) patsiendil haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas, kui diagnoosi on kinnitanud ja raviotsuse teinud reumatoloogia eriala ekspertkomisjon.

  (40) Ravi koodiga 440R tähistatud ravimiteenusega alustatakse:
  1) patsiendil, kellel vaatamata kolm kuud kestnud tavaravile tsüklofosfamiidi ja glükokortikosteroidi kombinatsiooniga püsib haiguse aktiivsus hinnatuna BVAS skaalal väärtuses >0;
  2) remissioonis patsiendil, kellel tavaravi (asatiopriin/metotreksaat/leflunomiid ja madaldoosis prednisoloon/metüülprednisoloon) foonil tekib oluline ägenemine hinnatuna BVAS skaalal;
  3) fertiilses eas patsiendil, kellele tavaravi võib põhjustada infertiilsust ja kellel esineb ANCA positiivsus ja eluohtlik generaliseerunud haigus.

  (41) Koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravi on alustatud patsiendil, kellel on:
  1) süsteemne erütematoosne luupus (SEL) diagnoositud ACR (American College of Rheumatology) kriteeriumide alusel;
  2) võimalik oht standardravi (tsüklofosfamiid) fertiilsust mõjutavatele tüsistustele;
  3) kõrge aktiivsusega haigus defineerituna SLEDAI-2K (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000) alusel, kui SLEDAI-2K >6;
  4) seropositiivne haigus: positiivne anti-dsDNA ja madal komplement.

  (42) Haigekassa ei võta tasu maksmise kohustust koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest üle juhul, kui:
  1) SLEDAI-2K skoor on 0–4 ja on lõpetatud glükokortikosteroid- ja immunosupressiivne ravi (SEL on remissioonis);
  2) SLEDAI-2K skoor on ≥4 ja patsient on säilitusravil (SEL on madala aktiivsusega);
  3) 12-kuulise raviperioodi jooksul rituksimabiga või 6-kuulise ravi jooksul belimumabiga haiguse aktiivsus püsib ja SLEDAI-2K skoor on ≥6 (ravi ei ole osutunud efektiivseks).

  (43) Koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse raames toimeaine belimumab kasutamisel peavad olema täidetud lõigetes 41 ja 42 nimetatud ravi rakendamise tingimused ning patsiendil ei tohi olla rasket nefriiti ega kesknärvisüsteemi haaratusega luupust.

  (44) Koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa aastas tasu maksmise kohustuse üle ühe 4-nädalase ravikuuri eest rituksimabiga.

  (45) Toimeaine belimumab kasutamise korral võtab haigekassa aastas tasu maksmise kohustuse üle koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest 15 kasutuskorra eest esimesel raviaastal ning kuni 13 kasutuskorra eest järgnevatel raviaastatel. Belimumabiga ravi korral tasub haigekassa esimesel raviaastal koefitsiendiga 0,067 ja järgnevatel aastatel koefitsiendiga 0,077.

  (46) Ravi koodiga 348R tähistatud ravimiteenusega osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas patsiendile, kellele on eelnevalt tehtud allogeenne vereloome tüvirakkude siirdamine (kood 8102).

  (47) Koodiga 348R tähistatud ravimit on lubatud kasutada kuni 375 mg/m² kehapindala kohta ühel voodipäeval.

  (48) Koodiga 390R tähistatud ravimiteenusega ravi korral rakendatakse lõigetes 7–19 sätestatud tingimusi.

  (49) Koodiga 391R tähistatud ravimiteenusega ravi korral rakendatakse lõigetes 7 ja 22–28 sätestatud tingimusi.

  (50) Koodiga 392R tähistatud ravimiteenusega ravi korral rakendatakse lõigetes 7 ja 29–33 sätestatud tingimusi.

  (51) Patsiendil, kellel esmakordselt alustatakse ravi bioloogilise ravimiga reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatrilise artropaatia, Crohni tõve ja haavandilise koliidi ning psoriaasi korral, alustatakse ravi koodidega 390R–392R ravimiteenuste piirhinda arvestatud ravimiga, välja arvatud juhul, kui esineb dokumenteeritud meditsiinilisi vastunäidustusi.

  (52) Ravi koodiga 206R tähistatud ravimiteenusega alustatakse Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Seltsi moodustatud vähemalt kahest spetsialistist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendil, kellel kõik teised EAACI/GA²LEN/EDF/WAO urtikaaria ravijuhises soovitatud ravimid on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid või esineb vastunäidustusi.

  (53) Ravi koodiga 206R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse ravivastuse saamisel kuuenda doosiga ning alustatakse uuesti vaid haiguse uue ägenemise korral. Ravi uuesti alustamise üle otsustab lõikes 52 nimetatud ekspertkomisjon.

  (54) Ravi koodiga 206R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse, kui 16 nädala möödumisel ravi alustamisest ei ole lõikes 52 nimetatud ekspertkomisjoni hinnangul urtikaaria ravi tulemused märkimisväärselt paranenud, võttes arvesse sümptomite sagedust ja raskust, ägenemiste arvu, erakorralise arstiabi vajadust, ravimikasutust ning muutust elukvaliteedis võrreldes ravieelse perioodiga.

  (55) Haigekassa võtab koodiga 206R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

§ 60.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoteraapiakuurid

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate kemoteraapiakuuride piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuur

305R

  1 089,85

Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

306R

  4 534,93

Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

307R

     566,42

Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

308R

  1 955,55

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur

309R

     732,45

Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur

313R

     586,02

Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

314R

     799,56

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuur

315R

     213,87

Ajukasvajate kemoteraapiakuur

316R

     320,76

Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur

317R

  2 699,53

Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoteraapia- või immuunteraapia kuur

318R

       97,58

Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoteraapiakuur

320R

12 668,52

Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

321R

  2 209,11

Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuur

218R

  1 198,71

Varajase staadiumi kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuur

209R

     352,11

Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur

323R

     651,97

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur

324R

     267,77

Munasarjakasvajate kemoteraapiakuur

325R

     664,63

Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur

326R

     309,35

Endomeetriumikasvajate kemoteraapiakuur

327R

     249,93

Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur

350R

     753,67

Kusepõie- ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuur

351R

     493,76

Neerukasvajate kemoteraapiakuur

352R

  2 297,06

Munandikasvajate kemoteraapiakuur

353R

     605,77

Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal

370R

  3 498,90

Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, 1 viaal

371R

  3 062,90

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE

372R

     989,51

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-IVE

373R

  3 241,38

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED

374R

     592,24

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem Cyclo

375R

       81,24

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga

376R

  6 165,47

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP

400R

  2 417,25

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP

401R

     358,39

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-AraC

402R

  4 874,54

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem TaxiP

403R

     599,89

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy

377R

  5 935,36

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu

378R

  8 539,55

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4

379R

  6 357,92

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG

380R

  3 635,06

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB2

381R

  3 501,36

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BEAM

382R

  2 020,08

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMel

383R

     687,29

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem HD-Mel

384R

     208,61

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem etoposiid-karboplatiin-tsüklofosfamiid

387R

  1 625,38

Müelodüsplastilise sündroomi ravikuur asatsitidiiniga, 1 mg

361R

         3,33

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuuri (kood 308R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsütostaatilise ravi kombinatsioon rituksimabiga 1. rea raviskeemina CD20-positiivse difuusse B-suurerakulise lümfoomi korral;
  2) monoravi rituksimabiga III–IV staadiumi teiste kemoterapeutikumide suhtes resistentse või retsidiveerunud follikulaarse lümfoomi korral või ühel manustamiskorral enne radioimmuunteraapia rakendamist;
  3) radioimmuunteraapia follikulaarse lümfoomi retsidiivi korral pärast rituksimabi sisaldavat keemiaravi või kui on resistentsus sellele ravile;
  4) CHOP või CHOP analoogi kombinatsioonravi 1. rea raviskeemina kõikide mitte-Hodgkini tüüpi lümfoomide, v.a CD20-positiivse difuusse B-suurerakulise lümfoomi, raviks.

  (5) Rinnakasvajate kemoteraapiakuuri (kood 314R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) antratsükliinravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi 1. rea keemiaravina, kui patsient pole saanud adjuvantravis antratsükliine või adjuvantravist on möödas üle 1 aasta;
  2) CMF kombinatsioonravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi 1. rea keemiaravina, kui patsiendil on ravi antratsükliinidega vastunäidustatud ning haigus on hea kuluga;
  3) taksaani ja antratsükliini kombinatsioonravi regionaalsete metastaasidega kõrge riskiga haige adjuvantravis;
  4) trastuzumabi monoravi 2. rea ravina metastaatilise rinnavähiga patsiendil, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed) ning patsient on eelnevalt saanud keemiaravi antratsükliini ja taksaani sisaldava raviskeemiga, v.a juhud, kui patsiendile on need ravimid vastunäidustatud, ning varases staadiumis HER2 üleekspressiooniga rinnavähiga patsiendil pärast operatiivset ravi, kemoteraapiat (neoadjuvant- või adjuvantravi) ja kiiritusravi (kui on kohaldatav);
  5) trastuzumabi ja taksaani kombinatsioonravi 2. rea keemiaravina kaugelearenenud rinnavähiga patsiendil, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed) ning patsient on eelnevalt saanud ravi antratsükliini sisaldava raviskeemiga;
  6) monoravi taksaaniga 2. rea keemiaravina kaugelearenenud rinnavähiga HER2 retseptor negatiivsel patsiendil antratsükliini sisaldava keemiaravi järel;
  7) alternatiivina kemoteraapiale ravi gosereliiniga (üks ravikuur koosneb neljast süstist; kuni kuus ravikuuri ühel patsiendil) pre- ja perimenopausis I ja II staadiumi hormoonsõltuva rinnavähiga patsiendil, kes kuulub keskmise riski gruppi (puuduvad regionaalsed metastaasid, kasvajakolde suurim läbimõõt on kuni 2 cm, diferentseerumisaste G1-G2, östrogeen- ja/või progesteroonretseptor positiivsed);
  8) dotsetakseeli ja kapetsitabiini kombinatsioonravi HER2 retseptor negatiivsel patsiendil metastaatilise rinnavähi 2. rea ravina pärast antratsükliine;
  9) eribuliini monoravi 3. rea keemiaravina paikselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähiga patsiendil, kelle haigus on progresseerunud pärast vähemalt kaht kaugelearenenud haiguse keemiaraviskeemi. Varasem ravi peab olema sisaldanud mõnda antratsükliini ja taksaani, välja arvatud juhud, kui need on vastunäidustatud.

