Teksti suurus:

Keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.12.2018 otsus nr 357

Keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2018

§ 1.  Keskkonnatasude seaduse muutmine

Keskkonnatasude seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Keskkonnakasutusest riigile laekuvast tulust eraldatakse riigieelarvega Keskkonnaministeeriumile vahendid sihtotstarbeliseks kasutamiseks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-s 1 sätestatud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas taastuvate loodusvarade taastootmiseks ja kaitseks.”;

2) paragrahvi 4 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 9 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Maavara, millega võrdväärseks maavarana arvele võtmata kivim, setend, kaevis või katend tunnistatakse, määrab olemasoleva teabe põhjal Keskkonnaamet. Kaevandamisõiguse tasu maksmisel kohaldatakse võrdväärseks määratud maavara madalaima tasumääraga alaliigi tasumäära. Kui maavarana arvele võtmata kivim, setend, kaevis või katend ei ole olemuselt ega kasutusalalt võrdväärne ühegi käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud maavaraga, siis selle eest maavara kaevandamisõiguse tasu ei nõuta.”;

6) paragrahvi 20 lõike 5 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „näitajad” tekstiosaga „, välja arvatud käesoleva seaduse § 24 lõikes 4 sätestatud juhul üldlämmastik,”;

7) paragrahvi 23 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 30 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) loaga lubatud, maapõueseaduse § 61 lõike 1 alusel määratud või asjakohasel juhul ka maapõueseaduse § 63 lõike 6 või § 64 lõike 9 alusel loa andja poolt kinnitatud kogusest suurema kaevandatud maavara koguse eest, arvestades maapõueseaduse § 58 lõikes 4 sätestatut;”;

9) paragrahvi 31 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tasumisele kuuluv keskkonnatasu summa, samuti tagastusnõude summa, ümardatakse sendi täpsusega.”;

10) paragrahvi 334 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „elektroonilist andmesidet kasutades” sõnadega „või keskkonnaotsuste infosüsteemi või muu infosüsteemi kaudu”;

11) paragrahv 335 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 335. Elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilise teabevahetuse nõuded

(1) Käesoleva seaduse § 331 lõikes 1 nimetatud keskkonnatasu määramise ja deklareerimisega seotud dokumendi ning maksukorralduse seaduse § 85 lõikes 3 ja §-s 91 nimetatud dokumendi elektroonilise kättetoimetamisena käsitab Keskkonnaamet:
1) dokumendi üleslaadimist keskkonnaotsuste infosüsteemi, tingimusel et dokumendi adressaat on keskkonnaotsuste infosüsteemi kasutaja ja ta on teatanud Keskkonnaametile oma elektronposti aadressi;
2) dokumendi saatmist äriühingu äriregistris toodud elektronposti aadressil või dokumendi adressaadi nõusolekul elektronposti aadressil, mille dokumendi adressaat on Keskkonnaametile teatavaks teinud.

(2) Dokumendi keskkonnaotsuste infosüsteemis kättesaadavaks tegemise kohta saadetakse dokumendi adressaadile sellekohane teade tema elektronposti aadressil. Dokumendi kättetoimetamisele keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu kohaldatakse lisaks maksukorralduse seaduse § 54 lõigetes 21, 3 ja 4 e-maksuameti kohta sätestatud nõudeid.

(3) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu ja allkirjastamise kohta ning elektroonilise teabevahetuse kohta.”;

12) seadust täiendatakse §-ga 336 järgmises sõnastuses:

§ 336. Automaatsed haldusaktid ja dokumendid

(1) Keskkonnaamet võib anda haldusakti ja dokumendi automatiseeritult, ilma maksuhalduri ametniku vahetu sekkumiseta (edaspidi automaatne haldusakt ja dokument), arvestades maksukorralduse seaduse § 462 lõikes 2 sätestatut.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud automaatsed haldusaktid ja dokumendid toimetatakse kätte keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu, arvestades käesoleva seaduse § 335 lõikes 2 sätestatut.

