Teksti suurus:

Õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2016, 6

Õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord1

Vastu võetud 14.12.2016 nr 68

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 127 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse välisõhu saastamisega seotud aastaaruande (edaspidi aruanne) vorm ja esitamise kord.

§ 2.   Välisõhu saastamisega seotud aastaaruande esitamine ja kontrollimine

  (1) Õhusaasteluba või keskkonnakompleksluba omav paikse heiteallika käitaja esitab aruande Keskkonnaametile aruandeaastale järgneva aasta 31. jaanuariks.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud luba on aruandeaasta jooksul muudetud, siis esitab paikse heiteallika käitaja Keskkonnaameti nõudmisel välisõhu saastamisega seotud aruanded iga muudetud loa kohta eraldi.

  (3) Aruandeaasta, mille kohta teavet esitatakse, on kalendriaasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

  (4) Aruanne esitatakse veebipõhisesse andmekogusse või kahes eksemplaris paberil või digitaalallkirja seaduse kohaselt digitaalselt allkirjastatult Keskkonnaametile.

  (5) Kui heiteallika käitajal puudub võimalus esitada aastaaruanne digitaalselt, kannab tema paberil esitatud andmed hiljemalt 31. märtsiks elektroonilisse süsteemi Keskkonnaamet.

  (6) Keskkonnaamet kontrollib aruande loale vastavust hiljemalt 31. märtsiks.

  (7) Kui aruande kontrollimisel tekib kahtlus, et aruandes esitatud andmed ei ole vastavuses loaga, teeb Keskkonnaamet aruande esitajale põhjendatud ettepaneku andmeid kontrollida ja esitada ameti määratud tähtajaks parandatud aruanne.

  (8) Esitatud aruandega nõustumist kinnitab Keskkonnaameti vastutav töötaja allkirjaga aruandel ning tagastab aruande selle esitajale.

§ 3.   Andmete kogumine ja dokumentatsiooni säilitamine

  (1) Aruannete koostamiseks vajalike andmete kogumisel kasutab heiteallika käitaja kogu olemasolevat teavet, mis sisaldab arvutusi, eksperthinnanguid, mõõtmistulemusi, andmeid eriheidete, materiaalse bilansi ja kaudse seire kohta ning arvutusi, mis on kooskõlas riigisiseste või rahvusvaheliselt heaks kiidetud meetoditega.

  (2) Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaamet säilitavad aruandeid vähemalt kümme aastat.

  (3) Heiteallika käitaja säilitab dokumentatsiooni andmetega, millest lähtudes aruanded koostati, kättesaadavana viis aastat asjaomase aruandeaasta lõpust arvates.

§ 4.   Aruande vorm ja sisu

  (1) Aruanne vormistatakse käesoleva määruse lisas esitatud vormide kohaselt ja see sisaldab järgmisi üldisi andmeid käitaja ja käitise kohta:
  1) käitaja nimi, registrikood või isikukood;
  2) käitaja kood Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (edaspidi EMTAK) järgi, postiaadress ja muud kontaktandmed;
  3) käitise nimetus, asukoha aadress ja üldkontakt;
  4) käitise ja maakonna territoriaalkood Eesti haldus- ja asutusjaotuse klassifikaatori (edaspidi EHAK) järgi ning käitise keskkoordinaadid projektsioonis Lambert-Est;
  5) õhusaasteloa või kompleksloa andmise kuupäev ja number;
  6) põhitegevusala ja muud tegevusalad, millega tegeldakse käitise tootmisterritooriumil, EMTAKi järgi;
  7) käitise kategooria: keskkonnakompleksloa kohuslane; suur põletusseade; jäätme- või koospõletamine; lahustite kasutamine; naftasaaduste, muude mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 20 tähenduses laadimine ja lossimine; sea-, veise- ja linnukasvatus või muu;
  8) vajaduse korral teave, kas seade on uus või olemasolev;
  9) aruandekohuslane, kes ületab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 04.02.2006, lk 1–17) lisas I või II toodud künniseid esitab ka andmed heiteallikate arvu ja töötajate arvu kohta ning nimetab emaettevõtja nime ja riigi.