  (6) Koodidega 209R, 218R, 305R–309R, 313R–318R, 320R–321R, 323R–327R, 350R–353R, 370R–371R ja 361R tähistatud teenuste piirhindade alusel tasub haigekassa juhul, kui kemoteraapiakuuri on läbi viinud sellekohast tegevusluba omavas haiglas töötav onkoloog (koodi 318R puhul uroloog) või hematoloog tingimusel, et ravikuuri ettevalmistamise ja läbiviimise ajal on tagatud tsütostaatiliste ravimite käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine ning koodi 308R korral lisaks ka radioaktiivsete ainete käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine.

  (7) Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuuri (kood 218R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) 5 FU/FA: metastaatilise kolorektaalvähi adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsient ei talu agressiivsemat keemiaravi;
  2) FOLFIRI: metastaatilise kolorektaalvähi adjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  3) FOLFOX4: metastaatilise kolorektaalvähi adjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  4) 5 FU/FA kombinatsioon bevacizumabiga: metastaatilise kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav ning ei talu või on vastunäidustused irinotekaanile ja oksaliplatiinile, ning 1. rea palliatiivne ravi patsientidel, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ning trombembooliliste tüsistusteta anamneesis ja kes ei talu või on vastunäidustused irinotekaanile ja oksaliplatiinile;
  5) FOLFIRI kombinatsioon bevacizumabiga: metastaatilise kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav, ning 1. rea palliatiivne ravi patsiendil, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ja trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  6) FOLFOX4 kombinatsioon bevacizumabiga: metastaatilise kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav, ning 1. rea palliatiivne ravi patsiendil, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ja trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  7) irinotekaani monoteraapia: metastaatilise kolorektaalvähi 2. või 3. rea palliatiivne ravi oksaliplatiini sisaldava raviskeemi järel.

  (8) Haigekassa võtab kindlustatud isikult koodiga 218R tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui isikul on tuvastatud kaugmetastaaside olemasolu.

  (9) Varajase staadiumi kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuuri (kood 209R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) 5 FU/FA: kolorektaalvähi adjuvantne ravi, kui patsient ei talu agressiivsemat keemiaravi;
  2) FOLFIRI: kolorektaalvähi adjuvantne ravi, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  3) FOLFOX4: kolorektaalvähi adjuvantne ravi, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi.

  (10) Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 323R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) kapetsitabiini kombinatsioon tsisplatiini ja epirubitsiiniga: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile;
  2) 5 FU kombinatsioon tsisplatiiniga: maovähi palliatiivne ning neoadjuvantne ravi, kui haige talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile ja epirubitsiinile. Söögitoruvähi palliatiivne ravi, kui suukaudne ravi pole võimalik;
  3) dotsetakseeli kombinatsioon tsisplatiiniga: mao- ja söögitoruvähi palliatiivne ning neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi;
  4) oksaliplatiini kombinatsioon epirubitsiini ja kapetsitabiiniga: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile ja tsisplatiinile;
  5) trastuzumabravi: HER2 retseptor positiivselt kaugelearenenud kasvajaga haigetel;
  6) karboplatiin kombinatsioonis paklitakseeliga preoperatiivseks samaaegseks kiiritus- ja keemiaraviks patsiendil, kellel esineb lokaalselt ja/või regionaalselt levinud söögitoru- või mao ja söögitoru ühenduskoha vähk.

  (11) Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuuri (kood 324R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) gemtsitabiini monoteraapia: pankrease kartsinoomi adjuvantne ravi ning 1. rea palliatiivne ravi, kui patsient talub gemtsitabiini;
  2) FOLFIRINOX raviskeem: kaugelearenenud pankrease kartsinoomi palliatiivne 1. rea ravi heas üldseisundis haigel (ECOG 0-1);
  3) gemtsitabiini kombinatsioon tsisplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi. Kolangiokartsinoomi ja papilla Vater’i vähi palliatiivne ravi;
  4) gemtsitabiini kombinatsioon oksaliplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi, kuid tsisplatiin on vastunäidustatud;
  5) gemtsitabiini kombinatsioon erlotiniibiga: lokaalselt kaugelearenenud pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi ning kellel haigus ei ole veel mõjutanud üldseisundit.

  (12) Munasarja kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 325R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) paklitakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi 2. rea ravi peale ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega;
  2) dotsetakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi 2. rea ravi peale ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega, kui paklitakseel on vastunäidustatud;
  3) karboplatiini monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral enam kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist või 1. rea ravi, kui taksaan on vastunäidustatud;
  4) topotekaani monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  5) gemtsitabiini kombinatsioon karboplatiiniga: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  6) tsisplatiini monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi ravi, kui esineb vastunäidustus karboplatiinile ja taksaanidele;
  7) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi;
  8) dotsetakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi, kui paklitakseel on vastunäidustatud;
  9) bevatsizumabi kombinatsioon paklitakseeli ja karboplatiiniga ning bevatsizumabi säilitusravi kuni haiguse progresseerumise või vastuvõetamatu toksilisuse tekkeni maksimaalselt 15 kuu vältel kõrge riskiga (III–IV staadium, suboptimaalselt resetseeritud (jääktuumor >1 cm) heas üldseisundis (ECOG 0-1) kaugelearenenud munasarjavähiga patsientidele.

  (13) Emakakaela kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 326R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini monoteraapia: levinud emakakaelakartsinoomi ravi kombinatsioonis kiiritusraviga;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: levinud emakakaelakartsinoomi ravi;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud emakakaelakartsinoomi ravi.

  (14) Endomeetriumi kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 327R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini kombinatsioon doksorubitsiiniga: metastaatilise endomeetriumikartsinoomi ravi;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: metastaatilise endomeetriumikartsinoomi ravi, kui antratsükliin on vastunäidustatud;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud endomeetriumisarkoomi ravi.

  (15) Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 321R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) rituksimabi kombinatsioonravi fludarabiini ja tsüklofosfamiidiga 1. rea ravina heas üldseisundis füüsiliselt aktiivsel patsiendil ning 2. rea keemiaravina haiguse progresseerumise korral fludarabiini mittesisaldanud 1. rea ravi järel või kui haigus on resistentne 1. rea ravile;
  2) fludarabiini monoteraapia esimese või hilisema ravivalikuna vanemal patsiendil haiguse aeglase kulu, kaasnevate haiguste või suurema infektsiooniriski korral;
  3) CHOP raviskeemi kasutamine patsiendil, kellel ravi fludarabiiniga või alemtuzumabiga ei ole näidustatud või on toimeta;
  4) alemtuzumabravi 1. rea keemiaravina patsiendil, kellel on luuüdi FISH uuringul leitud 17p deletsioon, ning teise või kolmanda ravivalikuna heas üldseisundis patsiendil, kelle haigus pärast fludarabiinravi on retsidiveerunud või kes ei saavuta fludarabiiniga ravivastust. Alemtuzumabravi ei alustata patsiendil, kellel esinevad suurenenud lümfisõlmed (>5 cm).

  (16) Müeloomi ja plasmotsütoomi tsütostaatilise ravikuuri (kood 317R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) bortesomiibi sisaldavad raviskeemid (VTD, VCD, PAD) vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendi induktsioonraviks;
  2) bortesomiibi ja deksametasooni sisaldavad raviskeemid vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendi 2. või 3. rea valikuna;
  3) melfalaan või tsüklofosfamiid koos deksametasooniga retsidiivi raviks sõltumata vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusest.

  (17) Kopsukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 309R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini ja etoposiidi kombinatsioonravi: väikerakk-kopsuvähi korral 1. rea raviskeemina ning mitteväikerakk-kopsuvähi korral adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse korral 1. rea raviskeemina;
  2) tsüklofosfamiidi, doksorubitsiini ja vinkristiini kombinatsioonravi: väikerakk-kopsuvähi korral, kui patsiendile on vastunäidustatud tsisplatiini ja etoposiidi raviskeem;
  3) topotekaan monoravi: väikerakk-kopsuvähi retsidiivi või progresseerumise korral, kui eelneva keemiaraviga saavutati osaline või täielik ravivastus;
  4) tsisplatiini ja gemtsitabiini kombinatsioonravi: kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi 1. rea raviskeemina;
  5) tsisplatiini ja vinorelbiini kombinatsioonravi: mitteväikerakk-kopsuvähi adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse 1. rea ravina;
  6) tsisplatiini ja taksaani kombinatsioonravi: kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi 1. rea ravina;
  7) karboplatiini ja paklitakseeli kombinatsioonravi: mitteväikerakk-kopsuvähi neoadjuvantravina ning adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse ravina, kui tsisplatiini ravikombinatsioon on vastunäidustatud;
  8) dotsetakseeli monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi 2. rea ravi, kui plaatinapreparaati sisaldav ravi osutus ebaefektiivseks;
  9) erlotiniibi monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi ravi, kui dotsetakseelravi on osutunud ebaefektiivseks või kui dotsetakseelravi on vastunäidustatud;
  10) pemetrekseedi monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi 2. rea ravi, kui plaatinapreparaati sisaldav ravi osutus ebaefektiivseks ning dotsetakseeli ja erlotiniibi monoravi on vastunäidustatud;
  11) pemetrekseed monoteraapiana lokaalselt kaugelearenenud või metastaseerunud mitteväikerakk-, mittelamerakk-kopsuvähi säilitusraviks patsiendil, kelle haigus ei ole progresseerunud vahetult pärast plaatinapreparaati sisaldavat kemoteraapiat;
  12) bevatsizumabi sisaldav ravi: kaugelearenenud või metastaseerunud mitteväikerakk-, mittelamerakk-kopsuvähi 1. rea ravina heas üldseisundis patsiendil (ECOG 0-1) kombinatsioonis paklitakseeli ja karboplatiiniga koos järgneva monoraviga haiguse progresseerumise või mitteaktsepteeritava toksilisuse tekkeni.

