Teksti suurus:

Isikukoodide moodustamise ja andmise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2017, 17

Isikukoodide moodustamise ja andmise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 48

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 50 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri vastutava ja volitatud töötleja, tervishoiuteenuse osutaja ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse isikukoodide moodustamise ja andmise korda.

§ 2.   Isikukoodi moodustamine

  (1) Isikukoodi moodustab rahvastikuregistri volitatud töötleja rahvastikuregistri seaduse ja käesoleva määruse kohaselt, rahvastikuregistri tarkvara vahendusel ja Eesti Vabariigi standardi EVS 585:2007 „Isikukood. Struktuur.” (edaspidi standard) alusel.

  (2) Isikukood moodustatakse:
  1) dokumendi andmisel, kuhu isikukood kantakse;
  2) perekonnaseisukande tegemisel andmeandja üleantavate andmete alusel;
  3) isikule, kelle andmed kantakse riigi andmekogusse ja kes ei ole rahvastikuregistri objekt ega elamisloa või elamisõiguse taotleja;
  4) Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikule (edaspidi Euroopa Liidu kodanik) elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis, kui isikule ei ole varem isikukoodi antud.

  (3) Rahvastikuregistri volitatud töötleja jagab moodustatud isikukoodid neid andvatele asutustele riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu. Kui isikukoodide jagamiseks ei ole võimalik kasutada riigi infosüsteemi andmevahetuskihti, võib kasutada ka muid sidevahendeid.

§ 3.   Isikukoodi moodustamiseks andmete üleandmine

  (1) Isikukoodi moodustamiseks annab käesoleva määruse §-de 5–9 alusel isikukoodi andev asutus (edaspidi isikukoodi andja) rahvastikuregistri volitatud töötlejale riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu isikukoodi saaja kohta järgmised andmed nende olemasolu korral, kui käesolevas määruses ei ole ette nähtud teisiti:
  1) perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) eesnimi või eesnimed;
  3) sünniaeg;
  4) sugu;
  5) sünnikoht (sünnihetkel kehtinud haldusterritoriaalse jaotuse alusel);
  6) kodakondsus;
  7) kodakondsusriigi antud isikukood;
  8) isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi liik, number, väljaandmiskuupäev ja kehtivuse tähtaeg ning dokumendi välja andnud riik;
  9) isikukoodi andva asutuse nimetus ja registrikood.

  (2) Enne isikukoodi moodustamiseks andmete andmist peab isikukoodi andja veenduma, et isikule ei ole isikukoodi moodustatud.

§ 4.   Isikukoodi koosseis

  Isikukood koosneb üheteistkümnest numbrist. Isikukoodi numbrite tähendused on järgmised:

1) esimene number 1 – aastail 1800–1899 sündinud mees;

 

2 – aastail 1800–1899 sündinud naine;

 

3 – aastail 1900–1999 sündinud mees;

 

4 – aastail 1900–1999 sündinud naine;

 

5 – aastail 2000–2099 sündinud mees;

 

6 – aastail 2000–2099 sündinud naine;

2) teine ja kolmas number

– sünniaasta kaks viimast numbrit;

3) neljas ja viies number

– sünnikuu number (jaanuar – 01 jne);

4) kuues ja seitsmes number

– sünnikuupäev (01 jne);

5) kaheksas, üheksas ja kümnes number

– järjenumber ühel ja samal päeval sündinuile;

6) üheteistkümnes number

– kontrollnumber, mis arvutatakse standardis toodud eeskirja kohaselt.

§ 5.   Isikukoodi andmine tervishoiuteenuse osutaja poolt

  (1) Eestis sündinud lapse meditsiinilisele sünnitõendile isikukoodi märkimiseks annab lapsele isikukoodi tervishoiuteenuse osutaja, kes andis sünnitusabi.

  (2) Isikukoodi moodustamiseks annab tervishoiuteenuse osutaja rahvastikuregistri volitatud töötlejale järgmised andmed:
  1) käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud andmed lapse kohta;
  2) ema perekonnanimi või perekonnanimed;
  3) ema eesnimi või eesnimed;
  4) ema isikukood, selle puudumisel sünniaeg, sünnikoht;
  5) ema elukoha aadress;
  6) ema kodakondsus.