  (2) Aruandes esitatakse järgmine teave välisõhu saastamisega seotud tegevuse kohta käitise ühel tootmisterritooriumil:
  1) andmed aruandeaastaks lubatud ja välisõhku tegelikult väljutatud saasteainete heitkoguste ning nende määramismeetodite kohta käesoleva määruse lisa tabeli 1 kohasel vormil, kusjuures andmed esitatakse iga välisõhku väljutatava saasteaine heitkoguse kohta kõigist käitise tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest kokku;
  2) andmed heiteallikate ja aruandeaastal välisõhku väljutatud saasteainete heitkoguste kohta tegevusalade kaupa käesoleva määruse lisa tabeli 2 kohasel vormil;
  3) keskkonnakompleksloa kohuslase andmed välisõhku saasteainete väljutamist põhjustavate toorainete, abimaterjalide ja pooltoodete tegevusalade kaupa kasutamise kohta, välja arvatud lahustid ja lahusteid sisaldavad kemikaalid, kütus ning jäätmed käesoleva määruse lisa tabeli 3 kohasel vormil;
  4) keskkonnakompleksloa kohuslase andmed toodangu kohta tegevusalade kaupa käesoleva määruse lisa tabeli 4 kohasel vormil;
  5) andmed kütuste ja jäätmete kasutamise kohta energia tootmiseks liikide kaupa käesoleva määruse lisa tabeli 5 kohasel vormil;
  6) andmed kütuste, jäätmete või nende koospõletamise ning välisõhku väljutatud saasteainete heitkoguste kohta käesoleva määruse lisa tabeli 6 kohasel vormil. Suurte põletusseadmete korral, mille installeeritud summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on vähemalt 50 MWth, esitatakse lisaks andmed käesoleva määruse lisa tabeli 6.1 kohasel vormil. Andmed põlevkivi väävlisisalduse ja väävliärastuse astme kohta esitatakse käesoleva määruse lisa tabeli 6.2 kohasel vormil;
  7) andmed lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite (edaspidi LOÜ) heitkoguste kohta esitatakse käesoleva määruse lisa tabeli 7 kohasel vormil;
  8) tööstusheite seaduse § 113 lõikes 1 nimetatud tegevusala korral esitatakse andmed lahustite, kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite kasutamisel väljutatud LOÜde summaarsete heitkoguste kohta käesoleva määruse lisa tabeli 8 kohasel vormil;
  9) andmed bensiini laadimiskäibe kohta terminalides ja tanklates ning laadimisel ja lossimisel välisõhku väljutatud LOÜde heitkoguste kohta käesoleva määruse lisa tabeli 9 kohasel vormil;
  10) andmed terminalis ning tanklas bensiini laadimis- ja hoidmisseadmete või mahutite kohta esitatakse käesoleva määruse lisa tabeli 10 kohasel vormil. Andmed terminalides ning tanklates bensiiniaurude tagastussüsteemi või regenereerimisseadme olemasolu kohta esitatakse käesoleva määruse lisa tabeli 10.1 kohasel vormil;
  11) andmed muude mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete laadimiskäibe kohta terminalides ja tanklates ning laadimisel ja lossimisel välisõhku väljutatud LOÜde heitkoguste kohta esitatakse käesoleva määruse lisa tabeli 11 kohasel vormil;
  12) andmed sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkoguste kohta heiteallika, looma või linnu toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside ning tehnoloogiate kaupa käesoleva määruse lisa tabeli 12 kohasel vormil. Kui heitkoguse arvutamisel on kasutatud lämmastikubilansi meetodit, esitatakse andmed söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku massi kohta heiteallika, looma või linnu toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside ning tehnoloogiate kaupa käesoleva määruse lisa tabeli 12.1 kohasel vormil. Kui veisekasvatuses kasutatakse suvist karjatamist, esitatakse andmed karjatamise kohta käesoleva määruse lisa tabeli 12.2 kohasel vormil;
  13) andmed äkkheidete kohta esitatakse käesoleva määruse lisa tabeli 13 kohasel vormil. Andmeid tehnoloogiliste äkkheidete kohta esitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/2006 I lisas nimetatud tegevuse korral;
  14) andmed saasteainete heitkoguste vähendamiseks rakendatud meetmete kohta esitatakse käesoleva määruse lisa tabeli 14 kohasel vormil ning andmed saasteainete püüdeseadmete ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmete kohta käesoleva määruse lisa tabeli 15 kohasel vormil;
  15) aruande seletuskiri esitatakse käesoleva määruse lisa tabeli 16 kohasel vormil.