  (18) Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuuri (kood 350R) tervishoiuteenus sisaldab:
  1) dotsetakseeli ja prednisolooni kombinatsioonravi hormoonrefraktaarse eesnäärme vähi korral;
  2) kabasitakseeli ja prednisolooni kombinatsioonravi kastratsioonrefraktaarse eesnäärme vähi korral heas üldseisundis patsiendil (ECOG 0-1), kui dotsetakseelraviga on 1. raviliinis saavutatud ravivastus, kuid haigus on progresseerunud kolme kuu jooksul alates dotsetakseelravi lõppemisest.

  (19) Kusepõie ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 351R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) gemtsitabiini ja tsisplatiini kombinatsioonravi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsiendile ei ole näidustatud ravi M-VAC skeemi järgi;
  2) kombinatsioonravi M-VAC skeemi järgi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsiendi seisund võimaldab läbi viia toksilisemat keemiaravi.

  (20) Neerukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 352R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) bevacizumabravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi 1. rea ravi madala ja keskmise riskiga patsiendil kombinatsioonis interferoon alfaga;
  2) temsirolimuse monoravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi 1. rea ravi kõrge riskiga patsiendil.

  (21) Munandi kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 353R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) kombinatsioonravi PEB skeemi järgi: munandi kasvajate 1. rea ravi;
  2) kombinatsioonravi VEiP skeemi järgi: munandi kasvajate 2. rea ravi või retsidiivi ravi;
  3) kombinatsioonravi TIP skeemi järgi: munandivähi 2. rea ravi, kui patsiendi üldseisund võimaldab intensiivsemat ravi;
  4) kombinatsioonravi GEMOX skeemi järgi: tsisplatiin refraktaarse munandikasvaja ravi;
  5) kombinatsioonravi AUC7 skeemi järgi: munandivähi alavormi, seminoomi, adjuvantravi.

  (22) Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 313R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) doksorubitsiini, tsisplatiini, kõrgdoosis metotreksaati ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid erinevates kombinatsioonides osteosarkoomi ja Ewingi sarkoomi preoperatiivses ja postoperatiivses ravis ISG-SSG ja Euroboss I raviprotokollide järgi;
  2) dakarbasiini sisaldavad skeemid naha pahaloomulise melanoomi raviks;
  3) gemtsitabiini ja tsisplatiini sisaldav kombinatsioonravi mesotelioomi raviks;
  4) liposomaalset doksorubitsiini ja paklitakseeli sisaldavad skeemid Kaposi sarkoomi raviks;
  5) doksorubitsiini ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid pehmete kudede sarkoomide raviks.

  (23) Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 315R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiinravi rakendatuna koos radioteraapiaga lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi ravis;
  2) tsetuksimabravi rakendatuna koos radioteraapiaga heas üldseisundis (ECOG 0-1) lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi haigel, kellel on vastunäidustus tsisplatiinravi rakendamiseks;
  3) dotsetakseeli, tsisplatiini ja fluorouratsiili kombinatsioonravi heas üldseisundis (ECOG 0-1) alaneelu või kõri vähiga patsientidel induktsioonravina enne radio- või radiokemoteraapiat, kellel alternatiivina tuleks arvesse vaid totaalne larüngektoomia;
  4) tsisplatiini ja fluorouratsiili kombinatsioonravi ninaneelu vähi adjuvantravis pärast samaaegset radiokemoteraapiat ja retsidiveeruva või metastaatilise pea- ja kaelapiirkonna vähi palliatiivses keemiaravis;
  5) paklitakseel monoravi pea- ja kaelapiirkonna kasvajaga patsiendil, kes ei talu ravi plaatinapreparaatidega, ja patsiendil, kelle haigus on retsidiveerunud või metastaseerunud plaatinapreparaatidega ravi järel.

  (24) Ajukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 316R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) CCNU skeem täiskasvanutel: madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi, glioblastoomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  2) CCNU+prokarbasiini skeem täiskasvanutel: anaplastse glioomi adjuvantne ravi, retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  3) BCNU skeem täiskasvanutel: retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  4) lomustiini, vinkristiini ja tsisplatiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoomi ravi 0–21-aastastel, medulloblastoom+PNET metastaasidega 0–21-aastastel ning PNET 4–21-aastastel;
  5) vinkristiini ja tsüklofosfamiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel, PNET 0–4-aastastel, metastaasideta ependümoom (G3-4) 0–21-aastastel;
  6) metotreksaati ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel; ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–4-aastastel;
  7) karboplatiini ja etoposiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel, ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–21-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 0–4-aastastel;
  8) lomustiini, prokarbasiini ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: glioomid (G1-2) postoperatiivse jääktuumori korral.

  (25) Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalse kemoteraapia- või immuunteraapia kuuri (kood 318R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) ühekordne põiesisene instillatsioon tsütostaatikumiga pärast TURi või retsidiveerunud juhul haigel, kes ei kuulu kõrge riski gruppi;
  2) BCG ravi kõrge riski grupi haigel kuni 6 manustamiskorda induktsioonravis ning induktsioonravi järel kuni 21 manustamiskorda patsiendi kohta.

  (26) Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 305R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) raviskeemide 7+3 ja DA kasutamine täiskasvanud patsiendil ravivastuse indutseerimiseks;
  2) tsütarabiini monoravi ning MEA raviskeemi kasutamine üle 60-aastasel patsiendil ravivastuse indutseerimiseks;
  3) raviskeemide HAM, modifitseeritud DA, HiDAC ning 5+2 kasutamine täiskasvanud patsiendil ravivastuse konsolideerimiseks;
  4) raviskeemide FLAG ja FA-Ida kasutamine täiskasvanud patsiendil retsidiivse või refraktaarse haiguse raviks;
  5) raviskeemide AIET ja AM kasutamine lapsel ravivastuse indutseerimiseks;
  6) raviskeemide HA1M, HA2E ja HA3 kasutamine lapsel ravivastuse konsolideerimiseks.

  (27) Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 320R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) raviskeemide AIDA, ATRA+daunorubitsiin+tsütarabiin kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse indutseerimiseks;
  2) raviskeemide PETHEMA kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse konsolideerimiseks ja säilitusraviks;
  3) raviskeemi arseentrioksiid kasutamine esmaliini ja refraktaarse/retsidiveeruva haiguse indutseerimiseks ja konsolideerimiseks.

  (28) Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 306R) teenus sisaldab NOPHO-ALL 2008 raviprotokolli järgseid raviskeeme nii standardriski, keskriski kui ka kõrgriski patsientide raviks.

  (29) Koodiga 306R tähistatud ravimiteenuse osutamisel rakendatakse tasumisel koefitsienti 1,2 juhul, kui teenust osutatakse vähemalt 18-aastasele patsiendile.

  (30) Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuuri (kood 307R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) ABVD: 1. rea raviks;
  2) BEACOPP: 1. rea raviks ja 2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul;
  3) IVE: vereloome tüvirakkude mobiliseerimiseks, 2. rea ravina ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul;
  4) mini-BEAM: 2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.

  (31) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmistel tingimustel:
  1) teenust osutatakse heas üldseisundis Hodgkini lümfoomiga täiskasvanud patsiendile, kellel on haigus retsidiveerunud peale autoloogset siirdamist ning kellel on võimalik teha allogeenset siirdamist ja sobiv doonor on leitud;
  2) heas üldseisundis CD30-positiivse mitte-Hodgkini lümfoomiga refraktoorse või retsidiiviga patsiendile.

  (32) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenuse osutamisel hinnatakse ravivastust Ameerika Kliinilise Onkoloogia Ühingu 2007. a objektiivsete ravivastuse kriteeriumide alusel (Cheson, B. D. et al. Revised response criteria for malignant lymphoma. J Clin Oncol 2007; 25:579–86) pärast nelja ravikuuri. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juba tehtud nelja ravikuuri ja edasiste ravikuuride eest juhul, kui on olemas täielik või osaline ravivastus.

  (33) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni kaheksa ravikuuri ühe patsiendi kohta.

  (34) Haigekassa võtab koodiga 371R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 2–30-aastasel patsiendil kõrgmaliigse mittemetastaatilise osteosarkoomi raviks pärast tuumori makroskoopiliselt täielikku eemaldamist kombinatsioonis keemiaraviga.

  (35) Koodiga 371R tähistatud ravimiteenuse osutamisel hinnatakse patsiendi ravi taluvust pärast kuue ravikuuri tegemist. Ravi taluvuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle alates seitsmendast ravikuurist.

  (36) Koodiga 371R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni 48 ravikuuri ühe patsiendi kohta.

  (37) Koodidega 372R–376R ja 400R–403R tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (38) Koodiga 375R tähistatud tervishoiuteenust on lubatud kodeerida ühele raviarvele koefitsiendiga 2.

  (39) Koodiga 376R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas kuni kaks korda ühe patsiendi kohta aastas.

  (40) Koodidega 377R–384R ja 387R tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (41) Koodiga 361R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle täiskasvanud patsiendilt, kellele ei ole võimalik siirata vereloome tüvirakke ning kelle seisund vastab rahvusvahelise prognostilise skoori süsteemi IPSS kohaselt teise kesktaseme või kõrge riskiga müelodüsplastilisele sündroomile. Ravi alustamise ja jätkamise otsustab ekspertkomisjon.