  (3) Isikukood lapsele on antud, kui tervishoiuteenuse osutaja on meditsiinilise sünnitõendi andmed kandnud rahvastikuregistrisse.

§ 6.   Isikukoodi andmine perekonnaseisuasutuse poolt

  (1) Isikule, kelle andmed kantakse rahvastikuregistrisse perekonnaseisukande tegemise käigus esimest korda, annab isikukoodi perekonnaseisuasutus.

  (2) Kui Eestis sündinud isikule ei ole isikukoodi meditsiinilise sünnitõendi koostamisel andnud sünnitusabi andev tervishoiuteenuse osutaja, annab perekonnaseisuasutus isikukoodi sünni registreerimisel.

  (3) Käesoleva määruse tähenduses loetakse isikukoodi andmiseks perekonnaseisuasutuse poolt ka isikukoodi andmist perekonnaseisutoimingute seaduse § 541 lõikes 3 sätestatud juhul.

§ 7.   Isikukoodi andmine Politsei- ja Piirivalveameti poolt

  (1) Isikule, kellele ei ole varem isikukoodi antud, annab isikukoodi Politsei- ja Piirivalveamet isikut tõendava dokumendi, elamisloa või elamisõiguse taotluse, rahvusvahelise kaitse taotluse, Eestis ebaseaduslikult viibiva välismaalase kinnipidamiskeskusesse paigutamise menetluse või muu seaduses sätestatud menetluse käigus.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet annab isikukoodi moodustamiseks rahvastikuregistri volitatud töötlejale üle nii käesoleva määruse § 3 lõikes 1 loetletud andmed, isiku elukoha kui ka isiku perekonnaseisuandmed ja aja, mil võeti menetlusse isikut tõendava dokumendi, elamisloa või -õiguse taotlus, samuti vajaliku lisainfo.

  (3) Rahvastikuregistri volitatud töötleja edastab moodustatud isikukoodi ja sellega seotud eesnime ja perekonnanime Politsei- ja Piirivalveametile asjatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui andmete esitamise päevale järgneval tööpäeval.

§ 8.   Isikukoodi andmine isiku taotluse alusel Eestis elavale või viibivale isikule

  (1) Isikule, kelle isikukood tuleb seaduse või andmekogu põhimääruse alusel kanda riigi andmekogusse, annab isikukoodi maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksus perekonnaseisutoimingute seaduse § 3 lõike 32 tähenduses.

  (2) Isikule, kelle isikukood tuleb riigi andmekogusse kanda seetõttu, et talle antakse diplomaatiline isikutunnistus, annab isikukoodi diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise taotluse alusel Välisministeerium.

  (3) Euroopa Liidu kodanikule, kelle elukoht registreeritakse Eestis esimest korda ja kellele ei ole varem isikukoodi antud, annab isikukoodi elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse pädev asutus.

  (4) Isikukoodi taotlemiseks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud juhul esitab isik isiklikult kohapeal isikukoodi saamise taotluse (lisa 1), milles märgitakse järgmised andmed:
  1) käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktides 1 kuni 8 nimetatud andmed;
  2) kontaktandmed;
  3) elukoha andmed – käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul.

§ 9.   Isikukoodi andmine taotluse alusel välisriigis elavale isikule

  (1) Välisriigis elavale isikule, kelle isikukood tuleb seaduse või andmekogu põhimääruse alusel kanda riigi andmekogusse, annab isikukoodi rahvastikuregistri volitatud töötleja.

  (2) Isikukoodi taotlemiseks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul esitab isik isiklikult isikukoodi saamise taotluse (lisa 2), milles märgitakse peale käesoleva määruse § 8 lõikes 4 loetletud andmete kontaktisiku olemasolu korral ka tema andmed.

  (3) Taotlusele antud allkirja õigsust peab kinnitama Eesti konsulaarametnik.