  (3) Aruandes märgitakse aruande koostaja nimi, allkiri ja kontaktandmed.

§ 5.   Saasteainete heitkogused

  (1) Käesoleva määruse lisa tabelis 1 esitatud vormil märgitakse iga saasteaine heitkoguse juures, kas andmed põhinevad mõõtmistel või arvutustel.

  (2) Kui andmed saasteaine heitkoguse kohta põhinevad mõõtmistel, märgitakse, kas tehtud on paiksed (pidevad või pistelised) või indikaatormõõtmised.

  (3) Pistelise või indikaatormõõtmise korral märgitakse mõõtmiste sagedus järgmiselt:
  1) kord nädalas;
  2) kord kuus;
  3) kord kvartalis;
  4) kord aastas;
  5) muu sagedusega.

§ 6.   Aruande seletuskiri

  (1) Aruande seletuskiri sisaldab:
  1) lubatud heitkoguse või väljuvates gaasides saasteaine sisalduse piirväärtuse või muu kehtestatud piirnormi ületamise põhjusi iga saasteaine ja heiteallika kohta;
  2) teavet saasteainete heitkoguste määramiseks kasutatud mõõtmis-, analüüsi- ja arvutusmeetodite kohta;
  3) muud asjaomast teavet.

  (2) Jäätme- või koospõletustehase aruande seletuskirjas esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabele andmed jäätmete töötlemise lubatud koguvõimsuse kohta.

  (3) Kui käitise heiteallikale on kehtestatud saasteaine heite piirväärtus või muu piirnorm, esitatakse seletuskirjas täiendav teave aruandeaastal selle normi järgimiseks rakendatud meetmetest (lisaks püüdeseadmetele).

  (4) Seletuskirjale lisatakse:
  1) mõõtmisprotokollid;
  2) arvutused.

§ 7.   Riigi koondaruanded ja andmete kandmine Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrisse

  (1) Keskkonnaagentuur koostab heiteallikate käitajate esitatud aruannete põhjal aruandeaastal välisõhu saastamise riigisisese koondaruande kogu riigi kohta ja maakondade kaupa aruandeaastale järgneva aasta 3. septembriks.

  (2) Keskkonnaagentuur koostab ja edastab Euroopa Komisjonile, Euroopa Keskkonnaametile ning rahvusvaheliste konventsioonide sekretariaatidele välisõhu saastamist käsitlevad riigi koondaruanded konventsioonide või protokollidega või Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) Keskkonnaagentuur kannab vajaduse korral heiteallikate käitajatelt saadud andmed Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrisse.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/63/EÜ bensiini säilitamisel ja selle terminalidest teenindusjaamadesse jaotamisel lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste kontrollimise kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 24–33);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22–30);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus (ELT L 23, 26.01.2005, lk 3–16);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT L 152, 11.06.2008, lk 1–44);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119).

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Välisõhu saastamisega seotud aastaaruanne

/otsingu_soovitused.json