  (42) Koodiga 361R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle toimeaine koguse eest kuni 75 mg/m² kehapindala kohta ühel ravipäeval. Üks ravitsükkel koosneb kuni seitsmest ravipäevast ja 21-päevasest pausist. Tasu maksmise ülevõtmine lõpetatakse patsientide eest, kellel pärast kuut ravitsüklit ei ole saavutatud ravivastust.

§ 61.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad harvaesinevate haiguste ravimiteenused

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate harvaesinevate haiguste ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Gaucher’ tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg

332R

    3,96

Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg

335R

111,47

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodidega 332R ja 335R tähistatud ravimiteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas juhul, kui diagnoos on kinnitatud piirkondlikus haiglas.

§ 62.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad §-des 59–61 nimetamata ravimiteenused

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala

200R

       1,87

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikehadega (v.a rituksimab), üks raviannus

480R

1 684,05

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi rituksimabiga, üks raviannus

205R

2 171,45

Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsikloviir, 500 mg

481R

     40,05

Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsikloviir, 450 mg

482R

     24,81

Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000 mg

483R

   186,38

Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus

212R

   829,46

Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus

493R

     14,68

Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral

214R

   217,80

Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur

215R

   281,84

Sclerosis multiplex’i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord

234R

     67,06

A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ

235R

       1,75

Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, üks manustamiskord

282R

   378,78

Anti-D globuliin, 625 TÜ

290R

     27,04

Ravi granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus

304R

     12,00

Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostiimiga, 1 µg

319R

       2,62

Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord

329R

1 090,00

Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus

484R

     30,01

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 4-nädalane ravikuur

492R

   200,62

Ravi anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25 mg

485R

   196,47

Ravi inhaleeritava NO-ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, 1 tund

336R

   145,27

Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, 1 manustamiskord

486R

     83,67

Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi ehhinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini või vorikonasooliga, ühe päeva raviannus

338R

   445,42

Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

339R

1 113,87

Riskirühma imikute respiraator-süntsütiaalse viiruse (RSV) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg

341R

     12,54

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–10. päeval, ühe päeva raviannus

354R

   655,01

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.–42. päeval, ühe päeva raviannus

355R

   346,92

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.–90. päeval, ühe päeva raviannus

356R

     78,62

Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–7. päeval, ühe päeva raviannus

357R

     98,01

Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.–35. päeval, ühe päeva raviannus

358R

     34,81

Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–3. päeval, ühe päeva raviannus

359R

     29,08

Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 4.–30. päeval, ühe päeva raviannus

360R

     15,04

Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, 1 manustamiskord

362R

   225,66

Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

363R

1 194,12

Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadiga, 500 mg

364R

     34,88

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

365R

     21,23

Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord

366R

   184,35

Päriliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki medikamentoosne ravi, üks annus

367R

1 830,97

Ägeda vahelduva maksaporfüüria spetsiifiline ravi, üks viaal

368R

   587,62

Baklofeeni infusioonlahus 10 mg/20 ml

369R

   114,45

Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg

385R

       6,02

Vereloome tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev

386R

   160,20

Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, 1-nädalane ravikuur

487R

   569,79

Venooklusiivse haiguse ravi defibrotiidiga, 200 mg

488R

   305,63

Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000 TÜ

489R

7 894,00

Hüperurikeemia korrektsioon rasburikaasiga, 1,5 mg, üks viaal

490R

     74,85

Ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil, 250 mg

216R

   140,37

Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord

207R

     41,60

Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord

208R

     26,49

Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga, 1 mg

204R

       5,85

Refraktaarse autoimmuunse ägeda neuroloogilise seisundi ravi rituksimabiga, 1 annus

217R

2 251,87

Ravi süstitava tüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 4-nädalane ravikuur

219R

     31,47

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 480R tähistatud ravimiteenus ei sisalda ravi toimeainega anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin.

  (5) Koodiga 480R ja 205R tähistatud ravimiteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (6) Koodiga 483R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle täiskasvanud patsientide tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetava ravi korral ja juhul, kui ravi valgantsikloviiri (teenus koodiga 482R) ja gantsikloviiriga (teenus koodiga 481R) on ebaõnnestunud või vastunäidustatud.

  (7) Koodiga 483R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (8) Koodiga 493R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (9) Koodiga 214R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kolm korda patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas ja koronaarinterventsioone teostavas keskhaiglas.

  (10) Koodiga 304R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kümme korda ühe raviannuse kohta, kui patsiendile on näidustatud ravi pikatoimelise pegfilgrastiimiga.

  (11) Koodiga 319R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle idiopaatilise trombotsütopeenilise purpuraga patsiendilt, kelle suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immunoglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20000/μl ja veritsus. Haigekassa võtab koodiga 319R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 52 ravikuuri eest aastas ühe kindlustatud isiku kohta.

  (12) Koodiga 329R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle patsiendi esimese operatsiooni järel kuni kaks korda aastas ning edasi üks kord aastas haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas või Ida-Tallinna Keskhaiglas.

  (13) Koodiga 484R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui haiglas on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 23 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras loodud nakkushaiguste kontrolli teenistus ja on tagatud infektsioonhaiguste kvalifikatsiooniga haiglanakkustõrje arsti pidev järelevalve ning ravi vajadus on hinnatud ja toimub vastavuses ravijuhendiga. Alla 10-kilogrammise kehakaaluga patsiendi ravi korral rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,24.

  (14) Koodiga 492R tähistatud ravimiteenust rakendatakse lõigetes 15–18 sätestatud juhtudel.

  (15) Koodiga 492R tähistatud ravimiga ravi alustamise üle otsustab piirkondliku, keskhaigla või SA Viljandi Haigla ekspertkomisjon.

  (16) Koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kolmeteistkümne 4-nädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta tulenevalt 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (17) Koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle skisofreeniat põdeva haige eest, kellel on suukaudse antipsühhootilise raviga saavutatud stabiilne remissioon vastavalt kriteeriumidele, mis on kirjeldatud Marder SR et al. 1991 Plasma levels of fluphenazine decanoate: relationship to clinical response. Br J Psychiatry 158:658–665, kuid kes on lõpetanud toetusravi patsiendi enda või tema lähedaste andmetel või kasutab ravimeid ebaregulaarselt ning seetõttu on haiguse kulg muutunud, on ilmnenud algava haiguse ägenemise tunnused ravijuhises kirjeldatud tunnustel, või esineb kõrgenenud risk haiguse ägenemiseks.

  (18) Koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsienti on enne ravimi depoovormile üleminekut adekvaatse annuse ja adekvaatse pikkusega perioodi vältel ravitud sama toimeaine suukaudse ravimivormiga, et teha kindlaks patsiendi toimeaine taluvus ja sümptomite alluvus ravile.

  (19) Koodiga 336R tähistatud ravimiteenust rakendatakse piirkondliku haigla neonatoloogia osakonnas kuni 96 tundi patsiendi kohta.

  (20) Koodiga 486R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle pahaloomulise kasvajaga patsiendilt luustikuga seotud tüsistuste vältimiseks ja tuumorist indutseeritud hüperkaltseemia raviks.

  (21) Toimeaine denosumab (kood 486R) eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel esineb progresseeruv neerupuudulikkus, soodumus neerupuudulikkuse tekkeks tulenevalt nefrotoksilisest keemiaravist või talumatus bisfosfonaatide suhtes.

  (22) Koodiga 486R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle primaarse hüperparatüreoosiga seotud hüperkaltseemilise kriisi ravi (üldkaltsium >3,5 mmol/l) või hüperkaltseemilise kriisi riski (üldkaltsium >3 mmol/l, millega kaasnevad hüperkaltseemia sümptomid) vähendamise korral kirurgilise ravi eelsel perioodil.

  (23) Koodiga 338R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravimiteenust rakendatakse esimese valiku ravina aspergilloosi (RHK 10 kood B44) korral ning teise valiku ravina kandidaasi (RHK 10 kood B37) korral, kui on olemas vastav ravijuhis. Ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondliku haigla või keskhaigla hematoloogia, onkoloogia, nakkushaiguste, pulmonoloogia, nefroloogia, üldkirurgia ja intensiivravi osakonnas.

  (24) Koodiga 338R tähistatud ravimiteenuste piirhinna alusel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus ja keskhaiglas on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 23 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras loodud nakkushaiguste kontrolli teenistus ja on tagatud infektsioonhaiguste kvalifikatsiooniga haiglanakkustõrje arsti pidev järelevalve.

  (25) Koodiga 339R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 13 korra eest patsiendi kohta aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

  (26) Haigekassa võtab koodiga 341R tähistatud ravimi eest tasu maksmise kohustuse üle juhtudel, kui ravimi vajaduse on ühiselt otsustanud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötavad neonatoloog, pulmonoloog ja kardioloog.

  (27) Haigekassa võtab koodidega 354R, 355R ja 356R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 100408 tähistatud tervishoiuteenust.

  (28) Haigekassa võtab koodidega 357R ja 358R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 0J2124 tähistatud tervishoiuteenust.

  (29) Haigekassa võtab koodidega 359R ja 360R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 080303 tähistatud tervishoiuteenust.

  (30) Haigekassa võtab koodiga 362R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patoloogilise murruga osteoporoosiga (RHK 10 kood M80) ja ravimist põhjustatud osteoporoosiga (RHK 10 kood M81.4) patsiendilt, kui lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem, mis on määratud koodiga 6112 tähistatud teenusega, ning ebatäiusliku luutekke diagnoosiga (RHK 10 kood Q78.0) patsiendilt, kui kaasuvalt esineb söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (RHK 10 koodid K22.0; K22.2; K22.4; K20). Haigekassa võtab koodiga 362R tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt patsiendilt üks kord aastas.

  (31) Haigekassa võtab koodiga 485R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle raskekujulise aplastilise aneemiaga patsiendilt, kellel puudub HLA-identne sugulasdoonor, ja mitte raskekujulise aplastilise aneemiaga transfusioon-sõltuvalt patsiendilt.