(3) Automaatsete haldusaktide ja dokumentide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister käesoleva seaduse § 335 lõikes 3 nimetatud määrusega.”;

13) paragrahvi 40 lõigetes 1 ja 2, §-des 41 ja 42 ning § 43 lõikes 2 asendatakse läbivalt sõna „Maaeluministeerium” sõnadega „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

14) paragrahvi 45 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kalapüügiõiguse tasu või jahipidamisõiguse tasu tagastamise taotlemisel esitatakse kirjalik avaldus ja keskkonnatasu maksmist tõendav dokument Keskkonnaametile ning kutselise kalapüügi korral Veterinaar- ja Toiduametile.”;

15) paragrahvi 45 lõikes 4 ja § 47 lõikes 1 asendatakse sõnad „keskkonnaloa andja” sõnadega „Keskkonnaamet või Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

16) paragrahvi 47 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui avaldaja ei nõustu käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ettepanekuga või kui avaldajal ei ole enam keskkonnatasu maksmise kohustust, tagastab keskkonnaloa andja avaldajale keskkonnatasu 20 tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keskkonnatasu tagastamise otsuse tegemisest arvates või kohtu poolt tehtud keskkonnatasu tagastamise otsuse jõustumisest arvates.”;

17) paragrahvi 47 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

18) seaduse 8. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

8. peatükk
KESKKONNATASUDEST LAEKUVA RAHA JAOTUS JA KESKKONNAKAITSE VALDKONNA TOETAMINE
”;

19) paragrahvi 551 lõike 11 sissejuhatav lauseosa ning punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Kui aruandekvartalis kehtiv põlevkivi kaevandamisõiguse tasu on võrdne 0,37 euroga tonni kohta või sellest suurem, kohaldatakse selle aruandekvartali eest arvestatud põlevkivi kaevandamisõiguse tasu jaotamisel riigieelarve ja kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete vahel järgmiseid nõudeid:
1) põlevkivi kaevandamisõiguse tasust kantakse 0,24 eurot ühe kaevandatud tonni eest põlevkivi kaevandamisala asukoha kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse, 0,08 eurot ühe kaevandatud tonni eest põlevkivi termilise töötlemisega vedelkütust või elektrienergiat tootva käitise asukoha kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse ja 0,05 eurot ühe kaevandatud tonni eest põlevkivi mäeeraldiste asukoha kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvetesse, jaotades selle kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kohaliku omavalitsuse üksuse mäeeraldistega kattuva pindalaühiku arvestusliku väärtuse järgi;”;

20) paragrahvi 551 lõike 6 punktis 5 asendatakse sõna „Albu” sõnaga „Järva”;

21) paragrahvi 551 lõike 6 punktis 6 asendatakse sõna „vallale” sõnaga „linnale”;

22) paragrahvi 551 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Põlevkivi lend- ja koldetuha tonni kõrvaldamise saastetasust kantakse 0,08 eurot ühe kõrvaldatud tonni eest kõrvaldamise asukoha kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse.”;

23) paragrahvi 551 lõike 7 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–25 ning lõigetes 4, 5 ja 61 nimetatud tasu ületav osa;”;

24) paragrahvi 551 lõike 7 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) saastetasu, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 61 nimetatud tasu.”;

25) paragrahvi 551 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Keskkonnatasu andmete muutmise korral tehakse ümberarvestus tagasiulatuvalt ning kohaliku omavalitsuse üksustele eraldatavat keskkonnatasu korrigeeritakse ülekandmata või rohkem ülekantud eraldiste summaga.”;

26) paragrahvi 56 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 56. Keskkonnakaitse valdkonna toetamine

