Teksti suurus:

Välisministeeriumis võõrkeelte valdamise ja akadeemilise kraadi omamise eest lisatasu maksmise tingimused ja kord ning võõrkeele valdamise nõuded

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2016, 14

Välisministeeriumis võõrkeelte valdamise ja akadeemilise kraadi omamise eest lisatasu maksmise tingimused ja kord ning võõrkeele valdamise nõuded
[RTL 2009, 31, 406 - jõust. 03.04.2009 – rakendatakse alates 01.01.2009]

Vastu võetud 14.12.2006 nr 8
RTL 2006, 91, 1693
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2009RTL 2009, 31, 40603.04.2009 (rakendatakse alates 01.01.2009)
14.12.2016RT I, 22.12.2016, 725.12.2016

Määrus kehtestatakse «Välisteenistuse seaduse» § 24 lõike 1 punkti 3, § 47 punkti 3 ja § 57 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Keeleseadusega».
[RT I, 22.12.2016, 7 - jõust. 25.12.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) võõrkeelte valdamise ulatuse nõuded välisteenistusse võtmisel;
  2) võõrkeelte valdamise ulatuse nõuded haldusteenistuja välisesindusse lähetamisel;
  3) võõrkeelte valdamise eest lisatasu maksmise tingimused ja kord;
  4) akadeemilise kraadi eest lisatasu maksmise tingimused ja kord ning;
  5) [Kehtetu – RTL 2009, 31, 406 - jõust. 03.04.2009 – rakendatakse alates 01.01.2009]

2. peatükk VÕÕRKEELTE VALDAMISE ULATUS NING LISATASU MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD 

1. jagu Võõrkeele mõiste ja selle valdamise hindamise tasemed 

§ 2.   Võõrkeele mõiste ja selle valdamise hindamise tasemed

  (1) Võõrkeel käesoleva määruse tähenduses on iga muu keel peale eesti keele.

  (2) Võõrkeele valdamise hindamisel kasutatavad tasemed ja nende kirjeldus on esitatud määruse lisas.

2. jagu Teenistujale esitatavad võõrkeelte valdamise nõuded  

§ 3.   Võõrkeelte valdamise nõue välisteenistusse võtmisel

  (1) Välisteenistusse võtmisel peab karjääridiplomaat valdama kahte võõrkeelt, mille oskus peab vastama vähemalt 5. tasemele 9-astmelise skaala järgi. Kahest võõrkeelest üks peab olema inglise või prantsuse keel.

  (2) Erialadiplomaat peab valdama inglise keelt, mille oskus peab vastama vähemalt 5. tasemele 9-astmelise skaala järgi.
[RT I, 22.12.2016, 7 - jõust. 25.12.2016]

  (3) Kui diplomaadi ametijuhendis on ette nähtud võõrkeele valdamise lisanõuded, peab sellele ametikohale nimetatav isik valdama võõrkeelt ametijuhendi kohaselt.

§ 4.   Võõrkeele valdamise nõue haldusteenistuja välisesindusse lähetamisel

  (1) Välisesindusse lähetatav haldusteenistuja peab valdama välisesinduse asukohas enamlevinud keelt vähemalt 1. tasemel 9-astmelise skaala järgi.

  (2) Kui Välisministeeriumi atesteerimiskomisjon teeb haldusteenistuja välisesindusse lähetamise otsuse vähem kui pool aastat enne lähetuse algust, siis võib komisjon otsustada lõiget 1 välisesindusse lähetamisel ja esimesel lähetusaastal mitte kohaldada.

  (3) Lõikes 1 nimetatud asukohariigi keele valdamise taseme tõendamise testi maksumuse ja õppekulu tasub Välisministeerium või lähetajaministeerium.

  (4) Kui haldusteenistuja ametijuhendis on ette nähtud võõrkeele valdamise lisanõuded, peab sellele ametikohale nimetatav isik valdama võõrkeelt ametijuhendi kohaselt.

3. jagu Võõrkeele valdamise taseme hindamine 

§ 5.   Võõrkeele valdamise taseme hindamise alused

  (1) Võõrkeele valdamise taseme hindamise aluseks on järgmised dokumendid:
  1) rahvusvaheliselt tunnustatud keeletest, näiteks IELTS, TOEFL, Cambridge, DELF/DALF;
  2) Eesti kõrgkooli või koolitusettevõtte keeletest;
  3) võõrkeele puhul, mida Eesti kõrgkoolid ega koolitusettevõtted ei testi, välisriigis tehtud keeletest, mille tulemused on märgitud 9-astmelise skaala järgi;
  4) võõrkeeles kesk- või kõrghariduse omandamist tõendav dokument;
  5) võõrkeele süvendatud õppekavaga kesk- või kõrghariduse omandamist tõendav dokument.
[RTL 2009, 31, 406 - jõust. 03.04.2009 – rakendatakse alates 01.01.2009]

  (2) Kui teenistuja esitab võõrkeele valdamise taseme tõendamiseks võõrkeelse dokumendi, peab see olema inglise või prantsuse keeles või nimetatud keeltesse või eesti keelde tõlgitud.