  (32) Haigekassa võtab koodiga 485R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vereloome tüvirakkude konditsioneerimisskeemide kasutamisel.

  (33) Haigekassa võtab koodiga 485R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi korral.

  (34) Koodiga 363R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 13 korra eest patsiendi kohta aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

  (35) Koodiga 364R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kroonilise neerupuudulikkusega patsiendilt, v.a hemodialüüsil olev patsient, kellel suukaudne ravi rauapreparaatidega on ebaefektiivne või vastunäidustatud. Rauapuuduse diagnoos peab põhinema asjakohaste laborianalüüside tulemustel. Teenust rakendatakse ühe patsiendi raviks kuni 12 korda aastas.

  (36) Koodiga 365R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kes vajab neovaskulaarse (märja) maakula ealise degeneratsiooni (RHK 10 kood H35.32), silma võrkkesta haruveeni või tsentraalveeni tromboosi, diabeetilise retinopaatia või korioidaalse neovaskularisatsiooniga müoopia ravi.

  (37) Ravi alustamiseks anti-VEGF ravimiga (kood 365R) peavad olema täidetud järgmised tingimused:
  1) diagnoos on pandud optilise koherentstomograafia ja/või fluorestsiinangiograafia meetodil ning kliiniliste tunnuste järgi;
  2) visus 0,1 või parem;
  3) visus alla 0,1, kui haiguse sümptomid on kestnud vähem kui kolm kuud või kui tegemist on paremini nägeva silmaga.

  (38) Tasu maksmise ülevõtmine anti-VEGF ravimi eest lõpetatakse patsientidel, kellel kolme järjestikuse süstega ravitoime puudub või tekib ravimiga seotud põletik.

  (39) Koodiga 366R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle silma võrkkesta haruveeni või tsentraalveeni tromboosi ja diabeetilise retinopaatia ravi eest juhul, kui ravi kolme järjestikuse anti-VEGF ravimi süstiga ei ole olnud efektiivne või kui patsient ei saa kasutada anti-VEGF ravi kõrvaltoimete või vastunäidustuse tõttu, ning uveiidi raviks.

  (40) Koodiga 366R tähistatud ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (41) Koodiga 367R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kelle pärilik või omandatud angioödeem on diagnoositud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (42) Koodiga 368R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas raskete porfüüriaepisoodide ravi korral, kui patsiendil esinevad neuroloogilised sümptomid ja vajadus opioidsete valuvaigistite järele.

  (43) Koodiga 386R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas kuni 55 korda patsiendi kohta.

  (44) Koodiga 369R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koos koodiga 7137 või 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (45) Koodiga 487R tähistatud ravimi eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle Parkinsoni tõve (RHK 10 kood G20) korral, kui piirkondliku või keskhaigla ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt kaks neuroloogi ja üks neurokirurg, on hinnanud ravi alustamise vastavaks järgmistele kriteeriumidele:
  1) patsiendil esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste motoorsete fluktuatsioonidega (MDS-UPDRS III off-perioodis >45 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast);
  2) patsiendile on kirurgiline ravi vastunäidustatud;
  3) patsient reageerib ravile levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga hästi (ajutise sondi kasutamisel väheneb off-perioodi kestus >50%, MDS-UPDRS III on-perioodis ≤20 punkti).

  (46) Koodiga 488R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas või keskhaiglas.

  (47) Koodiga 490R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle tuumorilüüsi sündroomi korral patsiendilt, kellel vaatamata adekvaatsele hüdratatsioonile ja allopurinooli kasutamisele kujuneb välja äge tuumorilüüsi sündroom. Profülaktilisel kasutamisel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kõrgriskiga patsiendilt vastavalt Cairo et al. Recommendations for the evaluation of risk and prophylaxis of tumour lysis syndrome (TLS) in adults and children with malignant diseases: an expert TLS panel consensus. 2010, British Journal of Haematology, 149, 578–586 toodud klassifikatsioonile esmavalikuna. Koodiga 490R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni seitsme päeva eest. Teenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (48) Koodiga 216R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle Parkinsoni tõve (RHK 10 kood G20) korral, kui ravi on alustatud vähemalt kolmest neuroloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) patsiendil esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste motoorsete fluktuatsioonidega (MDS-UPDRS III off-perioodis >45 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast);
  2) patsient on olnud eelnevalt apomorfiini süsteravil, mis on osutunud efektiivseks ja talutavaks, kuid toime kestus ei kata off-perioodide pikkust ja süstide vajadus on vähemalt 4 korda päevas.

  (49) Koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendil on diagnoositud IgE-vahendatud allergiast tingitud anafülaksia, allergiline riniit, rinokonjuktiviit ja/või astma.

  (50) Koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (51) Koodiga 204R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kelle ravitulemus operatsiooni ja/või kiiritusraviga ei ole olnud tervistav ning kellel vähemalt kahest endokrinoloogist koosneva ekspertkomisjoni hinnangul pole ravi somatostatiini analoogidega (SSA) andnud tulemuseks IGF-1 (insuliinisarnane kasvufaktor) piisavat vähenemist (IGF-1 sisaldus püsib >130% eakohasest normist).

  (52) Koodiga 204R tähistatud ravi lõpetatakse, kui 12 nädala möödumisel ravi alustamisest ei ole lõikes 51 nimetatud ekspertkomisjoni hinnangul ravi kasvuhormooni antagonistiga andnud tulemuseks IGF-1 (insuliinisarnane kasvufaktor) piisavat vähenemist (IGF-1 sisaldus püsib >130% eakohasest normist).

  (53) Koodiga 217R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui ravi on alustatud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas vähemalt kolmest neuroloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel järgmistel tingimustel:
  1) myasthenia gravis’e (RHK 10 kood G70) patsiendil on anamneesis kahe aasta jooksul olnud kaks müasteenilist kriisi, mis on nõudnud terapeutilist plasmavahetust (tervishoiuteenus koodiga 7760) või immunoglobuliinravi (tervishoiuteenus koodiga 4086) ning kriisidevahelisel ajal esineb püsiv raske neuroloogiline leid (klass III-V) MGFA skaalal;
  2) autoimmuunse entsefaliidi (RHK 10 kood G04.8) patsiendil on metüülprednisoloon (tervishoiuteenus koodiga 385R) osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud ja terapeutiline plasmavahetus (tervishoiuteenus koodiga 7760) või immunoglobuliinravi (tervishoiuteenus koodiga 4086) on osutunud ebaefektiivseks või on mõlemad vastunäidustatud.

  (54) Koodiga 217R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle:
  1) kuni 12 korral kolme aasta jooksul alates esimese ravikuuri algusest kindlustatud isiku kohta (RHK 10 kood G70);
  2) ühel korral kindlustatud isiku kohta (RHK 10 kood G04.8).

  (55) Koodiga 219R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kolmeteistkümne 4-nädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta.

  (56) Koodiga 219R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle skisofreeniat (RHK 10 koodid F20–29) põdeva patsiendi eest, kes ei ole võimeline suukaudse ravi soovitusi järgima.

8. peatükk Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid 

§ 63.  Laboriuuringud

  (1) Käesolevas peatükis loetletud piirhindu rakendatakse haigekassa poolt kindlustatud isikult tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ambulatoorses ja statsionaarses arstiabis.

  (2) Käesolevas peatükis tärniga (*) tähistatud uuringute loetelu korral kehtib piirhind loetelus nimetatud iga analüüsi määramise kohta eraldi ja nende uuringute eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tellitud ja tehtud uuringute arvule.

  (3) Käesolevas peatükis loetletud laboriuuringute piirhind sisaldab analüüsiks uuringumaterjali võtmist verest ning selleks vajaminevate tarvikute maksumust.

§ 64.  Kliinilise keemia uuringute piirhinnad

  (1) Kliinilise keemia uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Albumiin, valk*

66100

  1,49

Glükoos

66101

  1,49

Kreatiniin, uurea, kusihape*

66102

  1,46

Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin*

66103

  1,49

Kolesterool, triglütseriidid*

66104

  1,49

Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL*

66105

  2,14

Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-Mba, alfa-amülaas*

66106

  1,55

Naatrium, kaalium, kaltsium*

66107

  1,55

Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium*

66108

  4,43

Raud, magneesium, fosfaat*

66109

  1,69

Lipaas, pankrease amülaas*

66110

  3,46

Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor*

66111

  2,54

C-reaktiivne valk

66112

  2,13

Happe-aluse tasakaal

66113

  5,14

Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin*

66114

19,57

Vastsündinu bilirubiin

66115

  7,36

IgG uriinis või liikvoris*

66116

  6,29

Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris*

66117

  2,79

Glükohemoglobiin

66118

  6,37

Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immunoglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immunoglobuliinid*

66119

64,11

Seerumi valkude elektroforees

66120

  9,19

Uriini või liikvori valkude elektroforees

66121

20,14

Isoensüümide elektroforees*

66122

29,33

Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin*

66123

  3,72

Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immunoglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad*

66124

  6,77

Immunoglobuliinide alaklassid*

66125

  9,91

Süsivesikdefitsiitne transferriin

66126

25,02

Transferriini lahustuvad retseptorid

66127

  8,16

Angiotensiini muundav ensüüm

66128

43,67

Koliini esteraas

66129

46,68

Hemoglobiin plasmas

66130

16,86

Osmolaalsus

66131

  8,61

Krüoglobuliinid

66132

52,74

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas

66133

88,58

D-ksüloos uriinis

66135

32,80

Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin*

66136

42,25

Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil

66137

  8,03

Ainevahetushaiguste sõeluuringud

66138

  8,86

Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat*

66139

70,47

Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool*

66140

31,35

Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid*

66141

  4,56

Etanool

66142

  5,84

Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin*

66143

14,68

Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat*

66144

25,71

Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn*

66145

51,48

Loote kopsude küpsusastme hindamine (surfaktandi ja albumiini suhe lootevedelikus)

66146

81,95

Aminohapete ja atsüülkarnitiinide kvantitatiivne määramine kuivatatud vereplekist tandem MS meetodil

66147

12,76

  (2) Lõikes 1 sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 66101 tähistatud uuringu piirhind sisaldub eriarsti vastuvõtu päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele (juhul kui seda on tehtud üks kord päevas);
  2) koodidega 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112 ja 66117 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele;
  3) koodiga 66137 tähistatud uuringu piirhinda ei rakendata vastsündinute skriininguks;
  4) koodiga 66147 tähistatud uuringu piirhinda rakendatakse vastsündinute skriininguks.