  (4) Taotlusele lisatakse lihtkoopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ja võimaluse korral dokument, mis tõendab vajadust kasutada isikukoodi.

  (5) Isik võib taotleda isikukoodi saamise taotluse edastamist konsulaarseaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 10.   Isiku tuvastamine isikukoodi taotlemisel

  (1) Kui isikukoodi taotletakse käesoleva määruse §-s 8 või 9 nimetatud juhul, tuvastatakse taotluse esitaja isik isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 2 punktides 1, 12–8 või §-s 4 sätestatud dokumendi, Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni välja antud isikut tõendava dokumendi või välisriigi reisidokumendi alusel.

  (2) Alla 15-aastane isik, kellele ei ole välja antud lõikes 1 nimetatud dokumenti, tuvastatakse seadusliku esindaja ütluste ja vajaduse korral muude tõendite alusel.

  (3) Vajaduse korral tuvastatakse isik, kellel ei ole lõikes 1 nimetatud dokumenti, muu dokumendi alusel.

  (4) Alaealise lapse või eestkostetava eest esitab isikukoodi taotluse tema vanem, eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja. Taotluse esitamisel tuvastatakse taotluse esitaja isik lõikes 1 nimetatud dokumendi ja seadusliku esinduse õigus esindusõigust tõendava dokumendi alusel.

  (5) Kui taotlusele on lisatud välisriigis välja antud dokument, peab see olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on selles keeles. Tõlke peab olema teinud vandetõlk või peab tõlke õigsus olema notariaalselt kinnitatud. Välisriigis välja antud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostilliga), kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

§ 11.   Uue isikukoodi moodustamine

  (1) Isikule moodustatakse uus isikukood juhul, kui:
  1) lapsendaja soovib muuta lapse isikukoodi;
  2) muudetakse või parandatakse andmeid isiku sünniaja või soo kohta.

  (2) Uue isikukoodi moodustamise vajaduse korral esitab perekonnaseisuasutus või Politsei- ja Piirivalveamet rahvastikuregistri volitatud töötlejale uue isikukoodi moodustamise taotluse.

  (3) Lapsendamise korral märgitakse uue isikukoodi moodustamise taotlusele järgmised andmed:
  1) (senine) perekonnanimi või perekonnanimed, perekonnanime muutmise korral muudetud perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) (senine) eesnimi või eesnimed, eesnime muutmise korral muudetud eesnimi või eesnimed;
  3) sünniaeg;
  4) sugu;
  5) isikukood.

  (4) Sünniaja või soo andmete muutmisel või parandamisel märgitakse uue isikukoodi moodustamise taotlusele järgmised andmed:
  1) (senine) perekonnanimi või perekonnanimed, perekonnanime muutmise korral muudetud perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) (senine) eesnimi või eesnimed, eesnime muutmise korral muudetud eesnimi või eesnimed;
  3) (senine) sünniaeg, sünniaja muutmise või parandamise korral muudetud või parandatud sünniaeg;
  4) (senine) sugu või muudetud või parandatud andmed soo kohta;
  5) isikukood.

  (5) Rahvastikuregistri volitatud töötleja edastab lõikes 2 nimetatud taotluse esitanud asutusele uue isikukoodi ja sellega seotud eesnime ja perekonnanime ning seni kehtiva isikukoodi asjatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui taotluse esitamise päevale järgmisel tööpäeval.

§ 12.   Isiku teavitamine isikukoodi moodustamisest

  Isikukoodi moodustamisest määruse §-de 8, 9 ja 11 alusel teavitab isikut isikukoodi andja. Juhul kui isikukood antakse käesoleva määruse § 9 alusel, teavitab isikukoodi andja uue isikukoodi moodustamisest kontaktisikut, kes on märgitud isikukoodi saamise taotluses.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Taotlus isikukoodi saamiseks (§ 8 lõike 4 alusel esitatav taotlus)

Lisa 2 Taotlus isikukoodi saamiseks (§ 9 lõike 2 alusel esitatav taotlus)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json