Teksti suurus:

Põlva maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2017, 14

Põlva maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 19.12.2017 nr 59

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 alusel.

§ 1.   Kaitse alt väljaarvamine

  (1) Loodusobjektide hävimise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Põlva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid:
  1) Amuuri korgipuu (KLO4001224);
  2) Koolma tamm (KLO4000372);
  3) Kuku tamm (KLO4000405);
  4) Kübara kattai (KLO4000743);
  5) Paberivabriku saar (KLO4001247);
  6) Tamme talu pärn (KLO4000742);
  7) Tuttuga pettai (KLO4000847);
  8) Varbuse hall pähklipuu (KLO4001222).

  (2) Seoses käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt välja arvamisega tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa 2 „Riikliku looduskaitse alla võetud põliste puude loetelu” punktid 185 ja 230;
  2) ENSV Põlva Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 29. märtsi 1972. a otsuse nr 29 „Looduse kaitsest Põlva rajoonis” lisa 1 „Kohalikku tähtsust omavad looduskaitseobjektid Põlva rajoonis” osa „Põlised puud” punktid 11, 14, 15, 16 ning lisa 2 „Vabariiklikku tähtsust omavad looduskaitseobjektid Põlva rajoonis” osa „Põlised puud” punktid 5 ja 10;
  3) ENSV Põlva Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 30. septembri 1981. a otsuse nr 180 „Looduskaitse objektide kohta Põlva rajoonis” lisa 1 „Kohalikku tähtsust omavad looduskaitse alla võetud objektide nimekiri” peatükk 2 „Üksikobjektid” punkt 2.3;
  4) ENSV Põlva rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 25. aprilli 1989. a otsuse nr 105 „Looduskaitse objektidest” lisa 1 „Kohalikku tähtsust omavate looduskaitse alla võetud objektide nimekiri” lisa 1 „Üksikobjektid” punkt 1.3.

§ 2.   Otsuste kehtetuks tunnistamise põhjendus

  Põhjendused üksikobjektide kaitse alt välja arvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

  Põlva maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 2. septembri 2010. a käskkirjaga nr 1246 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaregistri kood.

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json