§ 65.  Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad

  (1) Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Erütrotsüütide settekiiruse uuring

66200

  1,92

Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga)

66201

  2,80

Hemogramm viieosalise leukogrammiga

66202

  3,07

Retikulotsüütide uuring

66203

  4,79

Vereäige mikroskoopiline uuring

66204

  9,02

Luuüdi tsütoloogiline uuring

66205

53,48

Tsütokeemiline üksikuuring

66206

33,54

Uriinianalüüs testribaga

66207

  1,90

Uriini sademe mikroskoopiline uuring

66208

  3,38

Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)*

66209

  8,10

Väljaheite jämesoolevähi sõeluuring (peitveri)

66224

  8,10

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring*

66211

  2,75

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm*

66212

11,65

Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH

66213

  3,47

Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon

66214

  8,52

Spermatosoidide morfoloogia süvauuring

66215

13,86

Spermatosoidide funktsiooni uuringud: akrosiintest

66216

15,03

Sperma kvaliteedi uuring automaatanalüsaatoritega

66217

19,15

Spermatosoididevastaste antikehade uuring: MAR-uuring, immunograanulite uuring

66218

  8,79

Eesnäärme sekreedi lihtuuring

66219

  5,98

Eesnäärme sekretoorse võime uuring sidrunhappe (ja/või tsingi) määramise abil spermas

66220

  8,44

Seemnepõiekeste sekretoorse võime uuring fruktoosi määramise abil spermas

66221

  8,44

Munandimanuste sekretoorse võime uuring alfa-glükosidaasi määramise abil spermas

66222

11,13

Sperma mikrofloora uuring äigepreparaadis*

66223

  3,44

  (2) Lõikes 1 sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse sellest, et koodidega 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad eriarsti vastuvõtu, päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele.

§ 66.  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad

  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Veritsusaja uuring

66300

  5,94

Trombotsüütide agregatsiooni uuringud*

66301

22,79

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT*

66302

  3,82

Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT*

66303

  5,50

Hüübimisjada eriuuringud: reptilaasi aeg

66304

14,13

Üksiku hüübimisfaktori või faktori inhibiitori uuringud*

66305

25,35

Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid*

66306

12,64

Antikoagulantide põhiuuringud: AT III*

66307

  9,17

Antikoagulantide eriuuringud: proteiin C, APCR, proteiin S, vaba proteiin S, luupusantikoagulandid*

66308

18,05

Hepariini aktiivsuse uuringud

66309

17,08

Fibrinolüütilise süsteemi uuringud*

66310

25,98

§ 67.  Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine (AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)

66400

12,58

AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine (AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)

66401

  9,15

AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil

66402

  1,37

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga

66403

  9,49

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga

66404

10,42

Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil

66405

24,72

Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine

66406

22,72

Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemide puhul

66407

10,92

Rh-fenotüübi määramine

66408

13,88

Sobivusproov (üks ristreaktsioon)

66409

  9,03

Vastsündinu vere kompleksanalüüs

66410

12,12

Otsene Coombsi test

66411

  8,76

Otsese Coombsi testi diferentseerimine (tüpiseerimine või tiitrimine)

66412

17,93

Verekomponentide andmestikupõhine sobivuskontroll (VASK)

66413

  6,21

  (2) Haigekassa võtab koodiga 66413 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenuse osutamisel kasutatav vere käitlemise infosüsteem on valideeritud.

§ 68.  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad

  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Mikroskoopia

Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis

66500

    4,70

Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis

66501

    7,05

Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega

66502

  10,05

Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks

66503

  10,54

Külvid

Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le

66510

    9,86

Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le

66511

    6,54

Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid)

66512

  16,89

Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harvaesinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks

66513

  28,46

Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi

66514

  14,89

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod)

66515

  28,65

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem)

66516

  33,09

Bioloogilise materjali uuring koekultuuril

66517

  19,11

Haigustekitaja samastamine

Mükobakterite samastamine

66520

  45,25

Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil

66521

  10,37

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil

66522

  12,38

Täpsustav samastamine

66523

    8,19

Ravimitundlikkuse määramine

Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes

66530

    6,65

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis

66531

    8,81

M. tuberculosis’e ravimitundlikkuse määramine kuni nelja antibakteriaalse preparaadi suhtes

66532

  83,07

Teised mikrobioloogilised uuringud

Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil*

66540

    6,93

Haigustekitaja markeri määramine immunofluorestsentsmeetodil

66541

  10,55

Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil

66542

  19,32

Bioproovid. Botulismi jt toksiinide avastamine bioloogilises materjalis. Toksiinitüübi määramine neutralisatsioonireaktsioonil

66543

288,63

§ 69.  Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kromosoomianalüüs amnionist

66622

   207,55

Kromosoomianalüüs koorionist

66623

   220,38

Kromosoomianalüüs nahast

66624

   226,77

Interfaasi FISH analüüs amnionist

66625

   301,68

Interfaasi FISH analüüs koorionist

66626

   316,97

Interfaasi FISH histoloogilisest materjalist lümfo- ja müeloproliferatiivsete haiguste kahtluse korral

66637

   274,87

Interfaasi FISH tsütoloogilisest materjalist lümfo- ja müeloproliferatiivsete haiguste kahtluse korral

66638

   172,89

Interfaasi FISH uuring tsütoloogilisest materjalist mesenhümaalsete ja epiteliaalsete kasvajate diferentsiaaldiagnostikaks

66639

   244,82

Metafaasi FISH analüüs amnionist

66627

   177,27

Metafaasi FISH analüüs koorionist

66628

   192,57

Kromosoomianalüüs verest

66629

   205,24

Metafaasi FISH analüüs verest

66630

   167,76

Metafaasi FISH analüüs verest koos koekultuuri kasvatamisega

66631

   196,08

Kromosoomianalüüs luuüdist

66632

   271,95

Luuüdi FISH analüüs

66633

   188,72

Her2 FISH analüüs rinnakoest või maokoest

66635

   468,12

Submikroskoopiline kromosoomianalüüs

66636

   494,20

DNA eraldamine (üle 1 ml verest)

66607

     27,64

DNA analüüs PCR-meetodil*

66608

     14,80

RNA analüüs RT-PCR- või hübridisatsioonimeetodil*

66609

     12,58

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil

66610

     62,62

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) kvantitatiivne määramine real-time-PCR-meetodil

66611

   116,42

Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil

66612

     29,00

Viirusmarkeri määramine NAT-meetodil

66613

   143,61

Viirusmarkeri kvantitatiivne määramine NAT-meetodil

66614

   174,17

Mikroobide genotüübi võrdlus restriktsioon-PFGE-meetodil

66615

     78,73

Kompleksne mutatsioonianalüüs PCR-meetodil

66616

     90,51

Mutatsioonianalüüs APEX-meetodil

66617

   107,93

Mutatsioonianalüüs sekveneerimisega

66618

   262,85

HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66619

     94,61

HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66620

     86,67

HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCR-meetodil*

66621

   188,39

Ühe inimese eksoomi sekveneerimine ja interpretatsioon

66641

1 567,70

  (2) Koodidega 66613 ja 66614 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata juhul, kui uuringu tegemiseks kasutatakse real-time-PCR-meetodit.

  (3) Koodiga 66629 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenusele.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) ebaselge etioloogiaga vaimse arengu mahajäämus või peetus;
  2) autism või autismilaadsed käitumishäired;
  3) kaasasündinud hulgiväärarengud.

  (5) Haigekassa ei võta koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustust üle järgmiste kliiniliselt äratuntavate kromosoomi anomaaliate korral: Downi (21 trisoomia), Edwardsi (18 trisoomia) või Patau (13 trisoomia), Turneri või Klinefelteri sündroom.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 66637 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tsütoloogiline materjal pole olnud kättesaadav.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 66641 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendi ja tema mõlema vanema eksoomi sekveneerimise korral vastsündinu- ja lapseea ebaselge etioloogiaga haiguste ja sündroomide diagnoosimiseks, kui diagnostilise uuringu vajalikkuse otsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad raviarst ja meditsiinigeneetik. Koodi 66641 rakendatakse ühe isiku kohta maksimaalselt kolm korda.

§ 70.  Immuunuuringute piirhinnad

  (1) Immuunuuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Immuunkompleksid. Fagotsütoosi määramine lateksosakestega

66700

    7,23

HLA seroloogiline määramine (üks klass)

66701

122,53

Retsipiendi presensibilisatsioon doonori HLA antigeenide vastu

66702

135,53

Cross-match uuring

66703

  72,23

Lümfotsüütide reaktsioon segakultuuris

66704

190,43

Nitro-blue analüüs granulotsüütide oksüdatiivse purske määramiseks

66705

  40,85

Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66706

    5,98

Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil*

66707

    8,38

Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66708

  12,55

Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil*

66709

  30,14

Kiiranalüüs testribaga

66710

    4,57

Immunofluorestsentsuuring*

66711

  15,47

Immunofluorestsentsuuring valmisslaididel*

66712

  17,98

Biopsiamaterjali immunofluorestsentsuuring*

66713

  44,28

Immunoblot-uuring*

66714

  23,44

Kompleksne immunoblot-uuring

66715

102,42

Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine

66716

  41,14

CD34 positiivsete tüvirakkude määramine läbivoolutsütomeetril

66717

  80,12

Analüüs läbivoolutsütomeetril*

66718

  22,44

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine

66719

    5,98

Prokaltsitoniini määramine immuunmeetodil

66720

  27,71

  (2) Koodiga 66706 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: AFP, hCG, HBsAg, HCV, AKTH, kortisool, androstendioon, FSH, LH, progesteroon, prolaktiin, E2, uE3, DHEAS, testosteroon, f-beeta-hCG, PAPP-A, STH, C-peptiid, insuliin, TSH, T3, FT3, T4, FT4, PTH, üld-IgE, ChlamydiaMycoplasmaBordetella, EBV, astroviirus, noroviirus, respiratoorsed viirused, enteroviiruste grupid.