(1) Keskkonnaministeerium korraldab käesoleva seaduse § 4 lõike 3 alusel keskkonnakaitse valdkonna toetusprogrammi (edaspidi keskkonnaprogramm) elluviimist talle selleks otstarbeks riigieelarvest eraldatud vahenditest riigi sihtasutuse kaudu, mille asutajaõiguste teostajaks on Keskkonnaministeerium (edaspidi sihtasutus). Keskkonnaprogrammi elluviimiseks eraldab Keskkonnaministeerium aastas summa, mille suurus vastab vähemalt eelmisel aastal vee erikasutusõiguse tasudest riigieelarvesse laekunud rahalisele mahule.”;

27) paragrahvi 56 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sihtasutus korraldab keskkonnaprogrammi vahendite kasutamist projektipõhiselt keskkonnakaitse valdkondade rahastamise kaudu vastavalt Keskkonnaministeeriumi ja sihtasutuse vahel sõlmitud halduslepingule, mille sõlmimisele kohaldatakse riigieelarve seaduse § 531 lõikes 2 sätestatut.”;

28) paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Keskkonnaprogrammist rahastatavate keskkonnakaitse valdkondade nimekirja ja valdkondade vahel raha jagunemise proportsioonid kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.”;

29) paragrahvid 561 ja 58 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 59 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 59. Keskkonnakaitse valdkonna rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamine”;

31) paragrahvi 59 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 59 lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „kriteeriumid” sõnadega „, toetatavad tegevused”;

33) paragrahvi 60 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast tekstiosa „käesoleva seaduse §-s 56 nimetatud sihtasutusega” tekstiosaga „sama paragrahvi lõikes 2 sätestatud korras”;

34) paragrahvi 61 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

35) paragrahvi 681 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maapõueseaduse alusel väljastatud maa-ainese kaevandamise loa alusel riigile kuuluva kivimi või setendi kaevandamise eest tuleb tasuda kaevandamisõiguse tasu käesoleva seaduse § 9 lõike 2 alusel kehtestatud määruse kohaselt. Maa-ainese kaevandamise loa alusel kaevandatava kivimi või setendi kaevandamisõiguse tasu suurus määratakse käesoleva seaduse § 9 lõike 10 alusel.”.

§ 2.  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmine

Atmosfääriõhu kaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesolevas seaduses sätestatud õhukvaliteedi hindamiseks võib Keskkonnaministeerium halduskoostöö seaduses sätestatud korras sõlmida halduslepingu riigi omandis oleva äriühinguga, kelle põhitegevus on keskkonnauuringute läbiviimine. Sellise halduslepingu sõlmimisele ei kohaldata halduskoostöö seaduse §-e 6 ja 14.”;

2) paragrahvi 121 lõiget 1, § 143, § 184 lõiget 1 ja § 190 täiendatakse teise ning kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Keskkonnaministeerium võib selle ülesande täitmiseks sõlmida halduskoostöö seaduses sätestatud korras halduslepingu riigi omandis oleva äriühinguga, kelle põhitegevus on keskkonnauuringute läbiviimine. Sellise halduslepingu sõlmimisele ei kohaldata halduskoostöö seaduse §-e 6 ja 14.”.

§ 3.  Halduskoostöö seaduse muutmine

Halduskoostöö seaduse § 13 lõiget 11 täiendatakse punktidega 27 ja 28 järgmises sõnastuses:

„27) atmosfääriõhu kaitse seaduse § 30 lõikes 5, § 121 lõikes 1, §-s 143, § 184 lõikes 1 ja §-s 190 nimetatud halduslepingud;
28) keskkonnaseire seaduse § 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud haldusleping.”.

§ 4.  Keskkonnaseire seaduse muutmine

Keskkonnaseire seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkti 2 lõppu lisatakse sõna „, või”;

2) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) riigi omandis olev äriühing, kelle põhitegevus on keskkonnauuringute läbiviimine ja kellega valdkonna eest vastutav minister on sõlminud selleks halduslepingu halduskoostöö seaduses sätestatud korras.”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud halduslepingu sõlmimisele ei kohaldata halduskoostöö seaduse §-e 6 ja 14.”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 2, 9–18 ja 26–33 ning §-d 2–4 jõustuvad 2019. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 19 ja 22–24 jõustuvad 2020. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json