4. jagu Võõrkeelte valdamise eest lisatasu taotlemise ja maksmise tingimused ja kord 

§ 6.   Võõrkeelte valdamise eest lisatasu taotlemine

  [RTL 2009, 31, 406 - jõust. 03.04.2009 – rakendatakse alates 01.01.2009]

  (1) Võõrkeelte valdamise eest lisatasu taotlev teenistuja esitab Välisministeeriumi personaliosakonnale või lähetajaministeeriumile kirjaliku avalduse, millele on lisatud §-s 5 nimetatud võõrkeele valdamise taset tõendavad dokumendid.

  (2) Kui teenistuja valdab võõrkeelt tasemel 3, peab ta vahetu juhi või Välisministeeriumi personaliosakonna nõudmisel 5 aasta pärast esitama uue võõrkeele valdamise taset tõendava dokumendi.

  [RTL 2009, 31, 406 - jõust. 03.04.2009 – rakendatakse alates 01.01.2009]

§ 7.   Võõrkeelte valdamise eest lisatasu maksmine

  (1) Teenistujale makstakse lisatasu võõrkeelte valdamise eest, kui tema võõrkeelte oskus vastab järgmistele tasemetele:

1) esimene võõrkeel (inglise või prantsuse keel)

alates 5. tasemest;

2) teine võõrkeel

alates 5. tasemest;

3) kolmas võõrkeel

alates 3. tasemest;

4) neljas võõrkeel

alates 3. tasemest;

5) viies võõrkeel

alates 3. tasemest.

  (2) Diplomaadile ja välisesinduses töötavale haldusteenistujale, kes valdab kolme võõrkeelt lõike 1 punktide 1–3 kohaselt, makstakse lisatasu 5% ametipalgast. Kui teenistuja valdab nelja võõrkeelt lõike 1 punktide 1–4 kohaselt, makstakse lisatasu 10% ametipalgast. Kui teenistuja valdab viit võõrkeelt lõike 1 punktide 1–5 kohaselt, makstakse lisatasu 15% ametipalgast.

  (3) Lisatasu makstakse koos palgaga, alates taotluse esitamise kuule järgneva kalendrikuu esimesest päevast.

  [RTL 2009, 31, 406 - jõust. 03.04.2009 – rakendatakse alates 01.01.2009]

  (4) [Kehtetu – RTL 2009, 31, 406 - jõust. 03.04.2009 – rakendatakse alates 01.01.2009]

3. peatükk AKADEEMILISE KRAADI EEST LISATASU MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 8.   Lisatasu akadeemilise kraadi eest

  (1) Teenistujale, kellel on doktorikraad või sellega võrdsustatud akadeemiline kraad, makstakse lisatasu 5% ametipalgast.

  (2) Lisatasu saamiseks esitab teenistuja Välisministeeriumi personaliosakonnale või lähetajaministeeriumile kirjaliku taotluse koos diplomi või tunnistusega doktorikraadi või sellega võrdsustatud akadeemilise kraadi saamise kohta.

  (3) Lisatasu makstakse kord kuus koos palgaga, alates taotluse esitamise kuule järgneva kalendrikuu esimesest päevast.

4. peatükk RIIGISALADUSE JA SALASTATUD TEABEKANDJA TÖÖTLEMISE EEST LISATASU MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD  
[Kehtetu - RTL 2009, 31, 406 - jõust. 03.04.2009 – rakendatakse alates 01.01.2009]

§ 9.   Lisatasu riigisaladuse ja salastatud teabekandja töötlemise eest
[Kehtetu - RTL 2009, 31, 406 - jõust. 03.04.2009 – rakendatakse alates 01.01.2009]

5. peatükk LISATASU MÄÄRAMINE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

§ 10.   Lisatasu määramine

  (1) Lisatasu võõrkeelte valdamise või akadeemilise kraadi omamise eest määratakse teenistujale Välisministeeriumi kantsleri käskkirjaga.

  [RTL 2009, 31, 406 - jõust. 03.04.2009 – rakendatakse alates 01.01.2009]

  (2) Koosseisuvälisele teenistujale määratakse lisatasu lähetajaministeeriumi ettepaneku alusel ja lähetajaministeeriumi kantsleriga kooskõlastatult.

  (3) Kui teenistuja määruse § 6 lõikes 2 nimetatud juhul ei esita uut võõrkeele valdamise taset tõendavat dokumenti, lõpetatakse lisatasu maksmine asjassepuutuva võõrkeele eest.

  [RTL 2009, 31, 406 - jõust. 03.04.2009 – rakendatakse alates 01.01.2009]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Lisatasude ümberarvutamine

  Enne määruse jõustumist kehtinud lisatasud arvutatakse ümber käesolevast määrusest tulenevate määrade alusel 1. jaanuari 2007. aasta seisuga.

§ 12.   Võõrkeele valdamise taset tõendavate dokumentide kehtivus

  [Kehtetu – RTL 2009, 31, 406 - jõust. 03.04.2009 – rakendatakse alates 01.01.2009]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Lisa Võõrkeele valdamise tasemekirjeldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json