  (3) Koodiga 66707 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: ferritiin, foolhape (ka erütrotsüütides), vitamiin B12, EPO, CEA, CA-125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, beeta2-mikroglobuliin, PSA, fPSA, PAP, türeoglobuliin, kaltsitoniin, TPOAb, TGAb, TRAb, insuliinivastased antikehad, 21-hüdroksülaasi antikehad, inhibiinid, aktiviinid, insuliinisarnased kasvufaktorid, kandjavalgud, SHBG, TBG, troponiinid, müoglobiin, CK-MBm, vitamiin D, aldosteroon, reniin, ANA, ENA, aGA, atTG, PDH, Jo-1, glükoproteiinid, immuunkompleksid, ECP, CMV, ToxoplasmaRubellaHelicobacterBorrelia, leetriviirus, HSV, HZV, puukentsefaliidiviirus.

  (4) Koodiga 66708 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: interleukiinid, TNF-alfa, allergeenide segu, AlaTOP, homotsüsteiin, desoksüpüridinoliin, kasvufaktorid, osteokaltsiin, C-telopeptiidid, PINP, trüptaas, aPT, haigustekitajate markerid (HHV-6, viirushepatiidi markerid [v.a HBsAg], TreponemaLegionella, marutõveviirus, mumpsiviirus, Toxocara, hantaviirus).

  (5) Koodiga 66709 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: katehhoolamiinid, gastriin, elastaas, enolaas, NMP-22, GBM, HBsAg kinnitav uuring (neutralisatsioonireaktsiooniga), natriureetilised peptiidid.

§ 71.  Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 plokk)

66800

  10,86

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 plokk)

66823

  12,93

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 plokki)

66801

  24,39

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)

66802

    6,66

Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 koetükk)

66803

  16,01

Immunohistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66804

  31,49

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805

  14,11

In situ hübridiseerimine histoloogilisel või tsütoloogilisel materjalil CISH meetodil (1 klaas)

66806

  93,68

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

    7,52

Skriinija hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66808

    3,89

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

  10,01

Patoloogi hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66810

  10,34

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

    9,87

Tsütoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 klaas)

66812

    7,01

Tsütoploki uuring (1 plokk)

66813

  10,88

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makroploki valmistamise ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (1 plokk)

66817

  55,18

Bioptaadi elektronmikroskoopiline uuring

66824

166,62

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab koodidega 66800 ja 66813 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud plokkide arvule;
  2) haigekassa võtab koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tehtud plokkide arvule. Tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis peab olema kirjeldatud iga uuritud operatsioonipreparaadi väljalõige;
  3) operatsioonipreparaadi väljalõikest rohkem kui kolmest plokist tehtud uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni kolme ploki kohta;
  4) haigekassa võtab koodidega 66802, 66804, 66805, 66806, 66808, 66810 ja 66812 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud klaaside arvule;
  5) haigekassa võtab koodiga 66803 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud koetükkide arvule;
  6) koodiga 66805 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata juhul, kui tehakse ainult biopsiamaterjali uuringut hematoksüliin-eosiin värvinguga või histoloogilise preparaadi lisavärvingut Giemsa või van Giesoni meetodil;
  7) koodidega 66807, 66809 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki uuringu käigus uuritud lokalisatsioonide kulusid;
  8) haigekassa võtab rohkem kui kolmest klaasist tehtud üldtsütoloogilise uuringu korral koodiga 66808 või 66810 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle iga järgneva kuni kolme klaasi kohta;
  9) haigekassa ei võta üle Papanicolaou meetodil tehtud günekotsütoloogilise uuringu korral, mida on hinnanud nii skriinija kui ka patoloog, koodidega 66807 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust;
  10) tervishoiuteenus koodiga 66804 sisaldab kontrollkiti maksumust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse rinnanäärme, eesnäärme, kolorektaalse või pehmekoe kasvaja uuringuks.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenuse puhul tasu maksmise kohustuse üle ühest makroplokist valmistatud kuni kolme preparaadiklaasi eest.

  (5) Koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenusega koos on lubatud teha kuni neli uuringut koodiga 66801.

§ 72.  Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad

  (1) Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad on järgmised:

Lahangu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Lahang histoloogilise uuringuta

6916

  44,48

Lahang histoloogilise uuringuga

66814

172,29

Lahang koos histoloogilise uuringu ja erivärvimistega, sh kiiruuringud

66815

190,46

Loote või surnult sündinu lahang ja histoloogiline uuring

66816

162,05

  (2) Koodidega 66814 ja 66816 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuringu maksumust.

  (3) Koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab lahangumaterjalist tehtud histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute maksumust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle täiendavalt koodidega 66142, 66500, 66501, 66510 ja 66706 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise eest.

9. peatükk Veretooted ja protseduurid veretoodetega 

§ 73.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad on järgmised:

Veretoote nimetus

Kood

Mõõtühik

Piirhind
eurodes

Konservveri (1 doos 468–558 ml)

4001

Üks doos

  76,58

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml)

4002

Üks doos

  59,60

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml)

4003

Üks doos

  54,17

Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 250–350 ml)

4005

Üks doos

  59,20

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml)

4006

Üks doos

  98,65

Vereplasma

4011

Üks doos

  36,14

Vereplasma, lastedoos (1 doos kuni 120 ml)

4013

Üks doos

  41,62

Ühe doonori afereesi trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–300 × 109

4016

Üks doos

232,41

Krüopretsipitaat (70–150 TÜ/doosis)

4017

Üks doos

  72,19

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340 × 109

4018

Üks doos

122,90

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–250 × 109

4019

Üks doos

  93,23

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat

4020

Üks doos

162,93

1 BC trombotsüütide kontsentraat 45–85 × 109

4021

Üks doos

  63,45

Koosteveri

4022

Üks doos

140,81

Sol. Albumini

4051

1 gramm

    2,67

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 150–300 × 109

4060

Üks doos

240,23

Afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 45–85 × 109

4064

Üks doos

141,25

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud

4065

Üks doos

  88,15

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml), filtreeritud

4066

Üks doos

  73,24

Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 230–300 ml), filtreeritud

4068

Üks doos

105,03

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml), filtreeritud

4069

Üks doos

105,13

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340 × 109, filtreeritud

4073

Üks doos

135,91

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340 × 109, filtreeritud

4074

Üks doos

131,07

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat lastele, filtreeritud

4075

Üks doos

173,53

VIII hüübimisfaktor

4081

500 toimeühikut

164,89

VII hüübimisfaktor

4094

100 toimeühikut

  47,73

IX hüübimisfaktor

4095

100 toimeühikut

  54,05

100 toimeühikut Willebranti faktorit sisaldav annus

4084

Üks annus

  51,45

VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm

4085

500 toimeühikut

398,27

Immunoglobuliin

4086

1 gramm

  52,66

Veretoote kiiritamine

4087

Üks doos

  17,16

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud

4088

Üks doos

267,98

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud

4089

Üks doos

311,97

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, lastedoos, pestud

4090

Üks doos

  86,42

Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor

4091

1 milligramm

839,44

Afereesi erütrotsüüdid

4092

Üks doos

  85,34

Inimese protrombiini kompleks

4093

500 toimeühikut

301,27

  (2) Koodiga 4093 tähistatud teenust osutatakse omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendile (RHK 10 kood D68.4) RHK 10 seisundite I60, I61, I62, S06, H43.1 korral või omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendi (RHK 10 kood D68.4) hüübivuse kiireks taastamiseks erakorralise kirurgia või eluohtliku massiivse verejooksuga kulgeva seisundi korral või elupäästvate protseduuride (koodid 7741, 7709, 7746, 7744) teostamiseks.

  (3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodidega 4011 ja 4013 tähistatud teenuste eest ka viirusinaktiveeritud vereplasma või afereesiplasma korral.

10. peatükk Hambaravi 

§ 74.  Hambaraviteenuste piirhinnad

  (1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Restauratiivne hambaravi

Ravi planeerimine

Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või parodontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine

5400

  15,17

Anesteesia

Pinnaanesteesia

5401

    2,12

Injektsioonanesteesia

5402

    6,25

Profülaktilised menetlused

Profülaktiline visiit (konsultatsioon, hügieenivõtete õpetamine, hambapesu harjutamine, hambakivi eemaldamine)

5410

  15,17

Kõigi hammaste fluoroteraapia

5411

    7,67

Silandi paigaldamine ühele hambale

5412

    5,87

Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks

5413

    5,87

Ravi täidistega

Ühe parapulpaarse tihvti asetamine ja fikseerimine täidise toestamiseks

5420

    9,19

Juurekruvi asetamine ja fikseerimine

5421

  16,83

Täidised (sh preparatsioon)

