Teksti suurus:

Võru maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2017, 13

Võru maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 19.12.2017 nr 58

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 alusel.

§ 1.   Kaitse alt väljaarvamine

  (1) Loodusobjektide hävimise või nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Võru maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid:
  1) Elsteni tamm (KLO4001120)1;
  2) Illi hõberemmelgas (KLO4000194);
  3) Jakobi tamm (KLO4000195);
  4) Klaasi tamm (KLO4000338);
  5) Kriiva kask (KLO4000213);
  6) Kõrgepalu mänd (KLO4000867);
  7) Majori tamm (KLO4000222);
  8) Miku künnapuu (KLO4000223);
  9) Mudasoo ussikuusk (KLO4000224);
  10) Murati männid (KLO4000274);
  11) Pedajamäe männid (KLO4000662);
  12) Pältre lühterkuusk (KLO4000896);
  13) Ruusmäe tamm (KLO4000868);
  14) Siiriuse kask (KLO4000866);
  15) Tarupedajad (KLO4001112);
  16) Tuttiga pettai (KLO4000226);
  17) Visela korgipuud (KLO4001122).

  (2) Seoses käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt välja arvamisega tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Looduskaitse Nõukogu 28. märtsi 1938. a otsuse nr 409 „Üksikute puude ja rändrahnude kaitse alla võtmise asjas” osa a „Puud” punktid 6 ja 8;
  2) ENSV Antsla Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 6. juuni 1958. a otsuse nr 67 „Antsla rajooni looduse ja kultuurimälestusmärkide säilitamisest” lisa 1 osa „Urvaste k/n” punktid 6, 9, 10; osa „Tsooru k/n” punkt 8 ning osa „Haabsaare k/n” punkt 2;
  3) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa 2 „Riikliku looduskaitse alla võetud põliste puude loetelu” punktid 267, 304, 305, 306, 309, 312, 314 ja 316;
  4) ENSV Võru Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 30. märtsi 1962. a otsuse nr 33 „Looduskaitse ja kultuurimälestiste kaitse korraldamisest Võru rajoonis” lisa 1 osa 5 „Looduskaitse alla võetud kohaliku tähtsusega puud” punktid 1, 5, 6, 15, 16 ja 19 ning lisa 2 osa V „Riikliku kaitse alla kuuluvad põlised puud” punktid 4, 9, 22, 23, 24, 27 ja 28;
  5) ENSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse peavalitsuse 30. aprilli 1966. a käskkirja nr 84 „Muudatustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjas” lisa 3 tabelis „Põlispuud” punkt 61;
  6) Võru Rajooni RSN Täitevkomitee 17. mai 1985. a otsuse nr 149 „Võru rajooni looduskaitse objektide arvelevõtmise ja mahakandmise kohta” lisa 1 „Kohaliku tähtsusega objektid” osa 5 „Põlispuud” punktid 35, 36, 37, 42, 43 ning lisa 3 „Looduskaitse alla võetavad objektid” punktid 2, 3, 4 ja 10.

§ 2.   Otsuste kehtetuks tunnistamise põhjendus

  Põhjendused üksikobjektide kaitse alt välja arvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

  Võru maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 28. juuli 2010. a käskkirjaga nr 1053 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaregistri kood.

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json