Ravimi asetamine ja ajutine täidis

5422

  11,65

Hõbetäidis

Ühe pinna täidis

5423

  13,84

Kahe pinna täidis

5424

  19,14

Kolme pinna täidis

5425

  26,42

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5426

  48,05

Klaasionomeertsement

Ühe pinna täidis

5427

  12,50

Kahe pinna täidis

5428

  16,84

Kolme pinna täidis

5429

  25,08

Köndi ülesehitus

5430

  46,26

Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis

Ühe pinna täidis

5431

  14,29

Kahe pinna täidis

5432

  19,14

Kolme pinna täidis

5433

  25,47

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5434

  42,56

Valguskõvastuvad täidised

Ühe pinna täidis

5435

  21,76

Kahe pinna täidis

5436

  29,17

Kolme pinna täidis

5437

  36,88

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5438

  57,45

Ajutine metallkroon koos tsementeerimisega

5439

  21,94

Endodontia

Pulbi katmine ja ajutine täidis

5460

  20,22

Amputatsioon

5461

  19,90

Ühe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5462

  36,18

Kahe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5463

  47,23

Kolme või enama kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5464

  58,52

Ravimivahetus juurekanalites

5465

  23,28

Juurekanali täitmine ühe kanaliga hambal

5466

  20,54

Juurekanalite täitmine kahe kanaliga hambal

5467

  30,99

Juurekanalite täitmine kolme kanaliga hambal

5468

  41,33

Juurekanalite täitmine nelja kanaliga hambal

5469

  51,66

Kirurgia

Medikamendi aplikatsioon kuni nelja igemetasku ulatuses või limaskestale

5320

    8,47

Küretaaž ühe hamba ulatuses

5321

    8,47

Parodontaalne operatsioon

5322

  39,30

Vestibulumi või suupõhja plastika

5323

  68,53

Väike kõva- ja pehmete kudede plastika

5324

182,56

Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon

5325

  41,01

Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon, hamba kirurgiline vabastamine

5327

  47,59

Ühe juurega hamba eemaldamine

5328

  18,29

Mitme juurega hamba eemaldamine

5329

  27,99

Mädakolde avamine ja ravimenetlused

5330

  25,27

Kirurgilise sekkumisega järelkontroll

5331

  14,80

Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine

5332

  23,08

Hemostaas õmblusega

5333

    8,99

Hambajuure või hambajuuretipu ekstsisioon

5334

  95,91

Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga

5335

  63,86

Alveolaarluu resektsioon

5336

  23,98

Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon

5337

  61,12

Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine

5338

    9,24

Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine

5339

  42,36

Biopsia pindmistest kudedest

5340

  29,17

Röntgenograafia

Intraoraalne hambaülesvõte

6059

    6,65

Hammaste panoraamülesvõte

6060

    5,05

  (2) Koodiga 5400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe haige puhul üks kord ravi alguses, kuid kuni kaks korda aastas.

§ 75.  Hambaproteeside piirhinnad

  (1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Plaatproteesid

Osalise proteesi baashind

5004

  79,73

Proteesi baasis

5005

  27,16

Lihtne plastmasshammas

5006

    2,17

Mitmekihiline plastmasshammas

5007

    4,17

Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5008

156,92

Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5009

138,69

Individuaallusikas

5011

    7,46

Ümarklamber mitteväärismetallist

5012

    2,93

Dentoalveolaarne klamber

5015

    2,29

Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis

5016

    3,25

Elastne pelott traadil

5017

    3,69

Kantud proteeside regulatsioon

5018

  14,02

Pehme vooder äravõetavale proteesile

5020

  26,34

Tooruse isoleerimine

5021

  21,68

Plaatproteeside parandamine

Proteesi baasise üks murd

5022

    4,52

Kaks murdu ühes baasises

5023

    5,99

Ühe hamba lisamine

5024

    7,46

Kahe hamba lisamine

5025

  10,34

Kolme hamba lisamine

5026

  13,34

Nelja hamba lisamine

5027

  16,28

Ühe klambri lisamine

5028

    7,46

Kahe klambri lisamine

5029

    8,87

Proteesi ümberbaseerimine direktselt

5030

  27,31

Proteesi ümberbaseerimine indirektselt

5031

  41,71

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil

Baashind

5033

119,49

Ülemine kaar

5034

  29,00

Alumine kaar

5035

  26,64

Tugi-hoideklamber

5036

    7,34

T-kujuline klamber

5037

  10,01

Jooksva klambri üks lüli

5038

    2,20

Täiendav lebam

5039

    1,18

Kulliküüsjätke

5040

    1,93

Ühendusharu

5041

    1,18

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5042

    1,02

Metallist valatud hammas

5043

    8,49

Valatud hammas plastmassist fassetiga

5044

  14,62

Baasis

5045

  22,11

Aas plastmassi kinnitamiseks

5046

    0,82

Baasise piiraja

5047

    1,92

Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine

5050

    1,15

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil

Baashind

5053

102,53

Ülemine esimene kaar

5054

  43,57

Ülemine tagumine kaar

5055

  39,10

Alumine kaar

5056

  36,29

Suulaeplaat

5057

  52,85

Keeleplaat

5058

  48,11

Tugi-hoideklamber

5059

    9,33

T-kujuline klamber (Roach)

5060

105,09

Ringklamber

5061

  17,05

Jooksva klambri üks lüli

5062

    5,04

Oklusioonilebam

5063

    2,35

Kulliküüsjätke

5064

    2,35

Ühendusharu

5065

    2,16

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5066

    2,93

Metallist valatud hammas

5067

  12,19

Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga

5068

  17,05

Büügli baasis

5069

  31,19

Baasise piiraja

5070

    2,93

Elektrolüütiline poleerimine

5072

    1,52

Hambakroonid

Metallokeraamiline kroon

5074

207,65

Mitteväärismetallist stantsitud kroon

5075

  31,30

Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga

5077

  31,64

Kahevärviline plastmasskroon

5079

  32,45

Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga

5081

  32,79

Plastmassist tihvthammas

5082

  45,07

Käpake jootmispinna suurendamiseks

5083

    2,93

Kahe krooni jootmine

5084

    2,20

Ühe krooni tsementeerimine

5085

  25,13

Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga

5086

  20,97

Krooni eemaldamine

5088

  20,72

Plastmassfasseti parandus

5089

  16,32

Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd

Täisvalu proteeside baashind

5094

  24,61

Valatud kroon või hammas

5095

  36,29

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga

5096

  48,24

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga

5097

  53,88

Valatud mitteväärismetallist poolkroon

5100

  48,18

Valatud köntpanus

5101

  29,53

Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas

5102

  47,59

Ortopeedilised aparaadid

Kaldpind

5120

  79,73

Suulaeplaat obduraatoriga

5121

  36,88

Oklusioonikape, üks osa

5122

    5,66

Resektsiooniproteesi baasis

5123

  55,67

Operatsiooniplaat

5124

  27,23

  (2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastase isiku ravimisel.

§ 76.  Ortodontia piirhinnad

  (1) Ortodontia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Patsiendi uurimine ja raviplaani koostamine

5126

  34,11

Hambumuse analüüs ja mõõdistamine

5127

  35,51

Baasisplaat või kaitseplaat

5128

  31,38

Horisontaal- või kaldpinnaga suulaeplaat

5129

  37,84

Ühesuunaline vint koos paigaldusega

5130

  13,33

Kahesuunaline vint koos paigaldusega

5131

  18,89

Kolmesuunaline vint koos paigaldusega

5132

  24,48

Retentsioonikaar

5133

  15,25

Surveling

5134

  11,35

Käesarnane, S-kujuline ja protaktsioonivedru

5135

  11,10

Desorientatsioonikape kahe hamba ulatuses

5136

  20,11

Ümarklamber

5137

  11,16

Adamsi klamber

5138

  13,84

Kroon hambumuse tõstmiseks

5139

  34,43

Kontrollmudel

5140

  11,16

Komplitseeritud ortodontiline aparaat

5141

  59,92

Võru koos kinnitamisega

5142

  19,48

Tuubik võrule

5143

  10,80

Kahe elemendi jootmine

5144

  10,20

Palatinaalne konks

5145

  10,20

Nupp koos paigaldusega hambale

5146

  20,81

Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimiseks või eemaldamise järel

5147

    6,89

Quad-Helix

5148

  31,86

Palatinaalkaar või lingvaalkaar

5149

  33,19

Kohahoidja

5150

  19,34

Ekstraoraalse aparaadi komplekshind

5151

121,64

Funktsionaalne aparaat hambumusanomaalia korrigeerimiseks

5152

132,11

Suust eemaldatava aparaadi korrigeerimine

5153

    9,88

Suust mitte-eemaldatava aparaadi mahavõtmine, aktiveerimine ja suhu kinnitamine

5154

  23,28

Retentsiooniaparaadi kontroll

5155

  10,58

Suust eemaldatava aparaadi elementide aktiveerimine

5157

    9,43

Üks breket koos kinnitamisega

5160

  20,50

Üks lihtne kaart koos fikseerimisega

5161

  18,60

Üks keerukas kaart koos fikseerimisega

5162

  31,07

Breketsüsteemi kontroll, ligatuuride aktiveerimine äratulnud breketi taasfikseerimisega

5163

  27,30

Reteineri kinnitamine eelnevalt töödeldud hammastele kuue hamba ulatuses

5164

  63,53

Jäljendmudelid

Jäljend individuaallusikale

5171

  21,51

Alginaatjäljend

5172

  10,84

Kahekihiline silikoonjäljend

5173

  15,50

Diagnostilise mudeli komplekshind

5174

  11,18

  (2) Lõikes 1 sätestatud piirhindu rakendatakse alla 19-aastaste isikute ortodontilisel ravil järgmiste diagnooside korral:
  1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
  2) progeenne hambumus;
  3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
  4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
  5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel;
  6) huule-suulaelõhe ja muud näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.

11. peatükk Rakendussätted 

§ 77.  Määruse rakendamine

  (1) Kuni 31. detsembrini 2019. a võib koodidega 7620, 7621, 7622, 7623, 7624 ja 7625 tähistatud tervishoiuteenust osutada ka logopeed.

  (2) Kuni 31. detsembrini 2018. a võib koodidega 3015, 7617 ja 7626 tähistatud tervishoiuteenuseid osutada ka psühhiaatria erialal töötav õde.

  (3) Koodiga 3047 tähistatud pearaha piirhind on kuni 30. juunini 2016. a (kaasa arvatud) 4,46 eurot.

§ 78.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2014. a määrus nr 194 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” tunnistatakse kehtetuks.

§ 79.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json